Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje gpw

 • 28.04.2022Co zamiast WIBOR?
  Oprocentowanie wielu kredytów jest sumą stawki WIBOR i marży. Co do zasady banki korzystają ze stawki WIBOR 3M (aktualizowanej co 3 miesiące) albo stawki WIBOR 6M (aktualizowanej co 6 miesięcy). Eksperci wskazują jednak, że stawka referencyjna WIBOR może nie odzwierciedlać w rzeczywistości realnych kosztów pozyskania kapitału przez bank, lecz być względem takiego kosztu nawet znacząco zawyżona.
 • 21.04.2020Ustawa uzupełniająca pakiet Tarczy Antykryzysowej. Co zmienia?
  W życie weszła ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która ma być uzupełnieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy także kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszące się m.in. do cen transferowych, organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
 • 08.04.2020Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej
  Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
 • 08.04.2020Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej
  Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
 • 12.02.2020Obowiązkowa dematerializacja akcji obejmie 14 tys. podmiotów
  Z początkiem stycznia 2021 r. przeprowadzona zostać ma obowiązkowa dematerializacja akcji. Szacuje się, że zmiany obejmą w praktyce ok. 14 tys. podmiotów, w tym wszystkie spółki niepubliczne i dużą część spółek publicznych, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect.
 • 16.11.2018PIT: Akcje obcych firm przyznawane w programie premiowym - moment powstania przychodu
  Nieodpłatne lub częściowo odpłatne otrzymanie od Spółki akcji w ramach programu premiowego korzysta z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie w roku podatkowym, w którym w ramach programu przekazane zostaną akcje, otrzymujący je uczestnik programu nie będzie zobowiązany zadeklarować i opodatkować zgodnie z art. 9 i art. 45 ww. ustawy wartości tak otrzymanych akcji.
 • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
  Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
 • 08.08.2014Opodatkowanie akcjonariusza w SKA – wyrok NSA
  Z uzasadnienia: Przyjęcie interpretacji przepisów u.p.d.o.f., w myśl której akcjonariusz byłby zobowiązany do uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy prowadziłoby do znacznych trudności praktycznych, gdyż taka wykładnia stałaby w sprzeczności z charakterystyką prawną SKA, wynikającą z przepisów K.s.h.
 • 27.01.2014Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy zapłata ewentualnych kar umownych, związanych z uchybieniem terminom uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem świadectw Przejęcia (co w świetle kontraktu oznacza kary umowne za nieterminowe wykonanie całości lub części robót budowlanych) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
 • 02.07.2013Wyniki i inwestycje OFE - nowe raporty KNF
  Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w I kwartale 2013 r. były ujemne – wynika z jednego z dwóch nowych raportów Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawione przez KNF dane pokazują również, że w ostatnich latach OFE wyraźnie więcej inwestują na warszawskiej giełdzie.
 • 24.07.2012Rządowy plan prywatyzacji nierealny?
  Minister Skarbu Państwa na ostatnim posiedzeniu rządu przedstawił plany prywatyzacji na lata 2012-2013. W pierwszym półroczu tego roku uzyskano niecałe 38% (w ujęciu wartościowym) wpływów zakładanych na cały bieżący rok. – Pełne wykonanie pozostałej części planu jest mało realne – komentuje Business Centre Club.
 • 18.05.2011Ministerstwo Skarbu Państwa ograniczyło ofertę sprzedaży akcji BGŻ
  MSP zgodziło się sprzedać akcje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym po cenie 60 złotych, czyli za mniej, niż wynosiła dolna granica przedziału cenowego ustalona na 66 złotych.
 • 15.04.2011MSP: Stawiamy na Akcjonariat Obywatelski
  Resort Skarbu zaprezentował program Akcjonariatu Obywatelskiego zapoczątkowany ubiegłorocznymi debiutami giełdowymi spółek PZU, TAURON Polska Energia i GPW. Ministerstwo nie tylko chce zachęcać do dalszego inwestowania w spółki Skarbu Państwa, ale planuje wielki program edukacyjny, który ma być zrealizowany razem z uczestnikami rynku kapitałowego.
 • 28.02.2011Indeks spółek surowcowych na GPW
  Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obliczanie i publikację subindeksu sektorowego WIG-surowce. Jest on jedenastym indeksem branżowym na GPW, a w skład jego portfela wchodzą akcje pięciu spółek. Największy wpływ na notowaniu nowego indeksu będą miały akcje koncernu KGHM Polska Miedź.  
 • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
  Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 10.11.2010Debiut GPW - wysoki zysk inwestorów
  Na głównym, krajowym rynku akcji zadebiutowała spółka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Na zakończenie pierwszego dnia notowań wartość dopuszczonych do obrotu walorów wzrosła o jedną czwartą w stosunku ceny emisyjnej. Tym samym akcje GPW podczas giełdowego debiutu zagwarantowały inwestorom drugi co do wielkości zysk w historii prywatyzacji spółek Skarbu Państwa za pośrednictwem warszawskiego parkietu.
 • 09.11.2010Giełda w Warszawie najpopularniejsza wśród emitentów z Europy Środkowej
  Warszawska giełda zajmuje pierwsze miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby notowanych zagranicznych emitentów. Według stanu na 8 listopada 2010 na GPW obecne są akcje 28 spółek spoza Polski. Na głównym rynku w Warszawie zadebiutowała właśnie trzecia ukraińska spółka – Agroton.
 • 29.10.2010Prywatyzacja giełdy – setki tysięcy chętnych na zakup akcji
  Ponad 323 tys. inwestorów indywidualnych zapisało się na akcje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze notowanie spółki zaplanowano na 9 listopada. Zdaniem ministra Skarbu Państwa, liczny udział w prywatyzacji warszawskiej giełdy to wyraz zaufania Polaków do polskiej gospodarki i rynku kapitałowego. – Mam nadzieję, że jest to zjawisko długofalowe, które rozwinie ideę akcjonariatu obywatelskiego w Polsce – powiedział Aleksander Grad.
 • 15.10.2010Cena akcji GPW – maksymalnie 43 zł dla inwestorów indywidualnych
  Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło wysokość maksymalnej ceny akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. sprzedawanych w ofercie publicznej. Wyniesie ona 43 zł. Władze GPW opublikowały prospekt emisyjny spółki. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na jej akcje od 18 do 27 października. Trafi do nich maksymalnie 26,7 mln akcji. Giełdowy debiut GPW przewidywany jest 9 listopada.
 • 13.10.2010Prywatyzacja GPW – KNF zaakceptowała prospekt emisyjny
  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 12 października 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa zamierza sprzedać blisko 64 proc. akcji GPW, a jednocześnie zachować w spółce strategiczną kontrolę. Debiut spółki został zapowiedziany na listopad tego roku.
 • 23.09.2010Debiut pierwszego funduszu ETF na GPW
  Lyxor ETF WIG20, pierwszy fundusz typu ETF (exchange-traded fund), zadebiutował na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. Wprowadzenie do obrotu tytułów uczestnictwa nowego funduszu otwiera nową kategorię instrumentów notowanych na warszawskiej giełdzie oraz nowe możliwości inwestycyjne dla uczestników rynku – podkreślają władze GPW.
 • 08.09.2010Prywatyzacja giełdy: Prospekt emisyjny w KNF
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego – poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa. GPW planuje przeprowadzenie publicznej oferty sprzedaży akcji oraz wprowadzenie akcji do obrotu na warszawskim parkiecie.
 • 06.08.2010Krótka sprzedaż – pierwszy miesiąc na GPW
  Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że w lipcu - pierwszym miesiącu funkcjonowania na nowych zasadach krótkiej sprzedażycna warszawskim parkiecie - zawarto transakcje na akcjach 25 spółek. Całkowita wartość obrotu w transakcjach krótkiej sprzedaży wyniosła 154,5 mln zł, natomiast udział wartości obrotu w transakcjach krótkiej sprzedaży do całkowitej wartości obrotu wyniósł 1,1 proc.
