Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura za eksport

 • 21.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
  Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
  • 20.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
   Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
   • 01.07.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
    Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
    • 29.06.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
     Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
     • 04.05.2020Odbiór faktury korygujcej mona potwierdzi e-mailem
      Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej, która w zaczeniu zawieraa faktur korygujc w formacie pdf, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla którego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
      • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
       Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
       • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
        Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
        • 24.01.2020Zgoszenie celne wywozowe - dokumenty, forma zgoszenia, rejestracja i aktualizacja danych
         Zgodnie z art. 163 UKC dokumenty zaczane do zgoszenia wymagane do zastosowania przepisów regulujcych procedur celn, do której zgaszane s towary, znajduj si w posiadaniu zgaszajcego i do dyspozycji organów celnych w chwili skadania zgoszenia celnego. Dokumenty zaczane do zgoszenia udostpnia si organom celnym, gdy wymagaj tego przepisy unijne lub gdy jest to konieczne do kontroli celnych.
         • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawierajcego NIP
          Pytanie: Czy Spóka bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury niezawierajcej NIP do paragonu fiskalnego niezawierajcego NIP? Czy w przypadku, gdy Spóka - na danie klienta - wystawi faktur bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury korygujcej zawierajcej NIP lub zaakceptowania noty korygujcej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
          • 08.01.2020Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP
           Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik moe posiada dwie kasy fiskalne, kad przeznaczon dla konkretnego rodzaju dziaalnoci (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzeday elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsibiorcy winno znajdowa si na fakturach VAT? Czy mog by stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w zwizku z tym, czy mona prowadzi dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej moe równie zawiera informacj o konkretnej dziaalnoci?
           • 10.12.2019Powstanie obowizku podatkowego w VAT po likwidacji dziaalnoci
            Mimo, e ju podatnik nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, z chwil powstania obowizku podatkowego, ma/bdzie mia obowizek rozliczenia podatku VAT z tytuu wykonanej usugi i dokonania zapaty podatku nalenego z tego tytuu, natomiast podatnik nie ma podstaw do wystawienia faktury, zoenia do urzdu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz przekazania kserokopii deklaracji kontrahentowi - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
            • 19.11.2019Wystawienie faktury zbiorczej gdy brak paragonów
             Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje zgodnie z obowizujcymi przepisami, wystawiajc faktur zbiorcz do paragonów nie otrzymujc od Klienta oryginaów paragonów ale posiadajc inne dokumenty (dowód wydania, egzemplarz paragonu fiskalnego majcy posta elektroniczn pozostajcych u Wnioskodawcy) potwierdzajce dokonane wczeniej transakcje?
             • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
              Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
              • 22.08.2019E-szkoa VAT
               VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
               • 09.08.2019Przypadki, w których mona anulowa faktur VAT
                Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usug, ani przepisy rozporzdze wykonawczych do ustawy, nie reguluj kwestii dotyczcej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjtku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzajce si do przekrelenia oryginau i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji (o przyczynie i okolicznociach anulowania) uniemoliwiajcych ich powtórne wykorzystanie.
                • 06.08.2019Faktury zbiorcze. Kiedy mona wystawia?
                 Pytanie: Faktura zbiorcza jest wystawiana Klientowi na jego danie, maksymalnie za okres jednego miesica kalendarzowego. Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, który zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
                 • 16.07.2019Obowizek podatkowy w VAT przy dostawie towarów przez kuriera
                  Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci Spóka dokonuje sprzeday towarów, które m.i. dostarczane s do odbiorców za porednictwem firm spedycyjnych. Towar odbierany jest przez przewonika w miejscu prowadzenia dziaalnoci Spóki, nastpnie dostarczany do kupujcego, który jest ostatecznym odbiorc towaru. W którym momencie powstanie obowizek podatkowy u sprzedawcy, czy z chwil wydania towaru przez sprzedajcego firmie przewozowej, czy te z chwil faktycznego odbioru towaru przez klienta, dostarczonego za porednictwem spedytora?
                  • 19.04.2019Fakturowanie: Kiedy wystawiamy faktur VAT
                   Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usug. Posiadanie jej, co do zasady, warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym pozwala na realizacj zasady neutralnoci VAT.
                   • 18.04.2019Fakturowanie: Kiedy wystawiamy faktur VAT
                    Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usug. Posiadanie jej, co do zasady, warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym pozwala na realizacj zasady neutralnoci VAT.
                    • 17.04.2019Kurs waluty dla zbiorczej faktury korygujcej
                     Pytanie: Czy Spóka moe wystawi jedn (zbiorcz) faktur korygujc za dany okres z tytuu udzielenia opustu dla danego kontrahenta, w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich transakcji dokonanych pomidzy Spók oraz tym kontrahentem w danym okresie? Jaki powinien by zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu ww. faktury, czy powinien by to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie zakoczenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury korygujcej, czy moe odrbny kurs dla kadej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana?
