Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura za eksport

 • 22.04.2010Rabaty transakcyjne i potransakcyjne a podatek VAT
  Udzielanie oraz otrzymywanie rabatw budzi z punktu widzenia rozlicze podatku VAT liczne wtpliwoci podatnikw. Problemy z ich rozliczaniem wynikaj zazwyczaj z rnic w ujciu, podejciu oraz dokumentowaniu tzw. rabatw transakcyjnych i potransakcyjnych.
  • 05.03.2010Faktura korygujca musi by potwierdzona
   Pytanie podatnika: Czy kwoty wynikajce z dokonanych korekt faktur pomniejszaj obrt jednoczenie obniajc podstaw opodatkowania (kwot podatku nalenego) w rozliczeniu za miesic wystawienia faktury korygujcej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie moliwe dla Spki? Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujcych bd prawidowe w wietle przepisw obowizujcych od 1 grudnia 2008 r., ktre bd daway prawo do obnienia kwoty podatku nalenego?
   • 25.02.2010Podatek VAT powodem problemw polskich portw morskich
    Interpelacja nr 13494 do ministra finansw w sprawie dokonania przez Ministerstwo Finansw precyzyjnej interpretacji przepisw dotyczcych stawki podatku VAT nakadanego na niektre usugi wiadczone w polskich portach morskich
    • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa a VAT
     Z uzasadnienia: Zakad nie posiada podmiotowoci prawnej, jest wewntrzn jednostk, ktrej zasady i kryteria wyodrbnienia okrela odpowiednio umowa czy statut przedsibiorcy. Wydaje si, e rwnie w tym przypadku dochodzi do wyodrbnienia majtkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednake w odrnieniu od oddziau, zakad nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrbn siedzib i adres, a take regulacji dotyczcej firmy. Kryterium wyodrbnienia zakadu jest rodzaj wykonywanej tam dziaalnoci czy realizowanych zada gospodarczych. Zakad realizuje bowiem najczciej tylko cz procesu gospodarczego przebiegajcego u przedsibiorcy. Z tych te wzgldw nie zawsze moliwe bdzie na gruncie podatku od towarw i usug pene utosamienie poj zakadu czy oddziau z pojciem wydzielonej czci przedsibiorstwa.
     • 08.12.2009Handel zomem pod szczeglnym nadzorem fiskusa
      Interpelacja nr 11880 do ministra finansw w sprawie oszustw podatkowych w obrocie zomem
      • 07.12.2009Termin rozliczenia faktur korygujcych
       Pytanie podatnika: Czy wystawiona po zakoczeniu roku kalendarzowego faktura korygujca VAT zwikszajca bd zmniejszajca cen za usug powinna zosta wykazana w deklaracji VAT-7 za miesic biecy tj. w dacie wystawienia faktury, czy te powinna zosta rozliczona w deklaracjach VAT-7 za miesice, ktrych dotyczy korekta?
       • 03.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 12
        Rozpoczynamy omawianie wymogw stawianych dokumentom ksigowym, ktre stanowi podstaw wpisw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw. Po kadym z odcinkw powiconych wybranemu dokumentowi (dokumentom) przedstawimy stanowiska organw podatkowych w kwestiach szczegowych i budzcych wtpliwoci podatnikw.
        • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
         1. Podatnik, ktremu na wniosek zoony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarw i usug biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzdu skarbowego potwierdzio, na cile wskazan we wniosku dat, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewntrzwsplnotowych na pimie, faksem lub telefonicznie albo poczt elektroniczn (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarw jak wewntrzwsplnotowej dostawy towarw, podlegajcej opodatkowaniu, na zasadach okrelonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wwczas, gdy w wyniku dokonania pniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okae si, i w rzeczywistoci podatnik dokona dostawy na rzecz nabywcy nie posiadajcego ju wwczas wanego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewntrzwsplnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednake wykazanie, e dokonujc dostawy, podatnik dziaa w dobrej wierze, czyli nie by w posiadaniu wiedzy o nieaktualnoci informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewntrzwsplnotowych, lub te nie mg z atwoci przy istnieniu powiza personalnych, kapitaowych czy osobistych, wiedz tak dysponowa.
         • 13.11.2009Wystawienie faktury na rzecz podmiotu nieistniejcego powoduje obowizek zapaty VAT
          Pytania podatnika: 1. Czy dostawa towarw, wykonana przez pokrzywdzonego w wyniku doprowadzenia go do niekorzystnego rozporzdzenia mieniem za pomoc wprowadzenia go w bd (to jest realizacji znamion przestpstwa z art. 286 kk.) jest opodatkowana podatkiem od towarw i usug? 2. Czy wystawienie przez pokrzywdzonego, w wyniku doprowadzenia go do niekorzystnego rozporzdzenia mieniem za pomoc wprowadzenia w bd (tj. realizacji znamion przestpstwa z art. 286 kk.), faktury z wykazanym podatkiem od towarw i usug, powoduje - stosownie do art. 108 Ustawy o podatku od towarw i usug - obowizek zapaty wykazanego na niej podatku?
          • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczce wystawiania „zwykych” faktur VAT
           Nie bdzie przesad twierdzenie, e jednym z najwaniejszych (o ile nie najwaniejszym) dokumentw funkcjonujcych w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo e w niektrych pastwach Wsplnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest do swobodnie, polski prawodawca podatkowy cay czas bardzo rygorystycznie traktuje t kwesti.
           • 10.08.2009Zakup, sprzeda i wniesienie aportem lokalu uytkowego a podatek VAT
            Pytania podatnika: Czy podatnik w zwizku z transakcj zakupu lokalu uytkowego na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej bdzie mg odliczy podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug? Czy istnieje moliwo sprzeday ww. lokalu uytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarw i usug? Czy w zwizku z wniesieniem tego lokalu uytkowego aportem do spki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczciu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej czynno ta bdzie podlegaa opodatkowaniu?
            • 26.06.2009Kiedy nota, kiedy faktura korygujca
             W listach naszych Czytelnikw bardzo czsto pojawiaj si pytania dotyczce sposobu postpowania w przypadkach, w ktrych stwierdz oni rnego rodzaju bdy w dokumentach. Najwicej pyta dotyczy faktur VAT, a liczba moliwych pomyek i ich kombinacji jest naprawd spora. Postaram si odpowiedzie, kiedy i kto moe i powinien sporzdza dokumenty korygujce w razie wystpienia bdw.
             • 16.06.2009Kwalifikowalno podatku VAT w ramach POKL
              W okresie programowania 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci pojawiaj si rne trudnoci u beneficjentw w zakresie kwalifikowalnoci poniesionych wydatkw. Trudnoci te zwizane s przede wszystkim z brakiem precyzyjnych przepisw. Szczegln uwag chciabym zwrci na problem kwalifikacji podatku od towarw i usug w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (POKL).
              • 27.05.2009Sprzeda towaru samemu sobie a zwrot VAT
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy naley si zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urzd Skarbowy mia prawo odrzuci t faktur?
               • 06.03.2009Kserokopia paszportu kontrahenta nie uprawdopodobni eksportu
                Interpelacja nr 7030 do ministra finansw w sprawie interpretacji art. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 4–8 ustawy o podatku od towarw i usug
                • 06.11.2008Proporcja – odliczenie czciowe naliczonego podatku od towarw i usug
                 Prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przysuguje podatnikowi w zwizku z zakupem towarw i usug wykorzystywanych do wykonywania czynnoci opodatkowanych. Jeli dany towar lub usuga nie moe by powizana z tak dziaalnoci, prawo do odliczenia podatku nie przysuguje. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi, o ktrym mowa w art. 15 przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, z zastrzeeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
                 • 03.11.2008Premia pienina stanowi wynagrodzenie za wiadczone usugi
                  Pytania podatnika: 1. Czy otrzymanie premii od dostawcy przez Wnioskodawc podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug? 2. Jak naley udokumentowa otrzymanie premii?
                  • 30.10.2008Obowizek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujcych
                   Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca zobowizany bdzie od dnia 1 listopada 2008 r. ewidencjonowa obroty z tytuu wynajmu mieszka dla osb fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujcych, jeeli usugi te nie bd w caym zakresie dokumentowane faktur? 2. Czy z uwagi na fakt, e wszystkie nalene opaty za wynajem mieszka w caoci dokonywane s za porednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Spki oraz, e prowadzi ona szczegowe ewidencje i dowody do tych transakcji, zastosowanie znajdzie zwolnienie ze stosowania kas rejestrujcych i wystawiania faktur okrelone w poz. 38 zacznika do rozporzdzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujcych?
