Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie działalności gospodarczej

 • 22.05.2007Za co spółdzielnia mieszkaniowa płaci podatek od nieruchomości
  Interpelacja nr 6781 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących płacenia przez spółdzielnie mieszkaniowe podatku od niektórych nieruchomości
  • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
   Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
   • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
    Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
    • 15.05.2007Plany wprowadzenia ryczałtu VAT dla małych firm
     Interpelacja nr 6622 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ryczałtu w podatku VAT dla małych firm
     • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
      Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
      • 24.04.2007Opodatkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi
       Interpelacja nr 6260 do ministra finansów w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
       • 24.04.2007Ulga meldunkowa przy sprzedaży mieszkania
        Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ewentualnego zastosowania "ulgi meldunkowej".
        • 19.04.2007Taksówkarze mogą rozliczać VAT ryczałtem
         Interpelacja nr 6203 do ministra finansów w sprawie podwyższenia limitu przychodów nieobjętych podatkiem VAT dla taksówkarzy
         • 18.04.2007Samozatrudnienie w branży ochrony zdrowia
          Interpelacja nr 6191 do ministra finansów w sprawie wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie subkontraktów w ochronie zdrowia
          • 13.04.2007Opodatkowanie zaliczek
           W obrocie gospodarczym, w ramach zawieranych transakcji, bardzo często na poczet dostaw towarów bądź usług otrzymuje się część zapłaty (zaliczkę, przedpłatę, ratę, zadatek). Każde takie zdarzenie ma określone konsekwencje w sferze podatkowej. Poniżej przybliżymy zasady opodatkowania zaliczek na gruncie ustaw o podatku dochodowym i ustawy o podatku od towarów i usług.
           • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
            Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług:
            • 05.04.2007Nowa dyrektywa VAT (4) - Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu
             Przepisy nowej dyrektywy służące określeniu miejsca opodatkowania w przypadku transakcji transgranicznych (międzynarodowych) nie mają zastosowania do obrotu towarowego w obrębie Polski. Zasady określające miejsce świadczenia transakcji transgranicznych (międzynarodowych) wskazują miejsce opodatkowania transakcji (miejsce powstania obowiązku podatkowego), a tym samym określają, na terytorium którego państwa została ona zrealizowana, co uprawnia to państwo do poboru podatku z jej tytułu. Przepisy nowej dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347 – dalej dyrektywy) obowiązują od 1.01.2007 r.
             • 05.04.2007Poseł troszczy się o budżet, ale nie czyta przepisów
              Interpelacja nr 5553 do ministra finansów w sprawie pilnej potrzeby zmiany przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży nieruchomości
              • 03.04.2007Nowa dyrektywa VAT (3) - Przedmiot opodatkowania i transakcje podlegające opodatkowaniu w nowej dyrektywie VAT
               Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT został określony w nowej dyrektywie w dwóch miejscach. Pierwszy to Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania, art. 2 do 4 (poprzednio w VI dyrektywie w Tytule II — Przedmiot opodatkowania, w art. 2). Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT, stosownie do zasady powszechności opodatkowania, określony został możliwie w bardzo szeroki sposób. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej poddano cztery rodzaje czynności:
               • 02.04.2007Dyżur telefoniczny ekspertów z Ministerstwa Finansów
                Ministerstwo Finansów organizuje dyżur telefoniczny dla wszystkich osób poszukujących dodatkowych informacji na temat rozliczeń podatku dochodowego za 2006 r. W poniedziałek, 2 kwietnia br., od godz. 10.00 do 13.00, eksperci z Departamentu Podatków Bezpośrednich w Ministerstwie Finansów będą odpowiadali na pytania podatników.
                • 02.04.2007Nowa dyrektywa VAT (2) - Podatnicy VAT
                 Podstawowe przepisy dotyczące statusu podatników w systemie podatku VAT zawarte są w Tytule III „Podatnicy”, w art. 9 - 13 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347), Te przepisy są w zasadzie powtórzeniem przepisów dotyczących statusu podatników zawartych w art. 4 VI dyrektywy (Tytuł IV).
                 • 29.03.2007Nowa dyrektywa VAT (1) - Naczelne zasady systemu podatku VAT w VI dyrektywie i nowej dyrektywie VAT
                  Podstawowe zasady systemu podatku VAT zawarte w nowej dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) są powtórzeniem zasad zawartych w dotychczasowych dyrektywach VAT. Na podstawie art. 411, nowa dyrektywa uchyliła z dniem 1.01.2007 r.: a) I Dyrektywę Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC), b) VI Dyrektywę Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych — powszechny system podatku od wartości dodanej — ujednolicona podstawa wymiaru podatku (ze zm.) (77/388/EEC).
                  • 19.03.2007Dostawa działek budowlanych
                   Pytanie podatnika: Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                   • 08.03.2007O limitach zwolnień VAT
                    Interpelacja nr 6016 do ministra finansów w sprawie nowych progów podatkowych w podatku VAT oraz podatku dochodowym dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu lub księgi podatkowej
                    • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
                     Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
                     • 02.03.2007KPP: Kolejne obciążenia podatkowe
                      Ministerstwo Finansów planuje ustanowienie nowego tytułu podatkowego – VAT-u od wynagrodzeń menedżerów na kontraktach, władz spółek oraz twórców i samozatrudnionych. Od wszystkich tych, którzy wykonują pracę na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło. Zwolnione mają być tylko osoby uzyskujące dochody do 10 tys. euro. - Zdecydowanie protestujemy przeciwko obciążaniu dochodów z pracy kolejnymi podatkami – komentuje pomysł resortu finansów Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich - Przypominam, że założenia zawarte w programie „Solidarne Państwo” oraz obietnice rządu mówiły o zmniejszaniu obciążeń podatkowych.
                      • 22.02.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część I
                       Rozpoczynamy publikację cyklu odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki najmu i dzierżawy. Raz w tygodniu odpowiemy na najczęściej pojawiające się w związku z najmem i dzierżawą pytania.
                       • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na ułatwienia dla przedsiębiorców
                        Interpelacja nr 5783 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych i rachunkowych obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa
                        • 19.02.2007Rozliczenie straty ze źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
                         Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej polega na tym, że często przedsiębiorca ponosi znaczne koszty na początku działalności, ale zyski osiąga dopiero po kilku latach. Tymczasem okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter roczny. Ustawodawca, zdając sobie sprawę z takiej sytuacji, wprowadził w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) regulacje umożliwiające rozliczanie straty ze źródła przychodów (art. 9).
                         • 12.02.2007Opodatkowanie dochodów uzyskanych w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej
                          Pytanie: W jakiej formie powinienem rozliczyć podatek dochodowy za okres od rozpoczęcia działalności do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
                          • 09.02.2007Opodatkowanie podatkiem VAT najmu lokalu użytkowego
                           Pytanie podatnika: Czy czynności najmu lokalu użytkowego (stanowiącego współwłasność ustawową), w sytuacji gdy umowę najmu tego lokalu podpisała tylko żona wnioskodawcy, nie podlegają opodatkowaniu u wnioskodawcy?
                           • 07.02.2007Karta podatkowa
                            Karta podatkowa to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania możliwa jest dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest najprostszym sposobem płacenia podatków, który nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości, a rachunki wystawia się tylko na żądanie klienta.
                            • 31.01.2007Umorzenie skapitalizowanych odsetek od pożyczki
                             Pytanie podatnika: dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek.
                             • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                              Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.
                              • 19.01.2007Zmiana formy opodatkowania z karty podatkowej na ryczałt
                               Pytanie podatnika: dotyczy możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za cały 2006 r.
                               • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
                                Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
                                • 09.01.2007Sprzedaż towarów objętych spisem likwidacyjnym
                                 Pytanie podatnika: Jakie ciążą na mnie obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów?
                                 • 01.01.2007Przychody z najmu mieszkania a koszty amortyzacji i ubezpieczenia prywatnego samochodu
                                  Pytanie podatnika: Czy uzyskując przychody ze źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego używanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
                                  • 11.12.2006Wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej
                                   Pytanie podatnika: 1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej? 2. Czy spółka jawna jest zobowiązana kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej, która wniosła przedsiębiorstwo aportem?
                                   • 16.11.2006Komunikat MF w sprawie artykułu dziennika ‘Fakt’, dotyczącego sytuacji osób samozatrudnionych
                                    Nawiązując do artykułu dziennika "Fakt", dotyczącego sytuacji osób "samozatrudnionych", Ministerstwo Finansów informuje, że celem przyjętej przez Sejm w dniu 27 października 2006 r. modyfikacji definicji pozarolniczej działalności gospodarczej jest wykluczenie sytuacji, w których pracodawcy zmuszaliby pracowników do zakładania działalności gospodarczej jedynie ze względu na chęć obniżenia kosztów pracy, pomimo, że w rzeczywistości charakter świadczonej pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy nie uległ zmianie.
                                    • 14.11.2006Opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego
                                     Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów wypłacanych na podstawie kontraktu menedżerskiego podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
                                     • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
                                      Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
                                      • 12.11.2006Nagroda uzyskana w konkursie dla sprzedawców
                                       Pytanie: Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Od kilku lat współpracuje z firmą X na podstawie umowy agencyjnej. W tym roku został przeprowadzony konkurs dla sprzedawców X, w wyniku którego wygrałem nagrodę w formie bonów towarowych na kwotę 5.000 zł. W jaki sposób powinienem opodatkować powyższą nagrodę? Czy podlega ona opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 06.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (3)
                                        Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. Dzisiaj opodatkowanie podatkiem jednolitym 19% i opodatkowanie sprzedaży (zamiany) nieruchomości, dokonywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą.
                                        • 29.10.2006Użyczenie przez wspólnika spółki jawnej nieruchomości na potrzeby spółki
                                         Pytanie: Razem z bratem i matką prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Ja i brat mamy po 35% udziału w spółce, matka - 30% udziału. Moi rodzice są współwłaścicielami nieruchomości, którą nieodpłatnie udostępniają tej spółce jawnej. Jakie skutki podatkowe rodzi dla mnie, jako wspólnika spółki jawnej, nieodpłatne korzystanie z nieruchomości udostępnionej spółce jawnej przez jednego ze wspólników i jej męża, skoro jestem spokrewniony z właścicielami nieruchomości?
                                         • 25.10.2006Opodatkowanie usług agroturystycznych
                                          Agroturystyka staje się coraz popularniejszą formą wypoczynku, jednak pamiętać należy, że dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych działalność ta może nie być obojętna podatkowo. Podejmując decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług agroturystycznych warto zapoznać się z możliwościami rozliczenia z fiskusem, formami opodatkowania czy też warunkami zwolnienia podatkowego.
                                          • 25.10.2006Likwidacja zwolnienia wyeliminuje problem z definicją
                                           Interpelacja nr 3986 do ministra finansów w sprawie braku definicji remontu na gruncie ustaw podatkowych
                                           • 23.10.2006Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny jest opodatkowana?
                                            Interpelacja nr 3836 do ministra finansów w sprawie interpretacji przez organy skarbowe przepisów podatkowych dotyczących nieoprocentowanych pożyczek udzielonych najbliższej rodzinie
                                            • 22.10.2006Opodatkowanie garaży podatkiem od nieruchomości
                                             Pytanie: Jak powinienem opodatkować podatkiem od nieruchomości garaż wolnostojący stanowiący oddzielny budynek, a jak garaż usytuowany w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego, stanowiący część tego budynku? Garaże nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
                                             • 19.10.2006Dotacje a VAT
                                              Otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu VAT, gdy bezpośrednio obniżają cenę towaru lub świadczonej usługi. Tak przynajmniej wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.Podstawą opodatkowania jest bowiem obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT. Obrót jest rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zarazem obrót ten zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.Nie każda jednak dotacja zwiększy podstawę opodatkowania, a więc tym samym będzie objęta podatkiem VAT.