Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

delegacja zagraniczna pracownika

 • 08.10.2020Delegacja vs oddelegowanie
  Podró subowa pracownika (zarówno krajowa, jak i zagraniczna) niesie okrelone konsekwencje dla pracodawcy. Zaliczymy do nich np. obowizek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w trakcie podróy subowej i pozostajcych w zwizku z t podró. Taki obowizek nie istnieje w razie tzw. oddelegowania.
  • 02.01.2020Marginalne zatrudnienie - ZUS wspópracuje z administracjami innych krajów UE
   Jeeli w trakcie oceny danego przypadku okae si, e osoba zainteresowana faktycznie nie wykonuje pracy najemnej w innym pastwie UE lub jeeli dana osoba wykonuje prac w innym pastwie UE, ale jest to praca o charakterze marginalnym, ZUS ustali, e dla tej osoby ustawodawstwem majcym zastosowanie jest ustawodawstwo polskie - poinformowao MRPiPS.
   • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
    Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
    • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
     Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
     • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
      W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
      • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
       Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
       • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
        Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
        • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
         Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
         • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
          W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
          • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
           Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
           • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
            Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
            • 27.08.2014Delegacja zagraniczna do wielu pastw docelowych
             W przypadku podry zagranicznej odbywanej do dwch lub wicej pastw pracodawca moe ustali wicej ni jedno pastwo docelowe.
             • 07.11.2013Delegacja zagraniczna do wielu pastw docelowych
              Od 1 marca 2013 r. w przypadku podry zagranicznej odbywanej do dwch lub wicej pastw pracodawca moe ustali wicej ni jedno pastwo docelowe. Praktycznym skutkiem tej zmiany jest moliwo rozliczania zwrotw kosztw w rnych wysokociach, co jest jak najbardziej uzasadnione rnym poziomem kosztw w rnych pastwach, ale przy okazji powoduje skomplikowanie procesu rozliczenia delegacji.
              • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
               Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
               • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
                Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej kolejnych projektw w kocu zostao podpisane nowe rozporzdzenie regulujce zarwno rodzaje i wysoko wiadcze z tytuu podry subowych, jak i sposb ich naliczania. Rozporzdzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej obowizywa bdzie od pocztku marca. Zastpi obecne przepisy dotyczce tej tematyki, ujte w dwch rozporzdzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta bdzie w jednym akcie prawnym.
                • 04.04.2011Limity na noclegi w delegacjach
                 Przekroczenie limitu na nocleg przewidzianego w przepisach o delegacjach zagranicznych musi by uzasadnione sytuacj. Niewystarczajca dla przyjcia, e przekroczenie limitu byo dopuszczalne jest sama zgoda pracodawcy na poniesienie wyszego wydatku. Brak limitw noclegowych w delegacjach krajowych nie oznacza, e w przepisach wewntrzzakadowych limit taki nie moe zosta utworzony.
                 • 20.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - caodzienne wyywienie
                  Przygotowuj rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywa przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji mia zapewnione cakowite wyywienie (nocleg wraz z cakowitym wyywieniem w hotelu). Podrowa wasnym samochodem. Jak kwot mam wypaci pracownikowi tytuem delegacji - otrzyma ju 600 z tytuem zaliczki?
                  • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyywienia
                   Wysaem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjecha samochodem nalecym do firmy (subowy), ywi si we wasnym zakresie. Otrzyma zaliczk, aby wykupi sobie noclegi, w wysokoci 150 EUR. Na miejscu kupowa paliwo oraz kilka niezbdnych rzeczy (m.in. narzdzia), ktrych zapomnia zabra z firmy. W jaki sposb rozliczy delegacj?
                   • 26.11.2008Ryczat za nocleg kierowcy
                    Zapewnienie przez pracodawc bezpatnego noclegu, ktre zwalnia go z koniecznoci wypaty pracownikowi ryczatu za noclegi w trakcie delegacji nie moe oznacza zapewnienia jedynie miejsca do spania, lecz moliwo noclegu w miejscu, w ktrym jest dostpna chociaby podstawowa infrastruktura sanitarna.