Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPP4/4513-153/15/BP

 • 19.10.2015Okrelenie miejsca wiadczenia usug magazynowania a VAT
  Pytanie podatnika: Czy miejscem wiadczenia przez Spk przedstawionych w stanie faktycznym usug przechowywania jest miejsce, w ktrym Kontrahenci bdcy usugobiorcami posiadaj siedzib dziaalnoci gospodarczej?
  • 12.10.2015Kto jest podatnikiem akcyzy z tytuu nabycia paliw silnikowych?
   Pytanie podatnika: Czy nabywajc paliwa pynne w kadym z wymienionych stanw faktycznych (1, 2 i 3) spka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialno podatkow w przypadku niezapacenia nalenych podatkw (podatku akcyzowego) przez jej bezporedniego dostawc lub podmiot zaopatrujcy jej bezporedniego dostawc?
   • 10.09.2015Jak dla potrzeb VAT rozliczy transakcj WNT?
    Pytanie podatnika: Czy rozliczenie zakupionego towaru od firmy szwajcarskiej z siedzib w Szwajcarii, wyprodukowanego we Francji przez firm francusk i stamtd transportowanego bezporednio do Polski powinno zosta sklasyfikowane jako wewntrzwsplnotowe nabycie towarw i rozliczone w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowujcej VAT-UE z NIP-em unijnym firmy francuskiej?
    • 04.09.2015Zastosowanie stawki 0% VAT dla otrzymanej zaliczki przy wywozie towaru poza UE
     Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dugim czasem produkcji i specyfik opisanego zamwienia Wnioskodawca moe stosowa zapis art. 41 ust. 9b w powizaniu z ust. 9a ustawy o podatku od towarw i usug i do zaliczki otrzymanej od kontrahenta stosowa stawk podatku 0%, tzn. czy jest moliwo zastosowania stawki 0% VAT dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastpi w terminie duszym ni 2 miesice od otrzymania tej zaliczki?
     • 07.08.2015Tax free. Procedura zwrotu VAT podrnym
      Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.) osoby fizyczne niemajce staego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (podrni) maj prawo do otrzymania zwrotu podatku zapaconego przy nabyciu towarw na terytorium kraju, ktre w stanie nienaruszonym zostay wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagau osobistym podrnego.
      • 06.08.2015Tax free. Procedura zwrotu VAT podrnym
       Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.) osoby fizyczne niemajce staego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (podrni) maj prawo do otrzymania zwrotu podatku zapaconego przy nabyciu towarw na terytorium kraju, ktre w stanie nienaruszonym zostay wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagau osobistym podrnego.
       • 03.08.2015Dokumentowanie WDT dla potrzeb VAT
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe stosowa do wewntrzwsplnotowej dostawy towarw stawk podatku 0 %, jeli przed upywem terminu do zoenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada bdzie w swej dokumentacji dowd w postaci otrzymanej od nabywcy wiadomoci email zawierajcej potwierdzenie otrzymania towaru (bdcego przedmiotem wewntrzwsplnotowej dostaw), zgodnie z wykazem faktur zawartym w treci wiadomoci email lub stanowicym zacznik do wiadomoci email?
        • 11.06.2015Jak opodatkowa VAT usugi serwisowe?
         Pytanie podatnika: Czy miejsce wiadczenia Usug w przedstawionych w stanie faktycznym wiadczonych przez Podatnika na rzecz FG naley okreli wycznie na podstawie art. 28b ust. l z wyczeniem art. 28e ustawy o VAT? Czy w odniesieniu do Usug przedstawionych w stanie faktycznym wiadczonych przez Podatnika, Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do rozliczenia VAT nalenego, z uwagi na takt, i miejscem opodatkowania wiadczonych Usug nie jest terytorium kraju?
         • 25.05.2015Sprzeda winiet zagranicznych a VAT i kasy fiskalne
          Pytanie podatnika: Czy wykonywane czynnoci bd podlegay opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug i po przekroczeniu obrotu Wnioskodawca bdzie zobowizany do zarejestrowania si do VAT i naliczania podatku wg stawki 23 %, oraz czy po przekroczeniu obowizujcych limitów w przypadku sprzeday dla osób fizycznych bdzie zobowizany do ewidencjonowania tej sprzeday za pomoc kasy fiskalnej?
          • 21.05.2015Jak stawk VAT opodatkowa transport midzynarodowy?
           Pytanie podatnika: Czy prawidowym jest stanowisko, e usugi, ktre Wnioskodawca zamierza wiadczy podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug stawce 0 %?
           • 27.04.2015Transakcje acuchowe a rozliczenie VAT
            Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest uznanie, e w opisanej w stanie faktycznym transakcji acuchowej, dostawa towaru od C.P. do Wnioskodawcy moe by uznana za transakcj nieruchom opodatkowan na terytorium Polski a co za tym idzie Wnioskodawca moe odliczy podatek naliczony z faktury otrzymanej od C.P?
            • 23.04.2015Usugi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
             Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawc jest usug elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowizek rejestrowa sprzeda swych usug dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej na kasie fiskalnej?
             • 20.04.2015Dostawa mebli do krajw UE a rozliczenie VAT
              Pytanie podatnika: Czy transakcje dostawy towarw (mebli) na rzecz unijnych kontrahentw, naley uzna za wewntrzwsplnotow dostaw towarw opodatkowan w kraju rozpoczcia wysyki (tj. w Polsce)? Czy transakcje naley uzna za wiadczenie kompleksowych usug na rzecz unijnych kontrahentw, ktrych - jako usug zwizanych z nieruchomociami, miejscem wiadczenia jest miejsce pooenia nieruchomoci?
              • 23.03.2015Usugi medyczne, zabiegi i bilety wstpu a stawka VAT
               Pytanie podatnika: Czy sprzeda karnetw lub pojedynczych biletw wstpu do Kompleksu do samodzielnego korzystania przez klienta, powinno by traktowane dla potrzeb podatku VAT jako wiadczenie w zakresie wstpu do miejsca, gdzie moliwe jest aktywne spdzanie wolnego czasu (rekreacja) i podlega bdzie opodatkowaniu stawk VAT 8%. Czy sprzeda zabiegw fizjoterapeutycznych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT?
               • 12.03.2015Usugi logistyczne a VAT. Miejsce wiadczenia usug
                Pytanie podatnika: Czy w przypadku wiadczenia kompleksowych usug logistycznych w zakresie przewozu adunkw i operacji magazynowych z zastrzeeniem, e operacje magazynowe (magazynowanie) nie stanowi wiadczenia gwnego przedmiotu umowy (czynnoci jednolitej) i kontrahentowi sowackiemu nie jest przyznane prawo uywania caoci lub czci wyranie oznaczonej nieruchomoci, miejscem wiadczenia usug jest siedziba kontrahenta sowackiego (miejsce siedziby na terytorium Republiki Sowackiej)?
                • 16.02.2015Przemieszczanie towarw w UE. Ewidencje dla potrzeb VAT
                 Pytanie podatnika: Czy w opisanym, przedmiotowym zdarzeniu, przy powierzeniu materiau (blachy), ktry zostaje przywieziony z Belgi do obrbki w Czechach, powstaj obowizki ewidencyjne po stronie Spki w myl art. 109 ust. 10 ustawy VAT?
                 • 11.02.2015Faktura przed dokonaniem dostawy towarw i kurs waluty do jej przeliczenia
                  Pytanie podatnika: 31 grudnia spka wystawia faktur w euro dokumentujc dostaw towarw dat sprzeday 29 stycznia. Na potrzeby wyznaczenia kwoty VAT w polskich zotych zastosowany zosta kurs redni NBP z 30 grudnia 2013 r. Czy ww. faktura nie jest faktur pust? Czy kurs, jaki zosta zastosowany w fakturze dla przeliczenia kwoty wyraonej w walucie obcej na zote polskie uzasadniony norm prawn zapisan w art. 31a ust. 2 ustawy o VAT jest prawidowy?
                  • 10.02.2015Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej czci przedsibiorstwa do spki z o.o.
                   Pytanie podatnika: Czy wyodrbniona ze spki dziaalno dystrybucji bezporedniej stanowi bdzie w dacie aportu zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, a w konsekwencji wniesienie dziaalnoci dystrybucji bezporedniej (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowizaniami) aportem do spki nie bdzie skutkowao powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych?
                   • 04.02.2015VAT: Usugi magazynowania nie zawsze opodatkowane w kraju pooenia nieruchomoci
                    Dla prawidowego opodatkowania podatkiem od towarw i usug danej usugi niezbdne jest waciwe okrelenie jej miejsca wiadczenia. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r. (sygn. IBPP4/443-444/14/PK) dotyczy wyznaczenia miejsca wiadczenia kompleksowych usug magazynowania.
                    • 03.02.2015VAT: Usugi magazynowania nie zawsze opodatkowane w kraju pooenia nieruchomoci
                     Dla prawidowego opodatkowania podatkiem od towarw i usug danej usugi niezbdne jest waciwe okrelenie jej miejsca wiadczenia. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r. (sygn. IBPP4/443-444/14/PK) dotyczy wyznaczenia miejsca wiadczenia kompleksowych usug magazynowania.
                     • 29.01.2015VAT: Opodatkowanie sprzeday wysykowej z terytorium Polski
                      Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) pojcie sprzeday wysykowej jest definiowane inaczej ni potoczne jego rozumienie. Przez sprzeda wysykow zwykle rozumie si bowiem tak transakcj sprzeday, w ktrej nabywca towaru skada zamwienie drog telefoniczn, internetow itp., a nastpnie towar jest wysyany przez sprzedawc do odbiorcy. W ustawie o VAT w odniesieniu do sprzeday wysykowej zawarto pewne warunki, aby transakcja moga by uznana za sprzeda wysykow z terytorium kraju lub na terytorium kraju. Takich transakcji dotycz specjalne reguy opodatkowania.
                      • 28.01.2015VAT: Opodatkowanie sprzeday wysykowej z terytorium Polski
                       Na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) pojcie sprzeday wysykowej jest definiowane inaczej ni potoczne jego rozumienie. Przez sprzeda wysykow zwykle rozumie si bowiem tak transakcj sprzeday, w ktrej nabywca towaru skada zamwienie drog telefoniczn, internetow itp., a nastpnie towar jest wysyany przez sprzedawc do odbiorcy. W ustawie o VAT w odniesieniu do sprzeday wysykowej zawarto pewne warunki, aby transakcja moga by uznana za sprzeda wysykow z terytorium kraju lub na terytorium kraju. Takich transakcji dotycz specjalne reguy opodatkowania.
                       • 27.01.2015Jaka faktura dla odbiorcy z innego kraju UE?
                        W sytuacji gdy z tytuu wiadczenia usugi obowizanym do rozliczenia podatku od wartoci dodanej bdzie kontrahent niemiecki, spka powinna dokumentowa wykonan usug faktur, wpisujc na niej adnotacj „odwrotne obcienie”. Jednoczenie na wystawionych fakturach nie naley wykazywa stawki i kwoty podatku.
                        • 26.01.2015Jaka faktura dla odbiorcy z innego kraju UE?
                         W sytuacji gdy z tytuu wiadczenia usugi obowizanym do rozliczenia podatku od wartoci dodanej bdzie kontrahent niemiecki, spka powinna dokumentowa wykonan usug faktur, wpisujc na niej adnotacj „odwrotne obcienie”. Jednoczenie na wystawionych fakturach nie naley wykazywa stawki i kwoty podatku.
                         • 30.12.2014VAT: Rozliczenie wiadcze pomocniczych do eksportu towarw
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca swoje wyroby zamierza eksportowa poza teren Wsplnoty. Cena za towar bdzie ustalana w nastpujco: stricte towar ujmowany bdzie na jednej fakturze natomiast na drugiej fakturze odbiorca bdzie obciany kosztami za usug obejmujc m.in. transport, zabezpieczenie, konwojowanie wyrobu od granicy do miejsca dostawy dla odbiorcy. Czy w przypadku usug s one czynnociami pomocniczymi w stosunku do czynnoci zasadniczej jak jest dostawa (eksport) towarw, tym samym nie okrela si dla nich miejsca wiadczenia i podlegaj one opodatkowani tak samo jak dostawa towarw?
                          • 24.12.2014Rozliczenie WNT przez podatnika zwolnionego z VAT
                           Pytanie podatnika: Chcc nabywa towary dla swojego zakadu od kontrahenta z kraju UE kontrahent poinformowa Wnioskodawc, e musi mie VAT-UE eby mg dokonywa z nim transakcji. Po uzyskaniu VAT-UE Wnioskodawca dokonywa transakcji wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, otrzymywa od niego faktury. Czy Wnioskodawca powinien skada deklaracje VAT-8 i uiszcza VAT do urzdu skarbowego z tego typu transakcji, mimo i nie przekroczy kwoty 50.000 z i w tym okresie korzysta ze zwolnienia z VAT?
                           • 09.12.2014Faktura proforma a obowizek podatkowy w VAT przy WNT
                            Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy przed WNT uiszczono cao lub cz nalenoci na podstawie faktury „proforma”, i jednoczenie nie jest wystawiana faktura kocowa, obowizek podatkowy powstaje 15-go dnia miesica, nastpujcego po miesicu, w ktrym dokonano dostawy towaru bdcego przedmiotem wewntrzwsplnotowego nabycia towarw?
                            • 07.11.2014Moment powstania obowizku podatkowego w VAT przy dostawie towarw
                             Pytanie podatnika: W ramach umw z kontrahentami okresy rozliczeniowe oraz okresy patnoci s ustalone, jako okresy np.: tygodniowe, dwutygodniowe, miesiczne lub kwartalne. Jednoczenie czci kontrahentw dokonuje rozlicze w walutach obcych. Czy spka powinna rozpozna obowizek podatkowy z tytuu dostawy towarw na koniec kadego okresu rozliczeniowego (np. ostatniego dnia tygodnia, miesica itp.)? Jaki kurs powinna zastosowa dla przeliczenia waluty obcej dla celw obliczenia podstawy opodatkowania VAT?
                             • 24.09.2014Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzeday wysykowej z terytorium kraju
                              Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmian dotyczc zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiganych przychodw ze sprzeday zagranicznej do krajw Unii Europejskiej do limitu 150 tys. z pozwalajcego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osign w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzeday w Polsce o wartoci 140 tys. z, a przychody ze sprzeday wysykowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartoci np. 30 tys. z, do Anglii o wartoci 40 tys. z i przykadowo do Francji o wartoci 20 tys. z to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. bdzie mg skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT?
                              • 16.09.2014MF o zwolnieniu z akcyzy alkoholu etylowego
                               Do celw zwolnienia od akcyzy okrelonego w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, za alkohol etylowy cakowicie skaony uwaa si alkohol skaony euroskaalnikiem lub metod skaania wskazan w zaczniku do rozporzdzenia wykonawczego Komisji nr 162/2013 zmieniajcego zacznik do rozporzdzenia (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur cakowitego skaania alkoholu etylowego dla celw zwolnienia z podatku akcyzowego - wyjani Minister Finansw w interpretacji oglnej.
                               • 25.08.2014Sprzeda zuytego oleju a podatek akcyzowy
                                Pytanie podatnika: Czy sprzeda oleju odpadowego powstaego w wyniku zuycia nabywanych olejw z zapacon akcyz jak i powstaego w wyniku prawidowego zuycia olejw objtych zwolnieniem od akcyzy ze wzgldu na przeznaczenie podlega opodatkowaniu akcyz?
                                • 22.08.2014Sprzeda wysykowa a kwota limitu uprawniajca do zwolnienia
                                 Pytanie podatnika: Czy w zwizku ze zmian ustawy o podatku od towarw i usug, ktra wesza w ycie 1 stycznia 2014 r., do kwoty limitu (150.000 z) uprawniajcego do zwolnienia z podatku od towarw i usug nie wlicza si obrotu z opisanej w stanie faktycznym sprzeday wysykowej?
                                 • 09.07.2014Miejsce wiadczenia usug elektronicznych
                                  Pytanie podatnika: Czy dokonywana za porednictwem strony internetowej sprzeda gry bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug w przypadku, gdy uytkownik - nabywca gry poda pastwo swojego miejsca zamieszkania, z czego bdzie wynikao, e jego miejsce zamieszkania znajduje si poza terytorium Unii Europejskiej, a okoliczno ta zostanie dodatkowo potwierdzona przez kontrol numeru IP komputera, z ktrego skadane jest zamwienie?
                                  • 08.07.2014Faktury wystawiane przez nabywc
                                   Pytanie podatnika: Czy faktura wystawiona przez nabywc w imieniu Wnioskodawcy dokonujcego na rzecz tego nabywcy wewntrzwsplnotowej dostawy towarw winna zosta wystawiona zgodnie z przepisami obowizujcymi w kraju dostawcy, tj. ustaw o podatku od towarw i usug? Jeeli tak, to czy faktura nie zawierajca sformuowania „samofakturowanie” lecz zawierajca inne rwnoznaczne sformuowanie w jzyku angielskim lub jzyku waciwym dla wystawcy faktury, przy zaoeniu posiadania wszystkich pozostaych elementw wymaganych przez ustaw o VAT, jest wystawiona w sposb prawidowy?
                                   • 09.05.2014Gmina i jednostki budetowe jako podatnicy VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy gmina i jej jednostki budetowe powinny by traktowane dla celw rozlicze VAT jako jeden podatnik i dokonywa jednego rozliczenia deklaracyjnego przez Gmin?
                                    • 14.03.2014Faktury wystawiane przez nabywc w imieniu sprzedawcy
                                     Pytanie podatnika: Czy faktura wystawiona przez nabywc w trybie samofakturowania moe zawiera wskazanie „self-billing”, tj. angielski odpowiednik polskiego wyrazu „samofakturowanie”? Jeli stanowisko Spki w zakresie pytania pierwszego jest nieprawidowe, to czy opiecztowanie faktury przez kontrahenta wyrazem „samofakturowanie” czyni bdzie zado wymogowi okrelonemu w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia?
                                     • 12.02.2014Korekta faktur zawierajcych zapis „metoda kasowa”
                                      Pytanie podatnika: Czy konieczne jest, aby wszystkie wystawione faktury sprzeday z wyrazami „metoda kasowa”, wystawione przez Spk nie bdc maym podatnikiem w okresie stycze-wrzesie 2013, skorygowa tak aby wyeliminowa wyrazy „metoda kasowa”?
                                      • 22.01.2014Kasy rejestrujce: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
                                       Pytanie podatnika: Czy jeli towar zosta zwrócony przez nabywc spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjcia zwrotu towaru? Czy jeeli towar zosta zwrócony przez nabywc, spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjcia zwrotu towaru, jeli dane identyfikacyjne osoby przyjmujcej zwrot (dziaajcej w imieniu sprzedawcy) zostaj na tym protokole wydrukowane w zwizku z tym, i kady uytkownik systemu sprzedaowego moe z niego korzysta pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasa?
                                       • 05.11.2013Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mia prawo do odliczenia podatku VAT z ww. faktur od kontrahenta ktry wystawi faktury VAT za faktycznie wiadczone usugi, wydruk katalogw, oraz za otrzyman zaliczk jeli podatnik ten zachowa si jak podatnik VAT czynny, prowadzi dziaalno gospodarcz, numer faktury by poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, i nie dokona rejestracji do celw podatku VAT?
                                        • 19.06.2013Dokumentowanie faktur wewntrzn WNT po 1 stycznia 2013 r.
                                         Pytanie podatnika: Spka w ramach swojej dziaalnoci dokonuje m.in.: wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, zakupu towarw, dla ktrych podatnikiem jest ich nabywca, oraz wiadczenia usug, dla ktrego podatnikiem jest ich usugobiorca. Czy Spka moe od dnia 1 stycznia 2013 r. zrezygnowa z wystawiania faktur wewntrznych?
                                         • 10.05.2013Zwolnienie z obowizku posiadania kasy w 2013 r. Sprzeda na rzecz osób fizycznych
                                          Podatnikami objtymi obowizkiem rejestrowania sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej s ci podatnicy, którzy dokonuj sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych.
                                          • 04.04.2013VAT: Odszkodowanie za powstrzymywanie si od dziaalnoci konkurencyjnej
                                           Pytanie podatnika: Czy powstrzymywanie si przez Wnioskodawc od dziaalnoci konkurencyjnej w zamian za odszkodowanie wypacane na jego rzecz przez spk stanowi bdzie odpatne wiadczenie usug opodatkowane podatkiem VAT?
                                           • 14.12.2012Stawka VAT na bilet wstpu do parku rozrywki
                                            Z uzasadnienia: Nie mona ogranicza stosowanie stawki 8% tylko do opaty za "wstp" do danego obiektu, na okrelony teren itd. w celu zachowania biernego czyli przykadowo ogldania filmu, spektaklu teatralnego, meczu, za wstp do obiektu w ktrym nabywca biletu (uiszczajcy opat) bdzie aktywnie korzysta z wyposaenia tego obiektu na przykad z urzdze na placu zabaw, czy z urzdze parku linowego nie bdzie przez t stawk objty. Trzeba zauway, e podatnik nie wskazuje, by klienci po wejciu do parku rozrywki korzystali z pomocy, "szkolenia", czy rad osb "pracujcych" w tym parku tj. opiekunw, trenerw itd.
                                            • 07.05.2012Podatkowe aspekty sprzeday zaliczkowej i za pobraniem
                                             Podatnicy, ktrych przedmiotem dziaalnoci jest handel towarami nierzadko pobieraj zaliczki na poczet przyszej dostawy. Stosuj take sprzeda za pobraniem. Niezwykle istotne znaczenie w tych sytuacjach ma odpowiednie ewidencjonowanie takiej sprzeday. Odmiennoci dotycz zarwno podatku VAT jak i podatku dochodowego. Konieczne jest wic dostosowanie prowadzonych ewidencji do wymaga ustawowych, tak aby wynikay z nich wszelkie dane, niezbdne do prawidowego ustalenia podstawy opodatkowania zarwno dla potrzeb podatku dochodowego, jak i podatku VAT.
                                             • 19.04.2012Zerowa stawka VAT przy wewntrzwsplnotowej dostawie towarw
                                              Pytanie podatnika: Spka sprzedaje towary m.in. unijnym kontrahentom. Wnioskodawca oraz jej zagraniczni kontrahenci posiadaj aktywny numer VAT UE. Dla potwierdzenia dokonania wewntrzwsplnotowej dostawy towarw spka gromadzi nastpujce dokumenty: kopie faktury sprzeday, specyfikacje wysanego towaru, potwierdzenie odbioru towarw potwierdzone przez odbiorc towarw (zawiera piecztk i podpis odbiorcy) zawierajce identyczne dane jak faktura. Czy posiadajc ww. dokumenty spka moe zastosowa stawk 0% z tytuu WDT?
                                              • 29.02.2012Jedna kasa rejestrujca dla kilku punktw sprzeday
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii i poonictwa. Wnioskodawca posiada dwa lokale w ktrych przyjmuje pacjentki w rnych godzinach. Adresy obu punktw znajduj si na paragonach fiskalnych. Czy Wnioskodawca powinien zainstalowa i ufiskalni jedn przenon kas fiskaln, czy dwie kasy fiskalne do kadego lokalu z osobna?
                                               • 27.02.2012Moliwo rezygnacji z kas rejestrujcych
                                                Pytanie: Od kwietnia 2003 r. prowadz dziaalno w zakresie usug marketingowych, sprzeday detalicznej (sklep spoywczo-przemysowy) oraz usug gastronomicznych (bar), przy czym usugi marketingowe s wiadczone dla podmiotw gospodarczych, natomiast w sklepie i barze prowadzona bya sprzeda na rzecz osb fizycznych. Od sierpnia 2011 r. cakowicie zaprzestaem sprzeday detalicznej i obecnie prowadz sprzeda tylko i wycznie dla podmiotw gospodarczych. Czy w zwizku z tym istnieje moliwo rezygnacji z posiadania kas rejestrujcych?
                                                • 23.02.2012Zwolnienie z VAT: Obsuga techniczna imprez kulturalnych
                                                 Pytanie: Czy usugi wiadczone przez Miejski Dom Kultury zwizane z organizowaniem oprawy artystycznej rnych uroczystoci oraz imprez o charakterze kulturalnym polegajce na nagonieniu, owietleniu wraz z obsug techniczn, ktre maj miejsce w innych instytucjach kultury, stowarzyszeniach, jednostkach samorzdu terytorialnego i innych podmiotach gospodarczych stanowi usugi kulturalne zwolnione z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT?