Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

auto jako reklama

 • 30.07.2020Tarcza finansowa: PFR bezzasadnie odmawia wypaty subwencji?
  Przepis § 10 ust. 9 Regulaminu ubiegania si o udzia w programie rzdowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Maych i rednich Firm przewiduje, e PFR jest uprawniony do odmowy wypaty subwencji finansowej na rzecz beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystpienia jakiegokolwiek rodzaju naduy. Jakie kryteria pochodzce z MF lub KAS przekazywane s do PFR w celu dokonania oceny dyskwalifikacji podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie z ww. programu? - pytaj posowie Ministra Finansów.
  • 21.02.2020Kasa wirtualna a papierowy paragon
   Trwaj prace nad rozwizaniami wprowadzajcymi tzw. kasy wirtualne – aktualnie s one zawarte w projekcie z 22 listopada 2019 r. rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Kasy w formie oprogramowania bd si charakteryzoway funkcj przesyu danych za porednictwem Internetu do Centralnego Repozytorium Kas – podobnie jak ju funkcjonujce kasy online. Umoliwi to, zasadniczo, cige i zautomatyzowane przesyanie danych z prowadzonej ewidencji i o zdarzeniach fiskalnych. Kasy wirtualne bd programami przeznaczonymi na urzdzania elektroniczne – w zaoeniu przede wszystkim na smartfony.
   • 20.02.2020Kasa wirtualna a papierowy paragon
    Trwaj prace nad rozwizaniami wprowadzajcymi tzw. kasy wirtualne – aktualnie s one zawarte w projekcie z 22 listopada 2019 r. rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Kasy w formie oprogramowania bd si charakteryzoway funkcj przesyu danych za porednictwem Internetu do Centralnego Repozytorium Kas – podobnie jak ju funkcjonujce kasy online. Umoliwi to, zasadniczo, cige i zautomatyzowane przesyanie danych z prowadzonej ewidencji i o zdarzeniach fiskalnych. Kasy wirtualne bd programami przeznaczonymi na urzdzania elektroniczne – w zaoeniu przede wszystkim na smartfony.
    • 13.12.2019Czy koszty funkcjonowania ZUS  mona ograniczy?
     W 2018 r. redni dzienny (dzie roboczy) koszt wysyki korespondencji wyniós 393 tys. z. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagajcych w latach 2011-2019 (wedug stanu na 19 wrzenia 2019 r.) kosztowa ok. 754,6 mln z. To ok. 0,05% cznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na du dynamik zmian legislacyjnych i konieczno zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowizany jest dostosowa funkcjonalno aplikacji do poziomu umoliwiajcego niezakócone i bezpieczne wykonanie zada.
     • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
      Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
      • 30.10.2019Wydatki na odzie mog by kosztem w firmie
       Pytanie: Dziaalno firmy Wnioskodawcy to usugi zwizane z foliowaniem elementów samochodów, które wykonuje w miejscu wyznaczonym przez klienta, najczciej w jego garau. Praca Wnioskodawcy zwizana jest z dojazdem na miejsce w tym celu uywa motoru i ma odpowiedni do tego strój. Wnioskodawca wykona na nim na stae reklam jego firmy, strój suy mu jako reklama. Czy wydatek na zakup stroju na którym jest logo firmy mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów?
       • 22.10.2019NSA. RODO: Bank musi usun dane niedoszego kredytobiorcy
        Z uzasadnienia: Cel oceny zdolnoci kredytowej stanowi ocena zdolnoci do spaty zacignitego kredytu wraz z odsetkami, co ma charakter czynnoci wstpnej do zawarcia stosownej umowy. Dalsze przetwarzanie danych uzyskanych w celu oceny zdolnoci kredytowej, w przypadku nie zawarcia stosownej umowy pozostawaoby w oderwaniu od celu dla którego dane te uzyskano. (...) niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych na przyszo, a take na potrzeby budowy oceny zdolnoci kredytowej innych podmiotów, jeeli nie mona zrekonstruowa wyranej podstawy prawnej takich dziaa. 
        • 25.06.2019Kara umowna za nieodebranie lokalu handlowego jako koszt uzyskania przychodu
         Przedsibiorcy prowadzcy dziaalno gospodarcz mog spotka si z problematyk kar umownych i odszkodowa wynikajcych z rónych tytuów. Temat ten jest nie tylko skomplikowany na gruncie prawnym i gospodarczym, ale take na gruncie ustawy o podatku dochodowym. W szczególnoci w niektórych sytuacjach przedsibiorcy mog zaliczy do kosztów podatkowych wydatki zwizane z karami umownymi lub odszkodowaniami, a w innych ju nie. Wszystko zaley od tytuu, z jakiego ma zosta dokonana wypata, cigu zdarze do niej prowadzcego, umów i porozumie z kontrahentem, a take odpowiedniej dokumentacji. Powysze sprawia, e problematyka rozliczenia kary umownej czy odszkodowania stanowi wyzwanie dla przedsibiorców, którzy w tym zakresie czsto sigaj po pomoc dowiadczonych doradców podatkowych.
         • 03.04.2019WSA. Wydatki na wyjazdy dla kontrahentów to koszty reprezentacji
          Z uzasadnienia: W odniesieniu do wydatków zwizanych z wizytami w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez skarc poczonych z wizyt w muzeum marki, organ prawidowo oceni, e w tym przypadku nie sposób uzna, e nosz one wycznie znamiona reklamy, a wic nastawione s w gównej mierze na rozpowszechnianie, przedstawianie konkretnych produktów spóki z nakanianiem do ich kupna. S to przede wszystkim wydatki zmierzajce do ksztatowania i rozpowszechniania wizerunku firmy.
          • 08.01.2019NSA. Opata reklamowa od billboardu na supie
           Nonik reklamowy, stanowicy tzw. billboard, skadajcy si z jednej, wspólnej, metalowej konstrukcji nonej (supa), na szczycie którego zostay umieszczone dwa ekrany ekspozycyjne o paskich powierzchniach, skierowane w rónych kierunkach, nie moe zosta uznany za urzdzenie reklamowe w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych w zw. z art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
           • 31.12.2018NSA. Media bez wpywu na limit zwolnienia podmiotowego w VAT
            Z uzasadnienia: Niewtpliwie czynno polegajca na odsprzeday mediów ma okrelony zwizek z konkretn nieruchomoci, ale nie jest to zwizek bezporedni. Nieruchomo nie jest elementem konstytutywnym transakcji, poniewa podstawowym jej elementem s: woda, ciepo, czy odprowadzanie cieków. W konsekwencji odsprzeda mediów nie moe by traktowana jako transakcja zwizana z nieruchomoci, a jej warto nie moe by uwzgldniona w wartoci sprzeday, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
            • 17.12.2018Samochód osobowy z przyczep w kosztach firmy
             Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug stomatologicznych, usug kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usugi Wnioskodawca bdzie promowa na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca moe zaliczy w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczep i comiesiczne faktury za kupion benzyn? 
             • 11.12.2018Wydatki na zakup odziey subowej w kosztach firmy
              Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwae widocznym na zewntrz oznaczeniem wskazujcym na spók speniaj warunki umoliwiajce zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Maj one bowiem zwizek z prowadzon przez spók dziaalnoci gospodarcz. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwae lecz niewidocznym na zewntrz oznaczeniem spóki stwierdzi naley, e nie speniaj warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
              • 08.05.2018Naleyta staranno w VAT: Miaa by lista, s wytyczne dla skarbówki
               Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we wspópracy ze stron spoeczn wypracoway wskazówki pomocne urzdnikom skarbowym w ocenie dochowania naleytej starannoci w VAT przez przedsibiorców. Dokument, „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsibiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzili udzia minister finansów prof. Teresa Czerwiska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Bana oraz wiceminister finansów Pawe Gruza.
               • 02.05.2018Naleyta staranno w VAT: Miaa by lista, s wytyczne dla skarbówki
                Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we wspópracy ze stron spoeczn wypracoway wskazówki pomocne urzdnikom skarbowym w ocenie dochowania naleytej starannoci w VAT przez przedsibiorców. Dokument, „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsibiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzili udzia minister finansów prof. Teresa Czerwiska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Bana oraz wiceminister finansów Pawe Gruza.
                • 20.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                 • 19.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                  30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                  • 01.02.2018Podatek VAT: Przywóz towarów w wyniku reklamacji
                   Niejednokrotnie w obrocie gospodarczym moe zdarzy si sytuacja zwrotu towarów (np. w wyniku reklamacji). Co w sytuacji kiedy kontrahent zwracajcy towary posiada siedzib poza granicami Unii Europejskiej (UE)? Czy w tym przypadku zwrot uprzednio dostarczonych towarów potraktowa naley jako ich import? Jak czynno t rozliczy na gruncie podatku od towarów i usug?
                   • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
                    Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w oparciu o model logistyczny sprzeday aukcyjnej odziey dziecicej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksidze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z zaczonymi rachunkami moe by uznana za wystarczajc podstaw do wyliczenia podatku? Czy mona potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postpowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
                    • 30.11.2017Usugowy przewóz osób samochodami osobowymi - nadchodz zmiany
                     Pojawienie si na rynku konkurencji w obszarze usugowego przewozu osób spowodowao lawin protestów taksówkarzy. W ich efekcie pojawi si projekt zmiany przepisów, którego rezultatem moe by z jednej strony wyrównanie warunków konkurowania, z drugiej natomiast - obnienie wymaga dla osób, które bd w ten sposób chciay uzyskiwa w przyszoci dochody. 
                     • 04.09.2017WSA. Nagroda do 200 z w konkursie promocyjnym firmy bez PIT
                      Z uzasadnienia: Definicja nieodpatnego wiadczenia nie wyklucza tego, e otrzymujcy wiadczenie musi podj jakie dziaania, aby wiadczenie otrzyma. Istotne jest wszake to, aby w zamian za to wiadczenie nie wykonywa adnego wiadczenia wzajemnego. Dziaanie - polegajce na spenieniu wymogów przewidzianych w regulaminie, które jest warunkiem otrzymania wiadczenia (nagrody), nie ma charakteru wiadczenia wzajemnego. Nie mona zatem uzna stosunku pomidzy organizatorem promocji, a uczestnikiem za umow wzajemn.
                      • 31.07.2017WSA. PIT od nagród w akcjach promocyjnych
                       Z uzasadnienia: Definicja nieodpatnego wiadczenia nie wyklucza tego, e otrzymujcy wiadczenie musi podj jakie dziaania, aby wiadczenie otrzyma. Istotne jest wszake to, aby w zamian za to wiadczenie (kwalifikowane jako nieodpatne) nie wykonywa adnego wiadczenia wzajemnego. Dziaanie - polegajce na spenieniu wymogów przewidzianych w regulaminie, które jest warunkiem otrzymania wiadczenia (nagrody), nie ma charakteru wiadczenia wzajemnego. Nie mona zatem uzna stosunku pomidzy organizatorem promocji, a uczestnikiem za umow wzajemn. W zwizku z tym wiadczenie speniane na rzecz uczestnika ma charakter wiadczenia nieodpatnego.
                       • 28.04.2017NSA. Uproszczenia na paragonie nie s dopuszczalne
                        Z uzasadnienia: Nazwy pozwalajce na "jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usug (oraz sposób przyporzdkowania stawki podatku do nazw towarów i usug) okrela sam podatnik uwzgldniajc asortyment sprzedawanych towarów i wiadczonych usug. Tym samym rzecz podatnika jest przypisanie poszczególnym towarom takich nazw, które bd je identyfikoway. Na tak identyfikacj nie pozwala jednake metoda ustalania nazw na paragonach fiskalnych zgodnie z któr na okrelenie jednego towaru uywa si jednoczenie (obok siebie) nazw rónych towarów.
                        • 06.03.2017Dodatnia warto firmy (goodwill) a PCC
                         Tezy: 1. Warto [dodatnia] firmy (goodwill) jest wartoci wyraon w pienidzu przyjt do celów podatkowych (w podatkach dochodowych) i bilansowych. Ma ona charakter kalkulacyjny (arytmetyczny). Jest zatem jedynie wartoci ekonomiczn (sytuacj faktyczn wpywajc dodatnio na warto przedsibiorstwa) a nie prawem podmiotowym. […]Nabywca nie jest i nie moe by „uprawniony” do dodatniej wartoci firmy.
                         • 25.01.2017NSA. Co dla celów podatku od nieruchomoci moe by budowl?
                          O zaliczeniu danego obiektu budowlanego do kategorii budowli, mieszczcych si w katalogu wprost wymienionym w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, a co za tym idzie stanowicych budowl w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, decyduj (poza cechami okrelonymi w tych przepisach) równie funkcje uytkowe (gospodarcze) tego obiektu dla podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
                           Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
                           • 20.06.2016Rzetelno ksig podatkowych a szacowanie dochodu
                            Z uzasadnienia: Konsekwencj ustale podwaajcych rzetelno ksig i zgodno z prawd dokumentw dotyczcych przychodw skarcego byo zastosowanie szacowania przychodu. O ile za uzasadnione mona uzna odstpienie od szacowania na podstawie metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, to przyjta metoda szacowania w ocenie Sdu nie speniaa okrelonego w art. 23 § 5 O.p. wymogu denia do okrelenia jej w wysokoci zblionej do rzeczywistej.
                            • 09.05.2016Stroje subowe a koszty uzyskania przychodw
                             Z uzasadnienia: Racj trzeba przyzna WSA, e opisane we wniosku stroje subowe nie maj charakteru reklamowego. Odzie ta nie bdzie si wyrniaa niczym, co umoliwioby dostrzeenie jej przez odbiorcw, tym bardziej, e nosi j bd pracownicy, ktrzy maj bardzo ograniczony kontakt z klientami (potencjalnymi klientami), bd w ogle nie maj takiego kontaktu, zatem trudno uzna, e bd one stanowiy "nonik treci o charakterze informacyjno – reklamowym" jak twierdzi skarca.
                             • 09.12.2015WSA. Dzie poniesienia kosztu nie zaley od przyjtych zasad rachunkowoci
                              Z uzasadnienia: Wykadnia art. 15 ust. 4e ustawy o CIT nie wskazuje na odesanie w kwestii ujcia kosztu do prawa bilansowego. Przepis ten stanowi bowiem o dniu, "na ktry ujto koszt w ksigach rachunkowych (zaksigowano)", a nie o dniu, "w ktrym uznano za koszt w ksigach" bd "zaksigowano jako koszt w ksigach". Poprzez regulacj zawart w tym przepisie ustawodawca zamierza jedynie precyzyjnie uregulowa dzie poniesienia kosztu podatkowego jako faktyczne ujcie go w ksigach. Nie uzaleni natomiast poniesienia kosztu od przyjtych przez podatnika zasad rachunkowoci.
                              • 27.11.2015VAT. Wysyka faktury korygujcej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej), ktra w zaczeniu zawieraa faktur korygujc, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla ktrego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
                               • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
                                Z uzasadnienia: Sd przypomina, e same przelewy pienine kwot wpisanych w fakturach, nie statuuj sprzeday, czyli ostatecznie prawa do obnienia kwot podatku.
                                • 17.06.2015Wakacje i podatki. Sprawd, co warto wiedzie - praktyczne informacje MF
                                 Praca sezonowa modziey a ulga rodzinna Rodzice planujcy skorzysta z ulgi na dzieci powinni, podczas podejmowania decyzji o wyraeniu zgody na wakacyjn prac swoich dzieci, zwrci szczegln uwag na limit wysokoci dochodu jaki modzie moe osign, nie pozbawiajc rodzicw moliwoci skorzystania z ulgi.
                                 • 16.06.2015Wakacje i podatki. Sprawd, co warto wiedzie - praktyczne informacje MF
                                  Praca sezonowa modziey a ulga rodzinna Rodzice planujcy skorzysta z ulgi na dzieci powinni, podczas podejmowania decyzji o wyraeniu zgody na wakacyjn prac swoich dzieci, zwróci szczególn uwag na limit wysokoci dochodu jaki modzie moe osign, nie pozbawiajc rodziców moliwoci skorzystania z ulgi.
                                  • 19.05.2015WSA. Naprawy pogwarancyjne w kosztach podatkowych
                                   Z uzasadnienia: Nie mona czyni rozrnienia pomidzy wydatkami ponoszonymi w ramach procedury "goodwill" oraz w ramach procedury tzw. "akcji serwisowych", dopuszczajc "kosztowy charakter" tylko wydatkw dokonywanych w ramach tej drugiej procedury. Obie procedury nale do procedur niestandardowych, tj. przeprowadzanych ju po okresie gwarancyjnym, obie su tym samym celom. Nie ma wic podstaw do wyczenia ponoszonych w ramach procedury "goodwill" kosztw naprawy pogwarancyjnej z katalogu kosztw uzyskania przychodu.
                                   • 23.04.2015Usugi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
                                    Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawc jest usug elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowizek rejestrowa sprzeda swych usug dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej na kasie fiskalnej?
                                    • 20.03.2015NSA. Przychd pracownika z tytuu zbiorowej imprezy integracyjnej
                                     Z uzasadnienia: Warunkiem powstania przychodu w postaci wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, jest ich otrzymanie i nie jest wystarczajca sama moliwo jego otrzymania wynikajca z udziau w spotkaniu integracyjnym. W przypadku imprez zbiorowych, jak choby spotka integracyjnych, nie jest moliwe ustalenia podstawy opodatkowania indywidualnych osb z tytuu udziau w nich, skoro nie da si ustali czy i w jakim zakresie skorzystali oni z poszczeglnych oferowanych przez organizatora wiadcze.
                                     • 16.03.2015Karty paliwowe a prawo do odliczenia VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez X, za nabycie przez Spk towarw i usug od podmiotw wskazanych w Umowie przy wykorzystaniu kart paliwowych, z zastrzeeniem spenienia warunkw wskazanych w Ustawie VAT (przykadowo umoliwiajcych odliczenie VAT od zakupionego paliwa i innych towarw i usug zwizanych z eksploatacj samochodw osobowych)?
                                      • 15.01.2015Usugi telemedycyny a VAT
                                       Pytanie podatnika: Usugi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoy rodzenia, e-pielgniarki, e-poonej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystaj ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?
                                       • 17.12.2014WSA. Nie kady strj subowy mona rozliczy w kosztach
                                        Z uzasadnienia: Nie stanowi kosztw uzyskania przychodw wydatki ponoszone w zwizku z zakupem stroju subowego, nawet majcego charakter biznesowy, w postaci: garniturw, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawatw, obuwia, paszczy (kurtek zimowych), rkawiczek, czapek, kapeluszy; nawet jeeli ten strj suy wykonywaniu obowizkw prawnika, codziennej pracy, wystpowania przed sdem i uczestniczenia w spotkaniach biznesowych, oraz nie ma charakteru zbyt wytwornego czy okazaego.
                                        • 24.10.2014Odliczenie VAT od zakupu samochodu bdcego nagrod w loterii
                                         Pytanie podatnika: Agencja zamierza zawrze ze swoim kontrahentem umow o wsppracy, ktrej przedmiotem bdzie wiadczenie przez Agencj na rzecz klienta kompleksowej usugi marketingowej polegajcej na organizacji i prowadzeniu loterii? Czy Agencji bdzie przysugiwa prawo do odliczenia, zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarw i usug, 50% podatku VAT wynikajcego z faktury VAT potwierdzajcej zakup samochodu osobowego przeznaczonego na nagrod dla uczestnikw loterii?
                                         • 08.10.2014Moment rozliczenia faktury korygujcej w podatku dochodowym
                                          Z uzasadnienia: Bez wzgldu, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezporedniego, czy te kosztu poredniego, wystawiona faktura korygujca nie zmienia momentu poniesienia i potrcenia kosztu, a jedynie jego wysoko. Dlatego te zwroty towarw (ewentualnie zmniejszenia nalenoci) potwierdzone fakturami korygujcymi powinny zosta uwzgldnione w kosztach uzyskania przychodw w okresie sprawozdawczym (miesicu), w ktrym koszty te zostay pierwotnie potrcone.
                                          • 07.10.2014Prawa i obowizki patnikw skadek ZUS
                                           Jako osoba prowadzca dziaalno masz nie tylko prawo wgldu do swojego konta patnika skadek zaoonego w ZUS, ale take uzyskiwania informacji m.in. o: ubezpieczeniach i wiadczeniach, nalenych skadkach i wpatach, osobach zgoszonych do ubezpiecze, danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.
                                           • 07.10.2014Moment rozliczenia faktury korygujcej w podatku dochodowym
                                            Z uzasadnienia: Bez wzgldu, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezporedniego, czy te kosztu poredniego, wystawiona faktura korygujca nie zmienia momentu poniesienia i potrcenia kosztu, a jedynie jego wysoko. Dlatego te zwroty towarw (ewentualnie zmniejszenia nalenoci) potwierdzone fakturami korygujcymi powinny zosta uwzgldnione w kosztach uzyskania przychodw w okresie sprawozdawczym (miesicu), w ktrym koszty te zostay pierwotnie potrcone.
                                            • 19.08.2014Usugi niematerialne a odliczenie VAT
                                             Z uzasadnienia: Skoro stwierdzono, e niewykonanie usug promocyjno-reklamowych rzeczywicie miao miejsce, to dokumentujce te czynnoci faktury, zarejestrowane w rejestrze zakupw, nie odzwierciedlaj stanu rzeczywistego. Z tego wzgldu ksigi podatkowe nie mog posuy za wiarygodny dowd w sprawie. Spka nie moga odliczy podatku naliczonego, wynikajcego z faktur dotyczcych tyche usug.
                                             • 29.07.2014NSA: Wykrelenie z rejestru VAT tylko w formie decyzji
                                              Wykrelajc podatnika z rejestru podatnikw VAT UE na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug organ podatkowy orzeka o prawach i obowizkach podatnika, a zatem jego rozstrzygnicie powinno przybra form decyzji - orzek Naczelny Sd Administracyjny.