Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zwolnienia

 • 14.05.2008Urlop bezpłatny i ZFŚS
  Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZFŚS?
 • 13.05.2008Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Pytanie: Czy z ZFŚS można przyznać pożyczkę w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego?
 • 19.03.2008Interpretacje podatkowe mogą dotyczyć także przepisów niepodatkowych
  Nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 10.12.2007Odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS i VAT
  Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią obrót podlegający przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 • 28.11.2007Świadczenia na rzecz pracowników a VAT
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • 05.09.2007RM: Na zmianach w Kodeksie pracy skorzystają rodziny
  Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najważniejsze propozycje rządu zawarte w tym projekcie, a zmierzające do poprawienia sytuacji rodzin w Polsce, to wydłużenie urlopów macierzyńskich, ułatwienie kobietom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, wyższe ulgi podatkowe na dzieci.
 • 05.09.2007KPP o polityce prorodzinnej
  Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że niezbędnym elementem skutecznej polityki społecznej jest tworzenie takich instrumentów prawnych, które umożliwiają godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zdaniem KPP przyjęty wczoraj na Radzie Ministrów rządowy projekt ustawy realizującej program polityki prorodzinnej zawiera w sobie zarówno rozwiązania dobre, jak i, niestety, takie, które trzeba ocenić negatywnie.
 • 31.08.2007Świadczenie usług w ramach ZFŚS i podatek VAT
  Pytanie: Czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 • 27.07.2007Kiedy wydatki na imprezę integracyjną dla pracowników można zaliczyć do KUP?
  W przypadku organizacji imprezy integracyjnej, aby zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, należy położyć szczególny akcent na motywujący charakter imprezy. Inaczej wydatki na imprezę nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki na działalność socjalną. Podatnik, organizując dla pracowników określoną imprezę, musi jako cel tej imprezy przyjąć zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli nie przyjmie takiego celu, to samo spotkanie polegające na konsumpcji czy też rekreacji sportowej nie będzie kosztem uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 22.06.2007Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodów
  Organizując imprezę w firmie, pracodawcy często liczą na możliwość zaliczenia wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodów. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiało się wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, że jest to możliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogów co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - że w żadnym wypadku impreza taka nie może zostać ujęta w koszty. W końcu Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo, które miało ujednolicić interpretację odnośnych przepisów, ale przedstawiona w nim argumentacja nie została przyjęta przez wszystkie urzędy skarbowe. Jak zatem kształtują się stanowiska w tej kwestii?
 • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
  Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
 • 02.05.2007ZUS: Zakład nie decyduje samodzielnie o wysokości emerytur lub rent
  Nie dajmy sobą manipulować! - list otwarty prezes ZUS, Aleksandry Wiktorow, do Klientów Zakładu
 • 24.04.2007ZUS: Zakład nie może pieniędzy z FŚS przeznaczyć na inne zbożne cele
  List otwarty Związku Zawodowego Pracowników ZUS do Polskich Emerytów
 • 29.03.2007Ograniczenie dopłat z ZFŚS tylko do wypoczynku w kraju jest niezgodne z Konstytucją
  28 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Trybunał orzekł, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.
 • 27.02.2007Świadczenia urlopowe u większych pracodawców
  Interpelacja nr 3190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości wypłacania świadczeń urlopowych przez pracodawców zatrudniających więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
 • 20.02.2007Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.
  W dniu 19 lutego 2007 r. Prezes GUS obwieścił, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2006 r. wyniosło 2059,92 zł, a w drugim półroczu 2006 r. wyniosło 2145,59 zł.
 • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
  Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
 • 15.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (9)
  Pytanie: Czy przedłożone przez pracowników rachunki w kwocie 380 zł, wystawione na zakład pracy, mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w ramach rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
  Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 • 29.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (4)
  Pytanie: Czy wartość wypłaconej z ZFŚS zapomogi z tytułu urodzenia dziecka może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
  Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • 01.11.2006Podleganie ubezpieczeniom społecznym. Pytania i odpowiedzi. Część II.
  Pytanie 1:Od 1 maja 2005 r. prowadzę działalność gospodarczą – sklep spożywczy – na podstawie wpisu do ewidencji. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 stycznia 2006 r. wykonuję również pracę na umowę-zlecenie i pobieram z tego tytułu miesięczne wynagrodzeniem równe 1600 zł. Od 1 stycznia 2006 r. zostałem zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenie, gdyż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania przeze mnie pracy na umowę-zlecenie jest wyższa od obowiązującej mnie najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, która wynosi:
 • 24.09.2006Imprezy integracyjne jako pośredni koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy impreza integracyjna sfinansowana ze środków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 • 12.09.2006Interpelacja nr 2664 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie potrzeby zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 3 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w art. 8 ust. 2a daje możliwość finansowania usług i świadczeń z funduszu, jeżeli są świadczone wyłącznie na terenie kraju. Zgodnie z jego brzmieniem, ograniczenie nałożone w nim dotyczy także dopłat z funduszu do takich usług lub świadczeń.
 • 07.09.2006Świadczenie urlopowe
  Zatrudniam kilka osób. W mojej firmie nie utworzyłem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i zastanawiam się nad wypłacaniem świadczeń urlopowych. W jaki sposób takie świadczenia są opodatkowane u pracowników? Czy wypłacone świadczenia będą zwiększać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne? Czy zwiększą podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 • 25.06.2006Moment zaliczenia odpraw i nagród jubileuszowych do kosztów uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem w jakim momencie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu naliczone pracownikom nagrody jubileuszowe, odprawy naliczone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), oraz naliczone odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.
 • 20.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 29.11.2005 r., sygn. IS.IX/2-423/57/05
  Pytanie podatnika: dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekazania pracownikowi gotówki z ZFŚS za zakupione przez niego towary, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną na zakład pracy.
 • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
  Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.
 • 27.02.2006Interpretacja DP 423-5-2004 z dnia 11.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
  Pytanie podatnika: Jednostka pyta czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę dokonaną na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych składającą się z kwoty odpisu za rok 2004, powiększonej o wpłacony odpis z lat ubiegłych?
 • 20.02.2006Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu A1-D-415-3/2006 z dnia 13.02.2006 r.
  Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie do wczasów z funduszu socjalnego przyznane dla emerytów i rencistów korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • 20.02.2006Wysokość odpisów na ZFŚS w 2006 r.
  Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2005 r. wyniosło 1977,20 zł, a w drugim półroczu 2005 r. wyniosło 2038,00 zł – podał GUS.
 • 19.11.2005Pismo PB5/AŁ-033-17-175/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 6 kwietnia 2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (do wiadomości Izby Skarbowej w Krakowie)
  Odpowiadając na pismo z dnia 19 stycznia 2005 r. nr (…), w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat pieniężnych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych na poczet pokrycia wydatków poczynionych przez pracownika, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
 • 23.10.2005Świadczenie okolicznościowe
  Moje pytanie dotyczy świadczenia okolicznościowego rzeczowego dla pracownika, który odchodzi z firmy. Do jakiej wysokości świadczenie jest to zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne. W jaki sposób naliczam podatek i składki do odprowadzenia tzn. czy jeśli wartość świadczenia przewyższa kwotę zwolnioną o 1000 zł to czy od tej kwoty naliczam obciążenia tak jakbym liczyła wynagrodzenia na liście płac. Czy jest różnica między zakładem, w którym funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i takim, w którym nie funkcjonuje?
 • 09.06.2005Finansowanie działalności
  W wykonywaniu działalności gospodarczej występuje potrzeba finansowania. Może okazać się, ze niezbędne jest znalezienie jego zewnętrznego źródła. Najczęstszym błędem popełnianym przy rozpoczynaniu działalności jest niedoszacowanie wydatków. Kończy się to zwykle zamknięciem działalności po krótszym lub dłuższym okresie kłopotów z płynnością finansową. Aby uniknąć takiej sytuacji należy skalkulować konieczne wydatki bez stosowania "różowych okularów". Pamiętaj: - prawie nigdy nie osiągniesz na początku planowanych przychodów, a koszty okażą się co najmniej dwa razy większe niż planowałeś. Przyjdzie PIP, sanepid i straż pożarna, materiał będzie kosztował więcej, pracownik po trzech miesiącach zażąda podwyżki a właściciel lokalu podniesie czynsz. Dlatego do wyliczonych wydatków dodaj co najmniej 30% (co oczywiście i tak nie gwarantuje, że pieniędzy wystarczy).
 • 08.06.2005Wysokość odpisów na ZFŚS w 2005 r.
  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]