 • 13.07.2010NYSE Euronext i GPW w Warszawie ogłosiły strategiczne partnerstwo
  NYSE Euronext i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiły przystąpienie do strategicznej, długofalowej współpracy obejmującej stworzenie wzajemnie korzystnych inicjatyw biznesowych oraz migrację platformy transakcyjnej GPW na Uniwersalną Platformę Obrotu NYSE Technologies (UTP – Universal Trading Platform). Strony nie podały warunków finansowych porozumienia.
 • 29.06.2010Akcje spółki Tauron przydzielone inwestorom
  934 akcje - po scaleniu - otrzymał każdy inwestor, który wziął udział w zapisach na akcje koncernu Tauron Polska Energia SA. Walory oferowane w ramach publicznej oferty zostały przydzielone inwestorom indywidualnym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z tzw. zasadą maksymalnego przydziału. Akcje Taurona zadebiutują na GPW w środę 30 czerwca.
 • 22.06.2010Debiut spółki Tauron wart ponad 4,2 mld zł
  Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej koncernu energetycznego Tauron, po uwzględnieniu scalenia akcji w stosunku 1 do 9, została ustalona na 5,13 zł, czyli 0,57 zł przed scaleniem. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wyniesie po scaleni 821 mln 33,4 tys. akcji co stanowi 51,6 proc. wszystkich akcji. Wartość oferty wyniesie więc ponad 4,2 mld zł, co czyni ją jedną z dwóch największych tegorocznych ofert spółek z sektora energetycznego w Europie.
 • 21.06.2010Ponad 200 tys. chętnych na akcje spółki Tauron
  Na akcje Tauron Polska Energia SA, spółki prywatyzowanej w drodze giełdowego debiutu (IPO), zapisało się ponad 200 tys. inwestorów indywidualnych. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło, że jest to kolejny, po giełdowej sprzedaży PZU, sukces "akcjonariatu obywatelskiego" w realizacji strategii prywatyzacyjnej. Budowanie księgi popytu w transzy instytucjonalnej, a tym samym sprzedaż akcji w ofercie publicznej, kończy się 21 czerwca.
 • 01.06.2010Tauron wkrótce zadebiutuje na GPW
  Prospekt emisyjny związany z pierwszą publiczną ofertą akcji opublikował Tauron, największy polski dystrybutor i producent energii elektrycznej. Oferta obejmuje do około 7,4 mld akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł. Po zakończeniu procesu scalania akcji spółki Tauron, w wyniku którego ich liczba zmniejszy się w stosunku 9:1, a tym samym ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł, będą one stanowiły do 821mln akcji Serii AA. Planuje się, że scalenie akcji nastąpi przed przydziałem sprzedawanych akcji, czyli przed 25 czerwca 2010 r.
 • 18.05.2010Emisja akcji Tauron SA: Inwestorzy kupią więcej walorów
  Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało, że zaoferuje w ofercie publicznej nie 25 proc., jak wcześniej zapowiadano, ale około 53 proc. akcji spółki Tauron Polska Energia, zachowując przy tym kontrolę korporacyjną nad spółką. Jak podkreśla resort, decyzja ta została podyktowana oczekiwaniami inwestorów. Ponadto do jej podjęcia znacznie przyczynił się sukces oferty publicznej PZU.
 • 11.05.201012 maja na giełdzie debiutuje PZU SA
  W środę, 12 maja na Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się pierwsze notowanie  Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Będzie to szósta spółka, która zadebiutuje w tym roku na głównym rynku GPW, a także 379. obecna na nim spółka. Podczas środowej sesji inwestorom zostanie przydzielonych blisko 26 mln akcji największej polskiej spółki ubezpieczeniowej o łącznej wartości ponad 8 mld zł.
 • 06.05.2010Krótka sprzedaż na GPW według nowych zasad
  1 lipca tego roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie udostępni inwestorom możliwość zawierania transakcji krótkiej sprzedaży według nowych zasad, czyli zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stosowne zmiany w regulaminie i szczegółowych zasadach obrotu giełdowego wejdą w życie 19 maja.
