Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek od zakupu przyczepy

 • 01.06.2018Powrót do zwolnienia z VAT - obowizek dokonania korekty podatku naliczonego
  Powrót do zwolnienia z podatku od towarów i usug oznacza, i zmieni si przeznaczenie nabytych rodków trwaych (sprzeda opodatkowana zmieni si w sprzeda nieopodatkowan VAT) - co oznacza konieczno dokonania korekty na zasadach okrelonych w ustawie o VAT.
  • 27.03.2018WSA. Konsekwencje bdnego zarejestrowania jako podatnika VAT
   Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje si, e organy podatkowe nie mog stosowa prawa w taki sposób, aby byo ono swoist puapk dla podatnika, którzy wystpuj bez pomocy prawnej i nie maj rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny oceni czy skarca wystawiajc faktury VAT dziaaa w zej wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzyci podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug, czy te zaistniaa sytuacja jest w istocie efektem niewaciwego zastosowania prawa co doprowadzio do bdnej rejestracji skarcej dla celów podatku od towarów i usug.
   • 24.10.2014Odliczenie VAT od zakupu samochodu bdcego nagrod w loterii
    Pytanie podatnika: Agencja zamierza zawrze ze swoim kontrahentem umow o wsppracy, ktrej przedmiotem bdzie wiadczenie przez Agencj na rzecz klienta kompleksowej usugi marketingowej polegajcej na organizacji i prowadzeniu loterii? Czy Agencji bdzie przysugiwa prawo do odliczenia, zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarw i usug, 50% podatku VAT wynikajcego z faktury VAT potwierdzajcej zakup samochodu osobowego przeznaczonego na nagrod dla uczestnikw loterii?
    • 29.08.2011Zakup paliwa do motocykla a odliczenie VAT
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca wiadczy usugi w zakresie kursw zawodowych w tym kursw prawa jazdy rnych kategorii. Wrd usug szkolenia osb ubiegajcych si o wydanie prawa jazdy s rwnie usugi szkolenia na prawo jazdy kat. A. Czy mona odliczy w caoci VAT od zakupu paliwa do motocykla wykorzystywanego do usug szkolenia osb ubiegajcych si o wydanie prawa jazdy?
     • 16.12.2009Zy stan techniczny pojazdu a obowizek uiszczania podatku od rodkw transportowych
      Obowizek podatkowy w podatku od rodkw transportowych wynika z faktu, e dany rodek transportowy jest zarejestrowany i stanowi wasno podatnika. Porzucenie pojazdu, jego fizyczna likwidacja np. poprzez zomowanie czy te brak moliwoci faktycznego korzystania z zarejestrowanego rodka transportowego nie zwalnia z obowizku podatkowego wynikajcego z ustawy, tym samym obowizek podatkowy ciy na wacicielu rodka transportowego niezalenie od tego, czy uywa on pojazdu czy te nie, a obowizek ten wygasa dopiero z chwil wyrejestrowania pojazdu – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gdasku.
      • 14.05.2007Kiedy samochd mona uzna za rodek trway?
       Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie zawieraj bezporedniej definicji rodkw trwaych. Niemniej termin ten mona zdefiniowa na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanej dalej ustaw o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji rodkw trwaych wynikajcej z art. 22a ust. 1, czyli stanowicych wasno lub wspwasno podatnika, nabytych lub wytworzonych we wasnym zakresie, kompletnych i zdatnych do uytku w dniu przyjcia do uywania.