                     • 10.04.2019Klauzula naduycia prawa w ustawie o VAT
                      Zgodnie z definicj okrelon w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug przez naduycie prawa rozumie si dokonanie czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która pomimo speniania warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miaa zasadniczo na celu osignicie korzyci podatkowych, których przyznanie byoby sprzeczne z celem, którym su te przepisy. Jest to tzw. maa klauzula obejcia prawa podatkowego. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obejmujca wszelkie pozostae podatki zawarta zostaa w Ordynacji podatkowej.
                      • 26.03.2019Brak akceptacji faktury przez kontrahenta a moliwo jej anulowania
                       Pytanie:  Wnioskodawca wystawi faktur, któr kontrahent odrzuci i odesa. Czy Spóka ma prawo anulowa faktur, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w zwizku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzeday przez kontrahenta oraz brakiem moliwoci zawarcia ugody?
                       • 07.03.2019VAT mara: Ustalenie kwoty nabycia samochodu uywanego w przypadku kosztów dodatkowych
                        Dla potrzeb zastosowania procedury mary, przez kwot nabycia naley rozumie wszystko co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru uywanego otrzyma od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty zwizane z transakcj, jeeli nabywca towaru (kupujcy) ponosi ciar tych opat pacc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyej, nie mog zosta zaliczone koszty, które nie zostay zapacone i nie s nalene dostawcy towaru (nalene innym ni dostawca podmiotom).
                        • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                         Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                         • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                          VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                          • 10.12.2018Korekta "starej" faktury nie zawsze moliwa
                           Pytanie: 28 marca 2012 r. Wnioskodawca wystawi Naczelnikowi US faktur, która dotyczya przechowywania pojazdu. W sierpniu 2017 r. Naczelnik US wezwa Wnioskodawc do zwrotu kwoty ... z tytuem nienalenego wiadczenia. Wnioskodawca nie zgodzia si z tym wezwaniem. W czerwcu br. zapad wyrok Sdu Rejonowego, w którym Sd zasdzi ... z tytuem zwrotu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do dokonania korekty faktury z 2012 r.?
                           • 28.11.2018VAT: Dokumentowanie usugi wynajmu lokalu uytkowego
                            Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi firm jednoosobow. W sierpniu br. naby prywatnie lokal uytkowy ze rodków wasnych i na wasne nazwisko. Wnioskodawca, poza dziaalnoci gospodarcz, rozpocz prywatnie wynajem wskazanej nieruchomoci na cele uytkowe (niemieszkalne). Czy dla celów VAT, przychód z najmu prywatnego naley poczy z przychodami z dziaalnoci i opodatkowa odpowiedni stawk (w tym przypadku 23%) oraz czy naley wystawi faktur?
                            • 21.11.2018Ulga na zakup kas: Uwaga na terminy
                             Pytanie: 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wysa do US zawiadomienie o rozpoczciu 21 czerwca br. ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas fiskalnych: 2 sztuki, w tym 1 sztuka jako kasa rezerwowa. Zakup pierwszej kasy nastpi 21 czerwca i w tym dniu zostaa dokonana fiskalizacja. Zakup kasy rezerwowej nastpi w lipcu. Fiskalizacja tej kasy zostaa dokonana 27 lipca, przy czym kasa ta jest nieuytkowana. Czy w stosunku do kasy rezerwowej, na której rozpoczto ewidencj, bdzie przysugiwao dofinansowanie do zakupu w wysokoci 90% kwoty. lecz nie wicej ni 700 z? 
                             • 25.10.2018NSA: Naleyta staranno i karuzela VAT - istotny dla poredników wyrok NSA
                              Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadzc faktyczn dziaalno gospodarcz dochowa naleytej starannoci kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie wiadomoci uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie moe zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujcych nabycie towarów.
                              • 10.10.2018Wystawianie faktury korygujcej dane identyfikujce nabywc
                               Pytanie: Czy w przypadku bdu na wystawionej fakturze dotyczcego nieprawidowego wskazania nabywcy towaru/usugi, cakowita zmiana danych identyfikujcych nabywcy moe zosta dokonana poprzez wystawienie faktury korygujcej?
                               • 20.09.2018Czy przepisy dotyczce warunków odliczenia przy imporcie i WNT naruszaj dyrektyw VAT?
                                Z uzasadnienia: Przepisy Dyrektywy dopuszczaj moliwo wprowadzenia przez pastwo czonkowskie pewnych formalnoci warunkujcych prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunki, o których mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 oraz art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy VAT wprowadzone przez polskiego ustawodawc nie stoj w sprzecznoci z przepisami Dyrektywy.
