Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

chorobowe pracodawcy

 • 27.10.2020ZUS sam zbierze dane dotyczce kwarantanny i izolacji
  Zakad Ubezpiecze Spoecznych ma pozyskiwa dane dotyczce osób przebywajcych na kwarantannie lub w izolacji domowej. Informacje, które s konieczne do wypaty zasików chorobowych i opiekuczych, bd udostpniane patnikom skadek. W praktyce ZUS samodzielnie pozyska odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia.
  • 27.10.2020Pracownicy i skadki ZUS: Szczepienia przeciw grypie
   Przyjmujc fakt, e warto wykupionych dla pracowników wiadcze w postaci szczepie przeciwko grypie nie bdzie przychodem ze stosunku pracy w myl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to równie nie bdzie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.
   • 26.10.2020ZUS sam zbierze dane dotyczce kwarantanny i izolacji
    Zakad Ubezpiecze Spoecznych ma pozyskiwa dane dotyczce osób przebywajcych na kwarantannie lub w izolacji domowej. Informacje, które s konieczne do wypaty zasików chorobowych i opiekuczych, bd udostpniane patnikom skadek. W praktyce ZUS samodzielnie pozyska odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia.
    • 05.10.2020Umowy zlecenia i o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - ZUS wyjania
     Zamierzasz podpisa umow cywilnoprawn? Sprawd, czym róni si umowa zlecenia od umowy o dzieo i czy bdziesz mie ubezpieczenia spoeczne.
     • 01.10.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2021 r. nieznacznie w gór
      Od 1 stycznia 2021 r. wzronie wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporzdzeniem MF z 15 wrzenia 2020 r., wyniesie w przyszym roku 2800 z (w tym roku jest to 2600 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budetowej na przyszy rok, przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2021 r. ma wynie 5259 z (w 2020 r. - 5227 z).
      • 30.09.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2021 r. nieznacznie w gór
       Od 1 stycznia 2021 r. wzronie wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporzdzeniem MF z 15 wrzenia 2020 r., wyniesie w przyszym roku 2800 z (w tym roku jest to 2600 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budetowej na przyszy rok, przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2021 r. ma wynie 5259 z (w 2020 r. - 5227 z).
       • 22.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
        Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
        • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
         Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
         • 03.09.2020Obnika etatu to zwykle niszy zasiek - MRPiPS zapowiada zmiany
          Resort rodziny, pracy i polityki spoecznej przygotowa propozycj zmiany, polegajc na tym, by podstawa wymiaru wiadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzgldniaa zmiany wymiaru czasu pracy, wynikajcej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponuje si by powysza zasada obowizywaa od wejcia w ycie przepisów wprowadzajcych moliwo obnienia wymiaru czasu pracy. Natomiast przeliczenie podstawy wymiaru wiadcze ju wypaconych nastpowaoby na wniosek wiadczeniobiorcy.
          • 12.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
           Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
           • 11.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
            Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
            • 11.08.2020Tarcza antykryzysowa a wysoko zasiku macierzyskiego
             W przypadku gdy pracownica, której zmieniono wymiar czasu pracy, zachorowaa jeszcze przed zmian wymiaru czasu pracy i ma ustalon podstaw wymiaru zasiku chorobowego z zarobków osiganych przed zmian wynagrodzenia - to tak ustalona podstawa wymiaru obowizuje, w przypadku nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, równie po zmianie wymiaru czasu pracy. Dotyczy to równie ubezpieczonych, których niezdolno do pracy z powodu choroby przypada w okresie ciy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
             • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
              • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
               Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
               • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                • 15.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
                 Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
                 • 10.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
                  Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
                  • 24.06.2020Skadki ZUS: Bycie wspólnikiem spóki cywilnej nie wyklucza ulgi na start
                   Do osoby korzystajcej z „ulgi na start”, wykonujcej równoczenie inny rodzaj pozarolniczej dziaalnoci m.in. bdcej wspólnikiem spóki cywilnej, nie bdzie mia zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, zgodnie z którym osoba prowadzca kilka rodzajów dziaalnoci jest objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z jednego, wybranego przez siebie rodzaju dziaalnoci. Tak uzna ZUS w interpretacji indywidualnej.
                   • 22.06.2020Pracodawcy bez obowizku mierzenia temperatury u pracowników
                    Nie bdzie obowizku mierzenia temperatury ciaa u pracowników jako sposobu na uniknicie rozprzestrzeniania si koronawirusa – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Resort wskazuje te, e sam wzrost temperatury (jako objaw izolowany) nie powinien by traktowany jako dowód na zakaenie tym wirusem. Wczeniej sprawa zostaa poruszona przez rzecznika praw obywatelskich.
                    • 19.06.2020Pracodawcy bez obowizku mierzenia temperatury u pracowników
                     Nie bdzie obowizku mierzenia temperatury ciaa u pracowników jako sposobu na uniknicie rozprzestrzeniania si koronawirusa – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Resort wskazuje te, e sam wzrost temperatury (jako objaw izolowany) nie powinien by traktowany jako dowód na zakaenie tym wirusem. Wczeniej sprawa zostaa poruszona przez rzecznika praw obywatelskich.
                     • 18.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
                      W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                      • 17.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
                       W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                       • 26.05.2020May ZUS Plus dla drobnych przedsibiorców
                        Przyjmujc, e tzw. May Zus Plus dotyczy wycznie ubezpieczonych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz, to w konsekwencji przedsibiorca, jako osoba prowadzca pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do CEIDG, ma moliwo opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne od podstawy wymiaru skadek okrelonej art. 18c ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych - wyjani ZUS w interpretacji indywidualnej.
                        • 19.05.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                         Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, wprowa szereg dziaa, których zastosowanie ma zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn ze zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w pierwszym miesicu za który skadany jest wniosek o zwolnienie nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostali take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                         • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
                          Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
                          • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
                           Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                           • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                            Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                            • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                             Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                             • 24.04.2020Koronawirus: Zasiek chorobowy do 100% pacy przez pierwsze 33 dni?
                              Kluczem do walki z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 jest ograniczenie kontaktów bezporednich, bezwzgldna izolacja osób zakaonych oraz objcie kwarantann osób, co do których zachodzi podejrzenie ich zakaenia. Tymczasem obowizujce dzi zasady obliczania wysokoci oraz wypaty zasików chorobowych sprawiaj, e cz obywateli moe unika poddania si tym procedurom. Wysoko zasiku wynosi 80% pacy, dlatego niektórzy pracownicy skonni s ukrywa fakt lub ryzyko zakaenia.
                              • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                               Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                               • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
                                 W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
                                 • 09.04.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla wykonujcych zawód medyczny - od 1 kwietnia na preferencyjnych zasadach
                                  Zasiek chorobowy w wysokoci 100% podstawy wymiaru zasiku.  W okresie, w którym obowizuje stan zagroenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiku chorobowego w wysokoci 100% podstawy wymiaru, jeli:
                                  • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
                                   Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
                                   • 07.04.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Skadka wypadkowa bez zmian
                                    W roku skadkowym rozpoczynajcym si 1 kwietnia 2020 r. obowizuj te same wartoci stóp procentowych skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dziaalnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutków, jakie obowizyway do 31 marca 2020 r.
                                    • 07.04.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Skadka wypadkowa bez zmian
                                     W roku skadkowym rozpoczynajcym si 1 kwietnia 2020 r. obowizuj te same wartoci stóp procentowych skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dziaalnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutków, jakie obowizyway do 31 marca 2020 r.
                                     • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                                      Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                                      • 27.03.2020Skadki ZUS: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem
                                       Nie zgaszaj do ubezpiecze spoecznych (ani dobrowolnych, ani obowizkowych) zleceniobiorcy, który jest:  uczniem szkó ponadpodstawowych albo  studentem, który nie ukoczy 26 lat. 
                                       • 26.03.2020wiadczenia chorobowe dla osób objtych obowizkow kwarantann po przekroczeniu granicy
                                        Osoba, która przekracza granic pastwow, ma obowizek  odbycia obowizkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:  pracownikowi (ubezpieczenie obowizkowe),  zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),  osobie prowadzcej dziaalno pozarolnicz (ubezpieczenie dobrowolne),  przysuguj wiadczenia z tytuu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypacane przez pracodawc na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiek chorobowy.
                                        • 25.03.2020wiadczenia chorobowe dla osób objtych obowizkow kwarantann po przekroczeniu granicy
                                         Osoba, która przekracza granic pastwow, ma obowizek  odbycia obowizkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:  pracownikowi (ubezpieczenie obowizkowe),  zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),  osobie prowadzcej dziaalno pozarolnicz (ubezpieczenie dobrowolne),  przysuguj wiadczenia z tytuu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypacane przez pracodawc na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiek chorobowy.
                                         • 24.03.2020Skadki ZUS przedsibiorcy: Ulga na start, preferencyjne skadki czy dziaalno nieewidencjonowana?
                                          Jeli rozpoczynasz dziaalno gospodarcz, moesz przez 6 miesicy nie paci skadek na ubezpieczenia spoeczne, a nastpnie przez 24 miesice paci preferencyjne skadki. Moesz te opaca skadki proporcjonalne do Twojego dochodu, tzw. may ZUS+. Ulgi te nie dotycz skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Jakie s warunki i konsekwencje skorzystania z tych ulg?
                                          • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                                           Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
                                           • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                            Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                            • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                             Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                             • 09.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do wiadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
                                              Jeeli pastwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pastwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o koniecznoci poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wypaty wiadcze z tytuu choroby wasnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub czonkiem rodziny.
                                              • 06.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do wiadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
                                               Jeeli pastwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pastwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o koniecznoci poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wypaty wiadcze z tytuu choroby wasnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub czonkiem rodziny.
                                               • 05.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                                                Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                                                • 03.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                                                 Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                                                 • 30.01.2020Jak prawidowo udokumentowa prawa do zasiku chorobowego
                                                  W poprzednich czciach komentarza ZUS do ustawy zasikowej przedstawialimy zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiku. Dzisiaj natomiast o zawiadczeniach, dokumentujcych prawo do zasiku. To szczególnie istotna cz komentarza, jako e zawiadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowizuj powszechnie od niedawna.
                                                  • 24.01.202070, 80 czy 100%? - Ustalenie wysokoci zasiku chorobowego w przykadach
                                                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Dzisiaj zachcamy do zapoznania si z kolejn czci tego opracowania, powicon zasadom ustalania wysokoci zasiku chorobowego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 13 ] nastpna strona »