                   • 26.09.2008Zawarcie ugody sdowej a data powstania obowizku podatkowego w VAT
                    Pytania podatnika: 1. Z jak dat powinna by wystawiona faktura: a) z dat zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r., b) z dat nadania ugodzie klauzuli wykonalnoci, tj. 11 lutego 2008 r., c) z dat otrzymania protokou, d) z inn dat ze wskazaniem waciwej daty sprzeday? 2. Czy na fakturze powinny by wyszczeglnione wszystkie pozycje przekazywanego majtku? Czy w treci faktury wystarczy wskazanie kwot odpowiadajcych wartoci opodatkowanej podatkiem VAT wedug 22 % i wartoci zwolnionej od podatku VAT z powoaniem si na protok zawartej ugody?
                    • 15.09.2008Brak rejestracji dziaalnoci nie moe rodzi negatywnych skutkw dla kontrahentw
                     Sam fakt braku rejestracji, jako podmiotu gospodarczego, drugiej strony umowy nie moe rodzi dla kontrahenta ujemnych skutkw i nie jest automatycznie dowodem, e transakcja nie miaa miejsca — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                     • 03.09.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej przez kontrahenta
                      Pytanie podatnika: Czy do pomniejszenia obrotu (w rozumieniu przepisw o VAT) konieczne jest potwierdzenie przez kontrahenta otrzymania faktury korygujce, czy te w kontekcie wyroku Trybunau Konstytucyjnego dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U6/06) oraz wyrokw Wojewdzkich Sdw Administracyjnych, w tym m. in. WSA z dnia 19 lutego 2008 r. I SA/RZ 919/07 i WSA z dnia 26 marca 2008 r. III SA/Wa 30/08, mona dokona tego pomniejszenia bez koniecznoci otrzymania takiego potwierdzenia?
                      • 14.08.2008Dochodzenie zwrotu VAT przez podmioty zagraniczne
                       Podatnicy, ktrzy dokonuj nabycia towarw bd usug za granic, nie maj moliwoci odliczenia podatku VAT zapaconego w innym kraju od podatku nalenego w kraju swojej siedziby. Zgodnie jednak z zasad neutralnoci, lec u podstaw konstrukcji tego podatku, VAT nie powinien obcia podatnikw uczestniczcych w obrocie towarami i usugami, niebdcych ich ostatecznymi odbiorcami – konsumentami.
                       • 30.06.2008Faktura zaliczkowa
                        Obrotem podatnika – dla celw VAT – jest kwota pobranych zaliczek, zadatkw, przedpat lub rat, pomniejszona o przypadajc od nich kwot podatku. Jeeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usugi otrzymano cz nalenoci, w szczeglnoci: przedpat, zaliczk, zadatek, rat, obowizek podatkowy powstaje z chwil jej otrzymania w tej czci. Oznacza to, e podatnik winien wykaza podatek VAT naleny od kadej otrzymanej w tej formie kwoty.
                        • 17.06.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                         Pytanie podatnika: Czy faktury korygujce VAT, zmniejszajce warto transakcji, a tym samym warto podatku nalenego, mona ujmowa w miesicu ich wystawienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 11 marca 2004 r., bez spenienia dodatkowych warunkw?
                         • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpatne przekazanie towarw i kasa fiskalna
                          Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwrcia si o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisw prawa podatkowego. Przedstawiajc stan faktyczny skarca wskazaa, i dokonuje nieodpatnie dostaw towarw w ramach prowadzonych dziaa promocyjnych. Skarca prowadzia programy lojalnociowe dla podmiotw korzystajcych z jej usug i w ramach tych programw przekazywaa nieodpatnie swoim klientom prezenty. Korzystajc z prawa wynikajcego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarca obniaa kwot podatku nalenego o kwot podatku naliczonego zwizanego z nabyciem towarw przeznaczonych do nieodpatnego przekazania, gdy przekazanie miao na celu zwikszenie wartoci obrotu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                          • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnociowy i VAT
                           Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spka P. S.A. (zwana dalej „Spk” lub „Skarc”) wystpia o udzielenie pisemnej interpretacji przepisw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.), powoywanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 51, pz. 375 ze sprost.), powoywanego dalej jako „rozporzdzenie” w zakresie dotyczcym obowizku stosowania kas rejestrujcych.
                           • 25.10.2007Zwrot rnicy podatku VAT w cigu 25 dni przy wystpieniu kompensat
                            Pytanie podatnika: Czy do zwrotu rnicy podatku VAT w terminie 25 dni od dnia zoenia rozliczenia jest uprawniony podatnik, ktry zoy wniosek o wczeniejszy zwrot, a kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikaj z faktur dokumentujcych kwoty nalenoci, ktre zostay w caoci zapacone wystawcy faktury przelewami bankowymi oraz poprzez potrcenie wzajemnych wierzytelnoci (kompensat)?
                            • 18.10.2007Sposb postpowania z bdnie wystawionymi fakturami VAT
                             Pytanie: Nasz nowy pracownik bdnie wystawi kilka faktur. W jaki sposb powinnimy postpi, aby zlikwidowa skutki bdw? Czy moemy anulowa te faktury?
                             • 16.08.2007Reklamacja w wewntrzwsplnotowej dostawie towarw
                              Pytanie: Spka dokonaa wewntrzwsplnotowej dostawy towarw na rzecz kontrahenta z Czech. Transakcj t udokumentowano faktur. Niestety, z uwagi na to, e cz towaru nie speniaa wymogw kontrahenta, w zwizku z uznaniem przez nas reklamacji, mia miejsce czciowy zwrot towaru. Jak naley udokumentowa i rozliczy tak transakcj?
                              • 29.05.2007Wycofanie samochodu z dziaalnoci gospodarczej na prywatne potrzeby przedsibiorcy i podatek VAT
                               Zarwno przekazywanie prywatnego majtku przedsibiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majtku na potrzeby wasne s czynnociami czsto spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwizanie mona zaobserwowa szczeglnie wrd przedsibiorcw prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Rozpoczynajc, czy te ju prowadzc firm, podatnicy decyduj si czsto na wprowadzenie do majtku przedsibiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik moe wycofa z majtku firmy pojazd i przeznaczy go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofa z prowadzonej dziaalnoci zarwno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsibiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia dziaalnoci.
                               • 19.04.2007Nieodpatne przekazanie towarw stanowicych nagrody rzeczowe w programie lojalnociowym
                                Pytanie podatnika: Czy nieodpatne wydanie nagrd rzeczowych w postaci sprztu RTV, telefonw, aparatw fotograficznych, wyrobw z metali szlachetnych, nonikw CD/DVD, tam magnetofonowych zawierajcych nagrania, oprogramowanie lub dane, powinno by ewidencjonowane za porednictwem kas rejestrujcych?
                                • 13.04.2007Opodatkowanie zaliczek
                                 W obrocie gospodarczym, w ramach zawieranych transakcji, bardzo czsto na poczet dostaw towarw bd usug otrzymuje si cz zapaty (zaliczk, przedpat, rat, zadatek). Kade takie zdarzenie ma okrelone konsekwencje w sferze podatkowej. Poniej przybliymy zasady opodatkowania zaliczek na gruncie ustaw o podatku dochodowym i ustawy o podatku od towarw i usug.
                                 • 13.02.2007Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT przy sprzeday wyrobw w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
                                  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w ktrej nastpuje dostawa wyrobw akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i gdy kwota akcyzy nie jest pobierana, do podstawy opodatkowania podatkiem od towarw i usug nie wlicza si kwoty tego podatku?
                                  • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                                   W marcu ubiegego roku mogem w materiale „Co nam skontroluj” przedstawi zagadnienia, pozostajce w obszarze szczeglnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostpnio na swoich stronach zestawienie tych tematw, ktre bd przedmiotem zainteresowania kontrolujcych w roku 2007.
                                   • 29.11.2006Dotacje przyznane w celu realizacji programw szkoleniowych
                                    Pytanie podatnika: 1) Czy otrzymana przez Zakad dotacja dla potrzeb realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Nowe materiay i technologie w budownictwie podwyszenie umiejtnoci i kwalifikacji pracownikw" wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego i budetu pastwa stanowi obrt, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug, z tytuu czynnoci wykonywanych w ramach tej umowy, tj. usug edukacyjnych?
                                    • 10.10.2006Transport midzynarodowy
                                     Ustawa o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pn. zm. ) rozrnia trzy rodzaje transportu: transport krajowy, transport wewntrzwsplnotowy i transport midzynarodowy. Usugi transportu midzynarodowego zostay cile zdefiniowane w art. 83 ust. 3 ustawy o VAT. W wietle tej ustawy przez usugi transportu midzynarodowego rozumie si: