Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ITPP2/4512-302/16-2/AGW

 • 15.06.2020Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej
  Kontrahenci podatników VAT mog nalee do dwóch rónych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymuj faktur VAT jako dokument potwierdzajcy realizacj transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej i rolnicy ryczatowi. Zasad jest, e sprzeda dla tej drugiej grupy powinna zosta zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urzdzenie. Jednake w cile okrelonych przypadkach istnieje moliwo skorzystania ze zwolnienia z obowizku stosowania kasy fiskalnej.
  • 18.03.2020Wicej ni jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT
   W yciu gospodarczym zdarzaj si sytuacje, gdy róni podatnicy VAT czynni decyduj si na wspólny zakup rzeczy, która w przyszoci bdzie suya im wszystkim. Nie bdzie to raczej kupno towarów handlowych (cho i tego nie mona wykluczy) lecz powana inwestycja. Na taki wspólny zakup mog zdecydowa si szczególnie rolnicy, którzy wspólnie nabywaj kosztown, ale niezbdn przy nowoczesnym prowadzeniu gospodarstwa maszyn. Przy wspólnym zakupie bdzie moga ona suy wszystkim, którzy zakup taki sfinansuj.
   • 22.01.2020Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej
    Kontrahenci podatników VAT mog nalee do dwóch rónych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymuj faktur VAT jako dokument potwierdzajcy realizacj transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej i rolnicy ryczatowi. Zasad jest, e sprzeda dla tej drugiej grupy powinna zosta zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urzdzenie. Jednake w cile okrelonych przypadkach istnieje moliwo skorzystania ze zwolnienia z obowizku stosowania kasy fiskalnej.
    • 07.08.2019Transakcja pomidzy podmiotami powizanymi dla celów VAT – przesanki szacowania podstawy opodatkowania
     Ustawa o VAT nie zakazuje dokonywania transakcji handlowych pomidzy podmiotami powizanymi. Potwierdza to np. opinia wyraona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 stycznia 2013 r., sygn. ITPP2/443-1280/12/AK. Brak takiego zakazu nie oznacza, e transakcje tego rodzaju nie mog sta si przedmiotem bacznego zainteresowania organów skarbowych. 
     • 29.07.2019Dodatkowe badanie samochodu decyduje o odliczeniu VAT
      Pytanie: Czy w sytuacji, w której Spóka uzyskaa dodatkowe badanie techniczne i zawiadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spóce przysugiwao prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujcych zakupy paliwa i opat leasingowych dotyczcych samochodu ciarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?
      • 03.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
       Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
       • 02.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
        Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
        • 19.06.2019Wicej ni jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT
         U podstaw opodatkowania VAT le z reguy wydarzenia ze sfery cywilnoprawnej. Najczciej s nimi przenoszce wasno umowy sprzeday. Przepisy prawa cywilnego nie stoj na przeszkodzie, aby w jednej transakcji wystpi wicej ni jeden nabywca. W takim wypadku mamy do czynienia ze wspówasnoci.
         • 21.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
          Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.
          • 20.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
           Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.
           • 09.04.2019Rabat poredni w VAT
            Udzielenie rabatu to czsta forma dziaania sprzedawców suca zwikszeniu sprzeday poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupujcych. Zwykle dziaa to tak, e im wicej danego towaru kupi nabywca tym nisza bdzie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dziaa on na linii sprzedawca - kupujcy. Rabat poredni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obnienie ceny towaru nie dla bezporedniego nabywcy lecz dla ich nabywcy kocowego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w acuchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z reguy producenta). Jest on zwykle udzielany z tytuu osignicia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeday towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wic kocowy odbiorca jest premiowany rabatem w okrelonej wysokoci przez pierwsze ogniwo (z reguy producenta) z pominiciem porednika.
            • 08.04.2019Rabat poredni w VAT
             Udzielenie rabatu to czsta forma dziaania sprzedawców suca zwikszeniu sprzeday poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupujcych. Zwykle dziaa to tak, e im wicej danego towaru kupi nabywca tym nisza bdzie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dziaa on na linii sprzedawca - kupujcy. Rabat poredni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obnienie ceny towaru nie dla bezporedniego nabywcy lecz dla ich nabywcy kocowego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w acuchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z reguy producenta). Jest on zwykle udzielany z tytuu osignicia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeday towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wic kocowy odbiorca jest premiowany rabatem w okrelonej wysokoci przez pierwsze ogniwo (z reguy producenta) z pominiciem porednika.
             • 12.03.2019Nauczanie prywatne bez VAT?
              W myl art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dziaalno gospodarcza obejmuje swym zakresem wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody. Dziaalno gospodarcza obejmuje w szczególnoci czynnoci polegajce na wykorzystywaniu towarów lub wartoci niematerialnych i prawnych w sposób cigy dla celów zarobkowych. W wietle tak brzmicej definicji usugi nauczania prywatnego stanowi rodzaj dziaalnoci gospodarczej.
              • 11.03.2019Nauczanie prywatne bez VAT?
               W myl art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dziaalno gospodarcza obejmuje swym zakresem wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody. Dziaalno gospodarcza obejmuje w szczególnoci czynnoci polegajce na wykorzystywaniu towarów lub wartoci niematerialnych i prawnych w sposób cigy dla celów zarobkowych. W wietle tak brzmicej definicji usugi nauczania prywatnego stanowi rodzaj dziaalnoci gospodarczej.
               • 04.03.2019NSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu osobowego: Ewidencja przebiegu musi by
                Z uzasadnienia: Sposób w jaki wnioskodawca stara si wyeliminowa ryzyko uycia samochodu do uytku prywatnego (oklejenie samochodu informacjami dotyczcymi spóki i prowadzonej przez ni dziaalnoci) nie moe zapewni tego, e pojazd ten bdzie wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Wpyw zaopatrzenia pojazdu w tego rodzaju informacje handlowe na rozpoznawalno firmy i potencjalne zwikszenie z tego tytuu jej przychodów nie ma w tym zakresie zasadniczego znaczenia.
                • 05.12.2018Zamiana gruntów a VAT
                 Zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego umowa zamiany polega na tym, e kada ze stron zobowizana jest do przeniesienia na drug stron wasnoci rzeczy w zamian za zobowizanie si do przeniesienia wasnoci innej rzeczy. Ma tu wic miejsce wzajemne przeniesienie wasnoci rzeczy, zatem kada ze stron transakcji wystpuje jednoczenie w charakterze dostawcy i nabywcy. W myl art. 604 Kodeksu cywilnego do zamiany stosuje si odpowiednio przepisy o sprzeday, do której umowa zamiany jest bardzo podobna. Najistotniejsz rónic pomidzy nimi jest to, e przy umowie zamiany w miejsce zapaty ceny wstpuje obowizek przeniesienia wasnoci rzeczy. Umowa zamiany gruntów jest wic wzajemna i odpatna, cho odpatno nie jest wyraona w pienidzu.
                 • 04.12.2018Zamiana gruntów a VAT
                  Zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego umowa zamiany polega na tym, e kada ze stron zobowizana jest do przeniesienia na drug stron wasnoci rzeczy w zamian za zobowizanie si do przeniesienia wasnoci innej rzeczy. Ma tu wic miejsce wzajemne przeniesienie wasnoci rzeczy, zatem kada ze stron transakcji wystpuje jednoczenie w charakterze dostawcy i nabywcy. W myl art. 604 Kodeksu cywilnego do zamiany stosuje si odpowiednio przepisy o sprzeday, do której umowa zamiany jest bardzo podobna. Najistotniejsz rónic pomidzy nimi jest to, e przy umowie zamiany w miejsce zapaty ceny wstpuje obowizek przeniesienia wasnoci rzeczy. Umowa zamiany gruntów jest wic wzajemna i odpatna, cho odpatno nie jest wyraona w pienidzu.
                  • 27.11.2018Wicej ni jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT
                   U podstaw opodatkowania VAT le z reguy wydarzenia ze sfery cywilnoprawnej. Najczciej s nimi przenoszce wasno umowy sprzeday. Przepisy prawa cywilnego nie stoj na przeszkodzie, aby w jednej transakcji wystpi wicej ni jeden nabywca. W takim wypadku mamy do czynienia ze wspówasnoci.
                   • 05.09.2018Parkowanie subowego samochodu poza siedzib firmy a prawo do penego odliczenia VAT
                    Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach zwizanych z takimi pojazdami. Wyjtkiem s samochody wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej – art. 86a ust. 3 niniejszej ustawy. Artyku 86a ust. 4 pkt 1 uznaje za nie takie, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez niego ewidencj przebiegu, wyklucza ich uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                    • 04.09.2018Parkowanie subowego samochodu poza siedzib firmy a prawo do penego odliczenia VAT
                     Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach zwizanych z takimi pojazdami. Wyjtkiem s samochody wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej – art. 86a ust. 3 niniejszej ustawy. Artyku 86a ust. 4 pkt 1 uznaje za nie takie, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez niego ewidencj przebiegu, wyklucza ich uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                     • 03.07.2018Czy jednorazowa sprzeda nieruchomoci czyni ze zbywcy podatnika VAT?
                      Biorc pod uwag definicj podatnika okrelon w art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz dziaalnoci gospodarczej wynikajc z art. 15 ust. 2 tej ustawy, immanentn cech podatnika jest dziaanie, które przybiera form zawodow. Za przejaw profesjonalnego funkcjonowania w sferze obrotu nieruchomociami mona uzna przykadowo:
                      • 18.05.2018Przekazanie rodka trwaego na potrzeby osobiste a VAT
                       Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za dostaw towaru uznawane jest równie nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa. Warunkiem jest przysugiwanie podatnikowi w caoci lub w czci prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to take ich czci skadowych. Przepis ten zawiera przykadowy katalog przekaza nieodpatnych, wród których mieci si te przekazanie na cele osobiste podatnika.
                       • 16.05.2018Przekazanie rodka trwaego na potrzeby osobiste a VAT
                        Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za dostaw towaru uznawane jest równie nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa. Warunkiem jest przysugiwanie podatnikowi w caoci lub w czci prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to take ich czci skadowych. Przepis ten zawiera przykadowy katalog przekaza nieodpatnych, wród których mieci si te przekazanie na cele osobiste podatnika.
                        • 04.04.2018Powrót vatowca do zwolnienia podmiotowego
                         Podatnik, który utraci prawo do zwolnienia sprzeday od podatku lub zrezygnowa z niego, moe, na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.), nie wczeniej ni po upywie roku, liczc od koca roku, w którym utraci prawo lub zrezygnowa ze zwolnienia, skorzysta z niego ponownie.
                         • 03.04.2018Powrót vatowca do zwolnienia podmiotowego
                          Podatnik, który utraci prawo do zwolnienia sprzeday od podatku lub zrezygnowa z niego, moe, na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.), nie wczeniej ni po upywie roku, liczc od koca roku, w którym utraci prawo lub zrezygnowa ze zwolnienia, skorzysta z niego ponownie.
                          • 21.02.2018Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                           Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                           • 19.02.2018Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                            Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                            • 09.02.2018Po wyroku NSA w sprawie odliczenia VAT od samochodów: zmiana na korzy podatnika
                             NSA wyda wany dla wielu podatników wyrok - w efekcie organ podatkowy zosta skoniony do zmiany interpretacji na korzy podatnika. Fiskus kwestionowa pogld, zgodnie z którym firma - pod pewnymi  warunkami - moe zezwoli pracownikom na parkowanie samochodu subowego poza siedzib, uznajc jednoczenie, e samochód wykorzystywany jest wycznie na potrzeby dziaalnoci. Teraz ju ten pogld aprobuje.
                             • 09.02.2018NSA: Parkowanie poza siedzib firmy nie zawsze oznacza mieszane uytkowanie samochodu
                              Przepisy ustawy o VAT nie precyzuj, w jaki sposób podatnik, dla celów penego odliczenia podatku naliczonego, ma wyeliminowa moliwo uycia pojazdów samochodowych do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.Ustalenie i wprowadzenie takich mechanizmów i zasad uywania pojazdów, które dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci gospodarczej podatnika powinno zosta uznane za wystarczajce.
                              • 19.01.2018Aport wydzielonej czci firmy a podatek VAT
                               Ustawa VAT stanowi, i pod pojciem zorganizowanej czci przedsibiorstwa rozumie si organizacyjnie i finansowo wyodrbniony w istniejcym przedsibiorstwie zespó skadników materialnych i niematerialnych, w tym zobowizania, przeznaczonych do realizacji okrelonych zada gospodarczych, który zarazem mógby stanowi niezalene przedsibiorstwo samodzielnie realizujce te zadania.
                               • 15.01.2018Wydatki przed zaoeniem firmy. Jak wypeni VAT-R by odliczy podatek?
                                Pytanie: Czy prawidowe jest zoenie zgoszenia rejestracyjnego VAT-R z wykazan w poz. 38 dat wczeniejsz ni data zoenia tego zgoszenia, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w okresie sprzed zoenia zgoszenia rejestracyjnego VAT-R?
                                • 02.11.2017Podatek VAT: Opodatkowanie transakcji zamiany i barteru
                                 Na gruncie ustawy o VAT kada z dokonujcych zamiany stron umowy dokonuje dostawy towaru na rzecz drugiej strony. Takie dziaanie stanowi o tym, e na kadym z uczestniczcych w transakcji podmiotów spoczywa obowizek rozpoznania obowizku podatkowego zgodnie z regulacjami tej ustawy.
                                 • 25.08.2017Podstawa opodatkowania VAT: Porednictwo z przeniesieniem procesu wysyki na dostawc (dropshipping)
                                  W przypadku porednictwa, w którym porednik uzyskuje wycznie prowizj, stanowic rónic pomidzy kwot otrzyman przelewem bankowym od klienta (nabywcy), a kwot przekazan do dostawcy, podstaw opodatkowania bdzie kwota pomniejszona o kwot podatku od towarów i usug.
                                  • 13.07.2017Z paragonu za autostrad mona odliczy VAT
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy podatek VAT z paragonu fiskalnego uzyskanego za przejazd patn autostrad, który zawiera: nazw i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i dat wystawienia, informacje pozwalajce na identyfikacj rodzaju usugi, w szczególnoci nazw autostrady, za przejazd, któr pobierana jest opata, kwot nalenoci wraz z podatkiem, kwot podatku?
                                   • 06.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
                                    Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierajcy wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a take opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawidowo wystawion faktur VAT?
                                    • 05.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
                                     Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawierajcy wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a take opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawidowo wystawion faktur VAT?
                                     • 27.03.2017Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                                      Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                                      • 01.03.2017Przekazanie firmowego budynku na najem prywatny a korekta VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy wycofanie przez Wnioskodawc budynku ze skadników majtkowych przedsibiorstwa do majtku prywatnego bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy w zwizku z wycofaniem budynku z przedsibiorstwa Wnioskodawca bdzie zobowizany do dokonania korekty podatku naliczonego?
                                       • 15.12.2016Rozliczenia VAT. Obowizek stosowania prewspóczynnika
                                        Pytanie podatnika: Czy Gmina dokonujc po centralizacji rozlicze podatku VAT Gminy odlicze podatku VAT od zakupów zwizanych wycznie z dziaalnoci polegajc na dostawie wody oraz odbioru i oczyszczania cieków, bdzie zobowizana do stosowania przepisów o sposobie okrelenia proporcji (tzw. prewspóczynniku) zawartych w art. 86 ust. 2a-h ustawy o VAT w odniesieniu do tych zakupów, czy te przepisy te nie bd miay zastosowania, poniewa naley uzna, e zakupy te nie bd wykorzystywane do dziaalnoci innej ni dziaalno gospodarcza Gminy? 
                                        • 14.10.2016Odliczenie VAT z faktury wystawionej na kilku nabywców
                                         Pytanie: Spóka zawara z dwoma innymi podmiotami umow konsorcjum na realizacj wspólnego przedsiwzicia. Kady z uczestników wylosowa swój odcinek linii do budowy i ten fragment bdzie realizowa. Materia jest zamawiany na realizacj caej inwestycji, a nie na jego czstkowe elementy. Dostawca materiaów wystawia faktur na trzech nabywców w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zachowuje dokonujcy sprzeday a pozostae trzy kady z czonków konsorcjum. Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentujcej zakup ww. materiaów?
                                         • 23.09.2016Wpaty na rzecz przyszych dostaw towarw a obowizek w VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy naley opodatkowa podatkiem od towarw i usug zaliczk na poczet przyszych dostaw, w sytuacji gdy kontrahent w tytule przelewu pienidzy na rachunek wpisa „przedpata” lub „zaliczka na poczet dostawy kotw”, kontrahent do momentu przelania rodkw nie zoy zamwienia, a ramowa umowa handlowa nie precyzowaa towarw i ich iloci?
                                          • 21.09.2016Termin korekty VAT od wydatkw na inwestycje w obcym rodku trwaym
                                           Pytanie podatnika: Ile lat wynosi okres korekty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku poszczeglnych nakadw na cudz nieruchomo (lokal), stanowicych po stronie spki inwestycje w obcym rodku trwaym?
                                           • 13.09.2016VAT od budynkw przy likwidacji dziaalnoci
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca dosta od ojca w darowinie wolnostojcy budynek. Budynku nie wnis do firmy, natomiast dobudowa do niego budynek warsztatowy w ramach prowadzonej dziaalnoci, ktry nastpnie wprowadzi do rodkw trwaych. Od momentu oddania do uytkowania Wnioskodawca nie ponosi nakadw na budynek warsztatowy. Nie by te wydzierawiany. Czy w przypadku likwidacji dziaalnoci gospodarczej od budynku warsztatowego ujtego w remanencie likwidacyjnym naley odprowadzi podatek VAT?
                                            • 08.09.2016Dwa samochody w jednoosobowej firmie a prawo do odliczenia 100 proc. VAT
                                             Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz. Chciabym w swojej dziaalnoci posiada dwa samochody (osobowe), z ktrych jeden byby uywany tylko do celw zwizanych z dziaalnoci, natomiast drugi zarwno do dziaalnoci jak i dodatkowo do celw prywatnych. Oba auta zamierza Pan naby w leasing. Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                                             • 07.09.2016Dwa samochody w jednoosobowej firmie a prawo do odliczenia 100 proc. VAT
                                              Pytanie: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz. Chciabym w swojej dziaalnoci posiada dwa samochody (osobowe), z ktrych jeden byby uywany tylko do celw zwizanych z dziaalnoci, natomiast drugi zarwno do dziaalnoci jak i dodatkowo do celw prywatnych. Oba auta zamierza Pan naby w leasing. Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                                              • 25.08.2016Opodatkowanie sprzeday samochodu w systemie VAT-mara
                                               Pytanie podatnika: Czy przy dokonaniu dostawy rodka trwaego zakupionego bez prawa do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca ma prawo opodatkowa go wg procedury przewidzianej dla towarw uywanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug?
                                               • 11.08.2016Dotacja a opodatkowanie VAT
                                                Z uzasadnienia: A zatem, w oparciu o tak przedstawiony przez Spk opis sprawy stwierdzi naley, e otrzymana dotacja na realizacj projektu badawczo-rozwojowego nie bdzie stanowia obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdy nie stanowi czynnoci wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
                                                • 04.08.2016Odliczenie VAT od samochodu subowego
                                                 Pytanie podatnika: Czy auto prywatno-subowe moe by rozliczane w 50% podatku od towarw i usug, a drugie auto, ktre jest tylko subowe, moe by rozliczane w 100% podatku do towarw i usug?
                                                 • 28.07.2016Samochd do uytku mieszanego. Czy koszty maj wpyw na wysoko odliczenia VAT?
                                                  Pytanie: Nabyam samochd osobowy, ktry wykorzystywany jest gwnie w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Samochd zosta wpisany do ewidencji rodkw trwaych i jest amortyzowany. Ujmuj w kosztach rwnowarto 7/10 kwoty wydatkw zwizanych z eksploatacj samochodu (np. przegldy okresowe, parking, wymiana oleju, etc). Czy odliczajc podatek naliczony powinnam dodatkowo uwzgldni proporcj, ktr przyjam na cele odliczenia kosztw w PIT, w zwizku z okrelonym zakresem wykorzystywania pojazdu na cele dziaalnoci i w yciu prywatnym (tj. 7/10 x 50% VAT)?
                                                  • 27.07.2016Samochd do uytku mieszanego. Czy koszty maj wpyw na wysoko odliczenia VAT?
                                                   Pytanie: Nabyam samochd osobowy, ktry wykorzystywany jest gwnie w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Samochd zosta wpisany do ewidencji rodkw trwaych i jest amortyzowany. Ujmuj w kosztach rwnowarto 7/10 kwoty wydatkw zwizanych z eksploatacj samochodu (np. przegldy okresowe, parking, wymiana oleju, etc). Czy odliczajc podatek naliczony powinnam dodatkowo uwzgldni proporcj, ktr przyjam na cele odliczenia kosztw w PIT, w zwizku z okrelonym zakresem wykorzystywania pojazdu na cele dziaalnoci i w yciu prywatnym (tj. 7/10 x 50% VAT)?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »