Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakaz dyskryminacji

 • 09.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
  4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne.
 • 08.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
  4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne.
 • 12.05.2020Pakiet pracowniczy już w Sejmie
  Posłowie klubu parlamentarnego Lewicy skierowali do Sejmu projekt ustawy – Pakiet pracowniczy. Nowy projekt przewiduje wprowadzenie szeregu rozwiązań mających zwiększyć ochronę pracowników przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa. Na większą ochronę mieliby liczyć także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • 11.05.2020Pakiet pracowniczy już w Sejmie
  Posłowie klubu parlamentarnego Lewicy skierowali do Sejmu projekt ustawy – Pakiet pracowniczy. Nowy projekt przewiduje wprowadzenie szeregu rozwiązań mających zwiększyć ochronę pracowników przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa. Na większą ochronę mieliby liczyć także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • 19.08.2019Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla prawnika, jubilera i doradcy
  W przypadku wielu usług przedsiębiorcy mogą nie tylko korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, ale także przywileju podatkowego w podatku PIT, jakim jest prawo do rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Te różnice sprawiają, że podmioty świadczące usługi prawne, doradztwo i jubilerskie są zmuszone osiągać duże wyższe obroty, aby uzyskać taki sam dochód netto, jak podmioty świadczące inne usługi, co jest dla nich formą dyskryminacji i to podwójnej - na gruncie podatku VAT i podatku PIT.
 • 28.02.2019Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - rozpoczynamy w najbliższy piątek
  Przy zatrudnianiu pracowników często pojawiają się problemy ze składkami, zasiłkami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnień, które musi poznać i opanować pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzyliśmy e-kurs "Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy." Uczestniczący w kursie przejdą drogę od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnień z ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. W piątek rozpoczynamy kolejną edycję - zapraszamy do zapoznania się z programem.
 • 19.01.2018NSA: Przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę jawną i zwolnienie z PCC
  Teza: W przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega nie tylko różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki jawnej lub komandytowej, a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego spółki z o.o., lecz również - zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a w związku z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41. poz. 399 z późn. zm.) - ta część wkładu, która odpowiada nieopodatkowanemu z mocy ustawy wcześniej kapitałowi zakładowemu w spółce kapitałowej.
 • 10.04.2017Zwrot i oprocentowanie nadpłaty. Ważny wyrok NSA
  Tezy: Przepisy regulujące zasady stwierdzania, zwrotu i oprocentowania nadpłat, powstałych w wyniku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy odpowiednio stosować także do nadpłat, powstałych wskutek sprzeczności prawa krajowego z prawem wspólnotowym (unijnym), która nie została wprawdzie stwierdzona takim orzeczeniem, ale jest potwierdzona nowelizacją prawa krajowego, zmierzającą do jej usunięcia.
 • 06.04.2017NSA: Przychodem z kapitałów pieniężnych jest dyskonto
  Tezy: W świetle art. 5a pkt 12 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.) przy sprzedaży przez emitenta papierów wartościowych z dyskontem nie jest możliwe odrębne przeliczanie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodu podatkowego po ich wykupie (odkupie).
 • 20.06.2016E-handel w UE – Bruksela szykuje zmiany ws. geoblokowania
  Mieszkańcy krajów Unii Europejskiej będą mieć ułatwiony dostęp do towarów i usług oferowanych w innych krajach członkowskich – zapowiada Komisja Europejska, która przygotowała projekt nowego rozporządzenia ws. zniesienia tzw. blokowania geograficznego. Jak oceniają eksperci, nowe przepisy muszą jeszcze zostać odpowiednio doprecyzowane.
 • 11.05.2016Dyskryminacja w rekrutacji czyli niestosowne pytania na rozmowie o pracę
  Interpelacja nr 2172 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niedozwolonych pytań zadawanych podczas rozmów rekrutacyjnych
 • 29.01.2016Emerytura za pracę za granicą poza UE – cz. 1. Państwa umowne 
  Polacy podejmują zatrudnienie nie tylko w państwach członkowskich UE, ale również w tych, które nie należą do Unii. W efekcie osoby te w karierze zawodowej posiadają okresy ubezpieczenia przebyte w państwach swego pochodzenia, a także w innych państwach, w których podjęli zatrudnienie.  Pytanie o możliwość nabycia prawa do emerytury w przypadku takiego przebiegu kariery zawodowej jest więc naturalne i coraz bardziej powszechne. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednakowa w odniesieniu do każdej z osób o takim przebiegu kariery zawodowej. Istotne jest to, w jakim państwie, poza Polską, dana osoba posiada okresy ubezpieczenia – czy jest to państwo zalizane do tzw. państw umownych, czy też do tzw. państw nieumownych.
 • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
  Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
 • 03.12.2015Fundusze zagraniczne zwolnione z podatku dochodowego
  Tezy: Wykładnia językowa, systemowa i historyczna przemawiają za uznaniem trafności poglądu, że fundusze zagraniczne rozumiane tak, jak w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach zagranicznych, podlegają zwolnieniu podmiotowemu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 • 10.11.2015MPiPS: Osoby starsze chronione są przez polskie prawo
  Interpelacja nr 34731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji osób starszych na rynku pracy
 • 29.07.2015Uchwała NSA. Sportowiec jako przedsiębiorca
  Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli działalność sportowca spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów z art. 5b ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 27.02.2015Długa choroba nie chroni przed utratą pracy
  Interpelacja nr 30756 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji pracowników ze względu na chorobę, na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy
 • 19.02.2015Usługi medyczne świadczone przez podmioty zagraniczne a polski VAT
  Teza: Możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u. nie stoi na przeszkodzie, że usługi medyczne będą świadczone przez podmiot zagraniczny, niespełniający wymogów uznania go za "podmiot leczniczy" w rozumieniu u.d.l., jeżeli będą one wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
 • 07.11.2013Podatkowa księga przychodów i rozchodów czy pełna księgowość?
  Pytanie podatnika: Czy w świetle zapisów art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (czyli nie stosować przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)?
 • 26.11.2012Ubezpieczenie w podróży służbowej jako przychód pracownika
  Z uzasadnienia: Zakup przez pracodawcę polisy stanowić będzie przychód pracownika, który należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy. Pracownik zyskuje tu realną korzyść (bez zaangażowania własnego majątku), bowiem jako beneficjent ubezpieczenia zawartego przez pracodawcę korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, w tym jest uprawniony do podstawowego dobrodziejstwa związanego z przedmiotową polisą tj. ewentualnego odszkodowania.
 • 16.11.2012Renta rodzinna dla uczących się dzieci
  Interpelacja nr 8507 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nadużyć przy ubieganiu się o rentę rodzinną w przypadku młodzieży uczącej się do 25. roku życia
 • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
  Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
 • 26.07.2011Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
  Przepisy Kodeksu pracy dają możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę nie tylko pracodawcy, ale także pracownikowi. Pracownik może skorzystać z tego prawa wówczas, gdy zostało wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, zaś pracodawca nie przeniósł pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do pracy odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe, a także gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
 • 06.07.2011Zagraniczny zasiłek wstrzymuje emeryturę z ZUS
  Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, pobierająca zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku (art. 100 ust. 2 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - orzekł Sąd Najwyższy.
 • 06.07.2011Zasady przyznawania odszkodowań stoczniowcom niezgodne z Konstytucją
  Zasady przyznawania odszkodowań pracownikom stoczni są niezgodne z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj (5 lipca br.), że art. 114 ust. 2 pkt 4 ustawy (z 19 grudnia 2008 r.) o postępowaniu kompensacyjnym narusza zasadę równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, zapisane w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji
 • 21.03.2011MPiPS: Pytanie o ciążę jest przejawem dyskryminacji
  Interpelacja nr 19249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania przez pracodawców kobiet w ciąży
 • 09.03.2011Zakaz dyskryminacji: Od grudnia 2012 jednolite składki i świadczenia dla obydwu płci
  Uwzględnianie płci ubezpieczonego jako czynnika ryzyka w umowach ubezpieczeniowych stanowi dyskryminację – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Reguła jednolitych dla obu płci składek i świadczeń będzie miała zastosowanie od 21 grudnia 2012 r. Wtedy też straci ważność  przepis dyrektywy 2004/113/WE w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, pozwalający państwom członkowskim na utrzymywanie odstępstwa od zasady równego traktowania.  
 • 01.03.2011Ogłoszenia rekrutacyjne nie mogą dyskryminować kandydatów
  Przy konstruowaniu treści ogłoszenia o pracę należy pamiętać, by nie zawierać w nim kryteriów niemających jakiegokolwiek znaczenia merytorycznego, a mogących zostać uznane za dyskryminacyjne.
 • 17.02.2011Transport drogowy: Jednakowe prawa pasażerów w UE
  Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie praw pasażerów korzystających z transportu drogowego. Podróżujący autobusami i autokarami, a w szczególności osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, będą mogli korzystać z nowych praw chroniących ich w czasie podróży na terytorium całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie zostanie opublikowane w połowie tego roku i wejdzie w życie dwa lata po dacie publikacji.  
 • 14.10.2010Automatyczne rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego to nie zawsze dyskryminacja
  Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dyrektywa 2000/78 ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy nie sprzeciwia się przewidzianemu przez układ zbiorowy postanowieniu o automatycznym rozwiązywaniu umów o pracę z uwagi na osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego. ETS odpowiedział na pytanie niemieckiego sądu krajowego o to, czy automatyczne rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu zwykłego wieku emerytalnego jest zgodne z zakazem dyskryminacji ze względu na wiek.
 • 06.10.2010„Przerwa na karmienie" także dla ojca
  Ojcowie będący pracownikami najemnymi mają prawo do przerwy zwanej „przerwą na karmienie" niezależnie od statusu zawodowego matki ich dziecka – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Uregulowania hiszpańskie, zgodnie z którymi ojciec będący pracownikiem najemnym może korzystać z tej przerwy zamiast matki jego dziecka tylko wtedy, gdy jest ona pracownicą najemną, ustanawiają nieuzasadnioną dyskryminację ze względu na płeć.
 • 06.05.2010Zakaz dyskryminacji rasowej poza sferą zatrudnienia: Polska pozwana przed ETS
  Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu nieprawidłowego wdrożenia unijnych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej 2000/43/WE). Kierując sprawę do trybunału, Komisja wskazała, że Polska nie dokonała transpozycji dyrektywy poza dziedziną zatrudnienia.
 • 26.04.2010Recepty na tańsze leki: Możliwe finansowe zachęty ze strony władz publicznych
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że organy administracji publicznej mogą zachęcać lekarzy do przepisywania tańszych produktów leczniczych za pomocą korzyści finansowych. Ogłoszona wykładnia unijnej dyrektywy w sprawie produktów leczniczych stosowanych u ludzi dotyczy sporu Stowarzyszenia Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego z brytyjską Agencją Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych, ale ma zastosowanie do podobnych przypadków w całej UE.
 • 29.01.2010Polskie przepisy antydyskryminacyjne wciąż niedostosowane do dyrektyw UE
  Komisja Europejska przesłała Polsce uzasadnioną opinię w sprawie nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. Termin transpozycji regulujących tę problematykę dwóch dyrektyw do prawa krajowego przez państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 r., upłynął 1 maja 2004 r.
 • 11.12.2009Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy
  Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy
 • 19.11.2009KPP: Uchylenie ustawy wskaźnikowej tylko razem z "kominówką"
  Konfederacja Pracodawców Polskich nie zgadza się na uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, jeżeli jednocześnie uchylona nie zostanie tzw. „kominówka”. – Prace nad uchyleniem ustawy „wskaźnikowej” powinny być wstrzymane do momentu przedstawienia projektu ustawy znoszącej ograniczenia w wynagrodzeniach kadry zarządzającej w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa – przekonuje ekspert KPP Adam Ambrozik.
 • 13.11.2009KPP: Dyskryminacja nadal obecna w ogłoszeniach o pracę
  Konfederacja Pracodawców Polskich przekonuje, że stosowanie antydyskryminacyjnych przepisów daje możliwość korzystania z pracowników najlepszych na rynku. Organizacja krytykuje firmy i instytucje, które w publikowanych ogłoszeniach o pracę naruszają przepisy zakazujące dyskryminacji, jako kryterium zatrudnienia podając płeć, wiek, czy niepełnosprawność. W przyszłości firmy będą musiały postawić na starszych pracowników – podkreśla KPP.
 • 25.09.2009KE zatwierdziła program pomocy dla polskich instytucji finansowych
  Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy mający na celu stabilizację systemu finansowego. Program przewiduje gwarancje na krótko- i średnioterminowe zobowiązania, co ma zachęcić do udzielania pożyczek międzybankowych oraz zapewnić płynność finansową instytucji finansowych. Komisja uznała środek za zgodny z komunikatem w sprawie unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa w dobie kryzysu finansowego.
 • 31.07.2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
  Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
 • 29.06.2009Informacje sektora publicznego: Dwa miesiące na usunięcie uchybień
  Komisja Europejska upomniała Polskę za niewłaściwą transpozycję do prawa polskiego unijnych przepisów dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (PSI). W polskim ustawodawstwie nie zawarto kluczowych przepisów unijnej dyrektywy o PSI z 2003 r., w tym przepisów dotyczących obowiązku unikania dyskryminacji oraz zakazu umów o wyłączności. Komisja zwróciła się do Polski o podjęcie w ciągu dwóch miesięcy niezbędnych działań w celu zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami. Jeżeli w wyznaczonym terminie Polska nie zacznie przestrzegać dyrektywy PSI, Komisja może skierować pozew do Trybunału Sprawiedliwości.
 • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
  Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa.
 • 15.05.2009Przed ETS za brak przepisów o równości w dostępie do towarów i usług
  Komisja wniosła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce z powodu braku transpozycji przepisów UE zabraniających dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (dyrektywa 2004/113/WE). Pomimo otrzymania uzasadnionej opinii (drugiego ostrzeżenia), wystosowanej przez Komisję w 2008 r., Polska dotąd nie przyjęła przepisów niezbędnych do wdrożenia tej dyrektywy do krajowego prawodawstwa.
 • 06.03.2009Kiedy przejście na emeryturę może oznaczać zwolnienie
  Trybunału Sprawiedliwości wyjaśnił, na jakich warunkach państwa członkowskie mogą zezwolić na rozwiązywanie przez pracodawców stosunków pracy z powodu przejścia pracownika na emeryturę. Uznał on, że przepisy krajowe mogą w sposób ogólny stanowić, że tego rodzaju różnica w traktowaniu ze względu na wiek jest uzasadniona, jeśli stanowi środek proporcjonalny do osiągnięcia słusznego celu z zakresu polityki społecznej, związanego z polityką zatrudnienia, rynku pracy lub kształcenia zawodowego.
 • 05.12.2008Rozszerzenie praw pasażerów
  Komisja Europejska przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie praw pasażerów korzystających z połączeń autobusowych i autokarowych oraz morskich na trasach krajowych i międzynarodowych. Nowe przepisy dotyczą minimalnych zasad informowania pasażerów przed rozpoczęciem podróży i w trakcie jej trwania, pomocy i rekompensat w przypadku zakłócenia podróży, zasad postępowania w przypadku opóźnień, a także szczególnej pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
 • 03.12.2008Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy na czas określony zgodne z konstytucją
  Pominięcie w Kodeksie pracy obowiązku wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony oraz brak wymogu wypłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia takiej umowy nie są niezgodne z konstytucją — orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie rozpoznali pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu, dotyczące uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony.
 • 24.07.2008Szkolenia finansowane przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika
  Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. powoływanej w dalszej części jako „O.p.”), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.– powoływanej jako „u.p.d.o.f.”), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., którym uznano za nieprawidłowe stanowisko P. sp. z o.o. (dalej zwanej „skarżącą”) przedstawione we wniosku o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przesłanych do Sądu akt sprawy wynika, iż skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. W opisanym przez siebie stanie faktycznym wskazała, że podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez:
 • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
  Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
 • 07.07.2008Orzecznictwo: Świadczenie w naturze albo odszkodowanie
  Niewykonanie przez pracodawcę obowiązku świadczenia w naturze w sytuacji, gdy nie jest przewidziane zastępcze świadczenie pieniężne, uprawnia pracownika – według jego wyboru – do dochodzenia wykonania świadczenia w naturze lub odszkodowania (art. 353, art. 363 i art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p.).
 • 16.06.2008Nauka za granicą nie powinna pozbawiać prawa do ulgi rodzinnej
  Interpelacja nr 2265 do ministra finansów w sprawie ulgi rodzinnej dla rodzin dzieci pełnoletnich uczących się na uczelniach w innych państwach Unii Europejskiej
 • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych
  Podmiot, któremu przysługuje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawić faktury dostawy, jeżeli przedstawił inne dokumenty, potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykułu i par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).

[ 1 ] . [ 2 ] następna strona »