Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ITPP2/4512-302/16-2/AGW

 • 19.08.2011Przekazanie nagród w konkursach i programach lojalnościowych a VAT
  Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spółkę towarów (nagród w programie lojalnościowym), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT? Czy wydanie przez Spółkę nagród w ramach organizowanych przez nią konkursów służących promocji programu lojalnościowego i realizowanych w oparciu o umowę na kompleksową obsługę programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT?
  • 09.08.2011Ubezpieczenie samochodu w leasingu a odliczenie VAT
   Pytanie podatnika: Czy w związku z otrzymaniem faktur korygujących z wykazanym podatkiem od towarów i usług w miejsce dotychczas stosowanego zwolnienia od podatku oraz bieżących faktur z opodatkowanym ubezpieczeniem pojazdów, Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur, w sytuacji gdy jako czynność podlegająca opodatkowaniu wykazano ubezpieczenie pojazdu?
   • 01.07.2011Brak NIP na fakturze a odliczenie VAT
    Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo, poprzez korektę deklaracji VAT-7, do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach, w których brak jest numeru NIP nabywcy oraz nazwy firmy? Czy dokonując tego odliczenia należy wystawić noty korygujące?
    • 02.06.2011Stawka VAT dla sprzedaży budynku mieszkalnego w stanie surowym wraz z gruntem
     Pytanie podatnika: Spółka nabyła grunt z posadowionymi na nim halami. Po zakupie planowane jest wyburzenie hal oraz scalenie i podział działek w celu wyodrębnienia 3 etapów budowy zespołu budynków mieszkalnych. Inwestycja ta zostanie zbyta jeszcze przed jej zakończeniem. Czy do sprzedaży budynku mieszkalnego w stanie surowym, który nie jest produktem finalnym, wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony, można zastosować 8% stawkę VAT?
     • 20.04.2011Odliczenie VAT z faktur wystawionych na zleceniobiorcę
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zleceniodawca (spółka) zlecając podmiotowi trzeciemu przygotowania pod klucz elektrowni, zleci dokonanie wpłat i zaliczek na poczet uzyskanych przyszłych przyłączy wiatrowych, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur zaliczkowych, na których widnieje jako nabywca, gdzie faktycznym płatnikiem, zgodnie z umową był podmiot trzeci?
      • 31.03.2011Opodatkowanie podatkiem VAT aportu przedsiębiorstwa
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz z 3 osobami fizycznymi (będącymi jednocześnie udziałowcami spółki) zamierza założyć spółkę komandytową. Czy wniesienie swojego przedsiębiorstwa do nowej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
       • 25.10.2010Odliczenie VAT z tytułu importu towarów
        Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, pomimo, iż Spółka nie jest właścicielem importowanych towarów?
        • 17.09.2010Zarządzanie przedsiębiorstwem na podstawie umowy zlecenia a VAT
         Pytanie podatnika: Czy czynności zarządzania spółką wykonywane od dnia 1 maja 2010 r. na podstawie umowy zlecenia są usługą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co skutkuje, że Wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować uzyskane wynagrodzenie fakturą VAT, zaewidencjonować przedmiotową fakturę VAT w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla podatku od towarów i usług oraz zadeklarować podatek należny według stawki podatkowej w wysokości 22% w deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy?
         • 06.09.2010Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT
          Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kar umownych?
          • 20.08.2010Darowizna firmowego samochodu na rzecz żony prowadzącej działalność gospodarczą
           Pytanie podatnika: Czy po stronie żony, jak i męża powstają jakieś obowiązki na gruncie podatku od towarów i usług?
           • 19.08.2010Dokumentowanie fakturą VAT usług pokrytych z kaucji gwarancyjnej
            Pytanie podatnika: Czy zaliczenie kaucji gwarancyjnej pobranej od najemcy tytułem ewentualnych odszkodowań i szkód na poniesione przez wynajmującego nakłady i wydatki w usunięciu usterek i uszkodzeń w lokalu, rodzi obowiązek wystawienia faktury VAT w celu rozliczenia kaucji gwarancyjnej?
            • 28.06.2010Prawo do odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do napędu quada
             Pytanie podatnika: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych oraz wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Na potrzeby działalności gospodarczej zakupiłem dwa pojazdy czterokołowe typu quad. Czy w związku z powyższym przysługuje, czy nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do ww. pojazdów, tj. quadów?
             • 04.06.2010Prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
              Pytanie podatnika: W grudniu 2008 r., prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów, przekroczyła Pani przychód w wysokości 50.000,00 zł. W związku z tym zobowiązana była Pani od ww. miesiąca do płacenia podatku od towarów i usług. W 2009 r. wartość sprzedaży opodatkowanej, bez kwoty podatku, wyniosła 46.163,00 zł. W miesiącu styczniu złożyła Pani dokumenty dotyczące „rezygnacji z podatku od towarów i usług” od miesiąca lutego 2010 r. Czy od 2010 r. można wybrać zwolnienie od podatku od towarów i usług, a jeżeli nie, to w którym momencie można z niego skorzystać?
              • 23.04.2010Dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę
               Pytanie podatnika: Czy wygenerowany w systemie komputerowym Spółki dokument przewozu, który Spółka będzie otrzymywać od przewoźnika, który będzie zawierał, m.in. podpis odbiorcy, potwierdzający fakt dostarczenia do niego towaru na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju, będzie dokumentem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i będzie on uprawniał do zastosowania 0% stawki podatku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
               • 20.04.2010Zaliczka na poczet WDT
                Ustawodawca w sposób szczególny określił moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu uiszczanych przez polskich podatników zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
                • 09.04.2010Prawo do odliczenia VAT z faktury nie zwierającej pełnej nazwy firmy
                 Pytanie podatnika: Czy faktura wystawiona na imię i nazwisko, które znajduje się w pełnej nazwie firmy daje prawo do odliczenia podatku?
                 • 16.03.2010Dane sprzedawcy na fakturze VAT
                  Pytanie podatnika: Jakie oznaczenie przedsiębiorcy winno znajdować się na fakturach VAT wystawianych przez Wnioskodawcę i fakturach VAT wystawianych dla Wnioskodawcy, jako przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą objętą wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, w której w pozycji „oznaczenie przedsiębiorcy” wskazane zostały dwie różne nazwy działalności prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę? Czy możliwe jest zamienne posługiwanie się nazwami na fakturach VAT?
                  • 08.03.2010Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu części do naprawy samochodów
                   Pytanie podatnika: Czy można odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego od zakupu części zużytych do remontu i naprawy samochodów osobowych?
                   • 19.02.2010Sprowadzasz i sprzedajesz samochody? – prowadzisz działalność gospodarczą 
                    Pytanie podatnika: Czy taka sprzedaż majątku osobistego, tj. owych pięciu samochodów, będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i czy taka sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
                    • 17.02.2010Kupujesz quada? Odlicz cały VAT
                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakupu pojazdu, tj. quada, przysługuje odliczenie podatku naliczonego od jego zakupu tylko do wysokości 60% nie więcej niż 6000,00 zł, czy też można odliczyć podatek naliczony w całości?
                     • 11.02.2010Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT
                      Pytanie podatnika: Czy przedszkole powinno zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług?
                      • 28.01.2010Kiedy sprzedaż towarów ma charakter ciągły
                       Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy dokonywane z regularną powtarzalnością czterech dostaw w miesiącu, można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, a tym samym, czy prawidłowe jest dokumentowanie takich dostaw dokonywanych w danym miesiącu jedną zbiorczą fakturą wystawioną, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży?
                       • 18.12.2009Premia pieniężna jak rabat
                        Pytanie podatnika: Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług udzielanie premii pieniężnych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem i czy powinny być one dokumentowane fakturą, a jeśli nie, to w jaki sposób należy je prawidłowo dokumentować?
                        • 16.12.2009Darowizna firmowego samochodu
                         Pytanie podatnika: Jaka będzie podstawa opodatkowania przekazywanej darowizny?
                         • 03.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 12
                          Rozpoczynamy omawianie wymogów stawianych dokumentom księgowym, które stanowią podstawę wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Po każdym z odcinków poświęconych wybranemu dokumentowi (dokumentom) przedstawimy stanowiska organów podatkowych w kwestiach szczegółowych i budzących wątpliwości podatników.
                          • 26.06.2009Kiedy nota, kiedy faktura korygująca
                           W listach naszych Czytelników bardzo często pojawiają się pytania dotyczące sposobu postępowania w przypadkach, w których stwierdzą oni różnego rodzaju błędy w dokumentach. Najwięcej pytań dotyczy faktur VAT, a liczba możliwych pomyłek i ich kombinacji jest naprawdę spora. Postaram się odpowiedzieć, kiedy i kto może i powinien sporządzać dokumenty korygujące w razie wystąpienia błędów.
                           • 10.04.2008Naprawy gwarancyjne a VAT
                            Pytanie podatnika: Czy zwrot ponoszonych przez Spółkę kosztów napraw gwarancyjnych otrzymanych od dostawcy w następstwie zawartej umowy dealerskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                            • 04.03.2008Wykup samochodu osobowego od firmy leasingowej
                             Pytanie podatnika: Czy mam prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego z faktury wykupu samochodu? Czy w przypadku sprzedaży samochodu w miesiącu jego wykupu można zastosować stawkę zwolnioną podatku?

                            « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]