Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

eksport kurs do podatku dochodowego

 • 19.08.2019CIT: Jak liczy limit dla maego podatnika?
  Pytanie: Czy okrelenie „przychód ze sprzeday” dotyczy równie np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od rodków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopat lub refundacji kosztów? Czy do wyliczenia limitu, w kwocie nalenego podatku VAT (okrelenie ustawodawcy „wraz z kwot nalenego podatku od towarów i usug”) naley uj równie podatek naleny z tytuu realizacji procedury odwrotnego obcienia?
  • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
   Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
   • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
    Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
    • 13.03.2018Przechowywanie faktur i paragonów wycznie w wersji elektronicznej
     Pytanie: Czy przechowywanie przez spók paragonów fiskalnych doczanych do faktury, faktur sprzedaowych oraz raportów dobowych wycznie w elektronicznej bazie dokumentów po zniszczeniu wersji papierowych bdzie prawidowe?
     • 19.05.2017Korekta faktury w walucie obcej
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonania korekt przychodów, Spóka powinna stosowa do przeliczenia euro na zotówki, taki kurs euro jaki zosta przyjty do przeliczenia faktur pierwotnych?  
      • 10.10.2016Instrumenty finansowe. Gdy nie ma kosztu, równie nie ma przychodu
       Tezy: W wietle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wyeliminowanie z kosztów uzyskania przychodów wydatków (strat) poniesionych w okrelonej transakcji (przedterminowe zamknicie opcji walutowych) przesdza o tym, e transakcja ta nie moe równie generowa przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 powyszej ustawy (umorzenie czci dugu). W takiej sytuacji przyjmujc, e wydatek jest neutralny podatkowo naley przychód potraktowa/ zakwalifikowa take, jako neutralny podatkowo. Ta sama transakcja nie moe bowiem rodzi rónych skutków podatkowych, w zalenoci od tego, czy ocenie podlega koszt, czy przychód podatkowy. 
       • 21.07.2016Opaty licencyjne w kosztach uzyskania przychodw
        Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo postpia zaliczajc uiszczane opaty licencyjne za uywanie znakw towarowych do kosztw uzyskania przychodu w miesicu zaksigowania tego kosztu na podstawie otrzymanej faktury, traktujc opat z tytuu licencji, jako tzw. koszt poredni zaliczany w ciar kosztw uzyskania przychodw w dacie poniesienia?
        • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
         Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
         • 10.06.2016W przypadku dwóch form dziaalnoci wystarczy jedna kasa
          Pytanie podatnika: Czy w zwizku z istnieniem dwóch firm na nazwisko Wnioskodawczyni - ten sam NIP - Wnioskodawczyni ma zakupi drug kas fiskaln, a jeli tak, czy przysuguje jej dofinansowanie za zakup drugiej kasy?
          • 27.04.2016Udostpnienie pracownikom samochodów do celów prywatnych a kasa fiskalna
           Pytanie podatnika: Czy ponoszenie kosztów eksploatacji, w tym kosztów paliwa zuytych zarówno do celów subowych jak i prywatnych, z uwagi na mieszane (subowo-prywatne) uytkowanie samochodów nie bdzie stanowi czynnoci opodatkowanej podatkiem VAT? Czy w zwizku z ponoszeniem ww. kosztów eksploatacji samochodów subowych Spóka nie jest zobowizana do ewidencjonowania ponoszonych kosztów na kasie rejestrujcej?
           • 30.12.2015Prywatne korzystanie z samochodów subowych a kasa fiskalna u pracodawcy
            Pytanie podatnika: Czy Spóka wiadczy bdzie na rzecz pracowników nieodpatn usug polegajc na uyciu pojazdów samochodowych do celów osobistych pracowników, która to usuga, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT? Czy Spóka zobowizana bdzie zaewidencjonowa wiadczenie usugi, o której mowa w Pytaniu nr 1, na kasie rejestrujcej?
            • 22.06.2015Rozliczenia opcji walutowych do zmiany?
             Interpelacja nr 32602 do ministra finansw w sprawie podatkowego rozliczenia opcji walutowych.
             • 10.06.2014Ewidencja kart prezentowych na kasie fiskalnej
              Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w VAT, zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usug, w momencie wydania karty, czy w momencie zapaty kart za towar (realizacji transakcji sprzeday lub upywu terminu wanoci karty)? Czy prawidowe jest ewidencjonowanie nominau wydawanej karty prezentowej na kasie?
              • 13.01.2014VAT: Sprzeda towarów przez internet a obowizek wystawienia paragonu
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku prowadzenia wspomnianego typu sprzeday oraz sposobu jej dokumentowania Wnioskujcy moe skorzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania na kasie rejestrujcej (fiskalnej) sprzeday asortymentu sklepu internetowego, a co za tym idzie, take z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych?
               • 21.03.2013Ustalenie statusu maego podatnika w VAT
                Pytanie podatnika: Czy Spka postpia waciwie przyjmujc do okrelenia maego podatnika wartoci sprzeday z CIT-8 a nie obrt deklarowany do rozliczenia podatku od towarw i usug wynikajcy z deklaracji VAT-7 oraz e bdzie skadaa poczwszy od trzeciego kwartau 2012 r. deklaracje od podatku od towarw i usug na druku VAT-7D a nie VAT-7K?
                • 09.11.2010MF bez entuzjazmu o kontroli bankw w zwizku z opcjami walutowymi
                 Interpelacja nr 17976 do ministra finansw w sprawie kontroli podatkowej pod wzgldem szczeglnych zasad ustalania dochodu niektrych bankw
                 • 10.03.2010Orzecznictwo WSA: Opodatkowanie opcji walutowych
                  Z uzasaadnienia: Za wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych naley uzna caoksztat dziaa podatnika, ktre mona zakwalifikowa jako suce celom prowadzonej przez podatnika aktywnoci gospodarczej. S to nie tylko dziaania polegajce na wytwarzaniu, wykorzystywaniu czy sprzeday rzeczy, jak te wiadczeniu usug lecz wszelkie czynnoci zwizane w sposb poredni z ow aktywnoci gospodarcz, jak np. wszelkie czynnoci organizatorskie, zabezpieczajce. Mona tutaj mwi o wszystkich czynnociach podatnika bdcych konsekwencj podjcia przez niego dziaalnoci gospodarczej. (...) Zatem, skoro w treci art. 30b ust. 4 trudno jest dopatrzy si zawenia terminu "w wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej" do "przedmiotu dziaalnoci gospodarczej" a stanowisko podatnika mieci si w kontekcie jzykowym powoanej normy prawnej to wydaje si, e nic nie stoi na przeszkodzie aby zawarte przez podatnika opcje walutowe potraktowa jako realizowane w wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej.