Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB3/4510-596/15-2/AG

 • 22.08.2016Usugi wsplnika na rzecz spki. Konsekwencje podatkowe
  Tezy: Jeeli wsplnik spki z o.o. w ramach zobowizania wynikajcego z umowy spki i zgodnie z art. 159 i art. 176 § 1 k.s.h. wiadczy na jej rzecz dodatkowe usugi (powtarzajce si wiadczenia niepienine) bez wynagrodzenia, to spka ta – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. – otrzyma nieodpatnie wiadczenia podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych.
  • 24.06.2016Moment ujcia w kosztach podatkowych rat leasingowych skadnika majtku amortyzowanego bilansowo
   Podatnik, ktry zawar umow leasingu operacyjnego sprztu potrzebnego w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, moe natrafi na pewne wtpliwoci interpretacyjne w razie uznania takiej umowy za leasing finansowy na gruncie przepisw o rachunkowoci i dokonywania amortyzacji rachunkowej tego skadnika majtku.
   • 19.05.2016Rozliczenie kosztu poredniego. Ujcie podatkowe nie zaley od ksigowego?
    Moment uznania wydatku stanowicego poredni koszt podatkowy nie jest uzaleniony od uznania go za taki koszt w ujciu bilansowym – uzna Naczelny Sd Administracyjny w wyroku (II FSK 182/14) z 30 marca 2016 r.
    • 05.05.2016Jak skutecznie zmieni rok podatkowy?
     Podatnicy podatku dochodowego od osb prawnych mog zmienia rok podatkowy. Nie musi on bowiem pokrywa si z rokiem kalendarzowym. Zmiana roku jest jednak skuteczna dopiero z dniem dokonania wpisu do Rejestru Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego stosownej zmiany umowy spki.
     • 05.05.2016Koszty uzyskania przychodw a podatki dochodowe. Wany wyrok NSA
      Z uzasadnienia: Dziaajc w warunkach rynkowych, podatnik musi podejmowa racjonalne ze swego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach dziaania zmierzajce do uzyskania moliwie najwikszej efektywnoci ekonomicznej. Dziaania te mog rwnie polega na dokonywaniu okrelonych oszczdnoci, zmniejszeniu kosztw i wydatkw, minimalizowaniu strat z okrelonych segmentw dziaalnoci, czy eliminowaniu niebezpieczestwa ich poniesienia. Gdyby podatnik dziaa takich nie podejmowa, mgby nie sprosta konkurencji, a prowadzona przez niego dziaalno mogaby sta si nierentowna. Tym samym zagroone byoby rdo przychodw, jakim jest prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w jej caoksztacie.
      • 31.03.2016Zaliczenie wydatku na niewykorzystany bilet lotniczy do kosztw uzyskania przychodw
       Niejednokrotnie zdarza si, e podatnicy z duym wyprzedzeniem kupuj bilety lotnicze dla swoich pracownikw, ktre nastpnie nie zostaj wykorzystane z niezalenych od podatnika przyczyn. Jednoczenie nie zawsze istnieje moliwo zmiany rezerwacji biletu bd koszt takiej operacji w zakresie zmiany pasaera lub terminu lotu jest znaczny i niewspmierny do pierwotnej wartoci biletu. Czy wydatek na zakup takiego niewykorzystanego biletu moe zosta zaliczony do kosztw uzyskania przychodw?
       • 30.03.2016Zaliczenie wydatku na niewykorzystany bilet lotniczy do kosztw uzyskania przychodw
        Niejednokrotnie zdarza si, e podatnicy z duym wyprzedzeniem kupuj bilety lotnicze dla swoich pracownikw, ktre nastpnie nie zostaj wykorzystane z niezalenych od podatnika przyczyn. Jednoczenie nie zawsze istnieje moliwo zmiany rezerwacji biletu bd koszt takiej operacji w zakresie zmiany pasaera lub terminu lotu jest znaczny i niewspmierny do pierwotnej wartoci biletu. Czy wydatek na zakup takiego niewykorzystanego biletu moe zosta zaliczony do kosztw uzyskania przychodw?
        • 09.03.2016Amortyzacja programw komputerowych
         W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z pn. zm.) wynika za, e program komputerowy stanowi utwr bdcy przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu mona uzyska poprzez nabycie:  do niego praw majtkowych,  licencji na  jego korzystanie.
         • 02.03.2016Wyganicie zobowiza z tytuu obligacji
          Jak wynika ze stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, umorzenie obligacji w zwizku z dokonaniem poczenia emitenta z obligatariuszem nie powoduje powstania przychodu na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT).
          • 25.02.2016Koszty uzyskania przychodw. Emisja obligacji
           W toku prowadzenia dziaalnoci gospodarczej od zawsze nieodzownym elementem towarzyszcym jest kapita wystpujcy pod zrnicowan postaci. Jednostki gospodarcze albo dysponuj wasnym rdem kapitau, albo staraj si pozyska kapita z zewntrz. Jeszcze 10 lat temu gwnym rdem pozyskiwania kapitau byy poyczki, kredyty, leasing. Wraz z rozwojem wiadomoci gospodarczej firmy coraz czciej sigaj po nowoczesne formy pozyskiwania kapitau w postaci m.in. instrumentw finansowych. Jedn z dostpnych form instrumentw finansowych funkcjonujcych na rynku kapitaowym jest emisja obligacji.
           • 29.01.2016WSA. Przedterminowe rozwizanie umowy moe by opacalne
            Z uzasadnienia: Kosztem podatkowym podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w wietle treci art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mog by rwnie koszty zabezpieczajce rdo przychodw - to znaczy koszty poniesione na ochron istniejcego - podstawowego - rda przychodw, w taki sposb, aby to rdo funkcjonowao w bezpieczny sposb, tak aby doszo do ograniczenia strat finansowych przez rezygnacj z pewnych wydatkw (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztw (kara umowna lub tzw. "odstpne"), ktre wanie zabezpieczeniu rda przychodw maj suy.
            • 28.01.2016Rozliczanie rnic kursowych metod rachunkow a przychody i koszty podatkowe
             Pytanie podatnika: Czy majc na uwadze autonomiczno metody bilansowej ustalania rnic kursowych wzgldem przepisw podatkowych, w przypadku przejcia Spki na stosowanie przedmiotowej metody moliwe bdzie wykazanie rnic kursowych w wyniku podatkowym Spki jedynie poprzez ujcie w tym wyniku nadwyki ujemnych lub dodatnich rnic kursowych danego okresu ujtej w ksigach rachunkowych (tzw. ujcie rnic per saldo)?
             • 12.01.2016Skutki podatkowe umorzenia odsetek za zwok w spacie nalenych zobowiza
              Pytanie podatnika: Czy prawidowo Spka rozpoznaje przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych w wysokoci umorzonych (anulowanych) not odsetkowych otrzymanych od dostawcw (wierzycieli) z tytuu nieterminowych patnoci za zobowizania handlowe? Czy raczej powinna traktowa umorzone odsetki od zobowiza handlowych, jako przychody finansowe niepodlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych, czyli obojtne podatkowo?
              • 18.12.2015Rozliczenie wydatkw na zakup choinki i wystrj firmy
               wita za pasem. W wikszoci biur stoj ju choinki i inne okolicznociowe dekoracje. Warto pamita, e wydatki poniesione na wystrj firmy mog by kosztem uzyskania przychodu. Trzeba jednak speni kilka warunkw. 
               • 17.12.2015Rozliczenie wydatkw na zakup choinki i wystrj firmy
                wita za pasem. W wikszoci biur stoj ju choinki i inne okolicznociowe dekoracje. Warto pamita, e wydatki poniesione na wystrj firmy mog by kosztem uzyskania przychodu. Trzeba jednak speni kilka warunkw. 
                • 20.11.2015NSA. Przekazanie caego majtku spki na rzecz jedynego wsplnika a przychd podatkowy
                 Z uzasadnienia: Skoro wprost z przepisw prawa nie wynika, aby przekazania majtku likwidowanej spki na rzecz jedynego wsplnika, w zwizku z jej likwidacj, powodowao powstanie po stronie spki obowizku podatkowego, nie mona wic rozszerza katalogu rde przychodu, o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, dla celw opodatkowania, tym bardziej, e wsplnik bdzie zobowizany w zwizku z powysz czynnoci zapaci podatek dochodowy od osb prawnych, za spka nie otrzyma niczego w zamian dokonujc wyej wymienionej, jednostronnej, nieodpatnej czynnoci prawnej.
                 • 17.11.2015Odszkodowanie za mier pracownika a koszt podatkowy
                  Na pracodawcy ciy wiele obowizkw zwizanych z wypacaniem wiadczeniem na rzecz pracownikw. Jednym z istotniejszych jest obowizek wypaty odszkodowa za wypadki przy pracy. W pewnych sytuacjach odszkodowanie takie otrzymuje rodzina zmarego pracownika.
                  • 17.11.2015NSA. Przychody i koszty naley korygowa wstecz
                   Faktura korygujca przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, o ktrych mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych oraz faktura korygujca koszty uzyskania przychodw, inne ni bezporednio zwizane z przychodami, wskazane w art. 15 ust. 4d wymienionej ustawy, zmienia rozliczenia przychodw i kosztw w odniesieniu do okresu, w ktrym korygowana faktura (pierwotna) wprowadzona zostaa do samoobliczenia podatku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 13.11.2015Odszkodowanie za mier pracownika a koszt podatkowy
                    Na pracodawcy ciy wiele obowizkw zwizanych z wypacaniem wiadczeniem na rzecz pracownikw. Jednym z istotniejszych jest obowizek wypaty odszkodowa za wypadki przy pracy. W pewnych sytuacjach odszkodowanie takie otrzymuje rodzina zmarego pracownika.
                    • 29.10.2015Wydatki zwizane z poczeniem a koszty podatkowe
                     W ramach procesw restrukturyzacyjnych (np. zwizanych z poczeniem, podziaem lub emisj akcji) podatnicy ponosz szereg wydatkw, np. na usugi doradcze, analizy finansowe lub opaty administracyjne. Kwesti nieuregulowan wprost w przepisach podatkowych i problematyczn w praktyce jest czy wydatki te mog stanowi koszt uzyskania przychodw.
                     • 28.10.2015Wydatki zwizane z poczeniem a koszty podatkowe
                      W ramach procesw restrukturyzacyjnych (np. zwizanych z poczeniem, podziaem lub emisj akcji) podatnicy ponosz szereg wydatkw, np. na usugi doradcze, analizy finansowe lub opaty administracyjne. Kwesti nieuregulowan wprost w przepisach podatkowych i problematyczn w praktyce jest to, czy wydatki te mog stanowi koszt uzyskania przychodw.
                      • 16.10.2015NSA. PCC od dopat nie jest kosztem
                       Podatek od czynnoci cywilnoprawnych, zapacony przez spk z ograniczon odpowiedzialnoci z tytuu wniesienia przez wsplnikw dopat, nie stanowi kosztu uzyskania przychodw u tej spki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 02.09.2015Likwidacja spki i przekazanie jej majtku jednemu wsplnikowi a przychd w CIT 
                        Pojcie „dochodu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, wobec braku legalnej definicji, mona postrzega w kategoriach potocznego znaczenia tego sowa (dochd, jako finansowa miara uzyskanych korzyci), co nie koliduje z jego ekonomicznym rozumieniem (dochd, jako warto dodana). Oczywicie takie ujcie dochodu moe (w konkretnych przypadkach) modyfikowa ustawodawca, lecz odejcie od jego identyfikowania z korzyci majtkow (element konieczny dochodu) wymagaoby wyranej wypowiedzi legislacyjnej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 27.08.2015Jak przeprowadzi zmian roku podatkowego?
                         Pytanie podatnika: Czy aktualny rok podatkowy Wnioskodawcy, pierwszy po zmianie, trwa od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.?
                         • 24.08.2015Podre subowe czonkw zarzdu a koszty podatkowe
                          Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Spk na hotele, caodzienne wyywienie, podr (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (takswki), spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, woskich czonkw zarzdu Wnioskodawcy stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw, o ktrych mowa w dyspozycji przepisu artykuu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                          • 30.07.2015Podatek od odszkodowania za bd fiskusa. Znamy uzasadnienie wyroku NSA
                           Jaki czas temu opisywalimy do kontrowersyjny wyrok NSA w sprawie opodatkowania odszkodowania za bd organu podatkowego. Ukazao si wreszczie (po niemal czterech miesicach) jego uzasadnienie. Publikujemy je poniej w caoci.
                           • 14.07.2015Weksel sposobem na korekt kosztw?
                            Pytanie podatnika: Czy zamiana zobowizania handlowego na zobowizanie finansowe udokumentowane wekslem wasnym, dla ktrych termin patnoci jest duszy ni 60 dni, oznacza uregulowanie zobowizania w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT w momencie wystawienia i wydania weksla wierzycielowi, a tym samym skutkuje brakiem obowizku zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o koszty wynikajce z tego zobowizania handlowego?
                            • 01.07.2015Strata z inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
                             Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwaym stanowi bdzie koszt uzyskania przychodw w momencie zakoczenia umowy najmu i przeniesienia caej dziaalnoci do nowego miejsca, w sytuacji gdy brak kontynuacji najmu danej powierzchni nastpuje ze wzgldw ekonomicznych?
                             • 29.06.2015Interpretacja podatkowa nie jest ogln opini prawn
                              Z uzasadnienia: Interpretacja indywidualna wydana na podstawie oglnikowo przedstawionego lub obiektywnie nieprawdziwego stanu faktycznego moe w rozwaanym kontekcie by "abstrakcyjnie" zgodna z prawem, ale nie przyniesie jakiegokolwiek poytku wnioskodawcy, ktry do sytuacji takiej doprowadzi poprzez przekazanie nieprawdy lub prawdy zatajenie we wniosku o jej wydanie albo przez niewyczerpujce przedstawienie stanu faktycznego dochodzonej interpretacji.
                              • 19.06.2015NSA. Interpretacje podatkowe: Uzasadnienie jest wane, ale moe by krtkie
                               Z uzasadnienia: Organ interpretacyjny nie ma obowizku ustosunkowania si do wszystkich argumentw wnioskodawcy, zawartych we wniosku o wydanie interpretacji. Do uprawnie organu naley wybr racji argumentacyjnych, ktre jego zdaniem bd wystarczajce dla oceny merytorycznej problemu podatkowego objtego wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisw prawa podatkowego.
                               • 18.06.2015Rozliczenie przychodw i kosztw powstaych w roku podziau spki
                                Pytanie podatnika: W jaki sposb Wnioskodawca powinien dokonywa rozlicze przychodw i kosztw wygenerowanych przez wydzielan zorganizowan cz przedsibiorstwa (ZPC) w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia podziau Spki? Czy Wnioskodawca bdzie mia obowizek wykazania przychodw i kosztw przyporzdkowanych do ZCP od 1 stycznia 2015 r. do dnia podziau, w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za 2015 r.?
                                • 17.06.2015Opodatkowanie kar umownych
                                 Sankcj za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania niepieninego moe by kara umowna, o ile zostaa ona zastrzeona w umowie. W wietle przepisw kodeksu cywilnego stanowi ona zryczatowane odszkodowanie i co do zasady – jeeli tylko strony nie postanowiy inaczej – wycza moliwo dochodzenia odszkodowania przenoszcego jej wysoko. W sytuacji, gdy w umowie zawarte zostay postanowienia dotyczce kar umownych, a dojdzie do niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego, wierzycielowi naley si kara umowna, zastrzeona na t okoliczno, bez wzgldu na wysoko poniesionej szkody. W sytuacjach spornych, o tym, czy rzeczywicie miao miejsce zdarzenie powodujce obowizek zapacenia kary umownej, czsto decyzja naley do sdu. Jeli jednak taka kara umowna ma zosta zapacona, pojawia si kwestia tego, jakie bd podatkowe skutki takiego zdarzenia.
                                 • 16.06.2015Opodatkowanie kar umownych
                                  Sankcj za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania niepieninego moe by kara umowna, o ile zostaa ona zastrzeona w umowie. W wietle przepisw kodeksu cywilnego stanowi ona zryczatowane odszkodowanie i co do zasady – jeeli tylko strony nie postanowiy inaczej – wycza moliwo dochodzenia odszkodowania przenoszcego jej wysoko. W sytuacji, gdy w umowie zawarte zostay postanowienia dotyczce kar umownych, a dojdzie do niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego, wierzycielowi naley si kara umowna, zastrzeona na t okoliczno, bez wzgldu na wysoko poniesionej szkody. W sytuacjach spornych, o tym, czy rzeczywicie miao miejsce zdarzenie powodujce obowizek zapacenia kary umownej, czsto decyzja naley do sdu. Jeli jednak taka kara umowna ma zosta zapacona, pojawia si kwestia tego, jakie bd podatkowe skutki takiego zdarzenia.
                                  • 03.06.2015Wypata na rzecz wsplnika spki. Skutki podatkowe
                                   Z uzasadnienia: Zarwno wypata dywidendy wsplnikowi spki, jak i wypata wsplnikowi wynagrodzenia za umorzone udziay, maj charakter wiadcze jednostronnych i nieekwiwalentnych, nie mog by zatem uznane za odpatne zbycie skadnikw majtku spki wtedy, gdy wypata nastpuje w formie rzeczowej (niepieninej).
                                   • 22.05.2015NSA. Cesja umowy leasingu a koszty uzyskania przychodw
                                    Z uzasadnienia: Dokonanie zmian po stronie podmiotowej umowy (zmiana korzystajcego) nie ma wpywu na tre umowy, ani na wynikajce z niej prawa i obowizki. Warunki pozwalajce na traktowanie opat leasingowych jako kosztw uzyskania przychodw odnosz si wycznie do przedmiotu umowy leasingu, natomiast w adnym miejscu nie nawizuj do osoby korzystajcej lub finansujcej.
                                    • 21.05.2015Odprawy dla pracownikw a koszt podatkowy
                                     W celu dostosowania do biecych potrzeb przedsibiorcy dokonuj czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwizanie umowy o prac z pracownikiem moe jednak wiza si z obowizkiem wypaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wwczas pytanie czy taka odprawa moe stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeeli tak, to w ktrym momencie.
                                     • 20.05.2015Odprawy dla pracownikw a koszt podatkowy
                                      W celu dostosowania do biecych potrzeb przedsibiorcy dokonuj czasami restrukturyzacji zatrudnienia. Rozwizanie umowy o prac z pracownikiem moe jednak wiza si z obowizkiem wypaty odprawy na rzecz pracownika. Powstaje wwczas pytanie czy taka odprawa moe stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, a jeeli tak, to w ktrym momencie.
                                      • 13.05.2015NSA. Kiedy odsetki s kosztem podatkowym?
                                       Z uzasadnienia: Jeeli skapitalizowane odsetki (od poyczek, czy kredytw) stanowi przychd kredytodawcy, to tym samym czynno ta tworzy koszty podatkowe po stronie kredytoobiorcy, o ile spenione zostaj warunki przewidziane art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Konstrukcja bowiem podatku dochodowego przyjmuje swoist rwnowag przychodw i kosztw ich uzyskania. Nie powinna bowiem zaistnie sytuacja, w ktrej przychd z tytuu skapitalizowanych (niezapaconych) odsetek staje si przychodem (w dniu kapitalizacji) u jednej strony umowy poyczki (czy kredytu), za u drugiej strony tej umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu do momentu rzeczywistej ich spaty (zapaty).
                                       • 17.04.2015Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego
                                        Pytanie podatnika: Dotychczasowy rok podatkowy Spki obejmowa okres od 1 listopada do 31 padziernika. Uchwa zgromadzenia wsplnikw dokonano jego zmiany. O zmianie roku podatkowego zawiadomiono Naczelnika Urzdu Skarbowego 4 listopada 2014 r., z kolei 9 grudnia 2014 r. Sd wyda postanowienie o zmianie wpisu w KRS dotyczcego roku podatkowego Spki. Czy doszo do skutecznej zmiany roku podatkowego w taki sposb, e obecny rok podatkowy trwa od 1 listopada 2014 r. do 30 wrzenia 2016 r., a kolejne lata podatkowe obejmuj okresy od 1 padziernika do 30 wrzenia?
                                        • 16.04.2015NSA. Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelnoci jako koszt podatkowy
                                         Zakresem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT objte s take wierzytelnoci uprzednio odpisane jako przedawnione o ile zostay uprzednio zarachowane jako przychd naleny na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy - Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 10.04.2015NSA. Moment uznania wydatku za koszt nie zaley od zapisu w ksigach
                                          Z uzasadnienia: Faktyczna data dokonania zapisu w ksigach rachunkowych nie moe zmienia kwalifikacji danego wydatku i wpywa na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. Nie jest ona bowiem dat ujcia kosztu, a jedynie dat technicznego wprowadzenia informacji do systemu.
                                          • 30.03.2015Podatkowe skutki konfuzji zobowiza
                                           Pytanie podatnika: Czy wyganicie w wyniku konfuzji zwizanej z zakoczeniem dziaalnoci Spki osobowej zobowiza Wnioskodawcy z tytuu wierzytelnoci spowoduje powstanie dla niego przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT?
                                           • 16.03.2015Wypata dywidendy w formie niepieninej a CIT
                                            Teza: Wypata dywidendy (udziau w zysku) w formie niepieninej (rzeczowej) nie jest odpatnym zbyciem skadnikw majtku spki i nie powoduje powstania po stronie spki przychodu na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wzgldnie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm).
                                            • 04.03.2015Moment zaliczenia do kosztw wydatkw zwizanych z uzyskaniem kredytu
                                             Pytanie podatnika: W celu sfinansowania swych celw inwestycyjnych Wnioskodawca zawar umow kredytu. Zawar rwnie umowy o wiadczenie usug doradczych w zakresie pozyskania dugoterminowego finansowania, polegajcych w szczeglnoci na konsultacjach i doradztwie, udziale w negocjacjach warunkw kredytowych, przygotowaniu i analizie dokumentacji, a take usug polegajcych na pomocy w organizacji zabezpiecze wymaganych przez bank. Czy ww. wydatki, jako koszt porednio zwizany z przychodami Wnioskodawcy, mona zaliczy do kosztw podatkowych jednorazowo, w dacie ich poniesienia?
                                             • 20.02.2015Skutki podatkowe dopaty do rodka trwaego
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzymuje od dostawcw dopaty do rodkw trwaych. Dopaty te Wnioskodawca otrzymuje w okresach nie zawsze powizanych z momentem przyjcia rodka trwaego do uytkowania oraz w rnych kwotach (tzn. rwnych wartoci pocztkowej rodka trwaego, niszych lub wyszych od wartoci pocztkowej). Jakie s skutki podatkowe otrzymania ww. dopat?