Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym

 • 10.10.2016Instrumenty finansowe. Gdy nie ma kosztu, również nie ma przychodu
  Tezy: W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wyeliminowanie z kosztów uzyskania przychodów wydatków (strat) poniesionych w określonej transakcji (przedterminowe zamknięcie opcji walutowych) przesądza o tym, że transakcja ta nie może również generować przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 powyższej ustawy (umorzenie części długu). W takiej sytuacji przyjmując, że wydatek jest neutralny podatkowo należy przychód potraktować/ zakwalifikować także, jako neutralny podatkowo. Ta sama transakcja nie może bowiem rodzić różnych skutków podatkowych, w zależności od tego, czy ocenie podlega koszt, czy przychód podatkowy. 
 • 24.07.2013Podatek od spadków i darowizn: Zaświadczenie o wygaśnięciu zobowiązania wskutek jego przedawnienia
  Określenie użyte w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn o treści „zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia” obejmuje zarówno przypadki, w których zobowiązanie podatkowe nie powstało wskutek niedoręczenia w terminie określonym w art. 68 § 1 i § 2 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej decyzji ustalającej to zobowiązanie, jak i przypadki przedawnienia zobowiązania podatkowego, określone w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, powodujące wygaśnięcie tych zobowiązań - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 22.05.2013Podatki 2014: Banki będą ujawniać więcej informacji o podatnikach
  W drugiej połowie przyszłego roku w życie wejść powinna duża nowelizacja Ordynacji podatkowej. Wśród ponad 150 propozycji zmian znajduje się m.in. wyraźne rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez banki organom podatkowym. Resort finansów tłumaczy to koniecznością usprawnienia postępowań (kontroli) podatkowych.
 • 02.01.2012Tajemnica skarbowa
  Tajemnicą skarbową, zgodnie z art. 293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.), objęte są indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Tajemnica skarbowa stanowi szczególny rodzaj tajemnicy służbowej. Można przyjąć, iż tego rodzaju tajemnica musi być zakreślona bardzo szeroko. Z opodatkowaniem bowiem związane są zjawiska gospodarcze, a niejednokrotnie wiąże się ono też z indywidualnymi przejawami życia jednostki, co wymaga ścisłego przestrzegania zawodowej dyskrecji wszelkich informacji, jakie poszykowane są dla potrzeb stosowania prawa podatkowego.
 • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszłym roku czekają nas spore zmiany
  Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników.
 • 02.12.2008Prezenty dla klientów a VAT
  Istota interpretacji: w wyniku ponownej analizy sprawy, uwzględniając zarzuty przytoczone w wezwaniu, tut. Organ odmawia zmiany stanowiska i stwierdza, iż nieodpłatne wydawanie przez Spółkę wyrobów alkoholowych i gadżetów reklamowych dokonywane w ścisłym i bezpośrednim związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części, a wydane towary nie są prezentami o małej wartości lub próbkami.
 • 16.03.2007Dostęp zwykłych podatników do Systemu Informacji Podatkowej tylko częściowy
  Interpelacja nr 6142 do ministra finansów w sprawie umożliwienia dostępu wszystkim obywatelom do pełnej bazy danych centralnego Systemu Informacji Podatkowej