Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPB-2-1/4511-315/16/PM

 • 15.07.2016Usugi cateringowe i zakup artykuw spoywczych a koszty uzyskania przychodw
  Pewna spka ponosia wydatki na zakup artykuw spoywczych. Nabywaa rwnie usugi cateringowe. Jedzenie spoywane byo podczas spotka czonkw zarzdu oraz w trakcie narad pracowniczych. Czy tego typu wydatki mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Czy nie s przypadkiem kosztem reprezentacji, ktrego odliczy nie mona? Zobaczmy, jak do tej kwestii podchodz organy podatkowe.
  • 15.07.2016Umorzenie wierzytelnoci podmiotu powizanego a obowizek sporzdzenia dokumentacji cen transferowych
   Pytanie podatnika: W ramach swojej dziaalnoci gospodarczej Spka dokonuje transakcji m.in. z podmiotem powizanym. Cz zobowiza Spki wobec ww. podmiotu nie zostao uregulowanych na rzecz tego podmiotu. Zwaywszy na trudn sytuacj finansow Spki, Podmiot powizany planuje dokona umorzenia wierzytelnoci wzgldem Wnioskodawcy. Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie z tego tytuu obowizek sporzdzenia dokumentacji podatkowej (dotyczcej cen transferowych)?
   • 15.07.2016Refundacja z urzdu pracy powoduje korekt kosztw wynagrodze?
    Pytanie podatnika: Spka zawara umow z Powiatowym Urzdem Pracy, ktrej przedmiotem jest okrelenie szczegowych warunkw refundacji czci kosztw poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku ycia. Czy przychd z tyt. zwrotu czci wynagrodzenia nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, a jednoczenie naliczone wynagrodzenie pracownika ujte w ksigach rachunkowych w kwocie wynikajcej ze stosunku pracy, pomimo, e refundacja nie pokrywa caej kwoty, zalicza si do podatkowych kosztw uzyskania przychodu?
    • 14.07.2016Prawo do indywidualnego rozliczenia po korekcie wsplnego zeznania maonkw
     Pytanie: cznie z maonk zoylimy zeznanie podatkowe (PIT-37). Po analizie swojej sytuacji podjem decyzj o indywidualnym rozliczeniu podatkowym. W zwizku z tym chciabym dokona korekty ww. zeznania podatkowego i w miejsce jednego zeznania chciabym wraz z maonk zoy dwa odrbne zeznania. Czy mam prawo zoy tak korekt zeznania?
     • 14.07.2016Usugi cateringowe i zakup artykuw spoywczych a koszty uzyskania przychodw
      Pewna spka ponosia wydatki na zakup artykuw spoywczych. Nabywaa rwnie usugi cateringowe. Jedzenie spoywane byo podczas spotka czonkw zarzdu oraz w trakcie narad pracowniczych. Czy tego typu wydatki mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Czy nie s przypadkiem kosztem reprezentacji, ktrego odliczy nie mona? Zobaczmy, jak do tej kwestii podchodz organy podatkowe.
      • 14.07.2016Dostawa towarw wraz z montaem a rozliczenie VAT
       Pytanie podatnika: Czy transakcja, ktra bdzie realizowana na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszego stanowi bdzie odpatn dostaw towarw czy odpatne wiadczenie usug? Jakie bdzie miejsce wiadczenia transakcji? Kiedy transakcja realizowana na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszego bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug w Polsce?
       • 14.07.2016Wydatki spek technicznych nie s kosztem podatkowym?
        Pytanie podatnika: Czy PGK uprawniona jest do rozpoznania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osb prawnych kosztw/przychodw ponoszonych przez Spki techniczne wchodzce w skad PGK?
        • 13.07.2016Prawo do indywidualnego rozliczenia po korekcie wsplnego zeznania maonkw
         Pytanie: cznie z maonk zoylimy zeznanie podatkowe (PIT-37). Po analizie swojej sytuacji podjem decyzj o indywidualnym rozliczeniu podatkowym. W zwizku z tym chciabym dokona korekty ww. zeznania podatkowego i w miejsce jednego zeznania chciabym wraz z maonk zoy dwa odrbne zeznania. Czy mam prawo zoy tak korekt zeznania?
         • 13.07.2016Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na pobyt dziecka w zielonej szkole
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob niepenosprawn. Orzeczenie potwierdzajce niepenosprawno wydane zostao przez Urzd Miasta - Powiatowy Zesp do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci. Czy Wnioskodawca moe odliczy od dochodu za 2015 r. kwot 430 z wydatkowan na zapat za zielon szko crki?
          • 12.07.2016Skutki podatkowe zwrotu kosztw wymiany okien
           Spdzielnie mieszkaniowe zwracaj pienidze mieszkacom, ktrzy zdecydowali si wymieni okna w swoich mieszkaniach. Zwroty otrzymuj osoby bdce czonkami spdzielni oraz ci, ktrzy czonkami spdzielni nie s. Czy taki zwrot bdzie przychodem, ktry trzeba opodatkowa podatkiem dochodowym? Czy spdzielnia musi wystawi otrzymujcym zwrot PIT-8C? Zobaczmy.
           • 12.07.2016Obowizki patnika. Skutki w PIT wypaty emerytowi zapomogi
            Pytanie: Zdarza si, e wypacam byym pracownikom, ktrzy s obecnie emerytami, rnego rodzaju zapomogi. Zapomogi s wypacane w przypadku indywidualnych zdarze losowych, klsk ywioowych, dugotrwaej choroby lub mierci. Czy byy pracodawca wypacajc - w danym roku podatkowym - emerytowi zapomog np. w kwocie 5000 z moe uzna, e kwota 4560 z jest zwolniona od opodatkowania i pobra podatek wycznie od kwoty 440 z?
            • 12.07.2016Zmiana formy opodatkowania w cigu roku podatkowego
             Pytanie podatnika: Czy po likwidacji dziaalnoci gospodarczej w roku podatkowym i zaoeniu w tym samym roku podatkowym - nowej i innej, Wnioskodawca moe wybra form opodatkowania tzw. podatkiem liniowym? Jaka jest moliwo zmiany formy opodatkowania w cigu roku podatkowego?
             • 11.07.2016Skutki podatkowe zwrotu kosztw wymiany okien
              Spdzielnie mieszkaniowe zwracaj pienidze mieszkacom, ktrzy zdecydowali si wymieni okna w swoich mieszkaniach. Zwroty otrzymuj osoby bdce czonkami spdzielni oraz ci, ktrzy czonkami spdzielni nie s. Czy taki zwrot bdzie przychodem, ktry trzeba opodatkowa podatkiem dochodowym? Czy spdzielnia musi wystawi otrzymujcym zwrot PIT-8C? Zobaczmy.
              • 11.07.2016Ulga rehabilitacyjna. Rozliczenie wydatkw na dojazdy na zabiegi
               Pytanie podatnika: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepenosprawna moga dokona odlicze wydatkw w latach 2012-2015 w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytuu dojazdw wasnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne, czy te musi dokona korekty zezna podatkowych? Czy bdzie moga dokona ww. odlicze w kolejnych latach i czy eby skorzysta z ulgi musi zleci przerbk samochodu, aby zmieniono jego wpis na „samochd osobowy”?
               • 06.07.2016Zmiana interpretacji a prawo do zwrotu odsetek od nienalenie zapaconego podatku
                Pytanie: W 2013 r. z tytuu zbycia nieruchomoci na podstawie umowy o doywocie zapaciem podatek w oparciu o stanowisko organu podatkowego wyraone w interpretacji indywidualnej wydanej na mj wniosek. W listopadzie 2015 r. Minister Finansw zmieni ww. interpretacj i nie byem zobowizany do zapaty podatku. Czy nadpata powstaa na skutek zastosowania si do interpretacji indywidualnej, ktra nastpnie zostaa zmieniona przez Ministra Finansw podlega oprocentowaniu?
                • 06.07.2016Warto pocztkowa rodka trwaego: Rnice kursowe od wasnych rodkw pieninych
                 Pytanie podatnika: Czy rnice kursowe od wasnych rodkw pieninych, zwizane z ich rozchodem, wpywa bd na warto pocztkow rodka trwaego?
                 • 06.07.2016Moment powstania przychodu w PIT
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca wystawi faktur VAT na rzecz Uniwersytetu z terminem patnoci do 4 stycznia 2016 r. za wykonanie opracowania ekonomiczno-finansowego. Dodatkowo w umowie z Uniwersytetem wskazano, e nabywca zapaci wykonawcy kwot wynikajca z przedoonej faktury VAT w terminie 30 dni od jej otrzymania. Nabywca otrzyma faktur 18 grudnia 2015 r. Do ktrego roku podatkowego Wnioskodawca winien zaliczy przychd z tytuu wystawionej faktury VAT?
                  • 05.07.2016Warunki stosowania przez pracownika 50% kosztw uzyskania przychodw
                   W celu wdroenia moliwoci stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w odniesieniu do przychodw osiganych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac konieczne jest spenienie szeregu warunkw. Przede wszystkim w efekcie pracy pracownika powinien powsta utwr w rozumieniu przepisw ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z pn. zm., dalej: ustawa o PAiPP). Ponadto wymagane jest rwnie odpowiednie uksztatowanie treci umowy o prac zawartej z twrc.
                   • 01.07.2016Warunki stosowania przez pracownika 50% kosztw uzyskania przychodw
                    W celu wdroenia moliwoci stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w odniesieniu do przychodw osiganych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac konieczne jest spenienie szeregu warunkw. Przede wszystkim w efekcie pracy pracownika powinien powsta utwr w rozumieniu przepisw ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z pn. zm., dalej: ustawa o PAiPP). Ponadto wymagane jest rwnie odpowiednie uksztatowanie treci umowy o prac zawartej z twrc.
                    • 01.07.2016Sprzeda nieruchomoci: Panele fotowoltaiczne jako wydatek mieszkaniowy
                     Pytanie podatnika: Czy dostawa i monta paneli fotowoltaicznych wyczerpuje znamiona wydatkw poniesionych na przebudow, remont wasnego budynku mieszkalnego, o ktrych mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca jest zwolniony z zapacenia tego podatku po sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu przed upywem piciu lat, o czym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?
                     • 01.07.2016Zwrot VAT za materiay budowlane przed zakoczeniem budowy
                      Pytanie podatnika: Czy w myl ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez modych ludzi Wnioskodawca moe zoy wniosek oraz otrzyma zwrot VAT za wybrane materiay budowlane przed zakoczeniem budowy domu i przed przystpieniem do jego uytkowania?
                      • 28.06.2016Zajcia rekreacyjne i karnety sportowe dla pracownikw a koszty pracodawcy
                       Kadorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlega indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Zobaczmy w takim razie, w jaki sposb rozliczy wydatki ze rodkw obrotowych pracodawcy na zakup kart sportowych dla pracownikw. Czy mona je zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                       • 28.06.2016Uregulowane zalege nalenoci w kosztach nastpcy prawnego
                        Pytanie podatnika: W 2015 r. zgodnie z zapisami art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, zakad budetowy dokonywa zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw z powodu nieuregulowania w terminie kwot wynikajcych z wystawionych faktur, bd innych dokumentw. 31 grudnia 2015 r. zakad budetowy zosta przeksztacony w spk z o.o.. W 2016 r. spka uregulowaa zalege zobowizania. Czy spka ma prawo do zaliczenia w ciar kosztw uzyskania przychodw ww. kwoty?
                        • 27.06.2016Zajcia rekreacyjne i karnety sportowe dla pracownikw a koszty pracodawcy
                         Kadorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlega indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Zobaczmy w takim razie, w jaki sposb rozliczy wydatki ze rodkw obrotowych pracodawcy na zakup kart sportowych dla pracownikw. Czy mona je zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                         • 24.06.2016Zwrot VAT za materiay budowlane: Co naley rozumie pod pojciem powierzchni uytkowej?
                          Pytanie podatnika: Czy w ww. ustawie do powierzchni uytkowej, na podstawie której moliwe jest odliczenie podatku na materiay budowlane, wlicza si równie powierzchnia pomocnicza (schowki, gara, pralnia, suszarnia i kotownia). Jeeli tak, to czy w przypadku, gdy powierzchnia uytkowa budowanego domu przekracza 100 m2 moliwe jest obliczenie zwrotu podatku proporcjonalnie do powierzchni cakowitej? Jaka jest zasada obmiaru powierzchni uytkowej i kto wykonuje pomiary?
                          • 23.06.2016Sam kredyt nie jest kosztem, ale zapacone odsetki ju tak
                           Spata kredytu zacignitego na zakup i remont nieruchomoci nie stanowi kosztw uzyskania przychodw. Kosztem mog by natomiast zapacone odsetki od kredytu.
                           • 23.06.2016Skutki podatkowe wymiany udziaw. Fiskus zmienia zdanie
                            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z planowan transakcj wniesienia udziaw posiadanych w Spce zalenej do Spki kapitaowej po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                            • 23.06.2016Specjalne strefy ekonomiczne a zwolnienie z CIT
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe wybra moment, od ktrego rozpocznie korzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osb prawnych?
                             • 22.06.2016Jednorazowa amortyzacja motocykla - fiskus zmienia zdanie
                              Pytanie podatnika: Od 2013 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Wnioskodawca zamierza w dziaalnoci gospodarczej wykorzysta motocykl - w celu szybszego dojazdu do pacjentw w razie nagej koniecznoci. Jest maym podatnikiem bowiem nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym rwnowartoci kwoty 1.200.000 euro wyraonej w zotych. Czy kupujc motocykl istnieje moliwo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
                              • 21.06.2016Warto pocztkowa rodka trwaego po leasingu
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykorzystuje w dziaalnoci samochd osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po ustalonym okresie pacenia rat leasingowych otrzyma faktur, ktrej zapacenie przeniesie prawo wasnoci do ww. samochodu. Zgodnie z umow, faktura od firmy leasingowej opiewa bdzie na kwot 612 z, stanowic cen nabycia pomniejszon o VAT. Czy prawidowe jest ustalenia wartoci pocztkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu wedug ceny rynkowej, na podstawie wartoci przyjtej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650 z?
                               • 20.06.2016Czy dofinansowanie z Funduszu Pracy jest przychodem, ktry trzeba opodatkowa?
                                Pytanie podatnika: Czy otrzymana pomoc jest przychodem podatkowym?
                                • 20.06.2016Podzia majtku po rozwodzie to opodatkowana darowizna?
                                 Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy podziau majtku wsplnego po rozwodzie, w wyniku ktrego byy m nabdzie wasno nieruchomoci bez spaty byej maonki mieci si w zakresie przepisu art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                                 • 17.06.2016Podatki 2016. Zwrot nadpaty za media a moment korekty przychodw
                                  Skoro korekta przychodw nie jest wynikiem bdu rachunkowego lub innej oczywistej omyki to zastosowanie znajduj wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy dotyczce korekty przychodw okrelone w art. 12 ust. 3j-3m ustawy o CIT. Zatem, zwrot uytkownikom lokali mieszkalnych ewentualnych nadpat za media powstaych na koniec okresu rozliczeniowego skutkowa bdzie koniecznoci dokonania korekty przychodw w dacie dokonania rozliczenia caego okresu rozliczeniowego - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-229/16/AW.
                                  • 17.06.2016Skutki w PIT postawienia do dyspozycji wiadcze po zmarym pracowniku
                                   Pytanie podatnika: Zmara pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytuu stosunku pracy po mierci pracownicy pozosta zasiek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pomiertna. Czy wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ww. wiadcze prawidowym byo wyodrbnienie tyche nalenoci z majtku spki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego? Czy naley od ww. wiadcze obliczy, pobra i wpaci zaliczki na PIT? Jak przy braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika wypeni PIT-11? Czy nalenoci te mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                                   • 16.06.2016Przekwalifikowanie umw o dzieo na zlecenia a moment ujcia skadek w kosztach
                                    Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapacone skadki ZUS na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne od wypat wynagrodze z tytuu umw o dzieo przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyrokw sdowych, mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodu w miesicach dokonania ich zapaty w czci lecej po stronie Wnioskodawcy - jako zlecajcego wykonanie prac oraz w czci, ktr powinien zapaci zleceniobiorca, a ktre opaci Wnioskodawca jako patnik skadek?
                                    • 16.06.2016Podatek od niektrych instytucji finansowych w praktyce
                                     Pytanie podatnika: Czy na Spce ciy obowizek zoenia deklaracji oraz wpaty podatku od niektrych instytucji finansowych?
                                     • 15.06.2016Czy przechowanie pienidzy podlega PCC?
                                      Podatniczka zgodzia si przechowa w swoim domu, na prob brata jego pienidze w wysokoci 55.000 z bez moliwoci rozporzdzania nimi. Na jego polecenie wpacia ca kwot na lokat bankow we wskazanym przez niego banku. Lokata zgodnie z dyspozycj bya na jej nazwisko. Czy w takiej sytuacji podatniczka powinna zapaci PCC od depozytu nieprawidowego? Czym rni si zwyke przechowanie od depozytu nieprawidowego? Zobaczmy.
                                      • 15.06.2016Przekwalifikowanie umw o dzieo na zlecenia a moment ujcia skadek w kosztach
                                       Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapacone skadki ZUS na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne od wypat wynagrodze z tytuu umw o dzieo przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyrokw sdowych, mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodu w miesicach dokonania ich zapaty w czci lecej po stronie Wnioskodawcy - jako zlecajcego wykonanie prac oraz w czci, ktr powinien zapaci zleceniobiorca, a ktre opaci Wnioskodawca jako patnik skadek?
                                       • 14.06.2016Czy przechowanie pienidzy podlega PCC?
                                        Podatniczka zgodzia si przechowa w swoim domu, na prob brata jego pienidze w wysokoci 55.000 z bez moliwoci rozporzdzania nimi. Na jego polecenie wpacia ca kwot na lokat bankow we wskazanym przez niego banku. Lokata zgodnie z dyspozycj bya na jej nazwisko. Czy w takiej sytuacji podatniczka powinna zapaci PCC od depozytu nieprawidowego? Czym rni si zwyke przechowanie od depozytu nieprawidowego? Zobaczmy.
                                        • 14.06.2016Rozliczenie roczne. Korekta zezna podatkowych zoonych przez ZUS
                                         Pytanie: W latach 2011-2014 jedynym moim dochodem bya renta rodzinna. ZUS rozlicza mnie za te lata na formularzu PIT-40A. Osobicie nie skadaam odrbnego formularza. Dowiedziaam si, e za wszystkie te lata mogam skorzysta z ulgi z tytuu wychowania dziecka. Czy istnieje moliwo zoenia korekt rocznego obliczenia podatku oraz zoenia wniosku o stwierdzenie nadpaty?
                                         • 14.06.2016Podatki 2016. Moliwo stosowania uchylonych przepisw o korekcie kosztw
                                          Pytanie podatnika: Poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (spki) rozpocz si 1 kwietnia 2015 r. i zakoczy 31 marca 2016 r. Czy Wnioskodawca jest uprawniony na podstawie art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowizujcym do 31 grudnia 2015 r. do dokonania korekty kosztw uzyskania przychodw (lub ewentualnie korekty przychodw) o kwoty nieuregulowanych zobowiza w IV kwartale roku podatkowego, w zwizku z upywem terminu 30-dniowego albo upywem terminu 90-dniowego?
                                          • 14.06.2016Brak umowy a prawo do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadkw i darowizn
                                           Pytanie podatnika: W testamencie notarialnym z 10 sierpnia 2011 r. spadkodawca (wujek Wnioskodawczyni) wprost wskaza, i od marca 2011 r. Wnioskodawczyni cay czas si nim opiekowaa we wszystkich sprawach ycia codziennego. Wnioskodawczyni nie spisaa wraz z wujkiem umowy o sprawowanie opieki, lecz zostaa ona potwierdzona w ww. testamencie. Czy przedstawionej sytuacji ma zastosowanie ulga mieszkaniowa zawarta w art. 16 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                                           • 13.06.2016Ubezpieczenie pracownika na czas delegacji jako przychd do opodatkowania?
                                            Nieodpatne wiadczenia mog by rdem przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu PIT. Pamita jednak naley, e ustawowe pojcie nieodpatnych wiadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnym kontekcie, a nie z pominiciem okolicznoci realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych. Jak w takim razie traktowa ubezpieczenie pracownika na czas delegacji wykupione przez pracodawc?
                                            • 10.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
                                             Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
                                             • 10.06.2016W przypadku dwóch form dziaalnoci wystarczy jedna kasa
                                              Pytanie podatnika: Czy w zwizku z istnieniem dwóch firm na nazwisko Wnioskodawczyni - ten sam NIP - Wnioskodawczyni ma zakupi drug kas fiskaln, a jeli tak, czy przysuguje jej dofinansowanie za zakup drugiej kasy?
                                              • 09.06.2016Rnice kursowe. Dokonywanie patnoci za towary w polskich zotych wedug kursu sztywnego
                                               Pytanie: Czy w przypadku transakcji patnych w PLN w wartoci odpowiadajcej rwnowartoci EUR po przeliczeniu wedug kursu sztywnego ustalonego przez Spk oraz konkretnego kontrahenta w drodze umowy, nie powstan rnice kursowe? Czy kosztem uzyskania przychodu z tytuu przedmiotowych transakcji jest za kadym razem warto wynikajca z wystawianych faktur w walucie EUR przeliczonych dla celw podatkowych wg kursu redniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu?
                                               • 09.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
                                                Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
                                                • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
                                                 Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?
                                                 • 09.06.2016Kiedy stowarzyszenie musi wykaza otrzymane darowizny?
                                                  Pytanie podatnika: W jaki sposb stowarzyszenie powinno w zeznaniu podatkowym, o ktrym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, wykaza i rozliczy otrzymane darowizny?
                                                  • 08.06.2016Rnice kursowe. Dokonywanie patnoci za towary w polskich zotych wedug kursu sztywnego
                                                   Pytanie: Czy w przypadku transakcji patnych w PLN w wartoci odpowiadajcej rwnowartoci EUR po przeliczeniu wedug kursu sztywnego ustalonego przez Spk oraz konkretnego kontrahenta w drodze umowy, nie powstan rnice kursowe? Czy kosztem uzyskania przychodu z tytuu przedmiotowych transakcji jest za kadym razem warto wynikajca z wystawianych faktur w walucie EUR przeliczonych dla celw podatkowych wg kursu redniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 15 ] nastpna strona »