                                • 17.09.2018Faktura do paragonu w ewidencji VAT
                                 Pytanie: Jeli Klient Wnioskodawcy zgasza danie wystawienia faktury VAT do paragonu, niezalenie od tego, czy danie zgasza podatnik VAT, czy niebdca podatnikiem osoba fizyczna, faktura jest wystawiana do paragonu. W przypadku, gdy danie wystawienia faktury zostao zoone w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiony by paragon, faktura jest umieszczana w ewidencji VAT. Jeli danie zgoszono po upywie okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca nie wprowadza zmian w ewidencji. Czy Wnioskodawca ma obowizek wprowadzania do ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu i czy ma obowizek korekty ewidencji VAT uwzgldniajcej wystawion do paragonu faktur?
                                 • 29.08.2018Wystawienie faktury zbiorczej do kilku paragonów
                                  Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, dziaajc w opisanym stanie faktycznym, w którym Klient zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
                                  • 28.08.2018VAT. Rachunek kelnerski nie wystarczy
                                   Na podatniku ciy obowizek takiego sposobu zorganizowania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, aeby zapewni, e z tytuu sprzeday (wczeniejszego otrzymania zaliczki) obrót i kwota podatku nalenego zostanie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, paragon fiskalny (lub faktura) zostanie wydrukowany oraz wydany nabywcy – do jego uznania naley, czy w ramach przewidzianych przez siebie procedur chce do tego celu wykorzystywa takie dokumenty jak tzw. rachunki kelnerskie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                   • 21.08.2018Odliczenie VAT z faktur zapaconych po upywie 150 dni od terminu patnoci
                                    Pytanie: Czy w przypadku gdy Spóka nie skorzystaa/nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT wynikajcego z faktury, a nastpnie dopiero po upywie terminu wskazanego w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowizujcym w 2018 r. 150 dni od daty upywu terminu patnoci, okrelonego w umowie lub na fakturze) uregulowaa/ureguluje ca naleno, jest/bdzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikajcego z posiadanej faktury w rozliczeniu za okres, w którym naleno zostanie uregulowana, a jednoczenie (z uwagi na nieodliczenie VAT do tego momentu) nie bdzie zobowizana do dokonywania korekt VAT naliczonego za wczeniejsze okresy rozliczeniowe? 
                                    • 27.07.2018Stawka VAT: Koszty dostawy w cenie towaru
                                     Z uzasadnienia: W przypadku, gdy przedmiotem jednej dostawy s towary opodatkowane rónymi stawkami (gdy na jednej fakturze s wyszczególnione towary opodatkowane rónymi stawkami podatku, np. 8% i 23%), wówczas koszty transportu naley przyporzdkowa proporcjonalnie do podstawy opodatkowania poszczególnych towarów opodatkowanych rónymi stawkami i do kosztów tych zastosowa tak sam stawk, jak dla towarów, z którymi s zwizane.
                                     • 11.07.2018Rozliczenie faktury korygujcej bez potwierdzenia jej odbioru
                                      Aby móc dokona obnienia podatku nalenego o podatek zawarty w wystawionej fakturze korygujcej, co do której nie posiada potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta, powinien podj udokumentowan prób dorczenia takiej faktury korygujcej i tylko w przypadku, gdy pomimo takiej próby nie uzyska potwierdzenia, mógby ewentualnie dokona obnienia podatku nalenego o podatek wynikajcy z faktury korygujcej - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                      • 22.06.2018Faktoring i jego odmiany: przewodnik praktyczny po faktoringu, cz druga
                                       Faktoring, zdobywajcy coraz silniejsz pozycj na rynku krótkookresowego finansowania jest korzystn alternatyw dla poyczek i kredytów. Dla firm korzystajcych z faktoringu sytuacja wyglda obecnie bardzo dobrze - zwiksza si konkurencja wród faktorów, redni czas dostpu do gotówki ulega skróceniu, a koszty finansowania zmniejszaj si. Ale nie dajmy si zwie pierwszej napotkanej ofercie. Analizujc propozycje firm faktoringowych trzeba analizowa wiele rónych elementów. Aby to robi skutecznie, naley wiedzie, co nam zaoferuj dostawcy gotówki. Zapraszamy do drugiej czci przewodnika po faktoringu dla maych i rednich przedsibiorców.
                                       • 20.06.2018Jedna faktura do sprzeday udokumentowanej kilkoma paragonami
                                        Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, dziaajc w opisanym stanie faktycznym, w którym Klient zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
                                        • 15.06.2018VAT: Prawidowy sposób ewidencji w kasie i udostpniania faktury przy usugach mobilnych
                                         Wysanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywc e-mail zgodnie z jego daniem oznacza, e dokument zosta nabywcy udostpniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej wiadczy o tym, e wypeniony zosta warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano faktur nabywcy.
                                         • 14.06.2018Faktoring i jego odmiany – przewodnik praktyczny (2)
                                          Faktoring, zdobywajcy coraz silniejsz pozycj na rynku krótkookresowego finansowania, jest korzystn alternatyw dla poyczek i kredytów. Dla firm korzystajcych z faktoringu sytuacja wyglda obecnie bardzo dobrze – zwiksza si konkurencja wród faktorów, redni czas dostpu do gotówki ulega skróceniu, a koszty finansowania zmniejszaj si. Ale nie dajmy si zwie pierwszej napotkanej ofercie. Analizujc propozycje firm faktoringowych, trzeba analizowa wiele rónych elementów. Aby to robi skutecznie, naley wiedzie, co nam zaoferuj dostawcy gotówki. Zapraszamy do drugiej czci przewodnika po faktoringu dla maych i rednich przedsibiorców.
                                          • 07.06.2018Zwolnienie z podatku VAT moe dotyczy tylko czci sprzedawanego budynku
                                           Jeli do pierwszego zasiedlenia doszo wycznie w stosunku do czci budynku i od tego zasiedlenia min okres 2 lat, to dostawa wycznie tej czci budynku bdzie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usug.
                                           • 17.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
                                            Spóka wiadczy usugi przewozu osób TAXI. Cena za usug przewozu wynosi 100 z. Z usugi korzystay dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zapaty klienci informuj, e ycz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mona wystawi dwie faktury do jednego paragonu, kada po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
                                            • 16.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
                                             Spóka wiadczy usugi przewozu osób TAXI. Cena za usug przewozu wynosi 100 z. Z usugi korzystay dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zapaty klienci informuj, e ycz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mona wystawi dwie faktury do jednego paragonu, kada po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
                                             • 15.05.2018Rachunki kelnerskie - tak, ale nie zamiast paragonu
                                              Na podatniku ciy obowizek takiego sposobu zorganizowania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, aeby zapewni, e z tytuu sprzeday (wczeniejszego otrzymania zaliczki) obrót i kwota podatku nalenego zostanie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, paragon fiskalny (lub faktura) zostanie wydrukowany oraz wydany nabywcy – do jego uznania naley, czy w ramach przewidzianych przez siebie procedur chce do tego celu wykorzystywa takie dokumenty jak tzw. rachunki kelnerskie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                              • 13.03.2018Przechowywanie faktur i paragonów wycznie w wersji elektronicznej
                                               Pytanie: Czy przechowywanie przez spók paragonów fiskalnych doczanych do faktury, faktur sprzedaowych oraz raportów dobowych wycznie w elektronicznej bazie dokumentów po zniszczeniu wersji papierowych bdzie prawidowe?
                                               • 27.02.2018Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej a prawo odliczenia VAT
                                                Pytanie: Czy w wietle art. 29a ust. 13 i ust. 15 pkt 4 Ustawy VAT, wskazane sposoby dokumentowania próby dorczenia faktury korygujcej oraz dokumentowania wiedzy nabywcy o tym, e transakcja zostaa zrealizowana zgodnie z warunkami okrelonymi w fakturze korygujcej, uprawniaj podatnika do obnienia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy okrelonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem?
                                                • 14.02.2018E-mikrofirma w pytaniach i odpowiedziach - MF wyjania
                                                 Dla kogo jest aplikacja e-mikrofirma?  Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Aplikacja umoliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie, walidacj, szyfrowanie, podpisywanie i przesyanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
                                                 • 13.02.2018E-mikrofirma w pytaniach i odpowiedziach - MF wyjania
                                                  Dla kogo jest aplikacja e-mikrofirma?  Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Aplikacja umoliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie, walidacj, szyfrowanie, podpisywanie i przesyanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
                                                  • 02.01.2018Faktury korygujce dot. WNT w ewidencji VAT i JPK
                                                   Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do celów wewntrzwspólnotowych i posiada aktywny VAT-UE. Zdarza si, e faktury zawieraj bd w cenie. Ceny ustalone byy jeszcze przed dostaw. Wystawiane s wtedy korekty „do zera”. Za jaki miesic naley rozliczy podatek w deklaracji VAT i pliku JPK w takim przypadku? Czy moliwe jest ujcie podatku jedynie na podstawie ostatniej prawidowej faktury (wówczas w rejestrze VAT i pliku JPK pokazana bdzie jedynie nowa, prawidowa faktura a faktura pierwotna i korekta „do zera” nie bd pokazane w ogóle)?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »