Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prezenty dla firm

 • 16.07.2020SLIM VAT – uproszczenie i unowoczenienie rozlicze VAT
  Proste fakturowanie, uatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyci finansowe – to cztery obszary w których nastpi zmiany.  SLIM VAT to pakiet uproszcze bdcy odpowiedzi na zgaszane MF oczekiwania przedsibiorców.  SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, majcego na celu dostosowanie ich do warunków dziaania maego i redniego biznesu.
  • 05.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
   Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
   • 03.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
    Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
    • 12.12.2019Czy witeczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
     Zakup prezentów bdzie móg by ujty w kosztach podatkowych, pod warunkiem e wydatek zosta poniesiony w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. To warunek wynikajcy odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, e prezenty powinny by opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno nastpowa w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
     • 11.12.2019Czy witeczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
      Zakup prezentów bdzie móg by ujty w kosztach podatkowych, pod warunkiem e wydatek zosta poniesiony w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. To warunek wynikajcy odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, e prezenty powinny by opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno nastpowa w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
      • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
       W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
       • 03.09.2019Firmowe gadety z logo pracodawcy nie s przychodem pracownika
        Pytanie: Czy przekazanie pracownikom gadetów z logo i nazw firmy, których koszt nie przekracza 100 z naley uzna za przychód stanowicy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Chodzi o dobrowolne, nieodpatne wydanie pracownikom firmy gadetów z logo i nazw firmy w postaci np. kubków termicznych, rczników, toreb wakacyjnych itp. Czy takie zdarzenie naley zaliczy po stronie pracownika do przychodów z tytuu nieodpatnych wiadcze, czy te moe skorzysta ze zwolnienia, gdy nie mona zakada, e pracownik dokonaby zakupu tych przedmiotów we wasnym zakresie?
        • 27.08.2019Wyprawka dla dziecka pracownika bez PIT
         Pytanie: Spóka jako firma prorodzinna przekazuje podarunki dla swoich pracowników z okazji narodzin dziecka, których koszt pokrywany jest ze rodków obrotowych. Czy przekazana wyprawka z okazji narodzin dziecka na rzecz pracowników stanowi nieodpatne wiadczenie z tytuu stosunku pracy i jest opodatkowana na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwizku z tym czy na Spóce ci obowizki patnika wynikajce z art. 31 ww. ustawy?
         • 20.08.2019Mikro e-kurs: Koszty uzyskania przychodów u przedsibiorców mikro i maych
          Dla przedsibiorców, prowadzcych dziaalno w niewielkim rozmiarze, problematyka kosztów uzyskania przychodów ma szczególne znaczenie. Konieczno racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi skania do podejmowania dziaa, w wyniku których mona uzyska konkretne oszczdnoci lub zabezpieczy si przed stratami. Szczegóowa znajomo zasad dotyczcych kosztów uzyskania przychodów, pozwala zarówno na codzienne dokonywania znaczcych oszczdnoci, jak i na ochron przed ewentualnymi zakusami kontrolujcych firm urzdników. W dziale szkole podatki.biz opracowalimy mikro e-kurs, kierowany do konkretnej grupy osób - mikro i maych przedsibiorców, prowadzcych samodzielnie swoj ksigowo oraz do osób, które im w tym pomagaj.
          • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
           Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
           • 26.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
            Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
            • 25.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
             Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
             • 09.04.2019WSA. Ulga na dzieci przy braku porozumienia rodziców
              Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 27f ust. 4 ustawy o PIT przewidzia dwa sposoby jej podziau - w czciach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmujcy równy podzia ulgi, zachodzi w sytuacji braku zgody rodziców co do podziau ulgi. Drugi sposób bdzie mia miejsce wówczas, gdy rodzice tak proporcj sami zgodnie ustal (...) brak porozumienia rodziców, co do okrelenia proporcji przysugujcej im ulgi, powoduje przyjcie równego podziau ulgi take w sytuacji gdy jedno z rodziców wykonuje wadz rodzicielsk w ograniczonym zakresie.
              • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
               wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
               • 04.12.2018Czy witeczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
                Zakup prezentów bdzie móg by ujty w kosztach podatkowych, pod warunkiem e wydatek zosta poniesiony w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. To warunek wynikajcy odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, e prezenty powinny by opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno nastpowa w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
                • 07.11.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                 Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                 • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspópracownikami mog by kosztem
                  Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych usug gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlega wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako bdny naley odrzuci taki wynik wykadni, który zdaje si afirmowa organ, e dziaania spóki (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wic niejako w sferze zewntrznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wic odnoszcych si do wydatków determinowanych wycznie celem kreowania swojego wizerunku.
                  • 06.11.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                   Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                   • 10.08.2018Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne
                    Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i usug ustawodawca uzaleni od ich wykorzystywania do wykonywania do czynnoci opodatkowanych czyli zwizku zakupu z czynnociami opodatkowanymi. Zasad t okrela art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Brak jednak ustawowego okrelenia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usugi musz by wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych aby umoliwi podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.
