Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ITPP2/4512-302/16-2/AGW

 • 16.06.2014Samochody a odliczenie VAT. Początek problemów?
  Nie trzeba było niestety długo czekać. Pierwsze problemy z odliczaniem VAT od samochodów według nowych zasad już się pojawiają. Organom podatkowym znowu wydaje się, że wiedzą więcej o działalności podatnika niż on sam.
  • 04.06.2014Leasing samochodu w VAT po 1 kwietnia 2014 r.
   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest podatnikiem VAT czynnym z najmu. Wynajmuje całorocznie dom. W kwietniu 2014 r., zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy. Samochód będzie używany do dojazdów do wynajmowanego domu. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć podatek od towarów i usług w związku z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego?
   • 26.05.2014Usługi turystyczne a VAT. Rozliczenie zaliczek
    Pytanie podatnika: Czy i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania zaliczki na usługi turystyczne? W przypadku przyjęcia, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki, jak ustalić podstawę opodatkowania dla zaliczek otrzymanych na poczet wykonania usługi turystycznej?
    • 16.05.2014Odliczanie VAT z faktury szacunkowej za energię elektryczną
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturze VAT szacunkowej dokumentującej należność brutto dla dostawcy energii elektrycznej za prognozowane zużycie przez podatnika energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, która to energia elektryczna jest wykorzystywana przez stronę do celów związanych z działalnością gospodarczą?
     • 12.05.2014Sprzedaż przedsiębiorstwa. Z VAT czy bez VAT?
      Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to, że taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT. Sprawdźmy jednak, jakie warunki muszą być spełnione.
      • 09.05.2014Gmina i jednostki budżetowe jako podatnicy VAT
       Pytanie podatnika: Czy gmina i jej jednostki budżetowe powinny być traktowane dla celów rozliczeń VAT jako jeden podatnik i dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego przez Gminę?
       • 07.05.2014Usługi edukacyjne a VAT
        Pytanie podatnika: Z jaką stawką podatku wystawić fakturę za usługi edukacyjne na rzecz spółki?
        • 14.04.2014Dotacja a opodatkowanie VAT
         Pytanie podatnika: Czy stosownie do treści art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja wpływa na podstawę opodatkowania?
         • 09.04.2014Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem
          Pytanie podatnika: Zdarza się, że faktura za otrzymane towary doręczana jest spółce z opóźnieniem. Wobec tego może się zdarzyć tak, że zamówione towary spółka otrzyma np. w styczniu, który będzie miesiącem dokonania dostawy, a fakturę potwierdzającą dostawę tych towarów otrzyma w maju. Czy spółka będzie postępowała prawidłowo dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymała fakturę dokumentującą dokonaną wcześniej dostawę?
          • 09.04.2014Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem
           Pytanie podatnika: Zdarza się, że faktura za otrzymane towary doręczana jest spółce z opóźnieniem. Wobec tego może się zdarzyć tak, że zamówione towary spółka otrzyma np. w styczniu, który będzie miesiącem dokonania dostawy, a fakturę potwierdzającą dostawę tych towarów otrzyma w maju. Czy spółka będzie postępowała prawidłowo dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymała fakturę dokumentującą dokonaną wcześniej dostawę?
           • 27.03.2014Sprzedaż nieruchomości. Opodatkowana VAT czy zwolniona?
            Pytanie podatnika: Przy założeniu, że Wnioskodawca będzie podatnikiem z tytułu sprzedaży części nieruchomości użyczonej Spółce, czy transakcja sprzedaży tej części podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o podatku od towarów i usług?
            • 25.03.2014Podatki 2014: Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług
             Pytanie podatnika: Czy w stosunku do usług długoterminowych przyjmowanych przez klienta etapowo Wnioskodawca po 1 stycznia 2014 r. będzie zobowiązany do rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT według zasad wskazanych w art. 19a ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT, tj. w momencie wykonania danego etapu usługi, dla którego określona została zapłata w odniesieniu do kwoty zapłaty przypadającej na ten etap?
             • 04.12.2013Nieodpłatne przekazanie samochodów osobowych na rzecz osób współpracujących a VAT
              Pytanie podatnika: Czy powierzenie osobom współpracującym do użytku służbowego samochodów osobowych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
              • 14.11.2013Podatki 2014: Wystawianie zbiorczych faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty
               Pytanie podatnika: W jaki sposób wystawiać faktury korygujące dokumentujące przyznane rabaty do końca 2013 roku i po 1 stycznia 2014 r.?
               • 04.10.2013Treść faktury korygującej dokumentującej rabat
                Pytanie podatnika: Czy przepisy rozporządzenia oraz ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. należy interpretować w ten sposób, że dla udokumentowania udzielenia rabatu spółka może wystawiać fakturę korygującą zawierającą wyłącznie elementy treści wymienione w § 13 ust. 3 i 8 rozporządzenia?
                • 25.09.2013VAT: Dostawa towarów przekazywanych w ramach akcji promocyjnej
                 Pytanie podatnika: Czy jeśli zakupiony sprzęt RTV lub „własne wyroby i towary” (sprzedane następnie za cenę netto 1 zł) służą czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawca ma prawo od wartości zakupu tych towarów w całości odliczyć podatek naliczony? Czy prawidłowe jest stanowisko uznające sprzedaż w ramach akcji promocyjnej, po cenie obniżonej do 1 zł netto, jako udzielenie rabatu (bonifikaty) i tym samym podstawą opodatkowania jest cena uwzględniająca kwotę tego rabatu?
                 • 06.09.2013WNT: Numer identyfikacyjny w informacji podsumowującej VAT-UE
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca importuje banany głównie z Ekwadoru, które są sprowadzane na teren UE. Zgłaszającymi towar do odprawy celnej są przedstawiciele podatkowi Zainteresowanego, którzy podają dla transakcji swój numer unijny poprzedzony właściwym kodem. Transakcja będąca przedmiotem sprawy spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wykazania w informacji podsumowującej w pozycji kontrahenta dokonującego dostawy swój numer identyfikacyjny?
                  • 30.08.2013Prezenty o małej wartości a VAT
                   Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie opisanych w stanie faktycznym towarów (prezentów) o jednostkowej cenie nabycia (bez podatku) bądź jednostkowym koszcie wytworzenia (nieobejmującym podatku akcyzowego) niższym niż 10 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bez względu na ilość prezentów przekazywanych jednorazowo jednemu kontrahentowi i ich łączną wartość?
                   • 27.08.2013Znak towarowy wniesiony aportem do spółki a VAT
                    Pytanie podatnika: Czy podstawą opodatkowania VAT w przypadku aportu znaków towarowych do SKA, z wykorzystaniem instytucji tzw. agio, będzie wartość znaków towarowych wynikająca z wyceny sporządzonej przez właściwego rzeczoznawcę, czy też wartość znaków towarowych wynikająca z wyceny będzie wartością brutto, natomiast podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa znaków towarowych wynikająca z wyceny, pomniejszona o kwotę VAT?
                    • 31.07.2013Opodatkowanie VAT czynności użyczenia budynku rodzinie
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT czynnym. Zamierza, wraz z żoną, użyczyć budynek (składnik majątku prywatnego) dzieciom (córce i synowi), które w tym obiekcie będą świadczyć usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Dzieci Wnioskodawcy zawrą umowy z dostawcami „mediów” i na tej podstawie będą bezpośrednio opłacali ich koszty. Czy umowa użyczenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                     • 23.07.2013Prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni
                      Pytanie podatnika: Czy potrącenie części zobowiązania z tytułu zakupu nieruchomości przez Wnioskodawcę z zobowiązaniem SKA z tytułu wydania przedmiotu pożyczki udzielonej przez SKA Wnioskodawcy oraz uregulowanie pozostałej części zobowiązania z tytułu zakupu nieruchomości przez Wnioskodawcę poprzez przejęcie zobowiązania SKA z tytułu kredytów/pożyczek będzie traktowane na równi z zapłatą i tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony - przy założeniu spełnienia pozostałych warunków - do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyspieszonym terminie 25 dni zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT?
                      • 12.07.2013VAT: Sprzedaż firmowych maszyn przed rozpoczęciem działalności
                       Pytanie: Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Nabyłem używany ciąg technologiczny maszyn pod określoną produkcję. Nabycia tego dokonałem z zamiarem rozpoczęcia działalności. Nie odliczyłem i nie będę odliczał podatku naliczonego wykazanego w fakturze. Czy jeśli nie rozpocznę działalności, np. z powodu nie znalezienia odpowiedniej lokalizacji lub pogorszenia się koniunktury gospodarczej w branży i po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakupu (liczonych od końca miesiąca nabycia rzeczy) podejmę decyzję o sprzedaży ww. maszyn (w jednej transakcji, jednemu odbiorcy), to będę zobowiązany odprowadzić VAT z tytułu tej sprzedaży?
                       • 11.07.2013Nabycie wierzytelności a VAT
                        Pytanie podatnika: Czy wstąpienie w stosunek subrogacji i wejście przez Spółkę w prawa wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, nie jest usługą, a tym samym pozostaje czynnością poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług?
                        • 09.07.2013VAT od sprzedaży samochodów nabytych w drodze spadku
                         Pytanie: Mój zmarły w czerwcu 2012 r. syn, jako podatnik VAT, prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu z zagranicy i handlu pojazdami (samochodami osobowymi i ciężarowymi). Po jego śmierci zostałam wraz z mężem prawnym spadkobiercą samochodów, które zostały sprowadzone i nie sprzedane. Samochody zostały zakupione na faktury VAT-marża. Zarówno ja, jak i mój mąż nie zamierzamy kontynuować działalności prowadzonej przez syna. Czy sprzedając samochody będę zobowiązana zapłacić podatek od towarów i usług, a jeżeli tak, jak to rozliczyć?
                         • 01.07.2013Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna a rozliczenie VAT
                          Pytanie podatnika: Czy opisane w niniejszym wniosku transakcje, mogą być traktowane jako wypełniające definicję wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, o której mowa jest w art. 135 ustawy o VAT, w odniesieniu do której rozliczenie podatku VAT może zostać dokonane na zasadach, właściwych dla procedury uproszczonej przewidzianej w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT?
                          • 13.06.2013Stawka podatku na wynajem statku
                           Pytanie podatnika: Czy podatnik, świadczący usługi najmu statku śródlądowego i morskiego, ma prawo do zastosowania 8% stawki VAT w sytuacji, gdy wynajmuje statek wraz z załogą a najemca wykorzystuje przedmiot najmu do świadczenia usług transportu śródlądowego pasażerskiego w przybrzeżnym pasie morskim oraz rejsów pasażerskich po wodach śródlądowych?
                           • 11.06.2013Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na rzecz wspólnika a VAT
                            Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Spółkę, na cele prywatne jednego ze wspólników, samochodu osobowego, wykupionego z leasingu, po ponad pół roku jego używania (licząc od dnia wykupu z leasingu) za kwotę 884,48 zł brutto, jest czynnością zwolnioną od podatku (od kwoty wykupu odliczono 60% kwoty podatku)?
                            • 07.06.2013Podatki 2013: Odliczanie podatku z „faktur VAT”
                             Pytanie podatnika: Czy od stycznia 2013 r. na podstawie dokumentów o nazwie „faktura VAT”, Spółka nadal może odliczać podatek naliczony?
                             • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                              Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                              • 11.04.2013VAT: Miejsce świadczenia usług magazynowania
                               Przedsiębiorcy działający w branży logistycznej mają istotny problem dotyczący prawidłowego rozliczania dla celów VAT usług magazynowania świadczonych na rzecz zagranicznych kontrahentów.
                               • 11.04.2013Bezpłatna wymiana książek a opodatkowanie PIT
                                Pytanie podatnika: Czy bezpłatna wymiana książek, która odbywa się w wydzielonej przez Panią części sklepu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                • 19.03.2013Zwrot VAT dla podróżnych
                                 Pytanie podatnika: Czy istnieje prawne ograniczenie sprzedaży towaru metodą „TAX FREE FOR TOURISTS” na jednym dokumencie?
                                 • 01.03.2013Zmiana przeznaczenia samochodu ciężarowego a obowiązek korekty VAT
                                  Z uzasadnienia: Ocena skutków prawnych zdarzenia, które miało miejsce pod rządem ustawy ustanawiającej prawo do odliczenia podatku naliczonego (ustawa o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku) powinna być dokonywana w oparciu o przepisy obowiązujące w czasie dokonania odliczenia. Te przepisy bowiem określały kto i na jakich zasadach może skorzystać z prawa do odliczenia oraz w jakich przypadkach może to prawo utracić. Zatem zmiana przeznaczenia, sprowadzonego w 2010 r. z Niemiec, samochodu ciężarowego na osobowy nie spowoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego.
                                  • 20.02.2013Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków
                                   Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości przeznaczonej do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską, gdy przedmiotowa faktura jest wystawiona na imię obojga małżonków, w tym na jednego z nich będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nabywającego powołaną nieruchomość do celów swojej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?
                                   • 18.01.2013VAT: Uznanie transakcji za eksport towarów
                                    Pytanie podatnika: Czy przy eksporcie pośrednim na warunkach Ex-Works, kraj odprawy celnej ma znaczenie dla wykazania tej transakcji dla potrzeb VAT, czy można uznać taką dostawę za eksport?
                                    • 11.01.2013Sprzedaż gruntów przez osobę fizyczną a opodatkowanie VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy sprzedaż gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                     • 14.12.2012Stawka VAT na bilet wstępu do parku rozrywki
                                      Z uzasadnienia: Nie można ograniczać stosowanie stawki 8% tylko do opłaty za "wstęp" do danego obiektu, na określony teren itd. w celu zachowania biernego czyli przykładowo oglądania filmu, spektaklu teatralnego, meczu, zaś wstęp do obiektu w którym nabywca biletu (uiszczający opłatę) będzie aktywnie korzystał z wyposażenia tego obiektu na przykład z urządzeń na placu zabaw, czy z urządzeń parku linowego nie będzie przez tą stawkę objęty. Trzeba zauważyć, że podatnik nie wskazuje, by klienci po wejściu do parku rozrywki korzystali z pomocy, "szkolenia", czy rad osób "pracujących" w tym parku tj. opiekunów, trenerów itd.
                                      • 04.12.2012Odliczenie VAT z biletu elektronicznego
                                       Bilety elektroniczne nie są już czymś wyjątkowym. Rozliczamy w ten sposób podróże samolotem czy pociągiem. Czy bilet otrzymany w tej formie uprawnia jednak do odliczenia VAT? Czy bilet elektroniczny możemy traktować jako fakturę VAT?
                                       • 19.11.2012Rezygnacja ze statusu czynnego podatnika VAT
                                        Pytanie podatnika: Od 1997 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W 2008 r. zlikwidował prowadzoną działalność gospodarczą, nadal osiągając przychody z tytułu najmu lokalu, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności, objęta obowiązkiem VAT. Przychody Wnioskodawcy za minione lata nie przekroczyły limitów, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Kiedy Wnioskodawca może powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT - z początkiem dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym, czy z początkiem nowego roku?
                                        • 12.11.2012Rozliczenie zakupu prawa do domeny internetowej
                                         Zakup domeny internetowej może wiązać się z nabyciem zarówno prawa do domeny, które wynika z rejestracji u rejestratora, jak i prawa do korzystania z nazwy domeny, która może stanowić utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm., dalej: prawo autorskie).
                                         • 18.10.2012Przekazanie budynku na cele osobiste a obowiązek korekty VAT
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w latach 1996-1999 poniósł wydatki na budowę budynku usługowo-handlowo-mieszkalnego. Podatek od towarów i usług od poniesionych wydatków został odliczony. Budynek przeznaczono na wynajem. W sierpniu 2008 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na jego modernizację. Podatek naliczony od tych wydatków został odliczony. W bieżącym roku Wnioskodawca zamierza wycofać budynek z działalności i przeznaczyć na własne potrzeby. Czy przekazanie ww. budynku będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
                                          • 17.04.2012Usługi turystyczne a opodatkowanie VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy usługa, polegająca na organizowaniu wyjazdów na konferencje branżowe, świadczona na terenie Unii Europejskiej i poza nią na zlecenie polskiego podmiotu, może być w świetle ustawy o podatku od towarów i usług uznana za usługę, którą określa art. 119, objętą szczególną procedurą opodatkowania usług turystycznych, na udokumentowanie której wystawia się fakturę „VAT marża”? Jaką stawkę zastosować?
                                           • 09.03.2012Opodatkowanie VAT sprzedaży działek
                                            Pytanie podatnika: Czy sprzedaż wymienionych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                            • 02.03.2012Prowadzenie przedszkola i opieka nad dziećmi a VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym usługi nauczania na poziomie przedszkolnym, świadczone przez firmę, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
                                             • 09.02.2012Odliczenie VAT od zakupu nagród dla klientów
                                              Jeśli nabycie nagród związane jest ze sprzedażą opodatkowaną, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących ich nabycie – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 20 stycznia 2012 r. nr ITPP2/443-1534/11/RS.
                                              • 08.02.2012Sposób korygowania błędnie wystawionych faktur
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą. W celu sprawniejszego dokumentowania swoich transakcji sprzedaży fakturowanie dostaw powierzono nabywcy. Nabywca dokonał błędnego zafakturowania obrotu z tytułu sprzedaży towarów. Przyczyną powstania pomyłki był błąd kasjera. Wnioskodawca zamierza odmówić zaakceptowania i przyjęcia faktury sprzedaży i skierować pisemną prośbę/informację do nabywcy o anulowaniu faktury. Natomiast rzeczywisty obrót Wnioskodawca udokumentuje dowodem wewnętrznym w formie polecenia księgowania. Czy sposób postępowania w zakresie nieprawidłowych faktur sprzedaży jest prawidłowy?
                                               • 14.12.2011Kradzież samochodu – skutki podatkowe i rachunkowe
                                                Samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej – co do zasady – zalicza się do środków trwałych. Kradzież środka trwałego powoduje powstanie straty w majątku podatnika. Ma ona swoje konsekwencje w rozliczeniach podatkowych. Powinna także znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych firmy.
                                                • 17.11.2011Eksport towarów z rozpoczęciem procedury wywozu poza terytorium Polski a VAT
                                                 Pytanie podatnika: Spółka dokonała wywozu wyrobów z terytorium Polski poza granicę UE (do Norwegii) za pośrednictwem spedytora, na warunkach Incoterms Ex Works. W miesiącu sprzedaży oraz w miesiącu następnym Spółka nie otrzymała potwierdzenia wywozu wyrobów przez właściwy urząd celny określony w przepisach celnych, w związku z czym przedmiotowa sprzedaż została uznana za krajową. W dniu 16 marca 2011 r. szwedzki urząd celny potwierdził wywóz wyrobów poza terytorium Wspólnoty. Czy Spółka powinna zastosować stawkę podatku 0% do sprzedaży ww. wyrobów i wykazać tę sprzedaż jako eksport wyrobów w deklaracji VAT-7 za marzec 2011 r.?
                                                 • 17.11.2011Obowiązek składania informacji podsumowujących
                                                  Pytanie podatnika: Czy na Spółce jako zarejestrowanym od kwietnia 2010 r. podatniku VAT UE spoczywał obowiązek składania informacji podsumowujących w terminach ustawowych za okres od miesiąca lipca 2010 r. do miesiąca lutego 2011 r., w którym to okresie Spółka nie dokonywała jakichkolwiek nabyć ani też dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz czy fakt niezłożenia przez Spółkę przez sześć kolejnych miesięcy informacji podsumowujących skutkuje, iż z dniem 31 grudnia 2010 r. Spółka utraciła status podatnika VAT UE?
                                                  • 15.09.2011Pożyczka zwolniona z VAT nie podlega PCC
                                                   Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wyrobów do spawania i cięcia. Firma S.A. (pożyczkodawca) zajmuje się zaś produkcją spawarek. Oba podmioty są podatnikami podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdarza się, że podmioty te odpłatnie udzielają pożyczek. Spółka planuje zawarcie z pożyczkodawcą umowy odpłatnej pożyczki pieniężnej. Czy w czynność udzielenia spółce pożyczki za wynagrodzeniem będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »