Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB3/4510-596/15-2/AG

 • 12.02.2020Amortyzacja programów komputerowych
  W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:    do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
  • 11.02.2020Amortyzacja programów komputerowych
   W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
   • 03.12.2019NSA. Niecigalne wierzytelnoci w kosztach - brutto czy netto?
    Z uzasadnienia: Warto wierzytelnoci to caa naleno niezapacona przez kontrahenta - zarówno kwota netto, jak i potencjalna, zwizana z ni kwota VAT. To po prostu kwota, któr podatnik powinien dosta od swego kontrahenta, ale jej nie otrzyma. Gdyby bowiem ustawodawca uznawa, e pojcie "wierzytelnoci" uyte w art.16 ust.1 u.p.d.o.p. jest synonimem pojcia "przychód naleny" uytego w art.12 ust. 3-4 u.p.d.o.p. nie ograniczyby poprzez nowelizacj u.p.d.o.p. moliwoci zaliczenia niecigalnej czy umorzonej wierzytelnoci do kosztów podatkowych do wysokoci uprzednio zarachowanej jako przychód naleny.
    • 22.07.2019Koszty sdowe mog by kosztem podatkowym
     Pytanie: Ze wzgldu na okolicznoci niezalene od Spóki, Wnioskodawca nie zdoa wywiza si z terminów dostaw. W zwizku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, nie jest wykluczone, e Spóka bdzie zobowizana do zapaty kontrahentowi kary umownej z tytuu zwoki. Wnioskodawca planuje kwestionowa zasadno jej naliczania, a take jej wysoko na drodze sdowej. Czy potencjalny wydatek na zapat kosztów sdowych moe w caoci zosta zaliczony przez Spók do kosztów uzyskania przychodów?
     • 05.07.2019CIT: Likwidacja spóki z niespaconymi zobowizaniami
      Podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno stanowi wystpienie realnego przysporzenia majtkowego po stronie podatnika. Takie przysporzenie natomiast nie wystpi - w momencie wykrelenia z rejestru przedsibiorców spóka przestanie istnie - niemoliwe bdzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi ju nieistniejcemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytuu.
      • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
       Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
       • 29.05.2019Amortyzacja programów komputerowych
        W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika za, e program komputerowy stanowi utwór bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
        • 06.05.2019Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy nie moe by kosztem
         Pytanie: Spóka podpisaa umow trzyletni na wiadczenie usug reklamowych. Po dwóch latach obowizywania umowy i regulowania zobowiza Spóka podja decyzj o przedterminowym wypowiedzeniu umowy na wiadczenie ww. usug ze wzgldów ekonomicznych. Zgodnie z umow Spóka bya zobowizana do zapaty wynagrodzenia za zerwanie umowy w wysokoci 60% wartoci wynagrodzenia, które byoby nalene do koca trwania umowy. Czy wynagrodzenie z tytuu przedterminowego rozwizania umowy moe by uznane za koszt uzyskania przychodu?
         • 18.04.2019Zmiana roku podatkowego w spóce
          Na gruncie ustawy o CIT skuteczna zmiana roku podatkowego ma miejsce w sytuacji, kiedy do koca dotychczasowego roku podatkowego zostanie podjta stosowna uchwaa o zmianie umowy lub statutu spóki. Fakt podjcia takiej uchway powinien by póniej zgoszony waciwemu organowi podatkowemu, nie póniej ni 30 dni po zakoczeniu dotychczasowego roku podatkowego.
          • 17.10.2018NSA. Odstpne za przedterminowe rozwizanie umowy moe by kosztem
           Z uzasadnienia: Nie mona podzieli stanowiska organu, e dziaanie Spóki prowadzio do przerzucenia ryzyka prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na Skarb Pastwa. Spóka wskazaa, e w wyniku uiszczenia przez ni odstpnego ponoszone koszty uzyskania przychodów bd mniejsze ni w sytuacji realizowania umowy. Gdyby bowiem umowa bya nadal realizowania to skarca generowaaby koszty uzyskania przychodu i mogaby osign nie tylko strat ekonomiczn, ale i strat podatkow, a w konsekwencji straciby na tym take Skarb Pastwa z uwagi na brak wpywów podatkowych (...) naleao zatem uzna, e wydatki na odstpne mog stanowi koszt uzyskania przychodów.
           • 19.09.2018NSA. Kara umowna jako koszt podatkowy
            Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu kar umownych naley przykada szczególne znaczenie do rozumienia terminów "zachowanie" i "zabezpieczenie" róda przychodów. W szczególnoci, jeeli jako zabezpieczenie róda przychodów naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) róda przychodów, w taki sposób, aby to ródo funkcjonowao w bezpieczny sposób, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztów, suy wanie temu celowi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 31.08.2018Aport znaku towarowego do spóki osobowej
             Wniesienie przez wspólnika aportu w postaci majtkowych praw autorskich do znaku towarowego do spóki jawnej nie powoduje powstania przychodu po jego stronie. Jako wspólnik Spóki osobowej (spóki jawnej) bdzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskiego prawa majtkowego do znaku towarowego, nabytego w drodze wkadu niepieninego przez Spók jawn oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do posiadanego udziau w zyskach tej Spóki, od momentu rozpoczcia amortyzacji.
             • 07.08.2018Dugoterminowy najem samochodu a podatek dochodowy
              Najem dugoterminowy samochodu to – obok leasingu – jedna z moliwoci korzystania z pojazdu. Istotne jest jednak to, e w odrónieniu od leasingu, w przypadku najmu dugoterminowego korzystajcy nie tylko ma prawo uywania pojazdu, ale równie ma zapewniony tzw. pakiet serwisowy, obejmujcy na przykad: wymian ogumienia, naprawy, likwidacj szkód komunikacyjnych. Usuga ta ma wic niewtpliwie znacznie szerszy zakres ni w razie zawarcia umowy leasingu.
              • 01.08.2018Dugoterminowy najem samochodu a podatek dochodowy
               Najem dugoterminowy samochodu to – obok leasingu – jedna z moliwoci korzystania z pojazdu. Istotne jest jednak to, e w odrónieniu od leasingu, w przypadku najmu dugoterminowego korzystajcy nie tylko ma prawo uywania pojazdu, ale równie ma zapewniony tzw. pakiet serwisowy, obejmujcy na przykad: wymian ogumienia, naprawy, likwidacj szkód komunikacyjnych. Usuga ta ma wic niewtpliwie znacznie szerszy zakres ni w razie zawarcia umowy leasingu.
               • 04.06.2018NSA. Przeniesienie rodka trwaego do magazynu nie stanowi jego likwidacji
                Z uzasadnienia: Wnioskodawca przewidujc sprzeda zlikwidowanych urzdze nie moe jednoczenie oczekiwa, i strata powstaa z likwidacji nie w peni umorzonych rodków trwaych stanowi bdzie koszty uzyskania przychodu na podstawie art 16 ust 1 pkt 6 ustawy o CIT, a nastpnie z tytuu sprzeday uprzednio zlikwidowanego rodka trwaego.
                • 22.05.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika - fiskus zmienia zdanie
                 Jeli podpis skadany w formie elektronicznej, zoony z imienia i nazwiska upowanionego pracownika spóki (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim uyciu stosownego, zindywidualizowanego hasa/loginu umoliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mona uzna go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.
                 • 18.04.2018NSA o minimalizowaniu strat: Kara umowna moe by kosztem
                  Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu kar umownych naley przykada szczególne znaczenie do rozumienia terminów "zachowanie" i "zabezpieczenie" róda przychodów. W szczególnoci, jeeli jako zabezpieczenie róda przychodów naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) róda przychodów, w taki sposób, aby to ródo funkcjonowao w bezpieczny sposób, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztów, suy wanie temu celowi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 22.02.2018NSA: Postanowienie o niecigalnoci musi by wydane dla kadej wierzytelnoci
                   Teza: Norma prawna wynikajca z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a. i art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do innych wierzytelnoci, anieli te, których niecigalno zostaa udokumentowana postanowieniem o niecigalnoci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadajcym stanowi faktycznemu, wydanym przez waciwy organ postpowania egzekucyjnego, nawet jeeli byyby to wierzytelnoci przysugujce w tym samym czasie w stosunku do tego samego dunika.
                   • 02.02.2018Wynikowe ujcie rónic kursowych w ksigach rachunkowych
                    W przypadku stosowania tzw. rachunkowej metody ustalania rónic kursowych moliwe jest ujmowanie rónic kursowych w ksigach rachunkowych w sposób „wynikowy” (per saldo), a zatem po dokonaniu kompensaty ogóu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych rónic kursowych waciwych dla danego okresu.
                    • 15.12.2017NSA: Przedsibiorstwo bez gotówki to nadal przedsibiorstwo
                     Z uzasadnienia: ...strony nie musz w umowie wylicza skadników przedsibiorstwa, chyba e chc wyczy z zakresu czynnoci niektóre jego skadniki wówczas albo mog w sposób pozytywny wyliczy te skadniki, które wchodz w skad przedsibiorstwa albo w sposób negatywny ograniczy si do wyliczenia tych, wskazanych w art. 551 k.c., które do przedsibiorstwa nie wchodz.
                     • 29.11.2017Drukarka jako odrbny rodek trway
                      Spóka wykorzystuje w prowadzonej dziaalnoci sprzt elektroniczny w celu usprawnienia funkcjonowania biecej pracy. Spóka kupujc poszczególne urzdzenia, zakada wspóprac tych urzdze w rónych konfiguracjach, poniewa uwarunkowania techniczne umoliwiaj ich podczenie do rónych zestawów komputerowych w zalenoci od biecych potrzeb. Czy spóka moe uzna, e nabywane przez ni urzdzenia (w szczególnoci za drukarki biurowe, drukarki produkcyjne oraz monitory) bd stanowiy odrbne rodki trwae, niezalenie od tego, czy zostan zakupione w zestawach, czy te osobno?
                      • 28.11.2017Drukarka jako odrbny rodek trway
                       Spóka wykorzystuje w prowadzonej dziaalnoci sprzt elektroniczny w celu usprawnienia funkcjonowania biecej pracy. Spóka kupujc poszczególne urzdzenia, zakada wspóprac tych urzdze w rónych konfiguracjach, poniewa uwarunkowania techniczne umoliwiaj ich podczenie do rónych zestawów komputerowych w zalenoci od biecych potrzeb. Czy spóka moe uzna, e nabywane przez ni urzdzenia (w szczególnoci za drukarki biurowe, drukarki produkcyjne oraz monitory) bd stanowiy odrbne rodki trwae, niezalenie od tego, czy zostan zakupione w zestawach, czy te osobno?
                       • 24.11.2017CIT: Przeksztacenie spóki kapitaowej w spók osobow
                        W zwizku z przeksztaceniem spóki kapitaowej w spók osobow patnik bdzie zobowizany do pobrania i wpacenia na rzecz waciwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzie przeksztacenia jedynie od wartoci zysków istniejcych w spóce na dzie przeksztacenia, tj. zysków z lat ubiegych wygenerowanych przez spók, przekazanych na kapitay zapasowy, rezerwowe oraz zysków biecych, tj. wypracowanych od pocztku roku obrotowego do dnia przeksztacenia.
                        • 21.11.2017NSA. Prowizje i premie akwizytorów s odliczane od razu
                         Zgodnie z art. 15 ust. 4e w zwizku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT wydatki na prowizje i premie za pozyskanie abonentów, jako koszty o charakterze porednim mog by jednorazowo zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. Jednoczenie, dla takiej kwalifikacji potrcalnoci powyszych kosztów bez znaczenia bdzie pozostawa stosowane przez spók bilansowe ich ujmowanie i rozliczanie. Niezalenie zatem, czy z perspektywy bilansowej przedmiotowe koszty byyby rozliczane przez spók w czasie poprzez czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów (tak jak spóka planuje), czy te byyby jednorazowo aktywowane (odniesione) w koszty, to z perspektywy podatkowej moliwe jest, na gruncie i na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 4e w zwizku z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, jednorazowe zaliczenie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 10.11.2017NSA: Skomplikowane dokumentowanie niecigalnoci wierzytelnoci spóek osobowych
                          Z uzasadnienia: Skoro istniej podmioty, które s zobowizane do zwrotu dugu - w sytuacji niewypacalnoci spóek osobowych - a ich stan majtku nie zosta zweryfikowany, to nie mona twierdzi, e podatnik udokumentowa niecigalno wierzytelnoci.
                          • 04.09.2017Podatek u róda jako koszt podatkowy
                           Pytanie: Wnioskodawca decyduje si ponie ciar podatku „u róda”, dokonujc tego poprzez ubruttowienie nalenoci, w sytuacjach, gdy obiektywnie jest brak moliwoci jego potrcenia z uwagi na charakter transakcji i sposób funkcjonowania kontrahenta, czy ze wzgldu na tre postanowie umowy zawartej z kontrahentem. Czy moliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych podatku, który nie zosta potrcony, lecz jest dopacany z wasnych rodków patnika w wysokoci zwizanej z ubruttowieniem nalenoci?
                           • 08.08.2017Bez ewidencji przebiegu dla samochodu z silnikiem elektrycznym
                            "W przedstawionej sytuacji, zwizanej z najmem w celu realizacji usug taksówkowych, samochodu elektrycznego (typu EV) nie bd miay zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 51) oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczajce moliwo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków z tytuu uywania dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej samochodów osobowych niestanowicych skadników majtku podatnika do czci wynikajcej z pomnoenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr" - odpowiedzia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na pytanie zadane przez podatnika.  
                            • 20.07.2017Niespacone zobowizania przy likwidacji spóki a przychód podatkowy
                             Pytanie: Wnioskodawca, spóka z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym, podlegajcym obowizkowi podatkowemu od caoci swoich dochodów, bez wzgldu na miejsce ich osigania. Wspólnicy spóki rozwaaj podjcie decyzji o zakoczeniu prowadzenia dziaalnoci. Czy warto niespaconych zobowiza, które pozostan w spóce na dzie zakoczenia jej likwidacji i wykrelenia jej z KRS bd stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                             • 12.06.2017Dugoterminowy najem samochodu a podatek dochodowy
                              Najem dugoterminowy samochodu to – obok leasingu – jedna z moliwoci korzystania z pojazdu. Istotne jest jednak to, e w odrónieniu od leasingu, w przypadku najmu dugoterminowego korzystajcy nie tylko ma prawo uywania pojazdu, ale równie ma zapewniony tzw. pakiet serwisowy, obejmujcy na przykad: wymian ogumienia, naprawy, likwidacj szkód komunikacyjnych. Usuga ta ma wic niewtpliwie znacznie szerszy zakres ni w razie zawarcia umowy leasingu.
                              • 09.06.2017Dugoterminowy najem samochodu a podatek dochodowy
                               Najem dugoterminowy samochodu to – obok leasingu – jedna z moliwoci korzystania z pojazdu. Istotne jest jednak to, e w odrónieniu od leasingu, w przypadku najmu dugoterminowego korzystajcy nie tylko ma prawo uywania pojazdu, ale równie ma zapewniony tzw. pakiet serwisowy, obejmujcy na przykad: wymian ogumienia, naprawy, likwidacj szkód komunikacyjnych. Usuga ta ma wic niewtpliwie znacznie szerszy zakres ni w razie zawarcia umowy leasingu.
                               • 01.06.2017Poczenie spóek a CIT
                                Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziau w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziau.
                                • 01.06.2017Skutki podatkowe sprzeday przedmiotu leasingu
                                 Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym Spóka w momencie zmiany Finansujcego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa wasnoci przedmiotu leasingu na nowego Finansujcego) rozpozna przychód ze sprzeday przedmiotu leasingu w wysokoci równej wartoci niespaconego przez Korzystajcego kapitau?
                                 • 14.03.2017Wydatki na aranacj lokalu dla potrzeb najemcy jako koszt podatkowy
                                  Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spók Cywiln koszty prac aranacyjnych, które nie powoduj zwikszenia wartoci budynku lub innych rodków trwaych, stanowi dla jej wspólników bdcych osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne ni bezporednio zwizane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrcane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastpio ich ujcie w ksigach rachunkowych, na koncie kosztów, innym ni konto rezerw lub biernych rozlicze midzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu ksigowego w przypadku braku faktury (rachunku)?
                                  • 09.03.2017Amortyzacja rodków trwaych a koszty uzyskania przychodów
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mia prawo zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od skadników majtku zakwalifikowanych do rodków trwaych wchodzcych w skad nabytego w drodze aportu przedsibiorstwa w penej wysokoci, tj. bez uwzgldnienia ograniczenia wynikajcego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                   • 22.02.2017Rozliczenie wydatków na wypat dywidendy
                                    Spóki wypacajce dywidendy swoim udziaowcom (akcjonariuszom) niekiedy stoj przed problemem zwizanym z pynnoci finansow. Powoduje to, e mimo podjcia uchway o podziale zysku i wypacie dywidendy spóki nie posiadaj wystarczajcych rodków pieninych do wypaty dywidendy. Rozwizaniem, czsto stosowanym, jest zacignicie kredytu (poyczki) na ten cel. Czy odsetki od takiego kredytu (poyczki) mog stanowi koszt uzyskania przychodów?
                                    • 07.02.2017Skutki podatkowe podziau spóki przez wydzielenie
                                     Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji planowanego podziau przez wydzielenie i nabycia zorganizowanej czci przedsibiorstwa Spóki Dzielonej przez Wnioskodawc w wyniku podziau, Wnioskodawca nie bdzie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za zobowizania z tytuu rozlicze podatkowych Spóki Dzielonej powstae przed Dniem Wydzielenia (zarówno w zwizku ze skadnikami majtku, które zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau, jak i tymi, które nie zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau)?
                                     • 06.02.2017Rozliczenie straty w CIT
                                      Pytanie podatnika: Czy strata, która powstaje na dziaalnoci opodatkowanej bdzie moga zosta rozliczona na zasadach okrelonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spók podlegajcymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
                                      • 02.01.2017Przeniesienie prawa wasnoci w zamian za zalegoci podatkowe. Skutki w PIT
                                       Tezy: Przeniesienie wasnoci rzeczy lub praw majtkowych na rzecz Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego w zamian za zalegoci podatkowe z tytuu podatków na zasadach okrelonych w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) , nie powoduje u podatnika powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). 
                                       • 07.11.2016NSA. Interpretacja indywidualna chroni take nastpc prawnego
                                        Z uzasadnienia: Jeeli jeden z podmiotów wskazanych w art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej (spóka przyjmujca) zastosowa si do uzyskanej interpretacji indywidualnej wydanej wobec innego podmiotu (spóki przejmowanej), w sytuacji zaistnienia takiego samego stanu faktycznego, jakkolwiek w odniesieniu ju do innego podmiotu (spóki przejmujcej) wywoa to ochron prawn na wypadek jej zmiany, nieuwzgldnienia w rozstrzygniciu sprawy podatkowej lub uchylenia prawomocnym wyrokiem sdu administracyjnego. To samo dotyczy sytuacji, w której stan faktyczny wskazany we wniosku interpretacyjnym i wydanej na jego tle interpretacji dotyczy zdarzenia przyszego, które zici si dopiero po poczeniu podmiotów.
                                        • 26.10.2016Moment powstania przychodu z tytuu usug budowlanych
                                         Pytanie podatnika: Spóka podpisaa dugoterminow umow na roboty budowlano-montaowe. Strony uzgodniy miesiczny okres rozliczeniowy do ostatniego dnia kadego miesica. W celu rozliczenia spóka do dnia 25-go danego miesica przedstawia zamawiajcemu wniosek z wykazem wykonanych prac oraz kwot wynagrodzenia nalenego spóce (protokó). Kiedy naley rozpozna moment powstania przychodu podatkowego: w dacie zakoczenia usugi czyli z kocem okresu rozliczeniowego wymienionego w protokole, czy w momencie zatwierdzenia i podpisania protokou przez zamawiajcego?
                                         • 19.10.2016Wydatki zwizane z wypat dywidendy a koszt podatkowy
                                          Spóki wypacajce dywidendy swoim udziaowcom (akcjonariuszom) niekiedy stoj przed problemem zwizanym z pynnoci finansow. Powoduje to, e mimo podjcia uchway o podziale zysku i wypacie dywidendy spóki nie posiadaj wystarczajcych rodków pieninych do wypaty dywidendy. Rozwizaniem, czsto stosowanym, jest zacignicie kredytu (poyczki) na ten cel. Czy odsetki od takiego kredytu (poyczki) mog stanowi koszt uzyskania przychodów?
                                          • 18.10.2016Wydatki zwizane z wypat dywidendy a koszt podatkowy
                                           Spóki wypacajce dywidendy swoim udziaowcom (akcjonariuszom) niekiedy stoj przed problemem zwizanym z pynnoci finansow. Powoduje to, e mimo podjcia uchway o podziale zysku i wypacie dywidendy spóki nie posiadaj wystarczajcych rodków pieninych do wypaty dywidendy. Rozwizaniem, czsto stosowanym, jest zacignicie kredytu (poyczki) na ten cel. Czy odsetki od takiego kredytu (poyczki) mog stanowi koszt uzyskania przychodów?
                                           • 18.10.2016Koszty dziaalnoci. Kara karze nierówna
                                            Pytanie: Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie ochrony osób i mienia. Usugi te s wiadczone m.in. na podstawie staych umów zawartych z kontrahentami. Umowy te zawieraj postanowienia, zgodnie z którymi spóka w okrelonych przypadkach bdzie zobowizana do zapaty kar umownych na rzecz kontrahenta. Czy uiszczone kary umowne bd stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
                                            • 18.10.2016NSA. Czy darowizna moe by kosztem podatkowym?
                                             Okrelenie „darowizna”, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT naley rozumie w cywilistycznym, okrelonym w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnym znaczeniu. Skoro zgodnie z art. 888 § 1 k.c. cel, motyw, pobudka wiadczenia darczycy na rzecz obdarowanego nie maj znaczenia dla oceny umowy jako darowizny, a art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT wycza z kosztów uzyskania przychodów wiadczenia m.in. z umów darowizny to cele te, pobudki i motywy nie maj adnego znaczenia dla wykadni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. wiadczenia z umowy darowizny z mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT nie mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 12.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                                              Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                                              • 11.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                                               Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                                               • 28.09.2016WSA. Nieodpatne porczenie kredytu jest przychodem
                                                Z uzasadnienia: Otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika porcze majtkowych: wekslowych i innych, tytuem zabezpieczenia kredytw bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w spce przychodu podatkowego z tytuu nieodpatnych wiadcze.
                                                • 26.09.2016Podatek bankowy kosztem uzyskania przychodu? 
                                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw Podatek Bankowy, ktry dotychczas zosta zapacony w 2016 r.? 
                                                 • 20.09.2016Czciowa likwidacja rodka trwaego
                                                  Pytanie: Spka zamierza dokona sprzeday poszczeglnych elementw odczonych od istniejcych rodkw trwaych. Czy w przypadku sprzeday odczonego od rodka trwaego elementu spce bdzie przysugiwao prawo do zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw niezamortyzowanej czci wartoci rodka trwaego przypadajcej na odczony element w wysokoci wartoci odczanego elementu wynikajcej z ksig, pomniejszonej o sum dokonanych odpisw amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadajc na zbywan cz?
                                                  • 01.09.2016Przedawnienie wierzytelnoci a rozliczanie rezerwy celowej
                                                   Tezy: Po upywie terminu przedawnienia wierzytelnoci, bank nie ma prawa do dalszego obciania kosztw uzyskania przychodw rezerw celow, dla ktrej zostaa speniona jedna z przesanek uprawdopodobnienia niecigalnoci wierzytelnoci lub rezerw celow utworzon uprzednio na podstawie art. 16 ust. 3f w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.p.  

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »