Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

chorobowe pracodawcy

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
    Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
    • 15.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
     Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
     • 10.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
      Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
      • 24.06.2020Skadki ZUS: Bycie wspólnikiem spóki cywilnej nie wyklucza ulgi na start
       Do osoby korzystajcej z „ulgi na start”, wykonujcej równoczenie inny rodzaj pozarolniczej dziaalnoci m.in. bdcej wspólnikiem spóki cywilnej, nie bdzie mia zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, zgodnie z którym osoba prowadzca kilka rodzajów dziaalnoci jest objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z jednego, wybranego przez siebie rodzaju dziaalnoci. Tak uzna ZUS w interpretacji indywidualnej.
       • 22.06.2020Pracodawcy bez obowizku mierzenia temperatury u pracowników
        Nie bdzie obowizku mierzenia temperatury ciaa u pracowników jako sposobu na uniknicie rozprzestrzeniania si koronawirusa – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Resort wskazuje te, e sam wzrost temperatury (jako objaw izolowany) nie powinien by traktowany jako dowód na zakaenie tym wirusem. Wczeniej sprawa zostaa poruszona przez rzecznika praw obywatelskich.
        • 19.06.2020Pracodawcy bez obowizku mierzenia temperatury u pracowników
         Nie bdzie obowizku mierzenia temperatury ciaa u pracowników jako sposobu na uniknicie rozprzestrzeniania si koronawirusa – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Resort wskazuje te, e sam wzrost temperatury (jako objaw izolowany) nie powinien by traktowany jako dowód na zakaenie tym wirusem. Wczeniej sprawa zostaa poruszona przez rzecznika praw obywatelskich.
         • 18.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
          W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
          • 17.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
           W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
           • 26.05.2020May ZUS Plus dla drobnych przedsibiorców
            Przyjmujc, e tzw. May Zus Plus dotyczy wycznie ubezpieczonych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz, to w konsekwencji przedsibiorca, jako osoba prowadzca pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do CEIDG, ma moliwo opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne od podstawy wymiaru skadek okrelonej art. 18c ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych - wyjani ZUS w interpretacji indywidualnej.
            • 19.05.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
             Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, wprowa szereg dziaa, których zastosowanie ma zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn ze zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w pierwszym miesicu za który skadany jest wniosek o zwolnienie nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostali take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
             • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
              Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
              • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
               Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
               • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                 Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                 • 24.04.2020Koronawirus: Zasiek chorobowy do 100% pacy przez pierwsze 33 dni?
                  Kluczem do walki z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 jest ograniczenie kontaktów bezporednich, bezwzgldna izolacja osób zakaonych oraz objcie kwarantann osób, co do których zachodzi podejrzenie ich zakaenia. Tymczasem obowizujce dzi zasady obliczania wysokoci oraz wypaty zasików chorobowych sprawiaj, e cz obywateli moe unika poddania si tym procedurom. Wysoko zasiku wynosi 80% pacy, dlatego niektórzy pracownicy skonni s ukrywa fakt lub ryzyko zakaenia.
                  • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                   Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                   • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                    Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                    • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
                     W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
                     • 09.04.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla wykonujcych zawód medyczny - od 1 kwietnia na preferencyjnych zasadach
                      Zasiek chorobowy w wysokoci 100% podstawy wymiaru zasiku.  W okresie, w którym obowizuje stan zagroenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiku chorobowego w wysokoci 100% podstawy wymiaru, jeli:
                      • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
                       Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
                       • 07.04.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Skadka wypadkowa bez zmian
                        W roku skadkowym rozpoczynajcym si 1 kwietnia 2020 r. obowizuj te same wartoci stóp procentowych skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dziaalnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutków, jakie obowizyway do 31 marca 2020 r.
                        • 07.04.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Skadka wypadkowa bez zmian
                         W roku skadkowym rozpoczynajcym si 1 kwietnia 2020 r. obowizuj te same wartoci stóp procentowych skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dziaalnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutków, jakie obowizyway do 31 marca 2020 r.
                         • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                          Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                          • 27.03.2020Skadki ZUS: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem
                           Nie zgaszaj do ubezpiecze spoecznych (ani dobrowolnych, ani obowizkowych) zleceniobiorcy, który jest:  uczniem szkó ponadpodstawowych albo  studentem, który nie ukoczy 26 lat. 
                           • 26.03.2020wiadczenia chorobowe dla osób objtych obowizkow kwarantann po przekroczeniu granicy
                            Osoba, która przekracza granic pastwow, ma obowizek  odbycia obowizkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:  pracownikowi (ubezpieczenie obowizkowe),  zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),  osobie prowadzcej dziaalno pozarolnicz (ubezpieczenie dobrowolne),  przysuguj wiadczenia z tytuu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypacane przez pracodawc na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiek chorobowy.
                            • 25.03.2020wiadczenia chorobowe dla osób objtych obowizkow kwarantann po przekroczeniu granicy
                             Osoba, która przekracza granic pastwow, ma obowizek  odbycia obowizkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:  pracownikowi (ubezpieczenie obowizkowe),  zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),  osobie prowadzcej dziaalno pozarolnicz (ubezpieczenie dobrowolne),  przysuguj wiadczenia z tytuu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypacane przez pracodawc na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiek chorobowy.
                             • 24.03.2020Skadki ZUS przedsibiorcy: Ulga na start, preferencyjne skadki czy dziaalno nieewidencjonowana?
                              Jeli rozpoczynasz dziaalno gospodarcz, moesz przez 6 miesicy nie paci skadek na ubezpieczenia spoeczne, a nastpnie przez 24 miesice paci preferencyjne skadki. Moesz te opaca skadki proporcjonalne do Twojego dochodu, tzw. may ZUS+. Ulgi te nie dotycz skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Jakie s warunki i konsekwencje skorzystania z tych ulg?
                              • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                               Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
                               • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                 Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                 • 09.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do wiadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
                                  Jeeli pastwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pastwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o koniecznoci poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wypaty wiadcze z tytuu choroby wasnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub czonkiem rodziny.
                                  • 06.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do wiadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
                                   Jeeli pastwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pastwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o koniecznoci poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wypaty wiadcze z tytuu choroby wasnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub czonkiem rodziny.
                                   • 05.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                                    Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                                    • 03.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                                     Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                                     • 30.01.2020Jak prawidowo udokumentowa prawa do zasiku chorobowego
                                      W poprzednich czciach komentarza ZUS do ustawy zasikowej przedstawialimy zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiku. Dzisiaj natomiast o zawiadczeniach, dokumentujcych prawo do zasiku. To szczególnie istotna cz komentarza, jako e zawiadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowizuj powszechnie od niedawna.
                                      • 24.01.202070, 80 czy 100%? - Ustalenie wysokoci zasiku chorobowego w przykadach
                                       Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Dzisiaj zachcamy do zapoznania si z kolejn czci tego opracowania, powicon zasadom ustalania wysokoci zasiku chorobowego.
                                       • 23.01.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Zdrowotne równie w gór
                                        Od 1 stycznia 2020 r. wzrosa wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac wynosi w tym roku 2600 z (w 2019 r. byo to 2250 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budetowej, przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2020 r. ma wynie a 5227 z (w 2019 r. - 4765 z). Podwyka nie omina take skadki na ubezpieczenie zdrowotne.
                                        • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiku chorobowego w przykadach
                                         Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Publikujemy dzisiaj cz tego opracowania, powicon zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiku chorobowego.
                                         • 16.01.2020May ZUS plus. Ile bdzie mona zaoszczdzi?
                                          Od 1 lutego 2020 r. wicej firm moe skorzysta z preferencyjnej formy w opacaniu skadek na ubezpieczenia spoeczne, czyli z Maego ZUS Plus. Jeeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, prowadzonej przez cay ten rok, nie przekroczyy 120 000 z, moesz paci obnione skadki na ubezpieczenia spoeczne (jeli dziaalno prowadzie krócej, limit przychodu ustalisz proporcjonalnie). Wysoko skadki ustalisz w oparciu o dochód z dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w 2019 r.
                                          • 16.01.2020May ZUS plus - wyjanienia Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z przykadami
                                           Od 1 lutego 2020 r. bd obowizywa nowe zasady korzystania z „maego ZUS plus”/ „maej dziaalnoci gospodarczej plus”. Przedsibiorcy, którzy speni ustawowe warunki bd mogli opaca skadki na ubezpieczenia spoeczne od podstawy wymiaru, której wysoko bdzie zalee od ich dochodów z dziaalnoci gospodarczej. 
                                           • 15.01.2020May ZUS plus. Ile bdzie mona zaoszczdzi?
                                            Od 1 lutego 2020 r. wicej firm moe skorzysta z preferencyjnej formy w opacaniu skadek na ubezpieczenia spoeczne, czyli z Maego ZUS Plus. Jeeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, prowadzonej przez cay ten rok, nie przekroczyy 120 000 z, moesz paci obnione skadki na ubezpieczenia spoeczne (jeli dziaalno prowadzie krócej, limit przychodu ustalisz proporcjonalnie). Wysoko skadki ustalisz w oparciu o dochód z dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w 2019 r.
                                            • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                             Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                             • 31.12.2019May ZUS Plus - w 2020 wicej firm skorzysta z moliwoci obnienia skadek
                                              Od 1 lutego 2020 r. wicej firm moe skorzysta z preferencyjnej formy w opacaniu skadek na ubezpieczenia spoeczne, czyli z Maego ZUS Plus.  Jeeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (dalej: dziaalno gospodarcza), prowadzonej przez cay ten rok, nie przekroczyy kwoty 120 000 z, moesz paci obnione skadki na ubezpieczenia spoeczne. Wysoko skadki ustalisz w oparciu o dochód z dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                              • 30.12.2019May ZUS Plus - w 2020 wicej firm skorzysta z moliwoci obnienia skadek
                                               Od 1 lutego 2020 r. wicej firm moe skorzysta z preferencyjnej formy w opacaniu skadek na ubezpieczenia spoeczne, czyli z Maego ZUS Plus.  Jeeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (dalej: dziaalno gospodarcza), prowadzonej przez cay ten rok, nie przekroczyy kwoty 120 000 z, moesz paci obnione skadki na ubezpieczenia spoeczne. Wysoko skadki ustalisz w oparciu o dochód z dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                               • 18.10.2019ZUS: Ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne doktorantów w przykadach
                                                Doktoranci, którzy rozpoczli studia doktoranckie najwczeniej w roku akademickim 2019/2020 i pobieraj stypendium doktoranckie, podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objcie nim nastpuje na wniosek doktoranta.
                                                • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                                                 Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
                                                 • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
                                                  Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
                                                  • 26.09.2019Podatki 2019: Niszy PIT ju od padziernika
                                                   Ustawa o obnieniu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowym zmniejszeniu PIT dla osób pracujcych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów zostaa ju ogoszna w Dzienniku Ustaw (poz. 1835). Z nowych rozwiza ma skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujcych na etacie, wykonujcych dzieo czy zlecenie, prowadzcych dziaalno gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowizywa od 1 padziernika 2019 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »