Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPP2/4512-218/16-2/MT

 • 21.11.2011Termin wystawiania paragonw fiskalnych
  Pytanie: Prowadz sezonow jednoosobow dziaalno gospodarcz polegajc na organizacji wizyt mikoaja gwnie w domach w okresie witecznym. Dodam, e prowadz PKPiR i jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Z racji tego, e usugi wiadczone s w pewnych momentach (Wigilia) jednoczenie przez ok. 25 pracownikw, a w inne dni te przez wielu, bardzo kopotliwe i nieopacalne jest wyposaenie ich wszystkich w kasy rejestrujce. Czy moliwe jest wystawienie paragonw zbiorczo przed usug, np. dwa dni wczeniej, a nastpnie rozdanie ich pracownikom w celu przekazania klientom bezporednio po wykonaniu usugi i uiszczeniu przez nich zapaty gotwk?
  • 10.11.2011Termin przegldu technicznego kasy rejestrujcej
   Pytanie podatnika: Czy termin obowizkowego przegldu technicznego kasy, w ktrej wymieniono modu fiskalny, powinien zosta wyznaczony w okresie 24 miesicy liczc od ponownej fiskalizacji kasy, czy te fiskalizacja po wymianie moduu nie przerywa biegu terminw przegldw okresowych i powinien si on odby po upywie 24 miesicy od ostatnio przeprowadzonego przegldu technicznego, dokonanego przed wymian moduu?
   • 07.11.2011Dwie faktury do jednego paragonu
    Pytanie podatnika: Czy Spka moe wystawi dwie faktury na rnych nabywcw (osob fizyczn i firm) do jednego paragonu dokumentujcego sprzeda okularw? Faktury cznie bd zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapaty. Ponadto na kadej fakturze bdzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie ktrego wykonano okulary i kopie obu faktur bd podpite do paragonu. Jeli tak, to czy moe wystawia faktury wychodzc od kwoty brutto danej przez klienta w zwizku z wysokoci refundacji przez jego pracodawc?
    • 02.11.2011VAT mara od sprzeday samochodu nabytego od podatnika VAT
     Pytanie: Zajmuj si handlem samochodami uywanymi. Niedawno kupiem samochody osobowe od podatnikw VAT, ktrzy stosownie do § 13 ust. 1 pkt 5 rozporzdzenia w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug sprzedali je jako zwolnione z VAT, mimo, e przy ich zakupie skorzystali z prawa do odliczenia podatku naliczonego na warunkach wynikajcych z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Czy w stosunku do tych samochodw mam prawo zastosowa procedur VAT mara?
     • 05.10.2011Obowizek przechowywania zuytej kasy fiskalnej
      Pytanie: Jestem zobowizany do rejestracji swoich przychodw za pomoc kas fiskalnych. W zwizku z tym, e w cigu najbliszych 3-4 miesicy pami fiskalna w kasie zostanie w caoci wyczerpana, zajdzie konieczno albo wymiany moduu fiskalnego albo cakowitego zaprzestania uywania dotychczasowej kasy. Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, mona niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji, czy te naley przechowywa te urzdzenia, a jeeli tak, to przez jaki okres czasu?
      • 02.10.2011Opodatkowanie mar sprzeday samochodw uywanych
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si handlem samochodami uywanymi. Prowadzona dziaalno podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach oglnych, jak rwnie s stosowane przepisy opodatkowania „VAT mara”. Zainteresowany zakupi samochody osobowe w celu odsprzeday od podatnikw, ktrzy stosownie do § 13 ust. 1 pkt 5 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2010 r. sprzedali jej jako zwolnione z VAT, mimo, e przy ich zakupie skorzystali z prawa do odliczenia podatku naliczonego na warunkach wynikajcych z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Czy w stosunku do przedmiotowych samochodw Wnioskodawca ma prawo zastosowa procedur VAT-mara?
       • 22.09.2011Odliczenie VAT od zakupw dokonanych przed rejestracj
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysugiwa bdzie prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony, zawarty w cenie nabycia nieruchomoci oraz moliwych innych wydatkw zwizanych z przystosowaniem nieruchomoci dla potrzeb przyszej dziaalnoci, udokumentowanych fakturami VAT, dokonanych przed dat rozpoczcia wykonywania dziaalnoci gospodarczej oraz uzyskania statusu podatnika czynnego VAT, stanowicych koszty planowanej dziaalnoci gospodarczej? Czy Wnioskodawca prawidowo zamierza dokona obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w deklaracji dla potrzeb podatku od towarw i usug zoonej za pierwszy okres rozliczeniowy, w ktrym rozpocz wykonywanie dziaalnoci gospodarczej oraz uzyska status podatnika VAT czynnego?
        • 05.09.2011Skutki w VAT przekazania prezentw o maej wartoci
         Bez wzgldu na ilo przekazywanych jednemu podmiotowi towarw (nawet gdy ich czna warto przekroczy 100 z), z uwagi na fakt, e jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towarw nie przekracza 10 z, nieodpatne ich wydanie nie bdzie uznane za dostaw towarw, podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug – stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 19 sierpnia 2011 r. nr IPPP2/443-736/11-4/JO.
         • 22.08.2011Prawo do preferencyjnej 0 % stawki VAT przy eksporcie
          Zamy, e spka Alfa dokonaa w padzierniku 2010 r. sprzeday towarw na rzecz swojego rosyjskiego klienta. W jej wyniku towar zosta wywieziony na terytorium Rosji. Z uwagi na okoliczno, i spka Alfa nie otrzymaa komunikatu potwierdzajcego wywz tych towarw do Rosji, w deklaracji VAT-7 za padziernik 2011 r. wykazaa transakcj jako opodatkowan na terytorium kraju. Obecnie spka dysponuje decyzj wydan w dniu 29 marca 2011 r. przez waciwego naczelnika urzdu celnego, w ktrej potwierdzono wywz towarw dla ww. kontrahenta.
          • 27.07.2011Finansowa zachta do zawarcia dugoterminowej umowy najmu podlega VAT
           Kwota otrzymana jednorazowo od wynajmujcego stanowica zacht do zawarcia dugoterminowej umowy najmu jest wynagrodzeniem za wiadczon usug i powinna by dokumentowana faktur VAT na rzecz wynajmujcego - stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20.05.2011 r., sygn. IPPP2/443-313/11-2/IG.
           • 02.06.2011Stawka VAT dla sprzeday budynku mieszkalnego w stanie surowym wraz z gruntem
            Pytanie podatnika: Spka nabya grunt z posadowionymi na nim halami. Po zakupie planowane jest wyburzenie hal oraz scalenie i podzia dziaek w celu wyodrbnienia 3 etapw budowy zespou budynkw mieszkalnych. Inwestycja ta zostanie zbyta jeszcze przed jej zakoczeniem. Czy do sprzeday budynku mieszkalnego w stanie surowym, ktry nie jest produktem finalnym, wraz z gruntem, na ktrym jest on posadowiony, mona zastosowa 8% stawk VAT?
            • 20.05.2011wiadczenia pracownicze z ZFS a VAT
             Czy wiadczenia z ZFS podlegaj opodatkowaniu VAT? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 23 lutego 2011 r. nr IPPP2/443-1345/08/10-4/S/ASi/KOM potwierdzi, e udzielanie przez pracodawc poyczek pracownikom z ZFS nie jest czynnoci podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug. Konkluzja ta zachowuje swoj aktualno take w zakresie innych wiadcze finansowanych z ZFS np. wycieczek, prezentw witecznych, itp.
             • 18.05.2011Zapata za usugi przelewem pozwala unikn kasy
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma zawarte umowy, przedmiotem ktrych jest wiadczenie przez niego usug ochrony monitoringu. Dua cz z tych umw zawarta jest z osobami fizycznymi nieprowadzcymi dziaalnoci gospodarczej. Kady z klientw, w tym rwnie ten bdcy osob fizyczn nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej, posiada oddzielnie wyodrbnione konto, na ktre dokonuje zapaty za wiadczone usugi. Wikszo klientw dokonuje zapaty na te wyodrbnione subkonta. Jedynie niewielka ilo klientw (poniej 1%) dokonuje patnoci bezporednio w kasie Spki. Czy po 30 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca zobowizany bdzie do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
              • 25.02.2011Kasa fiskalna przy sprzeday wysykowej i bezporedniej
               Pytania podatnika: 1. Czy wpaty za towar w sprzeday wysykowej, dokonane na rachunek bankowy firmy lub za porednictwem poczty, przewonika kurierskiego powinny by ewidencjonowane na kasie rejestrujcej? 2. Czy firma prawidowo postpuje rejestrujc na kasie fiskalnej tylko sprzeda dla osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, ktrzy zakupuj towar w punkcie sprzeday bezporedniej (za gotwk)?
               • 10.01.2011Jak rozliczy zaliczki w przypadku zmiany stawki VAT
                Pytanie podatnika: W jaki sposb rozliczy otrzymane wpaty (zaliczki) na poczet ceny, gdy zostay wystawione na nie faktury VAT w przypadku, w ktrym po otrzymaniu zaliczki, a przed przekazaniem lokalu nabywcy oraz przeniesieniu wasnoci nastpuje zmiana stawki VAT?
                • 03.01.2011Kiedy sprzeda firmowego samochodu osobowego podlega zwolnieniu z VAT
                 Pytanie podatnika: Czy sprzedajc samochd przed upywem 6 m-cy od daty wprowadzenia do rodkw trwaych Zainteresowana moe skorzysta ze zwolnienia okrelonego w art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug i nie paci podatku nalenego od tej transakcji oraz nie rejestrowa si jako podatnik VAT na formularzu VAT-R?
                 • 31.12.2010Przeszacowanie wartoci nieruchomoci nie podlega VAT
                  Pytanie podatnika: Spka z o.o. jest podmiotem z udziaem osb fizycznych, ktre rwnie s podmiotami polskimi, nabya w latach dziewidziesitych niezabudowan nieruchomo roln za kwot 500.000 z, w chwili obecnej warto rynkowa gruntu wynosi okoo 5.000.000 z. Grunt ten jest skadnikiem majtkowym Spki, zaewidencjonowanym w ksigach Spki w wartoci pocztkowej (warto nabycia) 500.000 z z przeznaczeniem na inwestycje. Spka zamierza dla podniesienia wartoci Spki w celach kredytowych przeszacowa warto gruntu wedug cen rynkowych. Czy operacja przeszacowania spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku VAT?
                  • 28.12.2010Najpierw usuga, potem faktura
                   Pytanie podatnika: W ktrym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowizek podatkowy w podatku VAT w przypadku wiadczenia usug reklamowych w sytuacji, gdy faktura wystawiona bdzie przez Wnioskodawc przed wykonaniem usugi?
                   • 29.11.2010Kasy fiskalne: Sprzeda towarw przez porednika
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisa umow agencyjn z firm, ktra zobowizaa si do sprzeday towaru Wnioskodawcy, w Jego imieniu i na Jego rzecz. Agent sprzedaje ten towar na rzecz osb nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i ewidencjonuje cay obrt (wcznie ze swoj prowizj) na swojej kasie fiskalnej. Czy sprzeda towarw nalecych do Wnioskodawcy, dokonywana przez porednika na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej jest brana pod uwag przy liczeniu limitu zobowizujcego Wnioskodawc do zainstalowania kasy fiskalnej?
                    • 24.11.2010Amortyzacja zmniejsza koszty przy sprzeday samochodu
                     Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana warto samochodu w czci przewyszajcej rwnowarto 20.000 euro bdzie stanowia w momencie sprzeday koszt uzyskania przychodu oraz czy moliwe jest pomniejszenie wartoci pojazdu w momencie sprzeday proporcjonalnie do rnicy pomidzy jego cen nabycia a rwnowartoci 20.000 euro?
                     • 19.11.2010Rezygnacja ze zwolnienia a moliwo odzyskania VAT
                      Pytanie podatnika: W dniu 30 lipca 2007 r. Wnioskodawca naby od spdzielni mieszkaniowej spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu uytkowego. W dniu 23 marca 2007 r. wraz z on zawar ze spk R. sp. z o.o. umow najmu lokalu. Z tego tytuu Wnioskodawca, mimo e wykonywa czynnoci podlegajce opodatkowaniu podatkiem VAT (najem lokalu uytkowego), to ze wzgldu na zwolnienie podmiotowe nie wystawia faktur VAT a jedynie rachunki. Aktualnie planuje jednak rezygnacj ze zwolnienia podmiotowego na rzecz rejestracji jako czynnego podatnika podatku od towarw i usug. Czy w zwizku z transakcj nabycia lokalu Wnioskodawca bdzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktur wystawionych przez spdzielni?
                      • 10.11.2010Jak ewidencjonowa usugi opodatkowane poza Polsk
                       Pytanie podatnika: Czy proponowane przez Wnioskodawc rozwizanie polegajce na uzupenieniu informacji zawartych w raporcie „Rejestr VAT” Usug niepodlegajcych VAT w Polsce o dodatkowy zacznik do tego raportu, zawierajcy podan sownie nazw usugi dla poszczeglnych pozycji raportu, spenia wynikajcy z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT wymg uwzgldniania w ewidencji „nazwy usugi”?
                       • 27.09.2010Brak rejestracji dla potrzeb VAT nie pozbawia odliczenia
                        Pytanie podatnika: Dziaalno firmy rozpoczta 01.01.2010 r. Rejestracja firmy zlecona zostaa kancelarii prawnej z zaoeniem, e od pierwszego dnia dziaalnoci Spka jest czynnym podatnikiem VAT. Deklaracje VAT-7 wobec tego za wszystkie okresy miesiczne poczwszy od stycznia 2010 zostay zoone do US. Podatek naleny po odliczeniu podatku naliczonego zosta rwnie odprowadzony do US. Waciciel nie by wiadomy, e VAT-R nie zosta zoony do czasu otrzymania pisma z US w maju br. o braku rejestracji. W nastpstwie czego zosta zoony VAT-R z okreleniem daty rezygnacji ze zwolnienia na dzie 01.01.2010 z prob o przywrcenie terminu zoenia rezygnacji ze zwolnienia. Czy mona uzna za prawidowe odliczenie podatku VAT naliczonego w deklaracjach VAT-7 zoonych przed rejestracj w charakterze podatnika VAT czynnego?
                        • 14.09.2010VAT: Pozostawienie ulepsze w wynajmowanym lokalu nie jest usug
                         Pytania podatnika: 1. Czy podatek od towarw i usug odliczony w momencie ponoszenia nakadw powinien zosta skorygowany zgodnie z dyspozycj art. 91 ustawy o VAT? 2. Czy w omawianej sprawie mamy do czynienia z nieodpatnym przekazaniem poniesionych nakadw na lokal, w zwizku z tym pozosta niezamortyzowan cz naley opodatkowa VAT nalenym?
                         • 06.09.2010Kary umowne nie podlegaj opodatkowaniu VAT
                          Pytanie podatnika: Czy Spka bdzie zobowizana do opodatkowania podatkiem od towarw i usug kar umownych?
                          • 02.09.2010Wynajem mieszkania a obowizek ewidencjonowania obrotw na kasie
                           Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca moe opodatkowa najem mieszkania wraz z miejscem parkingowym w caoci stawk VAT zwolnion? 2. Czy Wnioskodawca musi instalowa kas fiskaln, jeli jedyna sprzeda na rzecz osb fizycznych to najem mieszkania w kwocie 18 600 z rocznie, natomiast pozostae przychody to przychody z tytuu dziaalnoci gospodarczej na rzecz podmiotw gospodarczych, ktr rozpocz w roku 2009 i przychody z niej przekroczyy 50 000 z?
                           • 10.08.2010Owiadczenie spedytora upowania do zastosowania 0% stawki VAT
                            Pytanie podatnika: Czy podpisane owiadczenie spedytora moe by uznane za dokument, o ktrym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy od podatku od towarw i usug i w konsekwencji moe dawa prawo zleceniodawcom Spki L. do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewntrzwsplnotowej dostawy, bdcych w posiadaniu take kopii faktury oraz specyfikacji sztuk adunku?
                            • 04.08.2010Termin przechowywania kopii paragonw fiskalnych z kasy rejestrujcej
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, biorc pod uwag przepis § 7 ust. 8 oraz § 19 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw ich stosowania, powinien przechowywa papierowe kopie dokumentw kasowych dotyczcych sprzeday dokonanej przed 1 grudnia 2008 r. (czyli przed dniem wejcia w ycie wspomnianego rozporzdzenia) przez okres 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym upyn termin patnoci podatku czy przez okres co najmniej 2 lat liczc od koca roku, w ktrym nastpia sprzeda (dotyczy sprzeday dokonanej do dnia 31 grudnia 2011 r.)?
                             • 02.08.2010Co zrobi z kas po wycofaniu jej z uytku
                              Pytanie podatnika: Czy Spka po dokonaniu odczytu pamici fiskalnej kasy za cay okres pracy kasy, ktry to odczyt zosta potwierdzony stosownym protokoem (zgodnie z § 7 ust. 8 i 9 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musza odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunkw ich stosowania), moe przekaza kas fiskaln wraz z moduem fiskalnym do utylizacji dowolnie wybranemu podmiotowi, ktry oferuje usugi w zakresie utylizacji sprztu elektronicznego?
                              • 18.06.2010Dokumentowanie sprzeday usug abonamentowych
                               Pytanie podatnika: Czy sprzedajc usugi abonamentowe, poprawne jest umieszczenie jako kolejnych pozycji na fakturze tych usug z przynalenymi im stawkami podatku VAT, w ramach sprzeday pakietu zawierajcego kilka karnetw opodatkowanych z osobna rnymi stawkami VAT?
                               • 14.06.2010Miejsce wiadczenia usug projektowania graficznego opakowa i etykiet
                                Pytania podatnika: 1. Czy wiadczone na rzecz podmiotw majcych siedzib poza terytorium Polski przez Spk usugi polegajce na zaprojektowaniu opakowa lub etykiet stanowi usugi reklamowe w rozumieniu art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT a co za tym idzie podlegaj opodatkowaniu tym podatkiem w miejscu siedziby nabywcy tych usug? 2. W przypadku, gdyby Dyrektor Izby stwierdzi, i usugi wiadczone przez Spk nie stanowi usug reklamy, Spka zwraca si z zapytaniem do jakiej kategorii usug niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT naley je zakwalifikowa?
                                • 24.05.2010Obliczanie podatku nalenego struktur zakupw
                                 Pytanie podatnika: Czy Spka uprawniona jest do obliczania kwoty podatku nalenego w drodze podziau sprzeday towarw w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikajcych z udokumentowanych zakupw z tego okresu, w ktrym dokonano zakupu, na mocy art. 84 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug?
                                 • 18.05.2010Szkolenie sfinansowane z dotacji a odliczenie VAT
                                  Pytania podatnika: Czy dotacja, ktr Podatnik otrzyma w ramach programu operacyjnego Kapita ludzki stanowi obrt opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy VAT? Czy Spka jest uprawniona na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT do odliczenia podatku VAT naliczonego w zwizku z nabyciem towarw i usug zwizanych ze szkoleniami finansowanymi dotacj?
                                  • 11.05.2010VAT: Korekta faktury wewntrznej
                                   Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wystawieniem faktur korygujcych do faktur wewntrznych, zmniejszajcych kwot VAT nalenego, Spka uprawniona jest do obnienia kwoty podatku nalenego w deklaracji VAT-7 za okres, w ktrym wystawione zostay faktury korygujce do opisanych, bdnych - zawyajcych VAT naleny, faktur wewntrznych?
                                   • 10.05.2010VAT: Kwota zwolnienia podmiotowego w przypadku zawieszenia dziaalnoci
                                    Pytanie podatnika: Czy zawieszenie dziaalnoci gospodarczej wpywa na zmniejszenie limitu zwolnienia podmiotowego z podatku VAT? Czy Wnioskodawczyni przysuguje cay limit VAT-u (100 000,00 z), czy VAT bdzie naliczany proporcjonalnie?
                                    • 17.03.2010Anulowanie wystawionych pomykowo faktur VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pomykowo wygenerowane z systemu finansowo-ksigowego faktury nie zostay wprowadzone do obrotu prawnego (nabywcy nie otrzymali oryginaw ani kopii tych faktur), Spka ma prawo do anulowania takich dokumentw bez potrzeby wystawiania i przesyania nabywcom faktur korygujcych i bez potrzeby wykazywania wynikajcych z nich kwot w deklaracji VAT?
                                     • 05.02.2010Kolejny leasingobiorca ma take prawo do odliczenia podatku VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy nowo korzystajcy podmiot gospodarczy, ktry przej przedmiot leasingu - samochd osobowy z dniem 01.04.2009 r. ma prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego z kolejno otrzymywanych faktur dokumentujcych dalsze okresowe opaty leasingowe?
                                      • 12.01.2010Korekta podatku nalenego w odniesieniu do niecigalnych wierzytelnoci
                                       Pytanie podatnika: Czy moliwa jest korekta podatku VAT nalenego, w sytuacji gdy dunik jest w trakcie postpowania upadociowego w momencie dokonywania korekty, natomiast nie by w trakcie postpowania upadociowego na dzie dokonywania dostawy towarw?
                                       • 22.12.2009Warunki skorzystania ze zwolnienia z kas fiskalnych
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe do dnia 31 grudnia 2009 r. korzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                        • 15.12.2009Sprzeda samochodu jako towaru uywanego
                                         Pytanie podatnika: Czy sprzeda uywanego rodka trwaego na fakturze VAT-mara bya prawidowa, jeli rodek trway zosta nabyty na umow kupna-sprzeday i jeli przy jego zakupie nie przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwoty podatku naliczonego?
                                         • 29.09.2009Zakoczenie dziaalnoci gospodarczej w VAT
                                          Pytanie podatnika: Jak stawk VAT opodatkowa nieruchomo w remanencie likwidacyjnym lub przekazaniu na potrzeby wasne?
                                          • 04.09.2009Opodatkowanie umowy poyczki zawartej przez podmiot powizany
                                           Pytanie podatnika: Czy zawierane przez Wnioskodawc umowy poyczki bd podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych?
                                           • 19.08.2009Rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy rekompensata otrzymana przez Spk z tytuu niewykonania umowy przez kontrahenta w zakresie umoliwiajcym Spce osignicie okrelonego dochodu stanowi wynagrodzenie za wiadczenie usug na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                                            • 17.08.2009Miejsce wiadczenia usug porednictwa
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku przedstawionej kompleksowej usugi porednictwa zwizanego z dostawami towarw, ktra bdzie wiadczona przez Spk, za miejsce jej wiadczenia (opodatkowania), naley uzna, zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug miejsce dokonania dostawy towarw, tj. miejsce, w ktrym towary znajduj si w momencie rozpoczcia transportu, a w konsekwencji, w przypadku wiadczenia przez Spk przedstawionych powyej usug porednictwa, miejscem ich wiadczenia (opodatkowania) bdzie terytorium pastwa, z ktrego wysyane bd towary, a w efekcie, usugi te nie bd podlegay opodatkowaniu VAT w Polsce?
                                             • 12.08.2009Korekta podatku VAT w zwizku ze sprzeda rodka trwaego
                                              Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo dokonaa korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1-5 i 7 ustawy VAT, odliczajc cay podatek naliczony w 100% (bez stosowania proporcji) od sprzeday rodka trwaego - rulety w 2008 r., ktrego warto wynosia powyej 15.000 z (wewntrzwsplnotowa dostawa towarw opodatkowana „0” stawk VAT), tj. w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w ktrym nastpia sprzeda, od ktrego pierwotnie Spka nie odliczya podatku naliczonego, ze wzgldu na wyczenie dziaalnoci w zakresie gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych poza ustaw VAT?
                                              • 10.08.2009Zakup, sprzeda i wniesienie aportem lokalu uytkowego a podatek VAT
                                               Pytania podatnika: Czy podatnik w zwizku z transakcj zakupu lokalu uytkowego na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej bdzie mg odliczy podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug? Czy istnieje moliwo sprzeday ww. lokalu uytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarw i usug? Czy w zwizku z wniesieniem tego lokalu uytkowego aportem do spki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczciu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej czynno ta bdzie podlegaa opodatkowaniu?
                                               • 04.08.2009Nieprzyjta przez klienta faktura a korekta podatku VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy w wietle znowelizowanego art. 89a ust. 1, przy spenionych warunkach ust. 1a i 2, oraz art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, moemy skorygowa podatek naleny z tytuu dostawy naszych usug, biorc pod uwag fakt, e nasz zleceniodawca nie uzna naszej faktury i nie posiada jej oryginau w swoich zbiorach?
                                                • 03.08.2009Nazwa spki na paragonach fiskalnych
                                                 Pytanie podatnika: Czy na paragonach fiskalnych w sklepach moemy drukowa „Sklep P.” z podaniem na numery identyfikacji podatkowej i adresu sklepu bez podawania penej nazwy Spki?
                                                 • 23.07.2009Obowizki spadkobiercw po mierci podatnika
                                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma obowizek odprowadzenia podatku VAT od rodkw trwaych pozostaych po mierci ma, z uwagi na likwidacj firmy ktr prowadzi m, kontynuujc jego dziaalno?
                                                  • 01.07.2009Likwidacja kasy fiskalnej
                                                   Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji po otrzymaniu decyzji naczelnika waciwego urzdu skarbowego o wykreleniu kasy z ewidencji urzdu mona przekaza j do utylizacji bez koniecznoci odesania jej do serwisu centralnego producenta celem demontau moduu fiskalnego?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »