Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PB2/415-530/14-4/AKR

 • 24.12.2012Zbycie nieruchomości w drodze umowy o dożywocie a PIT
  Interpelacja nr 10309 do ministra finansów w sprawie stanowiska ministra finansów dotyczącego zasad opodatkowania osoby zobowiązującej się do przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę w drodze umowy dożywocia
  • 22.07.2010Likwidacja działalności opodatkowanej w formach zryczałtowanych
   Przy likwidacji działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury). Spis z natury jest sporządzany na dzień likwidacji i obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki. W odróżnieniu od innych przypadków, w których przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem sporządza remanent, remanent likwidacyjny obejmuje również rzeczowe składniki majątku„” związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.
   • 17.06.2010MF o opodatkowaniu dochodów menedżerów
    Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej.
    • 31.05.2010Orzecznictwo: Można odliczyć VAT naliczony przy wydatkach na reprezentację 
     Z uzasadnienia: W świetle przedstawionego stanu faktycznego podatek naliczony, zawarty w cenie towarów i usług zakupionych przez podatnika na cele reprezentacji, w sytuacji gdy dokonany został w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, może pomniejszyć podatek należny. Wobec tego, zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, gdyż podatek naliczony obniża kwotę podatku od towarów, mimo, iż zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na reprezentację.
     • 29.04.2010Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
      Teza: Podatnik osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ma obowiązek ustalania dochodu do opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych, jeżeli jego przychody netto ze sprzedazy towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EURO.
      • 24.02.2010MF o dietach kierowców
       Teza: Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, na tle orzeczeń wydanych w tym zakresie przez sądy administracyjne.
       • 27.10.2009Orzecznictwo: Oprocentowanie nadpłaty
        Z uzasadnienia: Istotą sporu między organami podatkowymi i podatnikami jest, jak trafnie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, wysokość nadpłaty powstałej w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz terminu od jakiego winno być naliczone oprocentowanie nadpłaty. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga poczynienia kilku uwag ogólnych, dotyczących charakteru orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01
        • 13.08.2009Ministerstwo Finansów o dietach kierowców
         Interpelacja nr 10240 do ministra finansów w sprawie konsekwencji podatkowych wynikających z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn. akt II PZP 11/08) dotyczącej prawa kierowców transportu międzynarodowego do diet i ryczałtów noclegowych z tytułu podróży służbowej
         • 31.03.2009Orzecznictwo: Gdy zadeklarowalismy i zapłaciliśmy za dużo
          Z uzasadnienia: "Trafnie przyjął sąd pierwszej instancji, że na skutek wydania ostatecznych decyzji określających podatnikowi inaczej zobowiązanie podatkowe niż zadeklarowano, kwoty wykazane w deklaracjach przestały być należne w deklarowanych wysokościach a zaczęły być należne w wysokościach orzeczonych (a contrario art. 45 ust. 6 updof i art. 10 ust. 2 ustawy o VAT). Decyzje wymiarowe organów podatkowych określiły wysokość zobowiązań w obu podatkach w prawidłowych wysokościach. Ponieważ kwoty wynikające z decyzji wymiarowych były niższe od tych zadeklarowanych przez podatnika, różnice tych kwot przestały być należne i stosownie do art. 76 § 1 o.p. podlegały -jako nadpłacone w części zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, a w pozostałej części zwrotowi z urzędu."
          • 19.03.2009Skutki podatkowe odpłatnego działu spadku i zniesienia współwłasności
           Pytanie podatnika: Czy na gruncie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje obowiązek podatkowy oraz czy stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe?
           • 12.02.2009Opodatkowanie przychodów z najmu
            Pytanie podatnika: Czy przychodem osiąganym z najmu przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będzie wyłącznie suma pieniędzy wręczana wynajmującemu przez przyszłego najemcę tytułem czynszu za najem rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do używania, czy także - oprócz powyższego - suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę (z umowy wynika, iż to on jest zobowiązany do ich ponoszenia), związanym z przedmiotem najmu, w szczególności takim jak: czynsz uiszczany we wspólnocie mieszkaniowej, abonament za media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy?
            • 27.01.2009Ryczałtowcy z 2002 roku nie powinni mieć problemów
             Interpelacja nr 6085 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem
             • 12.12.2008Orzecznictwo: Kiosk handlowy czy pawilon?
              „Sąd ocenił, że sporne obiekty nie są — wbrew twierdzeniom skarżących — kioskami towarowymi. Takiemu określeniu przeczy treść pisma Urzędu Statystycznego z Łodzi, w którym organ ten wskazuje, że o kwalifikacji obiektu decydują trzy cechy, a mianowicie: konstrukcja, przeznaczenie i wyposażenie. Biorąc powyższe kryteria pod uwagę, nie można stwierdzić, zdaniem Sądu, że pawilon wraz z piwnicą mający 3 kondygnacje (w tym mieszkanie) można zaliczyć do kiosków towarowych”.
              • 26.08.2008Orzecznictwo: Darowizna na rzecz kościelnej osoby prawnej
               1.1. Wyrokiem z dnia 27 września 2006 r. o sygn. I SA/Bd 455/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Jerzego K... i Renaty K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2006 r. o nr PB2-4117-35/06 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: P.p.s.a.).
               • 20.08.2008Sprzedaż darowanego mieszkania a prawo do zachowania ulgi
                Pytanie podatnika: Czy ulga z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn przysługuje w sytuacji gdy pieniądze pochodzące ze sprzedaży (przed upływem 5 lat) darowanego mieszkania, będącego przedmiotem ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zostaną przeznaczone na dokończenie budowy, w sytuacji, gdy pozwolenie na jego budowę uzyskane zostało w grudniu 2006 r., a więc przed dokonaniem sprzedaży?
                • 13.06.2008Wartość początkowa firmy
                 Pytanie podatnika: Czy zobowiązania przejęte w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                 • 22.01.2008Działalność opodatkowana w sposób zryczałtowany i brak dochodów a wspólne rozliczenie (Pismo MF)
                  Pytanie: Przez cały rok nie osiągnąłem żadnego przychodu z działalności gospodarczej, która opodatkowana jest w sposób zryczałtowany. Czy mimo braku przychodów stosuje się wyłączenie dotyczące wspólnego opodatkowania?
                  • 25.07.2007Orzecznictwo: Przychód z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny
                   Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 710/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną przez Halinę i Andrzeja M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 października 2004 r., nr PB2/4117-151/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.
                   • 25.05.2007Tryb kwartalnego obliczania i wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nieprzekraczających 25 000 euro
                    W związku z wystąpieniem Pani Anny K. (Rzeczpospolita) z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z najmu, Departament Podatków Dochodowych uprzejmie informuje:
                    • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                     Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
                     • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
                      Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
                      • 23.05.2007Data złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu a ulga uczniowska
                       W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie przepisów dotyczących ulgi uczniowskiej, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:
                       • 23.03.2007Księgi rachunkowe i działy specjalne produkcji rolnej
                        Interpelacja nr 5286 do ministra finansów w sprawie problemów z opodatkowaniem działów specjalnych produkcji rolnej
                        • 08.02.2007Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego
                         Pytanie podatnika: W sprawie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zakupów dokonanych w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej tj.: meble, sprzęt komputerowy i towary handlowe, których zakup został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.
                         • 07.02.2007Nauka języka kosztem uzyskania przychodów
                          Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z nauką języka angielskiego można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności?
                          • 04.09.2006Interpelacja nr 3075 do ministra finansów w sprawie proponowanych zmian polegających na likwidacji uproszczonych form opodatkowania w postaci karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
                           Wielce Szanowna Pani Premier! Otrzymujemy niepokojące sygnały od przedstawicieli rzemiosła z terenu Lubelszczyzny (między innymi od Cechu Rzemiosł Różnych z Zamościa, Janowa Lubelskiego), w których informują nas o problemie, jaki może stać się udziałem drobnych przedsiębiorców w całym kraju. Chodzi o prezentowany przez Panią Premier w mediach, przygotowywany projekt ustawy dotyczący likwidacji uproszczonych form opodatkowania w postaci karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
                           • 20.08.2006Interpelacja nr 2799 do ministra finansów w sprawie zasad obliczania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, których obroty ze sprzedaży w roku poprzednim przekroczyły 800 tys. euro
                            Szanowna Pani Minister! W czasie dyżurów poselskich podnoszony jest problem różnej interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Część urzędów skarbowych dostosowała się do interpretacji Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 8 lutego 2006 roku, PBZ/WS-033-0503-2052/Z, z której wynika, że osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej, która przekroczyła kwotę przychodu ze sprzedaży 800 tys. euro, wskazane w ustawie o rachunkowości, i jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, winna płacić podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
                            • 21.06.2006Okres przedawnienia zobowiązania od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości
                             W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi okresu przedawnienia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:
                             • 20.06.2006Określenie wysokości przychodów z najmu w zryczałtowanym podatku dochodowym
                              Pytanie: W styczniu 2006 r. złożyłam w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów uzyskanych w 2006 r. z tytułu najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam zawrzeć umowę najmu, zgodnie z którą najemca, oprócz ustalonego przez strony umowy czynszu najmu, będzie opłacał: czynsz dla spółdzielni mieszkaniowej, wodę, energię elektryczną, gaz, rachunki telefoniczne, RTV oraz TV kablową. Tym razem książeczki opłat pozostaną u mnie, a wpłaty z tytułu wyżej wymienionych opłat będą regulowane do rąk własnych wynajmującego. Czy w tej sytuacji przychód stanowi kwota czynszu najmu ustalona w umowie najmu, czy też kwota czynszu najmu powiększona o uiszczane przez właściciela lokalu opłaty?
                              • 07.06.2006Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej i po podziale majątku dorobkowego
                               Pismo PB2/PS/033-0421-1252/04 p.o. Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 28 lipca 2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze (do wiadomości Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach)
                               • 24.05.2006Dochody osiągane ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                                Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 23 maja 2006 r., znak DD/PB2/RB-033-0200-1464/06, dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
                                • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                                 Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                                 • 21.09.2005Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                                  Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);
                                  • 30.08.2005Pismo PB2/MW-033-0350-1406/04 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 31 grudnia 2004 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie
                                   Odpowiadając na pismo Nr (...) w sprawie opodatkowania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w art. 10 w ust. 1 wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Klasyfikacja przychodu do danego źródła przychodów powoduje określone konsekwencje podatkowe, w tym również w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania. Możliwość wyboru formy opodatkowania mają m.in. podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.
                                   • 12.06.2005Pismo Ministra Finansów PB2/MK-033-02-4/02
                                    W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam. l. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy.
                                    • 09.06.2005Sprzedajemy mieszkanie
                                     Dla osoby fizycznej odpłatne zbycie a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
                                     • 09.06.2005Pismo MF PB2/MK-033-02-4/02 dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                                      Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.
                                      • 31.12.2004Opodatkowanie przychodów z najmu
                                       Pismo PB2/MM-033-0297-1164/04 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 31 grudnia 2004 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach
                                       • 01.01.2003Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
                                        Z dniem 1 stycznia 2003 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 141, poz. 1183), która wprowadza nowe rozwiązania adresowane do podatników opodatkowujących przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym.