Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPTPP2/ 443-816/12-4/IR

 • 04.06.2020Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
  Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
  • 03.06.2020Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
   Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
   • 12.05.2020Jak udokumentowa usugi wykonane na wasne potrzeby?
    Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpatnego wiadczenia usug. Od zasady tej istniej jednak wyjtki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug za odpatne wiadczenie usug uznaje si take nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika. 
    • 08.04.2020VAT od wynajcia wspólnej nieruchomoci maonków
     Zgodnie z ustalon praktyk - majc oparcie w obowizujcych przepisach - vatowcem jest ten z maonków, który dokona czynnoci stanowicej przedmiot opodatkowania. Podatnikiem VAT bdzie ten z maonków, jeeli najem dotyczy nieruchomoci stanowicej wspólny majtek maeski, który dokona czynnoci we wasnym imieniu czyli jest stron czynnoci prawnej. Jeeli maonkowie wspólnie s stronami tej czynnoci to oni razem s vatowcami.
     • 07.04.2020Okrelenie daty dostawy towaru na potrzeby VAT
      Termin „dostawa towarów” zosta przez ustawodawc uyty w art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z nim „dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel. Z kolei w wietle art. 19a ust. 1 ustawy o VAT pojcie dostawy towarów wyznacza moment powstania obowizku podatkowego, a wic moment powstania przychodu z dokonanej transakcji i wykazania rónicy pomidzy VAT ze sprzeday a VAT z faktur zakupowych dajcych prawa do odliczenia.
      • 21.02.2020Dotacja na dziaania termomodernizacyjne prowadzone przez gmin - czasami z podatkiem, czasami nie
       Dotacja podlega opodatkowaniu, jeeli ma bezporedni zwizek z cen dostarczonego towaru czy usugi wiadczonej przez otrzymujcego dotacj. W takiej sytuacji stanowi wynagrodzenie (bd jego cz) patne od osoby trzeciej w zamian za dostarczony towar lub usug wiadczon przez otrzymujcego dofinansowanie. Problemy bior si std, e nie zawsze samorzdy waciwie rozpoznaj sytuacj i nie opodatkowuj wiadczonej usugi.
       • 25.11.2019Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
        Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
        • 14.11.2019VAT. Czy sprzeda zuytego sprztu naley opodatkowa jak sprzeda towaru?
         Wyeksploatowany sprzt wszelkiego rodzaju to dla podatników go posiadajcych duy problem. Szczególnych za kopotów nastrcza wysuony sprzt elektryczny i elektroniczny. Nie mona pozby si go ot tak, jak zwykych mieci. Na przeszkodzie stoj bowiem regulacje ustawy z 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym.
         • 13.11.2019VAT. Czy sprzeda zuytego sprztu naley opodatkowa jak sprzeda towaru?
          Wyeksploatowany sprzt wszelkiego rodzaju to dla podatników go posiadajcych duy problem. Szczególnych za kopotów nastrcza wysuony sprzt elektryczny i elektroniczny. Nie mona pozby si go ot tak, jak zwykych mieci. Na przeszkodzie stoj bowiem regulacje ustawy z 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym.
          • 07.11.2019Okrelenie daty dostawy towaru na potrzeby VAT
           Termin „dostawa towarów” zosta przez ustawodawc uyty w art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z nim „dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel. Z kolei w wietle art. 19a ust. 1 ustawy o VAT pojcie dostawy towarów wyznacza moment powstania obowizku podatkowego, a wic moment powstania przychodu z dokonanej transakcji i wykazania rónicy pomidzy VAT ze sprzeday a VAT z faktur zakupowych dajcych prawa do odliczenia.
           • 11.06.2019Jak udokumentowa usugi wykonane na wasne potrzeby?
            Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpatnego wiadczenia usug. Od zasady tej istniej jednak wyjtki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug za odpatne wiadczenie usug uznaje si take nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika. 
            • 16.04.2019Zastosowanie znacznie obnionej ceny a VAT
             yciem gospodarczym rzdzi zasada swobody umów wyraona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, e przedsibiorcy mog ksztatowa swe prawa i obowizki majce ródo w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
             • 15.04.2019Zastosowanie znacznie obnionej ceny a VAT
              yciem gospodarczym rzdzi zasada swobody umów wyraona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, e przedsibiorcy mog ksztatowa swe prawa i obowizki majce ródo w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
              • 09.04.2019Rabat poredni w VAT
               Udzielenie rabatu to czsta forma dziaania sprzedawców suca zwikszeniu sprzeday poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupujcych. Zwykle dziaa to tak, e im wicej danego towaru kupi nabywca tym nisza bdzie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dziaa on na linii sprzedawca - kupujcy. Rabat poredni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obnienie ceny towaru nie dla bezporedniego nabywcy lecz dla ich nabywcy kocowego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w acuchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z reguy producenta). Jest on zwykle udzielany z tytuu osignicia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeday towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wic kocowy odbiorca jest premiowany rabatem w okrelonej wysokoci przez pierwsze ogniwo (z reguy producenta) z pominiciem porednika.
               • 08.04.2019Rabat poredni w VAT
                Udzielenie rabatu to czsta forma dziaania sprzedawców suca zwikszeniu sprzeday poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupujcych. Zwykle dziaa to tak, e im wicej danego towaru kupi nabywca tym nisza bdzie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dziaa on na linii sprzedawca - kupujcy. Rabat poredni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obnienie ceny towaru nie dla bezporedniego nabywcy lecz dla ich nabywcy kocowego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w acuchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z reguy producenta). Jest on zwykle udzielany z tytuu osignicia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeday towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wic kocowy odbiorca jest premiowany rabatem w okrelonej wysokoci przez pierwsze ogniwo (z reguy producenta) z pominiciem porednika.
                • 24.01.2019Opodatkowanie VAT wynajcia wspólnej nieruchomoci maonków
                 Przedmiotem opodatkowania VAT jest m.in. odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju. Dostaw towarów jest przeniesienie prawa do rozporzdzania nimi jak waciciel, natomiast wiadczeniem usug jest kade wiadczenie (kada czynno prawna lub faktyczna bd zaniechanie) na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, niestanowice dostawy towarów.
                 • 15.11.2018Okrelenie daty dostawy towaru na potrzeby VAT
                  Termin „dostawa towarów” zosta przez ustawodawc uyty w art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z nim „dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel. Z kolei w wietle art. 19a ust. 1 ustawy o VAT pojcie dostawy towarów wyznacza moment powstania obowizku podatkowego, a wic moment powstania przychodu z dokonanej transakcji i wykazania rónicy pomidzy VAT ze sprzeday a VAT z faktur zakupowych dajcych prawa do odliczenia.
                  • 02.08.2018VAT: Sprzedajc firm nie trzeba sprzedawa wszystkiego
                   Zbycie przedsibiorstwa ma miejsce wówczas, gdy cay majtek przedsibiorstwa przechodzi na wasno jednego Nabywcy, który kontynuuje dziaalno gospodarcz Zbywcy. O tym, czy doszo do wyodrbnienia przedsibiorstwa, decyduje peen zakres zbywanego majtku, praw i zobowiza; wyodrbnienie to musi dotyczy przedsibiorstwa jako caoci. Nie moe ono obejmowa dowolnej czci danego przedsibiorstwa, eby mona byo uzna, e doszo do powstania zespou skadników, które mogyby stanowi niezalene przedsibiorstwo. Ponadto decydujce jest to, aby w zbywanym przedsibiorstwie zachowane zostay funkcjonalne zwizki pomidzy poszczególnymi skadnikami, umoliwiajce kontynuowanie okrelonej dziaalnoci gospodarczej.
                   • 21.05.2018Jak udokumentowa usugi wykonane na wasne potrzeby?
                    Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpatnego wiadczenia usug. Od zasady tej istniej jednak wyjtki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za odpatne wiadczenie usug uznaje si take nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika. 
                    • 06.02.2018Opodatkowanie VAT Bitcoinów
                     Bitcoin to kryptowaluta, system oparty o zbiór niezalenych od siebie komputerów poczonych ze sob dziki odpowiedniemu programowi ksigowemu. Bazuje na kryptografii i przechowuje informacje o stanie posiadania jego uytkowników w umownych jednostkach. W przeciwiestwie do tradycyjnej waluty nie opiera si na zaufaniu do jej emitenta, istnieje wycznie w Internecie i moe by tam uyta jako rodek patniczy.
                     • 24.01.2018Opodatkowanie VAT Bitcoinów
                      Bitcoin to kryptowaluta, system oparty o zbiór niezalenych od siebie komputerów poczonych ze sob dziki odpowiedniemu programowi ksigowemu. Bazuje na kryptografii i przechowuje informacje o stanie posiadania jego uytkowników w umownych jednostkach. W przeciwiestwie do tradycyjnej waluty nie opiera si na zaufaniu do jej emitenta, istnieje wycznie w Internecie i moe by tam uyta jako rodek patniczy.
                      • 19.01.2018Aport wydzielonej czci firmy a podatek VAT
                       Ustawa VAT stanowi, i pod pojciem zorganizowanej czci przedsibiorstwa rozumie si organizacyjnie i finansowo wyodrbniony w istniejcym przedsibiorstwie zespó skadników materialnych i niematerialnych, w tym zobowizania, przeznaczonych do realizacji okrelonych zada gospodarczych, który zarazem mógby stanowi niezalene przedsibiorstwo samodzielnie realizujce te zadania.
                       • 15.01.2018Wydatki przed zaoeniem firmy. Jak wypeni VAT-R by odliczy podatek?
                        Pytanie: Czy prawidowe jest zoenie zgoszenia rejestracyjnego VAT-R z wykazan w poz. 38 dat wczeniejsz ni data zoenia tego zgoszenia, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w okresie sprzed zoenia zgoszenia rejestracyjnego VAT-R?
                        • 18.10.2017Usugi serwisowe i gwarancyjne a VAT
                         Uprawnienia kupujcego w zakresie usuwania wad fizycznych zakupionego towaru mog wynika z dwóch róde:  rkojmi uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego (k.c.) dotyczcych umowy sprzeday (art. 556–576),  gwarancji bdcej dodatkowym zastrzeeniem umownym wynikajcym z odrbnego dokumentu gwarancyjnego (art. 577–581 k.c.).
                         • 21.09.2017WNT: Moment powstania obowizku podatkowego
                          Z uzasadnienia: Biorc po uwag powoany przepis naley wskaza, e w sytuacji, gdy wystawiona przez dostawc faktura dokumentujca dostaw konkretnych towarów zostaa wystawiona przed 15. dniem miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano ich dostawy, obowizek podatkowy z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia towarów powsta z chwil wystawienia tej faktury.
                          • 20.03.2017Poczenie spóek. Konsekwencje podatkowe w VAT
                           Pytanie podatnika: Czy w zwizku z opisanym zdarzeniem przyszym – poczeniem poprzez przejcie, Wnioskodawca bdzie mie do czynienia z dostaw towaru w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usug bd wiadczeniem usugi w rozumieniu art. 8 wskazanej ustawy, a w konsekwencji czy poczenie spóek poprzez przejcie stanowi czynno podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug?
                           • 16.03.2017Udzielanie poyczek a VAT 
                            Pytanie podatnika: Czy dziaalno poyczkowa Poyczkodawcy w zakresie udzielania przedmiotowych poyczek podlega opodatkowaniu VAT i jednoczenie korzysta z przedmiotowego zwolnienia okrelonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, a w zwizku z tym nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                            • 22.02.2017Elektroniczne potwierdzenie WDT dla potrzeb VAT
                             Pytanie podatnika: Czy dokumenty przewozowe (listy przewozowe CMR) gromadzone i przechowywane wycznie w formie elektronicznej (tj. jako skan stanowicy zacznik do wiadomoci e-mail otrzymanej od przewonika lub kontrahenta), bez jednoczesnego przechowywania ich w formie papierowej, bd miay moc dowodow dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym bd uprawnia Spók do stosowania stawki 0% dla realizowanych przez ni transakcji WDT?
                             • 11.01.2017VAT. Nieodpatne przekazanie gadetów reklamowych
                              Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazanie gadetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 z, nie bdzie podlegao opodatkowaniu VAT take w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi wikszej liczby gadetów (w tym - w jednym opakowaniu np. pudeku), o cznej wartoci przekraczajcej 10 z netto?
                              • 17.10.2016Sprzeda mieszkania z garaem i piwnic a stawka VAT
                               Pytanie podatnika: Czy dokonujc dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wycznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Spóka moe zastosowa stawk 8% VAT dla takiej dostawy, a na sposób opodatkowania nie ma wpywu fakt, e Spóka w umowie wyodrbnia warto prawa do wycznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
                               • 10.10.2016Zorganizowana cz przedsibiorstwa a opodatkowanie VAT
                                Pytanie podatnika: Czy zespó skadników majtkowych i niemajtkowych, wyodrbniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespoem ludzkim i zobowizaniami, nalecy do Wnioskodawcy, mona uzna za zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespou skadników majtkowych i niemajtkowych tytuem wkadu niepieninego do Spóki transakcja ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
                                • 29.09.2016VAT od przychodw z najmu i dzierawy we wsplnocie majtkowej 
                                 Pytanie podatnika: Czy z tytuu umowy najmu lub dzierawy podpisanej przez ma Wnioskodawczyni osiga obrt podlegajcy podatkowi od towarw i usug?
                                 • 13.09.2016Stawka 0% dla WDT: Dokumenty sprzedaowe i przewozowe otrzymywane wycznie drog elektroniczn
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT dla transakcji WDT, jeeli dowody dokumentujce, e towary bdce przedmiotem WDT zostay wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium pastwa czonkowskiego innego ni terytorium kraju (faktura, dokument przewozowy CMR i dokument WDT) s przez Wnioskodawc otrzymywane drog elektroniczn, w postaci skanw, zaczonych do wiadomoci e-mail?
                                  • 22.08.2016Czy gmina odliczy VAT od usug doradczych?
                                   Pytanie podatnika: Czy Gmina ma (bdzie miaa) pene prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych od kancelarii prawniczej?
                                   • 08.04.2016VAT. Kosze prezentowe dla kontrahentw
                                    Pytanie podatnika: W zwizku ze zbliajcym si kocem roku i czasem podsumowa wsppracy z kontrahentami, podatnik podj decyzj o przekazaniu wybranym pracownikom kontrahentw, z ktrymi ma najbliszy kontakt, kosze prezentowe. S one zrnicowane wartociowo. Ich koszt waha si midzy 80 a 150 z brutto. W koszach tych maj si znale zarwno sodycze, kawa, herbata, napoje, a take kalendarze z logo Wnioskodawcy. Jak wyglda sprawa z podatkiem VAT od przekazanych ww. koszy?
                                    • 17.03.2016Jak stawk VAT opodatkowa gara?
                                     Pytanie podatnika: Wedug jakiej stawki podatku VAT powinna by opodatkowana dostawa miejsc postojowych w opisanym stanie faktycznym?
                                     • 14.03.2016Stawka VAT na sprzeda gotowych posikw i da
                                      Pytanie podatnika: Czy dostawa gotowych da przygotowywanych w zakadzie przedsibiorstwa, nastpnie dostarczanych bezporednio do klienta stanowi dostaw gotowych da i moe korzysta z 5% stawki podatku od towarw i usug wedug poz. 28 zacznika nr 10 do Ustawy (art. 41 ust. 2a)?
                                      • 10.12.2015Import produktw leczniczych a opodatkowanie VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw Ustawy o VAT Spka uprawniona jest do opodatkowania importu Produktw wedug stawki 8% niezalenie od statusu, w ktrym s przywoone do Polski?
                                       • 09.12.2015Przekazanie prezentw (take alkoholu) – skutki w VAT
                                        I. Podatek naliczony  Odliczenie podatku VAT od zakupu towarw, ktre bd przekazywane kontrahentom, jest moliwe na zasadach wynikajcych z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), zgodnie z ktrym w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
                                        • 08.12.2015Przekazanie prezentw (take alkoholu) – skutki w VAT
                                         I. Podatek naliczony  Odliczenie podatku VAT od zakupu towarw, ktre bd przekazywane kontrahentom, jest moliwe na zasadach wynikajcych z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), zgodnie z ktrym w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
                                         • 07.12.2015Zapata kart paliwow a prawo do odliczenia VAT od paliwa
                                          Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi, podlegajcych opodatkowaniu w Polsce z faktur dokumentujcych nabycie towarw i usug za pomoc kart paliwowych? W jakim zakresie Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonych do samochodw osobowych uytkowanych w celach „mieszanych” w okresie 1 kwietnia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 lipca 2015 r.?
                                          • 04.11.2015Przeniesienie mandatu na leasingobiorc a VAT 
                                           Przedsibiorcy korzystajcy z samochodw na podstawie umw leasingu maj obowizek uiszczania opat leasingowych na rzecz leasingodawcw. Dodatkowo wiele umw okrela rwnie inne opaty za dodatkowe usugi wiadczone przez firmy leasingowe zwizane z obsug umowy, przedmiotem leasingu, itp. W niektrych sytuacjach problematyczne moe by jednak czy takie dodatkowe opaty powinny podlega opodatkowaniu VAT.
                                           • 03.11.2015Przeniesienie mandatu na leasingobiorc a VAT 
                                            Przedsibiorcy korzystajcy z samochodw na podstawie umw leasingu maj obowizek uiszczania opat leasingowych na rzecz leasingodawcw. Dodatkowo wiele umw okrela rwnie inne opaty za dodatkowe usugi wiadczone przez firmy leasingowe zwizane z obsug umowy, przedmiotem leasingu, itp. W niektrych sytuacjach problematyczne moe by jednak czy takie dodatkowe opaty powinny podlega opodatkowaniu VAT.
                                            • 15.10.2015Wymiana udziaw a VAT
                                             Co do zasady wniesienie wkadw niepieninych do innej spki na gruncie ustawy o VAT jest traktowane na rwni z dostaw towarw czy wiadczeniem usug.
                                             • 14.10.2015Wymiana udziaw a VAT
                                              Co do zasady wniesienie wkadw niepieninych do innej spki na gruncie ustawy o VAT jest traktowane na rwni z dostaw towarw czy wiadczeniem usug.
                                              • 08.10.2015Obozy jzykowe dla dzieci i modziey a VAT
                                               Pytanie podatnika: Czy wiadczon przez Wnioskodawc usug nauczania jzykw obcych w formie wyjazdowych obozw jzykowych naley traktowa jako usug kompleksow w caoci korzystajc ze zwolnienia od podatku od towarw i usug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.?
                                               • 21.09.2015Opodatkowanie VAT usug magazynowania towarw
                                                Pytanie podatnika: Czy kompleksowe usugi magazynowania wiadczone przez Spk w Polsce na rzecz podmiotw zagranicznych podlegaj opodatkowaniu VAT w Polsce?
                                                • 02.09.2015Czy zawsze otrzymanie zaliczki powinno by opodatkowane VAT?
                                                 Podatnik prowadzi dziaalno, ktra wie si z dokonywaniem na rzecz kontrahentw dostaw towarw na ich zamwienie, take ywnociowych, a dostarczane towary opodatkowane s rnymi stawkami VAT. Kontrahenci, z ktrymi podatnik wsppracuje ju dugo i ktrzy zamawiaj w bliej nieokrelonych momentach znaczne iloci towarw, wpacaj czasami na konto podatnika jakie kwoty pienidzy, z informacj, e dotyczy to przyszych dostaw. Powstaje w takiej sytuacji wtpliwo, czy podatnik powinien potraktowa wpacone kwoty jako zaliczki, co skutkowaoby tym, e otrzymana kwota powinna zosta opodatkowana VAT.
                                                 • 01.09.2015Czy zawsze otrzymanie zaliczki powinno by opodatkowane VAT?
                                                  Podatnik prowadzi dziaalno, ktra wie si z dokonywaniem na rzecz kontrahentw dostaw towarw na ich zamwienie, take ywnociowych, a dostarczane towary opodatkowane s rnymi stawkami VAT. Kontrahenci, z ktrymi podatnik wsppracuje ju dugo i ktrzy zamawiaj w bliej nieokrelonych momentach znaczne iloci towarw, wpacaj czasami na konto podatnika jakie kwoty pienidzy, z informacj, e dotyczy to przyszych dostaw. Powstaje w takiej sytuacji wtpliwo, czy podatnik powinien potraktowa wpacone kwoty jako zaliczki, co skutkowaoby tym, e otrzymana kwota powinna zosta opodatkowana VAT.
                                                  • 03.08.2015Dokumentowanie WDT dla potrzeb VAT
                                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe stosowa do wewntrzwsplnotowej dostawy towarw stawk podatku 0 %, jeli przed upywem terminu do zoenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada bdzie w swej dokumentacji dowd w postaci otrzymanej od nabywcy wiadomoci email zawierajcej potwierdzenie otrzymania towaru (bdcego przedmiotem wewntrzwsplnotowej dostaw), zgodnie z wykazem faktur zawartym w treci wiadomoci email lub stanowicym zacznik do wiadomoci email?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »