Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilans

 • 04.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio nowe szczegóy ws. estoskiego CIT-u
  Resort finansów przekaza z kocem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. estoski CIT. Nowe regulacje powinny wej w ycie ju z pocztkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzysta ma w praktyce ok. 200 tys. firm.
  • 03.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio nowe szczegóy ws. estoskiego CIT-u
   Resort finansów przekaza z kocem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. estoski CIT. Nowe regulacje powinny wej w ycie ju z pocztkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzysta ma w praktyce ok. 200 tys. firm.
   • 29.07.2020Podatki 2021: Estoski CIT moe znacznie uatwi rozliczanie podatku
    Wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u w Polsce moe potencjalnie przynie oszczdno 10,8 mln roboczogodzin powicanych na rozliczanie podatku CIT – szacuj eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przedstawione w nowym raporcie prognozy mówi te o efekcie w postaci dodatkowych inwestycji, których roczna warto wynosiaby nawet 2 proc. polskiego PKB.
    • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyjania
     Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nastpuje w caoci ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wpywa ono na wysoko zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mona uwzgldni w kosztach, pod warunkiem e zwrot dopat lub podzia i wypata zysku nastpi nie wczeniej ni po upywie 3 lat, liczc od koca roku podatkowego, w którym dopata zostaa wniesiona do spóki albo zostaa podjta uchwaa o zatrzymaniu zysku w spóce.
     • 12.06.202015 czerwca ruszaj dotacje obrotowe dla rednich firm
      15 czerwca 2020 r. startuj Dotacje na kapita obrotowy, czyli konkurs dla rednich firm, które odnotoway spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesicu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesica lub analogicznego miesica ubiegego roku.  PARP przeznaczy na ten cel 2,5 mld z, przy czym dla firm z Mazowsza zarezerwowano 400 mln z.  Firmy mikro i mae mog liczy na analogiczne wsparcie, w oparciu o podobne zasady, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w swoich województwach. Prace nad tymi konkursami s finalizowane. 
      • 10.06.202015 czerwca ruszaj dotacje obrotowe dla rednich firm
       15 czerwca 2020 r. startuj Dotacje na kapita obrotowy, czyli konkurs dla rednich firm, które odnotoway spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesicu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesica lub analogicznego miesica ubiegego roku.  PARP przeznaczy na ten cel 2,5 mld z, przy czym dla firm z Mazowsza zarezerwowano 400 mln z.  Firmy mikro i mae mog liczy na analogiczne wsparcie, w oparciu o podobne zasady, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w swoich województwach. Prace nad tymi konkursami s finalizowane. 
       • 08.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
        W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
        • 05.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
         W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
         • 27.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
          Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
          • 26.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
           Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
           • 20.05.2020Wymiana czci skadowych maszyn. Jak zaliczy wydatki w koszty?
            Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz przy uyciu specjalistycznych maszyn, które stanowi dla niej rodki trwae od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Czy wydatki poniesione w zwizku z wymian czci skadowej maszyn, stanowicych rodki trwae, nie stanowi ulepszenia tych rodków, podwyszajcego ich warto pocztkow i w zwizku tym wydatki te spóka moe zaliczy jednorazowo do porednich kosztów uzyskania przychodu?
            • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
             Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
             • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
              Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
              • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
               Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
               • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
                Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
                • 06.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
                 Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
                 • 05.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
                  Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
                  • 30.04.2020Skadki na PPK w kosztach firmy
                   W którym okresie, koszty skadki PPK finansowanej spóka z o.o. (jako pracodawc), stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym w miesicu za który s nalene wynagrodzenia na podstawie których s obliczane czy w miesicu w którym wynagrodzenie zostao wypacone czyli zostay one faktycznie obliczone przez spók przy zaoeniu, e zostay opacone w ustawowym terminie?
                   • 29.04.2020VAT 2020: Kiedy deklaracja VAT w nowej formie?
                    Nowy plik JPK_VAT to dokument, który obejmie deklaracj VAT i ewidencj VAT. Mia on zastpi plik JPK_VAT w ksztacie dotychczasowym od 1 kwietnia 2020 r. W pierwszej kolejnoci tj. od tego dnia mia on obj due przedsibiorstwa. Termin ten, zgodnie z tzw. Tarcz Antykryzysow, zosta przesunity na 1 lipca 2020 r. Zmiana ta nie ma adnego znaczenia dla mniejszych podmiotów, poniewa termin ten dla nich ustalony na 1 lipca 2020 r. nie uleg zmianie.
                    • 23.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                     Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                     • 22.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                      Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                      • 16.04.2020Ryczat i wysoko przychodu z najmu: Co z opatami eksploatacyjnymi?
                       Podatnik rozpoczyna wynajem wasnociowego lokalu jako osoba prywatna. Do kwoty czynszu (600 z) dodatkowo zostaje doliczona suma w wysokoci 200 z na poczet pokrycia tzw. opat eksploatacyjnych (energia, woda itp.). Dodatkowa kwota zostaa naliczona na podstawie zeszorocznego bilansu czynszowego. Czy podatnik podlega obowizkowi podatkowemu od kwoty 600 z/miesicznie samego czynszu, czy te cznej sumy 800 z/miesicznie (czynsz wraz z opatami eksploatacyjnymi)?
                       • 14.04.2020Rozoenie na raty nalenoci podatkowych
                        Nie jeste w stanie zapaci jednorazowo caego podatku, zalegoci podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o rozoenie tych nalenoci na raty i sprawd czy urzd przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
                        • 26.03.2020Darowizna w ksigach rachunkowych
                         Przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do nieodpatnego przekazania rónego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujcie rachunkowe darowizny dokadnie reguluje art. 3. ust. 1. pkt 32 lit. h. ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (dalej: uor), w którym ustawodawca okreli rodzaj kosztu darczycy lub te przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpatne przekazanie aktywów, którymi mog by zarówno rodki trwae jak i rodki pienine czy te towary lub materiay ewidencjonujemy w ksigach rachunkowych jako pozostae koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody zwizane porednio z dziaalnoci operacyjn jednostki.
                         • 20.03.2020ZUS: Ulgi dla przedsibiorców w zwizku z koronawirusem
                          Przedsibiorco, jeeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapaci biece skadki lub nalenoci, które wynikaj z zawartej ju z ZUS umowy o rozoenie zaduenia na raty bd odroczenie terminu patnoci, moesz skorzysta z uproszczonych form pomocy:    odroczenia o 3 miesice terminu patnoci skadek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,  zawieszenia na 3 miesice realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin patnoci rat bd skadek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wyduenia o 3 miesice terminu realizacji zawartej umowy.
                          • 19.03.2020ZUS: Ulgi dla przedsibiorców w zwizku z koronawirusem
                           Przedsibiorco, jeeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapaci biece skadki lub nalenoci, które wynikaj z zawartej ju z ZUS umowy o rozoenie zaduenia na raty bd odroczenie terminu patnoci, moesz skorzysta z uproszczonych form pomocy:  odroczenia o 3 miesice terminu patnoci skadek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,  zawieszenia na 3 miesice realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin patnoci rat bd skadek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wyduenia o 3 miesice terminu realizacji zawartej umowy.
                           • 16.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                            Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                            • 13.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                             Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                             • 09.03.2020Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT
                              Ju od tego roku, zgodnie z ustaw z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), deklaracja dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K zostanie zastpiona plikiem JPK_V7M i JPK_V7M. Nowy plik JPK_VAT bdzie dokumentem elektronicznym obejmujcym deklaracj VAT i ewidencj VAT. Zmiana ta wejdzie w ycie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym e obowizek skadania nowego pliku JPK_VAT od tej daty bdzie dotyczy wycznie duych przedsibiorców. W stosunku do pozostaych przedsibiorców obowizek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.
                              • 25.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
                               W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.
                               • 24.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
                                W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.
                                • 14.02.2020Sprawozdanie finansowe - kto je powinien przygotowa i w jakich terminach?
                                 Sprawozdanie finansowe to dokument zawierajcy podstawowe informacje o rocznej dziaalnoci przedsibiorstwa, ujte pod wzgldem finansowym. Sporzdza je na koniec kadogo roku wiele zobowizanych do tego firm, a dzie, na który sporzdza si sprawozdanie finansowe nazywa si dniem bilansowym. Jeeli rok obrotowy firmy pokrywa si z rokiem kalendarzowym, to dzie bilansowy jest ostatnim dniem roku.
                                 • 01.02.2020Czym róni si majtek trway od obrotowego?
                                  Podmioty gospodarcze, bez wzgldu na to, jaki rodzaj dziaalnoci wykonuj, musz dysponowa pewnymi zasobami. Obejmuj one rónorodne skadniki, które mona podzieli na dwie grupy. Pierwsza to majtek trway, druga – majtek obrotowy.
                                  • 30.01.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w 2020 r.
                                   Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych tworz pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty. Pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej ni 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty, tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na wniosek zakadowej organizacji zwizkowej.
                                   • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
                                    W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
                                    • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                                     Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                                     • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                                      Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                                      • 12.12.2019NSA: Symboliczna odpatno nie wiadczy o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez gmin
                                       wiadczenie usug jest odpatne i podlega opodatkowaniu wycznie wtedy, gdy pomidzy usugodawc a usugobiorc istnieje stosunek prawny, w trakcie którego dochodzi do wymiany wiadcze wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymane przez usugodawc stanowi rzeczywist równowarto usugi wiadczonej na rzecz usugobiorcy. Porównanie okolicznoci, w jakich zainteresowany wiadczy dane usugi i tych okolicznoci, w jakich tego rodzaju wiadczenie jest zwykle realizowane moe stanowi jedn z metod umoliwiajcych zbadanie, czy dana dziaalno jest dziaalnoci gospodarcz.
                                       • 06.12.2019Zrónicowanie opat za wywóz mieci ma wiele przyczyn
                                        Ustawa o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach nie zawiera przepisów zakazujcych ewentualnego dofinansowania systemu z innych rodków wasnych. Gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny by odpowiednio zbilansowane, tak aby byy efektywne kosztowo i nie zachodzia potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych rodków wasnych. Wysoko opat w poszczególnych gminach zaley jednak od wielu czynników.
                                        • 05.12.2019Arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel, OpenOffice Calc i arkusze Google) w biurze i ksigowoci
                                         Prezentujemy e-kurs, pozwalajcy na zdobycie praktycznych umiejtnoci i pene wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy w ksigowoci i w biurze. Ich wszechstronne moliwoci pokazujemy w oparciu o aplikacje: Microsoft Office, Open Office oraz arkusz kalkulacyjny Google dziaajcy on-line w przegldarce internetowej. Pierwsza z tych aplikacji jest patna, korzystanie z dwóch pozostaych - cakowicie bezpatne. Jeeli nie wykorzystujecie jeszcze w peni arkuszy kalkulacyjnych, ten e-kurs jest dla Was.
                                         • 03.12.2019Nowe prognozy emerytalne – stopa zastpienia spadnie do 23,1 proc. w 2080 r.
                                          Stopa zastpienia spadnie z obecnych 53,8 proc. do 23,1 proc. w roku 2080 – wynika z najnowszych prognoz Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Gównymi przyczynami spadku bd wyduenie redniego dalszego trwania ycia po przejciu na emerytur oraz stopniowe zastpowanie „starego” systemu przez „nowy”. Jednoczenie ZUS zapewnia, e taki spadek stopy zastpienia nie bdzie oznacza zmniejszenia kwotowej rzeczywistej wartoci wiadcze.
                                          • 03.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                                           Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                                           • 02.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                                            Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                                            • 20.11.2019Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzajce produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujce odpadami)
                                             Jeste przedsibiorc i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A moe gospodarujesz odpadami? Sprawd poniej, czy nie musisz ubiega si o wpis do Rejestru BDO i dowiedz si jak uzyska wpis.
                                             • 05.11.2019NSA. Autorski cykl wykadów podlega ZUS
                                              Z uzasadnienia: Jednorazowy charakter wykadu nie jest przesank wystarczajc do uznania umowy za umow o dzieo (...) umowa o przeprowadzenie wykadu moe by uznana za umow o dzieo, jeeli wykad dotyczy cile okrelonego tematu, a warunki kontraktu poddaj si weryfikacji w zakresie wykonania jej zgodnie z zamówieniem. Wykad, który jest jednorazowym efektem pracy, wymagajcym od autora posiadania szczególnej cechy, przez co charakteryzuje go swoisto w stosunku do wytworzonych wczeniej produktów intelektualnych w tej dziedzinie, nadto zostaje zindywidualizowany na etapie zawierania umowy i jest moliwy do jednoznacznego zweryfikowania jego wykonania, koresponduje z definicj dziea.
                                              • 28.10.2019RPP ocenia projekt budetu na 2020 r.
                                               Rada Polityki Pieninej opublikowao opini nt. przyjtego przez rzd projektu ustawy budetowej na rok 2020. Jak ocenia RPP, polityka fiskalna – realizowana zgodnie z tym projektem – miaaby w przyszym roku neutralny charakter. Przewidywane jest m.in. relatywnie wysokie tempo wzrostu najwaniejszych baz podatkowych.
                                               • 21.10.2019May ZUS po nowemu - gówne zaoenia zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych
                                                Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazao do RCL projekt zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych i Krajowej Administracji Skarbowej, sucy wprowadzeniu nowych zasad ustalania tak zwanego "maego ZUS". Projekt rozszerza sfer uprawnionych do ulgi przedsibiorców, uzaleniajc moliwo skorzystania z niej od wysokoci zeszorocznego przychodu i definiujc jego sta wysoko na 120 000 z (10 000 z redniomiesicznie). Jednoczenie jednak pojawi si ma limitowanie dochodów - co spowoduje pewne komplikacje.
                                                • 18.10.2019May ZUS po nowemu - gówne zaoenia zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych
                                                 Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazao do RCL projekt zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych i Krajowej Administracji Skarbowej, sucy wprowadzeniu nowych zasad ustalania tak zwanego "maego ZUS". Projekt rozszerza sfer uprawnionych do ulgi przedsibiorców, uzaleniajc moliwo skorzystania z niej od wysokoci zeszorocznego przychodu i definiujc jego sta wysoko na 120 000 z (10 000 z redniomiesicznie). Jednoczenie jednak pojawi si ma limitowanie dochodów - co spowoduje pewne komplikacje.
                                                 • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                                                  Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
                                                  • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
                                                   Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 26 ] nastpna strona »