Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PIT-37:wspólne rozliczenie małżonków

 • 18.06.2012Rozliczenie roczne: Warunki skorzystania z ulgi kościelnej
  Z uzasadnienia: Sam fakt darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej, o której mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie uzasadnia jeszcze oceny realizacji ulgi podatkowej, uregulowanej w wymienionym przepisie. Dla osiągnięcia zamierzonych celów podatkowych trzeba, żeby sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ww. ustawy, zawierało dane na tyle dokładne i konkretne, aby umożliwić podatnikowi samoobliczenie podatku, a następnie organowi podatkowemu w późniejszym (ewentualnym) postępowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.
  • 10.04.2012PIT 2011: Oddelegowanie do pracy za granicą a wspólne rozliczenie małżonków
   Pytanie podatnika: Z dniem 1 lutego 2010 r. Wnioskodawca został oddelegowany przez pracodawcę do pracy za granicą na okres jednego roku, tj. do dnia 31 stycznia 2011 r. W trakcie oddelegowania do pracy Wnioskodawcy towarzyszyła żona. Czy w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2011 r. za pracę wykonywaną w Polsce (tj. po powrocie do Polski, tj. w okresie, w którym posiadał miejsce zamieszkania w Polsce, a więc podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) Wnioskodawca jest uprawniony do wspólnego rozliczenia się z żoną?
   • 24.01.2012Opodatkowanie dochodów niani
    Na podstawie umowy uaktywniającej niania sprawuje opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia. Jest ona zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka. Umowa uaktywniająca jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.
    • 18.01.2012PIT 2011: Wspólne rozliczenie małżonków
     Wspólne opodatkowanie jest odstępstwem od zasady, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, tzn. każde od własnych dochodów. Wspólny PIT jest korzystny dla małżonków przede wszystkim wtedy, gdy dochody uzyskuje tylko jedno z nich albo przy wysokich dochodach jednego małżonka i niskich drugiego. Jeśli małżonkowie zdecydują się na wspólne rozliczenie, podatek oblicza się od ich łącznych dochodów podzielonych na pół, mnożąc go następnie przez dwa. Aby skorzystać z tej preferencji muszą być jednak spełnione liczne warunki. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków.
     • 20.09.2011Zawieszona działalność także wyklucza wspólne rozliczenie
      Sam wybór opodatkowania dochodów podatkiem liniowym oraz nie złożenie innych oświadczeń, tj. dotyczących likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania, wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia małżonków. Zatem, podatnik liniowy, który ma zawieszoną działalność nie może skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków za lata, w których ma zawieszoną działalność gospodarczą, gdyż jest osobą do której nadal mają zastosowanie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podlegania regulacjom zawartym w tym przepisie ma bowiem decydujące znaczenie dla braku możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków.
      • 09.09.2011Konsekwencje przekroczenia limitu przychodów a prowadzenie ksiąg rachunkowych
       Pytanie podatnika: Czy fakt, że suma przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie (równowartość 1.200.000,00 euro) powoduje utratę prawa wyboru formy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
       • 22.08.2011Amortyzacja mieszkania – rozliczenie udziałów w spółce cywilnej
        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność.
        • 29.04.2011Ograniczenie wspólności majątkowej nie wyklucza wspólnego rozliczenia małżonków
         Pytanie: Jesteśmy małżeństwem od kilkunastu lat. Od początku małżeństwa istniała pomiędzy nami wspólność majątkowa. Dopiero w listopadzie ubiegłego roku zawarłam wraz z mężem notarialną umowę o ograniczeniu wspólności ustawowej. Czy pomimo zawarcia tej umowy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem za 2010 rok?
         • 23.03.2011Nie trzeba być samotnym rodzicem przez cały rok, aby rozliczyć się z dzieckiem
          Interpelacja nr 20283 do prezesa Rady Ministrów w sprawie otrzymania ulgi prorodzinnej
          • 28.12.2010PIT 2010/11: Nowe zasady łącznego rozliczenia małżonków
           Małżonkowie – co do zasady – podlegają odrębnemu opodatkowaniu PIT. Po spełnieniu określonych warunków, mogą jednak rozliczyć się wspólnie. Od stycznia 2011 roku będą obowiązywać nieco inne zasady łącznego rozliczenia małżonków. Nowe reguły dotyczą już zeznań podatkowych składanych za 2010 rok. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), dochody małżonków podlegają odrębnemu opodatkowaniu.
           • 18.11.2010Senat wprowadza zmiany w ustawach podatkowych
            Około czterdziestu poprawek do ustaw o PIT i CIT przyjęli senatorowie. Poprawki były uzgodnione z Ministerstwem Finansów, więc ich przyjęcie przez Sejm jest przesądzone.
            • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
             Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
             • 17.08.2010Śmierć wspólnika spółki cywilnej a rozliczenie roczne
              Pytanie podatnika: Jednym ze wspólników trzyosobowej spółki cywilnej była żona Wnioskodawcy, która zmarła 1 sierpnia 2009 r. Ze względu na fakt, że umowa spółki nie zawiera zapisu, co dzieje się z udziałami wspólnika w razie jego śmierci, w dniu 2 sierpnia Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem podjęli decyzję o zmianie proporcji udziałów od dnia 2 sierpnia 2009 r. Decyzję swoją wprowadzili aneksem do umowy spółki, w którym określono, że od dnia 2 sierpnia 2009 r. 20% udziałów po zmarłej żonie przejął Wnioskodawca. Jak prawidłowo wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 wysokość udziałów Wnioskodawcy i jego zmarłej żony? Czy do zeznania rocznego za 2009 r. powinno się doliczyć wartość nabytego spadku?
              • 29.03.2010Jak rząd obniżał podatki
               Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
               • 22.01.2010Mąż w Niemczech, żona w Polsce – jak rozliczyć podatek
                Pytanie: Mój mąż od 1 lipca 2009 roku pracuje w Niemczech na umowie o pracę. Do 30 czerwca 2009 roku pracował w Polsce (pracownik najemny). W Niemczech mąż jest opodatkowany jak każdy pracownik i będzie płacił pełny przypadający podatek od dochodów oraz wszelkie inne podatki. Ja jestem na emeryturze, ale do 30 czerwca 2009 roku pracowałam dodatkowo na umowie-zleceniu. Dotychczas składaliśmy wspólną deklarację podatkową i rozliczaliśmy się jako małżeństwo wspólnie (PIT-37 wraz z PIT/O). Jak mamy postąpić w tym roku? Czy rozliczyć się wspólnie za okres połowy roku przepracowanego przez męża i cały rok moich przychodów (emerytura cały rok + wynagrodzenia z umowy-zlecenia za pół roku)?
                • 21.01.2010Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
                 Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
                 • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
                  Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
                  • 15.01.2010Wpłatę 1 proc. można przekazać tylko w samodzielnym rozliczeniu z fiskusem
                   Interpelacja nr 12678 do ministra finansów w sprawie stworzenia podstawy prawnej do przekazywania za podatników 1% podatku na organizacje pożytku publicznego przez ZUS
                   • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

                    Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne są spójne i jednoznacznie dowodzą, że działalność zarejestrowana na nazwisko małżonki skarżącego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarżącego (a przez to obniżenia jego obciążeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynności (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalności prowadzonej przez skarżącego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczność zlikwidowania działalności gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarżącego.
                    • 06.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Wierzytelności w kosztach tylko w kwocie netto
                     Z uzasadnienia: Z art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Tak więc podatek od towarów i usług nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z art. 14 ust. 1 zdanie 2 cytowanej ustawy nie podlega on zaliczeniu do przychodów należnych. W konsekwencji za przychód należny w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy podatkowej nie można uznawać wartości brutto wierzytelności, w przypadku gdy dotyczy ona sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.
                     • 09.06.2009Wspólne rozliczenie także po śmierci współmałżonka
                      Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do rozliczenia męża (PIT–37) za rok 2008? 2. Czy przysługuje Wnioskodawczyni prawo wspólnego rozliczenia (PIT–37) z małżonkiem za rok 2009?
                      • 04.02.2009Mąż w Niemczech, żona w Polsce – jak rozliczyć podatek
                       Pytanie: Mój mąż od 1 lipca 2008 roku pracuje w Niemczech na umowie o pracę. Do 30 czerwca 2008 roku pracował w Polsce (pracownik najemny). W Niemczech mąż jest opodatkowany jak każdy pracownik i będzie płacił pełny przypadający podatek od dochodów oraz wszelkie inne podatki. Ja jestem na emeryturze, ale do 30 czerwca 2008 roku pracowałam dodatkowo na umowie-zleceniu. Dotychczas składaliśmy wspólną deklarację podatkową i rozliczaliśmy się jako małżeństwo wspólnie (PIT-37 wraz z PIT/O oraz PIT/D). Jak mamy postąpić w tym roku? Czy rozliczyć się wspólnie za okres połowy roku przepracowanego przez męża i cały rok moich przychodów (emerytura cały rok + wynagrodzenia z umowy zlecenia za pół roku)?
                       • 04.02.2009Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
                        Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
                        • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
                         Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
                         • 28.07.2008Czy niepodpisanie zeznania PIT przez małżonków skutkuje utratą prawa do preferencyjnego rozliczenia?
                          Aby małżonkowie mogli wspólnie się rozliczyć, muszą zaznaczyć odpowiednie pole w zeznaniu PIT-37 i podpisać je. Jeśli nie podpiszą zeznania, a organ podatkowy wezwie ich do uzupełnienia braku, nie tracą prawa do wspólnego rozliczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                          • 30.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wspólne rozliczenie małżonków
                           Brak podpisów na zeznaniu, nie mógł doprowadzić do skutku w postaci odmowy łącznego opodatkowania małżonków. To jedynie brak formalny zeznania, podlegający uzupełnieniu w trybie art. 272 pkt 2 Ordynacji podatkowej i nie można go utożsamiać z niezłożeniem wniosku w ogóle.
                           • 24.01.2008Rozliczenie roczne - Odliczenie wydatków na Internet
                            Coraz więcej osób w Polsce korzysta z internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie dwa lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Część z nich wyjaśniamy bezpośrednio w tekście poniżej, a zamiast odpowiedzi na zadawane pytania wybraliśmy z naszej bazy interpretacji izb i urzedów skarbowych postanowienia w sprawach, które najczęściej pojawiały się w listach do naszej redakcji (publikujemy je w formie osobnych materiałów).
                            • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
                             Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
                             • 04.12.2007ZUS nie rozliczy wspólnych dochodów małżonków
                              Interpelacja nr 8081 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości dokonania przez ZUS wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku małżonków będących emerytami lub rencistami, którzy nie osiągają dochodów z innych źródeł i odpowiednio wcześnie złożyli do ZUS wniosek o wspólne rozliczenie
                              • 30.10.2007Mąż w Niemczech, żona w Polsce — jak rozliczyć podatek
                               Pytanie: Mój mąż od 1 lipca 2007 roku pracuje w Niemczech na umowę o pracę. Do 30 czerwca 2007 roku pracował w Polsce (pracownik najemny). W Niemczech mąż jest opodatkowany jak każdy pracownik i będzie płacił pełny przypadający podatek od dochodów oraz wszelkie inne podatki. Ja jestem na emeryturze, ale do 30 czerwca 2007 roku pracowałam dodatkowo na umowę zlecenia. Dotychczas składaliśmy wspólną deklarację podatkową i rozliczaliśmy się jako małżeństwo wspólnie (PIT-37 wraz z PIT/O oraz PIT/D). Jak mamy postąpić w tym roku? Czy rozliczyć się wspólnie za okres połowy roku przepracowanej przez męża i cały rok moich przychodów (emerytura cały rok + wynagrodzenia z umowy zlecenia za pół roku)?
                               • 27.09.2007Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
                                Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
                                • 29.08.2007Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe
                                 Pytanie podatnika: dotyczy uwolnienie małżonki z odpowiedzialności w trybie art. 29 Ordynacji podatkowej.
                                 • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                                  Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                                  • 03.04.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część V
                                   Pytanie: Czy przychody z wynajmu nieruchomości, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane podatkiem liniowym 19%?  
                                   • 27.02.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część II
                                    Kontynuujemy publikację odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące najmu i dzierżawy nieruchomości. Już pojutrze kolejna część pytań i odpowiedzi.
                                    • 24.04.2006Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika
                                     "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.
                                     • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Dochody uzyskiwane za granicą przez Polaków a zeznanie roczne
                                      W polskim prawie podatkowym sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej w obcym państwie lub ze źródeł przychodów położonych w obcym państwie wynika z postanowień umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, którą Rzeczpospolita Polska zawarła z tym państwem. Natomiast w przypadku braku takiej umowy lub gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego.
                                      • 21.09.2005Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                                       Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);

                                      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]