 • 09.03.2010MSP sprzedało większość akcji kopalni Bogdanka
  Za ponad 1,1 mld zł Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 46,7 proc. akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA. Akcje zostały nabyte przez wszystkie polskie otwarte fundusze emerytalne po cenie 70,50 zł za sztukę. Spółka zadebiutowała na GPW 25 czerwca 2009 r., a po obecnej sprzedaży kolejnych 15 mln 882 tys. akcji stała się prywatną spółką z akcjonariatem SP na poziomie 4,3 proc.
 • 23.02.2010Sprzedaż giełdy w IV kwartale
  Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o pracach nad koncepcją strategii prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt przewiduje m.in. sprzedaż większościowego pakietu akcji GPW w czwartym kwartale tego roku. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej szerokiej grupie inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym otwartym funduszom emerytalnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, członkom giełdy i inwestorom indywidualnym.
 • 19.01.2010Sprzedaż akcji ENEA SA w dwóch etapach
  Ministerstwa Skarbu Państwa poinformowało, że ma zamiar zbyć akcje spółki koncernu energetycznego ENEA SA w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie sprzedanych 16 proc. akcji w transakcji przeprowadzonej poprzez rynki kapitałowe, a w drugim – ponad 50 proc. akcji spółki trafi do wybranego inwestora branżowego.
 • 11.01.2010Skarb Państwa sprzedał 10 proc. akcji KGHM
  Za ponad 2 mld zł Skarb Państwa sprzedał na Giełdzie Papierów Wartościowych 20 mln akcji KGHM SA. Według MSP, transakcja była największą w historii GPW operacją finansową opartą na budowie przyśpieszonej księgi popytu. Ponad połowa oferty została uplasowana wśród polskich inwestorów instytucjonalnych. Krajowe fundusze emerytalne, a wśród nich fundusz inwestycyjny zarządzający m.in emeryturami pracowników KGHM, były najliczniejszą grupą wśród inwestorów, którzy kupili akcje.
 • 09.11.2009PGE pozyskała na giełdzie 6 mld zł
  Wartość akcji spółki Polska Grupa Energetyczna (PGE), która zadebiutowała w piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyniosła blisko 6 mld zł. To druga pod względem wielkości oferta w historii polskiego rynku kapitałowego oraz największa w tym roku w Europie. Na zamknięciu sesji kurs praw do akcji spółki PGE wyniósł 25,99 zł, a obroty prawie 2,58 mld zł.
 • 02.09.2009Ponad 1,4 mld zł ze sprzedaży resztówek Skarbu Państwa
  Sierpniowa sprzedaż resztówek należących do Skarbu Państwa przyniosła budżetowi przychód w wysokości ponad 1,4 mld zł. Sprzedano jedenaście pakietów akcji, przy czym cena tylko jednego z nich przekroczyła miliard zł. Osiągnięcie najwyższych wpływów ze sprzedaży resztówek od początku roku było możliwe m.in. dzięki ożywieniu na warszawskiej giełdzie. Skarb Państwa posiada jeszcze 26 resztówek giełdowych oraz ponad 100 zwykłych. Sprzedaż tych pierwszych na GPW planowana jest do końca 2010 roku.
 • 30.07.2009Nie można odliczyć straty z funduszy inwestycyjnych od dochodów ze sprzedaży akcji
  Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2008 r. Wnioskodawca może pomniejszyć dochód ze sprzedaży akcji o straty ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w Towarzystwach Funduszy?
 • 26.06.2009Debiut „Bogdanki”: Prawie 17-proc. wzrost ceny akcji
  25 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała pierwsza kopalnia węgla kamiennego - Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Kurs otwarcia akcji spółki wyniósł 56,10 zł i był o 16,8 proc. wyższy od kursu odniesienia (48 zł). Dzięki wejściu na GPW firma pozyskała prawie 530 mln zł na inwestycje. Większościowym akcjonariuszem pozostanie w „Bogdance” Skarb Państwa.
 • 22.06.2009Udana emisja akcji kopalni „Bogdanka”
  528 mln zł wyniosła całkowita wartość oferty publicznej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” - poinformował resort Skarbu Państwa. Inwestorom przydzielono 11 mln akcji serii C. Po PGNiG i Enei to największa spółka Skarbu Państwa przeznaczona na giełdę. Bogdanka to jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego.
 • 18.06.2009Fundusz Rezerwy Demograficznej lepszy niż OFE
  Stopa zwrotu z całości aktywów Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) w 2008 roku wyniosła -5,9 proc. - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istotny wpływ na uzyskany wynik miały posiadane przez Fundusz akcje. Średnioroczny udział akcji w portfelu FRD wyniósł 15 proc., co w sytuacji bardzo silnych spadków kursów akcji spowodowało, że w 2008 r. Fundusz osiągnął ujemny wynik.
 • 08.06.20091,3 mld zł dzięki dwóm transakcjom MSP
  Skarb Państwa sprzedał koncernowi Vattenfall AB (VAB) akcje Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) i Vattenfall Heat Poland (VHP). Umowa w tej sprawie została podpisana w piątek, 5 czerwca. Dzięki niej wpływy z prywatyzacji do budżetu państwa wzrosną w czerwcu o ponad 1,3 mld zł do 1,77 mld.
 • 05.01.2009W 2008 roku najwięcej debiutów na GPW
  Według danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FESE) po 11 miesiącach 2008 roku warszawski parkiet zajmował pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby IPO (ang. Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna). Jedna trzecia wszystkich debiutów w Europie w okresie od stycznia do końca listopada ubiegłego roku miała miejsce na rynkach prowadzonych przez GPW.
 • 04.11.2008Rekordowe obroty instrumentami pochodnymi
  Wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi od początku roku do końca października osiągnął poziom blisko 10,8 mln sztuk, tym samym przekroczył wielkość obrotów z całego roku ubiegłego, która wyniosła prawie 9,9 mln sztuk – poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • 16.09.2008Nowy subindeks na GPW
  22 września Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpocznie obliczanie i publikację nowego subindeksu sektorowego – WIG-chemia. Wejdą do niego akcje pięciu spółek z tzw. wielkiej chemii.
 • 20.08.2008Prywatyzacja GPW: Akcje nieme z większą dywidendą
  Prywatyzacja Giełdy Papierów Wartościowych będzie polegała m.in. na emisji akcji niemych, których nabywcy będą pozbawieni prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, ale zyskają prawo do wyższej dywidendy – postanowiły władze spółki.
 • 12.08.2008GPW przejmie MTS-CeTO?
  Giełda Papierów Wartościowych może zostać większościowym akcjonariuszem MTS-CeTO, firmy obsługującej pozagiełdowy rynek obrotu papierami wartościowymi. Gotowość odsprzedania swoich akcji ogłosili właściciele 36,32 proc. walorów spółki.
 • 17.01.2008Były prezes GPW: Bez paniki!
  - Spokój, przeczekanie tego czasu jest odpowiednią strategią dla zwykłego inwestora, który nie handluje codziennie na giełdzie – powiedział w radiowych Sygnałach Dnia Wiesław Rozłucki, były prezes giełdy, odnosząc się do gwałtownej obniżki cen akcji na warszawskiej GPW.
 • 07.12.2007Mniej pieniędzy w OFE
  Na koniec listopada oszczędności Polaków zgromadzone na rachunkach w Otwartych Funduszach Emerytalnych wyniosły prawie 138,5 mld zł – o blisko 4,5 mld zł mniej niż w październiku.
 • 19.11.2007KNF: Arcus wprowadził inwestorów w błąd
  Komisja Nadzoru Finansowego nakazała wstrzymanie obrotu akcjami firmy Arcus na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarzuca spółce podanie nieprawdy w prospekcie emisyjnym, wydanym przed sierpniowym debiutem giełdowym.

[ 1 ] . [ 2 ] następna strona »