Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualizacji należności

 • 20.01.2012Nowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przez SKOK- i
  W Dzienniku Ustaw z 13 stycznia 2012 r. poz. 45 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Poza szczególnymi zasadami rachunkowości SKOK-ów określa ono również zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
  • 18.11.2011Odpisy aktualizacyjne w księgach rachunkowych
   Co roku w okresie sprawozdawczym, nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostki decydują, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisów aktualizujących. Wycena wartości aktywów spowodowana jest przez utratę przez nie wartości. Odnosi się to zarówno do aktywów wykorzystywanych do działalności operacyjnej, jak i inwestycji.
   • 24.10.2011Należności przeterminowane w księgach rachunkowych
    Obowiązek analizy wierzytelności pod kątem ich ściągalności wynika z ustawy o rachunkowości, która nakazuje rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową podmiotu. Za aktywa uważa tylko te składniki majątku, które jednostce w przyszłości przyniosą korzyści ekonomiczne (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy). Korzyści takich nie przyniosą zapewne należności przeterminowane, nieprzeterminowane, lecz o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności oraz należności nieściągalne.
    • 11.10.2011Fundusz alimentacyjny w księgach rachunkowych jednostek samorządowych
     Przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) określają m.in. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania świadczeń z tego funduszu. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
     • 23.08.2011Kasy fiskalne – kiedy ewidencjonować zaliczki?
      Pytanie podatnika: Czy zaliczka może być zaewidencjonowania w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, lub też samodzielnie odnotował taką wpłatę, a nie w dniu, w którym jego rachunek został tą kwotą uznany, jeżeli zaliczka wpłynie na konto na przełomie miesiąca?
      • 31.05.2011MF: Dług publiczny jednak niższy
       Dług publiczny na koniec 2010 r. okazał się jednak nieco niższy niż przewidywano. Ministerstwo Finansów poinformowało, że kwota państwowego długu publicznego (na 31 grudnia 2010 r.) wyniosła dokładnie 747,906 mld zł, co stanowi 52,8% w relacji do PKB. Oznacza to, iż jego wysokość jest niższa o 0,1% w porównaniu do danych przedstawionych wcześniej przez Główny Urząd Statystyczny. Przy wyliczaniu wielkości długu publicznego resort finansów korzystał z metodologii krajowej.
       • 25.10.2010Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
        Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Wartości wyrażone w walutach obcych trzeba zatem przeliczać na złotówki. Składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
        • 21.10.2010Jak dokonać wyceny aktywów i pasywów?
         Jednym z elementów inwentaryzacji jest dokonanie wyceny aktywów i pasywów. Dokonuje się jej nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dzień ten jest natomiast dniem, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.
         • 05.07.2010Najpierw postępowanie podatkowe, a dopiero potem obciążenie kosztami biegłego
          Z uzasadnienia: Dla obciążenia strony skarżącej kosztami opinii biegłego na gruncie art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy spełnić wymagane przytoczonymi normami prawa przesłanki, przy czym nie wystarczy tylko stwierdzenie, że miała miejsce czynność w postaci sporządzenia opinii oraz, że "wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika." Z zestawienia cytowanych norm prawnych wynika bowiem, że są pozostałe wymogi związane z brzmieniem tychże przepisów, a do nich należy uprzednie ustalenie między innymi, czy przedmiot opodatkowania (jak w niniejszej sprawie - budynki i budowle po myśli art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.) jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czy jest i może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
          • 21.06.2010Odliczanie VAT przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
           Pytania podatnika: 1. Czy Spółka nabywając w przyszłości usługi, których nabycie zostało udokumentowane fakturą VAT - a należność zostanie zapłacona w ratach - ma prawo pomniejszyć podatek należny za dany miesiąc rozliczeniowy, o podatek naliczony obliczony proporcjonalnie do kwoty zapłaconej raty za nabytą usługę? 2. Czy zwrócone przez klientów na rachunek bankowy lub do kasy Spółki wydatki, które zostały opłacane w ich imieniu i na ich rzecz przez spółkę, między innymi z tytułu należnych w danym postępowaniu opłat skarbowych od pełnomocnictw składanych w postępowaniach podatkowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, opłat za wydanie interpretacji indywidualnych, wpisów sądowych, opłat kancelaryjnych za sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, opłat kancelaryjnych za wydanie odpisu wyroku sądowego oraz innych należnych opłat sądowych oraz publicznoprawnych, winny być uznane przez Spółkę za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 22%, która to usługa winna być udokumentowana fakturą VAT?
           • 25.02.2010Główne zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
            Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) wprowadziła do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych zmieniające m.in. przepisy regulujące kwestie: a) miejsca świadczenia usług, b) składania informacji podsumowujących. Przepisy ustawy weszły w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2010 r.  Wprowadzone zmiany istotnie zmieniają obowiązki w podatku od towarów i usług podatników dokonujących transakcji z zagranicą.
            • 18.12.2009Orzecznictwo: Bezskuteczność egzekucji
             1. Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powinno być dokonane po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. 2. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu.
             • 08.12.2009Orzecznictwo: Użytkowanie wieczyste – podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego
              Podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r., stanowi kwota należnej każdorazowo opłaty (pierwszej, rocznej), czyli ustalanej na moment jej ustawowej wymagalności, 2. Obowiązek podatkowy z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r., powstaje z momentem otrzymania całości lub części poszczególnych opłat (pierwszej, rocznej), lecz nie później niż z upływem terminu ich płatności (wymagalności).
              • 06.05.2009Założenia nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
               Równość osób fizycznych wobec innych wierzycieli, dyscyplina finansowa, przeciwdziałanie zatorom płatniczym i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – takie, zdaniem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, będą efekty ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i jej rozszerzenia na wszystkich obywateli.
               • 20.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - całodzienne wyżywienie
                Przygotowuję rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywał przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji miał zapewnione całkowite wyżywienie (nocleg wraz z całkowitym wyżywieniem w hotelu). Podróżował własnym samochodem. Jaką kwotę mam wypłacić pracownikowi tytułem delegacji - otrzymał już 600 zł tytułem zaliczki?
                • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyżywienia
                 Wysłałem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjechał samochodem należącym do firmy (służbowy), żywił się we własnym zakresie. Otrzymał zaliczkę, aby wykupić sobie noclegi, w wysokości 150 EUR. Na miejscu kupował paliwo oraz kilka niezbędnych rzeczy (m.in. narzędzia), których zapomniał zabrać z firmy. W jaki sposób rozliczyć delegację?
                 • 07.10.2008Opłaty za użytkowanie wieczyste coraz wyższe
                  Interpelacja nr 4756 do ministra finansów w sprawie przepisów regulujących wysokość opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
                  • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
                   W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
                   • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
                    Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
                    • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansów jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
                     Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (1) kapitałowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym także: (3) majątkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze względu na stosunek pracy. Dostawy i świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotyczą wszelkich rodzajów aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, świadczenia usług, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.
                     • 22.01.2007Podatek od nieruchomości
                      Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków majątkowych. Oznacza to, że jest podatkiem wiążącym się z posiadaniem gruntu, budynku, czy budowli. Nie jest on natomiast w żaden sposób uzależniony od dochodów, ani też korzyści uzyskiwanych z danej nieruchomości. Obowiązek zapłaty tego podatku wynika z samego faktu władania nieruchomością, co wynika z uregulowań ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), która nie przewiduje możliwości modyfikowania obowiązku podatkowego ze względu na osobę podatnika.
                      • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
                       Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
                       • 13.07.2006Najczęściej popełniane przez podatników wykroczenia skarbowe i konsekwencje ich popełnienia
                        Pytanie: Skąd wiadomo, czy przewinienie, którego popełnienie zarzuca mi urząd skarbowy jest przestępstwem czy wykroczeniem? Jakie sankcje grożą mi w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie?
                        • 30.05.2006Przychody z tytułu najmu lokalu i obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT
                         Pytanie podatnika: Czy z tytułu uzyskiwania czynszu najmu, gdy przedmiotem najmu jest lokal, który nabyłem, może zostać zarejestrowana moja żona w roku podatkowym 2006 jako podatnik podatku od towarów i usług czynny z uwagi na fakt istnienia współwłasności ustawowej pomiędzy małżonkami, czy tez nadal podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym mogę być wyłącznie ja?
                         • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
                          Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
                          • 09.01.2006Aktualizacja Kalkulatora IP
                           Informujemy, iż opublikowaliśmy nową wersję programu Kalkulator IP, oznaczoną numerem 4.6 z dnia 10.01.2006 r.

                          « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]