                    • 09.08.2018Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne
                     Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i usug ustawodawca uzaleni od ich wykorzystywania do wykonywania do czynnoci opodatkowanych czyli zwizku zakupu z czynnociami opodatkowanymi. Zasad t okrela art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Brak jednak ustawowego okrelenia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usugi musz by wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych aby umoliwi podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.
                     • 26.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                      Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                      • 25.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                       Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                       • 12.07.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                        Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                        • 23.05.2018„Prezenty” z Chin na celowniku fiskusa
                         W kwestii tzw. "prezentów" o wartoci do 45 euro Ministerstwo Finansów wyjania, e w przypadku zakupów towarów dokonanych w sklepie internetowym (Aliexpress), które s nastpnie importowane do Polski, nie ma zastosowania przepis art. 52 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem zwolniony jest od podatku VAT import towarów umieszczonych w przesyce wysyanej z terytorium pastwa trzeciego przez osob fizyczn i przeznaczony do osoby fizycznej przebywajcej na terytorium kraju tylko jeeli spenione s wymienione w tym przepisie warunki. Samo wskazanie na przesyce „gift”, „prezent” nie uprawnia jeszcze do takiego zwolnienia.
                         • 12.01.2018Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                          Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                          • 07.12.2017Czy witeczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
                           Zakup prezentów bdzie móg by ujty w kosztach podatkowych, pod warunkiem e wydatek zosta poniesiony w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów.
                           • 14.11.2017Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                            Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                            • 04.09.2017WSA. Nagroda do 200 z w konkursie promocyjnym firmy bez PIT
                             Z uzasadnienia: Definicja nieodpatnego wiadczenia nie wyklucza tego, e otrzymujcy wiadczenie musi podj jakie dziaania, aby wiadczenie otrzyma. Istotne jest wszake to, aby w zamian za to wiadczenie nie wykonywa adnego wiadczenia wzajemnego. Dziaanie - polegajce na spenieniu wymogów przewidzianych w regulaminie, które jest warunkiem otrzymania wiadczenia (nagrody), nie ma charakteru wiadczenia wzajemnego. Nie mona zatem uzna stosunku pomidzy organizatorem promocji, a uczestnikiem za umow wzajemn.
                             • 12.06.2017Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mog by kosztem firmy
                              Pytanie: Czy wydatki ponoszone przez spók tytuem zakupu drobnych prezentów, nie majcych charakteru okazaoci czy wystawnoci, przekazywanych wybranym kontrahentom, mog stanowi koszty uzyskania przychodów spóki? Powysze prezenty przekazywane s zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom.
                              • 09.06.2017Nie wszystkie prezenty dla kontrahentów mog by kosztem firmy
                               Pytanie: Czy wydatki ponoszone przez spók tytuem zakupu drobnych prezentów, nie majcych charakteru okazaoci czy wystawnoci, przekazywanych wybranym kontrahentom, mog stanowi koszty uzyskania przychodów spóki? Powysze prezenty przekazywane s zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom.
                               • 19.05.2017TAX FREE. Kontrole celne zniechcaj podrónych do zakupów
                                Interpelacja nr 11634 do ministra finansów w sprawie przepisów budzcych wtpliwoci interpretacyjne dotyczcych systemu zwrotu VAT dla podrónych
                                • 21.12.2016Czy witeczne prezenty dla kontrahentów mog by kosztem?
                                 Zakup prezentów bdzie móg by ujty w kosztach podatkowych, pod warunkiem e wydatek zosta poniesiony w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów.
                                 • 19.12.2016Prezenty o maej wartoci. Zasady rozliczenia podatku do zmiany?
                                  Interpelacja nr 7993 w sprawie podniesienia limitów kwotowych prezentów o maej wartoci (artykuów promocyjnych przedsibiorstw)
                                  • 10.11.2016VAT. Przekazanie prezentów o maej wartoci na rzecz pracowników jako dostawa towarów
                                   Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o maej wartoci, nie bdzie stanowi odpatnej dostawy towarów podlegajcej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie bdzie podlega obowizkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                   • 03.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                    Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                    • 02.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                     Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                     • 20.09.2016Wydawanie gratisw w ujciu VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytuu nabycia towarw, przekazywanych nieodpatnie jako gratisy? Czy Spka ma obowizek opodatkowa nieodpatne wydanie gratisw podatkiem od towarw i usug?
                                      • 10.05.2016Prezenty na komuni. Z podatkiem czy bez?
                                       W wielu rodzinach tradycj jest obdarowywanie prezentami dziecka, ktre przystpuje do pierwszej komunii. W wietle prawa podatkowego prezenty te stanowi darowizny. Warto pozna zasady opodatkowania, bo moe si okaza, e czasem konieczne bdzie zapacenie podatku od spadkw i darowizn.
                                       • 20.04.2016Korupcja nadal powanym problemem polskiej gospodarki
                                        Zaledwie 12 proc. przedstawicieli firm twierdzi, e regulatorzy oraz organy cigania skutecznie walcz z korupcj i apownictwem – wynika ze „wiatowego Badania Naduy Gospodarczych EY 2016”. Jedna trzecia ankietowanych uwaa natomiast praktyki korupcyjne za szeroko rozpowszechnione w polskim biznesie.
                                        • 15.04.2016Prezenty dla kontrahentw a koszty uzyskania przychodw
                                         W jaki sposb rozlicza zakup okolicznociowych prezentw dla kontrahentw? Czy wydatki na ten cel mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw? Zobaczmy.
                                         • 14.04.2016Prezenty dla kontrahentw a koszty uzyskania przychodw
                                          W jaki sposb rozlicza zakup okolicznociowych prezentw dla kontrahentw? Czy wydatki na ten cel mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw? Zobaczmy.
                                          • 08.04.2016VAT. Kosze prezentowe dla kontrahentw
                                           Pytanie podatnika: W zwizku ze zbliajcym si kocem roku i czasem podsumowa wsppracy z kontrahentami, podatnik podj decyzj o przekazaniu wybranym pracownikom kontrahentw, z ktrymi ma najbliszy kontakt, kosze prezentowe. S one zrnicowane wartociowo. Ich koszt waha si midzy 80 a 150 z brutto. W koszach tych maj si znale zarwno sodycze, kawa, herbata, napoje, a take kalendarze z logo Wnioskodawcy. Jak wyglda sprawa z podatkiem VAT od przekazanych ww. koszy?
                                           • 16.03.2016Odliczenie VAT. Owoce i warzywa dla pracownikw i kontrahentw
                                            Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT w zwizku z nabyciem owocw i warzyw? Czy Spka, w zwizku z wystawieniem owocw i warzyw celem spoycia przez pracownikw i kontrahentw, jest zobowizana do naliczenia podatku VAT?
                                            • 15.03.2016Kwiaty i upominki dla pracownikw bez PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy darowizny na rzecz pracownikw prezentw okolicznociowych, zwizanych z ich odejciem na emerytur lub osigniciem okrelonego stau pracy (np. piro, zegarek lub kwiaty) bd stanowi nieodpatne wiadczenie z tytuu stosunku pracy?
                                             • 26.01.2016Przychd by. Teraz nareszcie go nie ma
                                              Dochody pracownicze i przychody z nieodpatnych wiadcze. Temat rzeka. Na szczcie ostatnio fiskus staje si coraz bardziej przyjazny. Przychd taki, kiedy oczywisty, teraz ju nie istnieje i podatku paci nie trzeba.
                                              • 25.01.2016Przychd by. Teraz nareszcie go nie ma
                                               Dochody pracownicze i przychody z nieodpatnych wiadcze. Temat rzeka. Na szczcie ostatnio fiskus staje si coraz bardziej przyjazny. Przychd taki, kiedy oczywisty, teraz ju nie istnieje i podatku paci nie trzeba.
                                               • 23.12.2015VAT 2016: Parametry, wskaniki, limity
                                                Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
                                                • 10.12.2015PIT i skadki ZUS od prezentw finansowanych z ZFS
                                                 O ile witeczne prezenty dla kontrahentw maj zwykle posta rzeczow i s finansowane ze rodkw obrotowych, to w przypadku, gdy maj one by wrczone pracownikom, pracodawcy, ktrzy tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (ZFS), rozwaaj take moliwo sfinansowania ich ze rodkw zgromadzonych na tym funduszu. Bez wzgldu za na to, jakie bdzie rdo finansowania wydatkw poniesionych na zakup prezentw dla pracownikw, zawsze aktualne jest pytanie, jakie skutki na gruncie ustaw podatkowych oraz zusowskich bdzie to wywoywao.
                                                 • 09.12.2015PIT i skadki ZUS od prezentw finansowanych z ZFS
                                                  O ile witeczne prezenty dla kontrahentw maj zwykle posta rzeczow i s finansowane ze rodkw obrotowych, to w przypadku, gdy maj one by wrczone pracownikom, pracodawcy, ktrzy tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (ZFS), rozwaaj take moliwo sfinansowania ich ze rodkw zgromadzonych na tym funduszu. Bez wzgldu za na to, jakie bdzie rdo finansowania wydatkw poniesionych na zakup prezentw dla pracownikw, zawsze aktualne jest pytanie, jakie skutki na gruncie ustaw podatkowych oraz zusowskich bdzie to wywoywao.
                                                  • 08.12.2015Podatek dochodowy. Prezenty witeczne dla kontrahentw i ich pracownikw
                                                   Prezenty wrczane przez przedsibiorcw ich kontrahentom przy okazji wit Boego Narodzenia lub Nowego Roku zwykle maj na celu budowanie pozytywnych relacji midzy stronami. Planujc budet na takie wydatki, przedsibiorca powinien wzi pod uwag nie tylko wysoko faktycznych wydatkw poniesionych na zakup upominkw, ale rwnie to, jakie s zasady opodatkowania obowizujce w takiej sytuacji.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »