Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilans

 • 27.10.2020Przejazdy taksówk na koszt pracodawcy bez PIT
  Wynikajce z koniecznoci wykonywania czynnoci subowych sfinansowanie przez przedsibiorc pracownikom kosztów transportu taksówkami w zwizku z prac, nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone bd bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymuj od pracodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majtkowego. wiadczenia otrzymane od pracodawcy pozostaj w zwizku z prac w godzinach pracy jak i poza godzinami pracy. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 19.10.2020Komitet Standardów Rachunkowoci przygotowa ankiet ws. sprawozda
   Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano specjaln ankiet internetow, której wyniki maj uatwi przygotowanie dokumentu pomocnego w rozwizywaniu problemów dotyczcych sprawozda finansowych za 2020 r. Opracowanie przygotuje Komitet Standardów Rachunkowoci.
   • 19.10.2020Rozszerzenie dziaalnoci o sprzeda zwolnion z VAT
    Zasada regulujca prawo do odliczenia podatku naliczonego wyraona w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jest klarowna. W zakresie w jakim towary i usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych, istnieje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu. Zatem, podatnik speni musi dwa warunki, aby z niego skorzysta: by zarejestrowanym podatnikiem VAT i wykorzystywa nabyte dobra do wykonywania czynnoci opodatkowanych, czyli takich które generuj podatek naleny.
    • 16.10.2020Podatki 2021: CIT obejmie spóki komandytowe w maju?
     Ministerstwo Finansów prawdopodobnie zaproponuje opónienie objcia podatkiem dochodowym CIT spóek komandytowych. Pierwotnie miao do tego doj ju z pocztkiem stycznia, ale rozwaana jest zmiana terminu na pocztek maja 2021 r. Równoczenie przedsibiorcy nadal apeluj o cakowit rezygnacj z planowanych zmian.
     • 15.10.2020Podatki 2021: CIT obejmie spóki komandytowe w maju?
      Ministerstwo Finansów prawdopodobnie zaproponuje opónienie objcia podatkiem dochodowym CIT spóek komandytowych. Pierwotnie miao do tego doj ju z pocztkiem stycznia, ale rozwaana jest zmiana terminu na pocztek maja 2021 r. Równoczenie przedsibiorcy nadal apeluj o cakowit rezygnacj z planowanych zmian.
      • 13.10.2020[Szkolenie on-line] Bilansowe zamknicie roku
       Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest umoliwienie zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiejtnoci niezbdnych do prawidowego sporzdzania sprawozdania finansowego. Uczestnicy udoskonal wiedz w zakresie bilansowego zamknicia roku , a w szczególnoci w zakresie sporzdzania odpowiedniej dokumentacji ksigowej, wyceny skadników bilansu, ustalenia wyniku finansowego, sporzdzania rachunku przepywów pieninych, uprosze w zakresie sporzdzania sprawozda.
       • 12.10.2020[Szkolenie on-line] Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury
        Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Materia szkolenia uwzgldnia wymogi wynikajce ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowoci w sprawie inwentaryzacji drog spisu z natury zapasów materiaów, towarów, wyrobów gotowych i póproduktów. Co istotne - po zakoczeniu wykadu odbdzie si sesja pyta i odpowiedzi - bez ogranicze czasowych, std godzina zakoczenia szkolenia jest orientacyjna.
        • 09.10.2020[Szkolenie on-line] Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego
         Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejtnoci niezbdnych do prawidowego ustalenia podatku odroczonego. Uczestnicy udoskonal wiedz w ustalania podatku odroczonego, a w szczególnoci w zakresie: przyczyn powstania rónic w wycenie bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów, prezentacji wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, ustalenia podatku odroczonego na przykadach liczbowych.  Uwaga! Po zakoczeniu wykadu odbdzie si sesja pyta i odpowiedzi - bez ogranicze czasowych, std godzina zakoczenia szkolenia jest orientacyjna.
         • 08.10.2020[Szkolenie on-line] Rachunkowo fundacji i stowarzysze
          Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejtnoci niezbdnych do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci fundacji i stowarzysze. Ponadto uczestnicy zapoznaj si z zasadami sporzdzania sprawozda finansowych.  Uczestnicy udoskonal wiedz w zakresie ksigowoci fundacji i stowarzysze, w szczególnoci w zakresie sporzdzania odpowiedniej dokumentacji ksigowej, przygotowania polityki rachunkowoci i zakadowego planu kont, ksigowoci, sprawozdawczoci finansowej.  Uwaga! Po zakoczeniu wykadu odbdzie si sesja pyta i odpowiedzi - bez ogranicze czasowych, std godzina zakoczenia szkolenia jest orientacyjna.
          • 05.10.2020Aktywno zawodowa Polaków najnisza od 10 lat
           Szczegóowe dane dotyczce rynku pracy pokazuj, e w Polsce doszo do wyranego zmniejszenia poziomu aktywnoci zawodowej. Wskanik ten okaza si w II kwartale br. najniszy od 10 lat. Jednoczenie nowe dane Eurostatu wskazuj na wzgldn stabilizacj stopy bezrobocia w Polsce.
           • 01.10.2020Podatki 2021: Estoski CIT ju w Sejmie
            Projekt przewidujcy wprowadzenie nowych wariantów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) trafi ju do Sejmu. W projekcie znalazo si rozwizanie oparte na formule tzw. estoskiego CIT-u, dziki której przedsibiorcy przeznaczajcy rodki na rozwój swoich firm nie musz paci podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w przedsibiorstwie. Aktualna wersja projektu uwzgldnia cz wczeniejszych postulatów biznesu.
            • 30.09.2020Podatki 2021: Estoski CIT ju w Sejmie
             Projekt przewidujcy wprowadzenie nowych wariantów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) trafi ju do Sejmu. W projekcie znalazo si rozwizanie oparte na formule tzw. estoskiego CIT-u, dziki której przedsibiorcy przeznaczajcy rodki na rozwój swoich firm nie musz paci podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w przedsibiorstwie. Aktualna wersja projektu uwzgldnia cz wczeniejszych postulatów biznesu.
             • 29.09.2020Kwestie zwizane z czeniem, przejmowaniem i sprzeda przedsibiorstw lub ich wydzielonych czci
              czenie, przejmowanie i sprzeda przedsibiorstw lub ich wydzielonych czci to czste zjawisko w gospodarce. Przyczyn dokonywania transakcji z udziaem przedsibiorstw jest wiele, w szczególnoci jeli chodzi o ich czenie i przejmowanie. Przede wszystkim gównym motywem dokonania poczenia czy przejcia spóki jest ch rozwoju prowadzonego biznesu, a tego typu transakcje sprzyjaj szybkiemu rozwojowi przedsibiorstwa. Przyczyny dokonywania transakcji poczenia i przejcia dzieli si czsto na: finansowe (np. wykorzystanie nadwyki zgromadzonych zasobów kapitaowych), rynkowe (np. denie do zwikszenia udziau w rynku, eliminacja lub ograniczenie konkurencji), operacyjne (np. korzyci zwizane z uzyskaniem zasobów, umiejtnoci, know-how, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów operacyjnych), menaderskie (np. wzrost wynagrodze kadry zarzdzajcej, jej prestiu i wadzy). W przypadku sprzeday przedsibiorstwa lub jego wydzielonej czci przyczyn moe stanowi m.in. denie do pozyskania kapitau lub brak zainteresowania kontynuacj prowadzonej dziaalnoci.
              • 29.09.2020Kwestie zwizane z czeniem, przejmowaniem i sprzeda przedsibiorstw lub ich wydzielonych czci
               czenie, przejmowanie i sprzeda przedsibiorstw lub ich wydzielonych czci to czste zjawisko w gospodarce. Przyczyn dokonywania transakcji z udziaem przedsibiorstw jest wiele, w szczególnoci jeli chodzi o ich czenie i przejmowanie. Przede wszystkim gównym motywem dokonania poczenia czy przejcia spóki jest ch rozwoju prowadzonego biznesu, a tego typu transakcje sprzyjaj szybkiemu rozwojowi przedsibiorstwa. Przyczyny dokonywania transakcji poczenia i przejcia dzieli si czsto na: finansowe (np. wykorzystanie nadwyki zgromadzonych zasobów kapitaowych), rynkowe (np. denie do zwikszenia udziau w rynku, eliminacja lub ograniczenie konkurencji), operacyjne (np. korzyci zwizane z uzyskaniem zasobów, umiejtnoci, know-how, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów operacyjnych), menaderskie (np. wzrost wynagrodze kadry zarzdzajcej, jej prestiu i wadzy). W przypadku sprzeday przedsibiorstwa lub jego wydzielonej czci przyczyn moe stanowi m.in. denie do pozyskania kapitau lub brak zainteresowania kontynuacj prowadzonej dziaalnoci.
               • 28.09.202030 wrzenia mija termin przekazania II raty odpisu na ZFS
                Z kocem wrzenia upywa termin do którego pracodawcy tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych s obowizani przekaza drug transz rodków pochodzcych z odpisów na Fundusz i zwiksze naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Dodajmy, e do koca maja pracodawca mia obowizek wpaci co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS.
                • 24.09.202030 wrzenia mija termin przekazania II raty odpisu na ZFS
                 Z kocem wrzenia upywa termin do którego pracodawcy tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych s obowizani przekaza drug transz rodków pochodzcych z odpisów na Fundusz i zwiksze naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Dodajmy, e do koca maja pracodawca mia obowizek wpaci co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS.
                 • 03.09.2020Zwrot kosztów odwoanego urlopu bez PIT
                  Jeeli pracownicy ponieli ju konkretne wydatki dotyczce organizacji urlopu, tj. dokonali przedpat, lub ponieli inne koszty bezporednio zwizane z zaplanowanym wypoczynkiem, za przesunicie urlopu nastpio z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowizany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Zwrot przez pracodawc wydatków faktycznie poniesionych i dla celów dowodowych udokumentowanych nie stanowi podlegajcego opodatkowaniu przychodu pracownika. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                  • 01.09.2020WSA. Koszty przy dobrowolnym umorzeniu udziaów po przeksztaceniu spóki
                   Wydatki na nabycie udziaów s kosztem uzyskania przychodów z odpatnego zbycia tych udziaów. Koszty te wyznacza warto rodków poniesionych dla uzyskania majtku spóki cywilnej, który w dacie ustania bytu prawnego tej spóki, a wic w dacie powstania spóki z o.o., równy by pocztkowej wartoci majtku spóki z o.o. Kosztem uzyskania przychodu powinna wic by warto bilansowa spóki cywilnej z dnia ustania jej bytu prawnego, bdca jednoczenie wartoci bilansow spóki z o.o. z dnia rozpoczcia tego bytu.
                   • 26.08.2020Przy zasiku chorobowym nie stosuje si kosztów uzyskania przychodów
                    Pracownica przedsibiorcy przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytuu ciy. W marcu przedsibiorcy rozliczy i wypaci jej zasiek chorobowy za cay miesic. Obok zasiku pracownicy wypacono wynagrodzenie - dodatek za wysug lat. Wynagrodzenie wynosi 222 z i jest nisze ni koszty uzyskania przychodu obowizujce w 2020 r. Czy koszty naley obniy do wysokoci otrzymanego wynagrodzenia? Czy naley zsumowa wynagrodzenie z zasikiem i odliczy cae koszty tj. w wysokoci 250 z?
                    • 13.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio projekt nowelizacji ws. estoskiego CIT-u
                     Resort finansów opublikowa projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który zakada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. estoskiego CIT-u. Nowa preferencja podatkowa, oparta na dwóch niezalenych wariantach, ma zosta wprowadzona z pocztkiem 2021 r.
                     • 12.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio projekt nowelizacji ws. estoskiego CIT-u
                      Resort finansów opublikowa projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który zakada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. estoskiego CIT-u. Nowa preferencja podatkowa, oparta na dwóch niezalenych wariantach, ma zosta wprowadzona z pocztkiem 2021 r.
                      • 04.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio nowe szczegóy ws. estoskiego CIT-u
                       Resort finansów przekaza z kocem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. estoski CIT. Nowe regulacje powinny wej w ycie ju z pocztkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzysta ma w praktyce ok. 200 tys. firm.
                       • 03.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio nowe szczegóy ws. estoskiego CIT-u
                        Resort finansów przekaza z kocem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. estoski CIT. Nowe regulacje powinny wej w ycie ju z pocztkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzysta ma w praktyce ok. 200 tys. firm.
                        • 29.07.2020Podatki 2021: Estoski CIT moe znacznie uatwi rozliczanie podatku
                         Wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u w Polsce moe potencjalnie przynie oszczdno 10,8 mln roboczogodzin powicanych na rozliczanie podatku CIT – szacuj eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przedstawione w nowym raporcie prognozy mówi te o efekcie w postaci dodatkowych inwestycji, których roczna warto wynosiaby nawet 2 proc. polskiego PKB.
                         • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyjania
                          Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nastpuje w caoci ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wpywa ono na wysoko zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mona uwzgldni w kosztach, pod warunkiem e zwrot dopat lub podzia i wypata zysku nastpi nie wczeniej ni po upywie 3 lat, liczc od koca roku podatkowego, w którym dopata zostaa wniesiona do spóki albo zostaa podjta uchwaa o zatrzymaniu zysku w spóce.
                          • 12.06.202015 czerwca ruszaj dotacje obrotowe dla rednich firm
                           15 czerwca 2020 r. startuj Dotacje na kapita obrotowy, czyli konkurs dla rednich firm, które odnotoway spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesicu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesica lub analogicznego miesica ubiegego roku.  PARP przeznaczy na ten cel 2,5 mld z, przy czym dla firm z Mazowsza zarezerwowano 400 mln z.  Firmy mikro i mae mog liczy na analogiczne wsparcie, w oparciu o podobne zasady, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w swoich województwach. Prace nad tymi konkursami s finalizowane. 
                           • 10.06.202015 czerwca ruszaj dotacje obrotowe dla rednich firm
                            15 czerwca 2020 r. startuj Dotacje na kapita obrotowy, czyli konkurs dla rednich firm, które odnotoway spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesicu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesica lub analogicznego miesica ubiegego roku.  PARP przeznaczy na ten cel 2,5 mld z, przy czym dla firm z Mazowsza zarezerwowano 400 mln z.  Firmy mikro i mae mog liczy na analogiczne wsparcie, w oparciu o podobne zasady, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w swoich województwach. Prace nad tymi konkursami s finalizowane. 
                            • 08.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
                             W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
                             • 05.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
                              W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
                              • 27.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
                               Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
                               • 20.05.2020Wymiana czci skadowych maszyn. Jak zaliczy wydatki w koszty?
                                Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz przy uyciu specjalistycznych maszyn, które stanowi dla niej rodki trwae od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Czy wydatki poniesione w zwizku z wymian czci skadowej maszyn, stanowicych rodki trwae, nie stanowi ulepszenia tych rodków, podwyszajcego ich warto pocztkow i w zwizku tym wydatki te spóka moe zaliczy jednorazowo do porednich kosztów uzyskania przychodu?
                                • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                 Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                  • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
                                   Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
                                   • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
                                    Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
                                    • 06.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
                                     Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
                                     • 05.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
                                      Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
                                      • 30.04.2020Skadki na PPK w kosztach firmy
                                       W którym okresie, koszty skadki PPK finansowanej spóka z o.o. (jako pracodawc), stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym w miesicu za który s nalene wynagrodzenia na podstawie których s obliczane czy w miesicu w którym wynagrodzenie zostao wypacone czyli zostay one faktycznie obliczone przez spók przy zaoeniu, e zostay opacone w ustawowym terminie?
                                       • 29.04.2020VAT 2020: Kiedy deklaracja VAT w nowej formie?
                                        Nowy plik JPK_VAT to dokument, który obejmie deklaracj VAT i ewidencj VAT. Mia on zastpi plik JPK_VAT w ksztacie dotychczasowym od 1 kwietnia 2020 r. W pierwszej kolejnoci tj. od tego dnia mia on obj due przedsibiorstwa. Termin ten, zgodnie z tzw. Tarcz Antykryzysow, zosta przesunity na 1 lipca 2020 r. Zmiana ta nie ma adnego znaczenia dla mniejszych podmiotów, poniewa termin ten dla nich ustalony na 1 lipca 2020 r. nie uleg zmianie.
                                        • 23.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                                         Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                                         • 22.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                                          Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                                          • 16.04.2020Ryczat i wysoko przychodu z najmu: Co z opatami eksploatacyjnymi?
                                           Podatnik rozpoczyna wynajem wasnociowego lokalu jako osoba prywatna. Do kwoty czynszu (600 z) dodatkowo zostaje doliczona suma w wysokoci 200 z na poczet pokrycia tzw. opat eksploatacyjnych (energia, woda itp.). Dodatkowa kwota zostaa naliczona na podstawie zeszorocznego bilansu czynszowego. Czy podatnik podlega obowizkowi podatkowemu od kwoty 600 z/miesicznie samego czynszu, czy te cznej sumy 800 z/miesicznie (czynsz wraz z opatami eksploatacyjnymi)?
                                           • 14.04.2020Rozoenie na raty nalenoci podatkowych
                                            Nie jeste w stanie zapaci jednorazowo caego podatku, zalegoci podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o rozoenie tych nalenoci na raty i sprawd czy urzd przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
                                            • 26.03.2020Darowizna w ksigach rachunkowych
                                             Przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do nieodpatnego przekazania rónego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujcie rachunkowe darowizny dokadnie reguluje art. 3. ust. 1. pkt 32 lit. h. ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (dalej: uor), w którym ustawodawca okreli rodzaj kosztu darczycy lub te przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpatne przekazanie aktywów, którymi mog by zarówno rodki trwae jak i rodki pienine czy te towary lub materiay ewidencjonujemy w ksigach rachunkowych jako pozostae koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody zwizane porednio z dziaalnoci operacyjn jednostki.
                                             • 20.03.2020ZUS: Ulgi dla przedsibiorców w zwizku z koronawirusem
                                              Przedsibiorco, jeeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapaci biece skadki lub nalenoci, które wynikaj z zawartej ju z ZUS umowy o rozoenie zaduenia na raty bd odroczenie terminu patnoci, moesz skorzysta z uproszczonych form pomocy:    odroczenia o 3 miesice terminu patnoci skadek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,  zawieszenia na 3 miesice realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin patnoci rat bd skadek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wyduenia o 3 miesice terminu realizacji zawartej umowy.
                                              • 19.03.2020ZUS: Ulgi dla przedsibiorców w zwizku z koronawirusem
                                               Przedsibiorco, jeeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapaci biece skadki lub nalenoci, które wynikaj z zawartej ju z ZUS umowy o rozoenie zaduenia na raty bd odroczenie terminu patnoci, moesz skorzysta z uproszczonych form pomocy:  odroczenia o 3 miesice terminu patnoci skadek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,  zawieszenia na 3 miesice realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin patnoci rat bd skadek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wyduenia o 3 miesice terminu realizacji zawartej umowy.
                                               • 16.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                                Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                                                • 13.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                                 Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                                                 • 09.03.2020Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT
                                                  Ju od tego roku, zgodnie z ustaw z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), deklaracja dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K zostanie zastpiona plikiem JPK_V7M i JPK_V7M. Nowy plik JPK_VAT bdzie dokumentem elektronicznym obejmujcym deklaracj VAT i ewidencj VAT. Zmiana ta wejdzie w ycie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym e obowizek skadania nowego pliku JPK_VAT od tej daty bdzie dotyczy wycznie duych przedsibiorców. W stosunku do pozostaych przedsibiorców obowizek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.
                                                  • 25.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
                                                   W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 26 ] nastpna strona »