Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezrobotni

 • 03.09.2020Bezrobocie nadal niskie, zasiłki w górę
  W lipcu br. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Zgodnie z unijną metodologią, niższy wskaźnik w Unii Europejskiej odnotowano tylko w Czechach. Jednocześnie z początkiem bieżącego miesiąca wzrosły zasiłki dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach będzie to 1200 zł, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku świadczenie wyniesie 942,3 zł.
  • 02.09.2020Bezrobocie nadal niskie, zasiłki w górę
   W lipcu br. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Zgodnie z unijną metodologią, niższy wskaźnik w Unii Europejskiej odnotowano tylko w Czechach. Jednocześnie z początkiem bieżącego miesiąca wzrosły zasiłki dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach będzie to 1200 zł, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku świadczenie wyniesie 942,3 zł.
   • 27.05.2020Bezrobocie w górę. Kluczowe będą kolejne miesiące
    Między marcem a kwietniem br. liczba bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy wzrosła o 56,4 tys. – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia wzrosła do 5,8 proc., co oznacza wzrost o 0,4 pkt proc. w skali miesiąca. Eksperci oceniają, że dla rynku pracy kluczowe mogą okazać się kolejne miesiące.
    • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego w przykładach
     Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Publikujemy dzisiaj część tego opracowania, poświęconą zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiłku chorobowego.
     • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników będzie narastał
      Główną przyczyną deficytu wykwalifikowanych pracowników są zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiają mniej liczne roczniki młodych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a współczynnik dzietności pozostaje niski. Za drugi co do ważności powód należy uznać niedopasowanie struktury kształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujące nadpodaż osób o określonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejętnościach - wyjaśniło MRPiPS odpowiadając na interpelację poselską.
      • 12.09.2019Decyzja o przyznaniu emerytury pomostowej dopiero po zwolnieniu z pracy
       Organy rentowe powinny w decyzjach o odmowie przyznania emerytury pomostowej wskazać, czy jedyną przyczyną odmowy prawa do emerytury pomostowej (wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego) jest nierozwiązanie stosunku pracy, czy też nie zostały spełnione inne warunki wymagane do jej przyznania.
       • 09.09.2019KUP: Wyposażenie sfinansowane z dotacji z UP dla rozpoczynających działalność
        Bezrobotni lub poszukujący pracy, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą starać się o dotację z Urzędu Pracy. Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta może przyznać jednorazowo środki (pochodzą z Funduszu Pracy) na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 2 ustawy).
        • 06.09.2019KUP: Wyposażenie sfinansowane z dotacji z UP dla rozpoczynających działalność
         Bezrobotni lub poszukujący pracy, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą starać się o dotację z Urzędu Pracy. Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta może przyznać jednorazowo środki (pochodzą z Funduszu Pracy) na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 2 ustawy).
         • 23.04.2019Prawo do zasiłku chorobowego
          Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
          • 19.04.2019Prawo do zasiłku chorobowego
           Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
           • 17.04.2019Składki ZUS wykonujących wolne zawody
            Ci spośród freelancerów, którzy wykonują swoją pracę na podstawie umowy zlecenia są obowiązkowo objęci ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, gdyż nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowiązek i możliwość uzyskania ochrony w zakresie ubezpieczeń. Osobom, które nie spełniają warunków do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje natomiast prawo do dobrowolnego objęcia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istnieją rozwiązania pomocowe z zakresu ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność, z których mogą jak najbardziej korzystać również freelancerzy decydujący się na podjęcie własnej działalności gospodarczej - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
            • 05.04.2019Bezrobocie ponownie poniżej 6 proc.
             Na koniec marca br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc., co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. względem lutego – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W efekcie liczba bezrobotnych ponownie spadła do poziomu poniżej miliona. Spadek bezrobocia jest związany przede wszystkim z rozpoczęciem prac sezonowych w okresie wiosennym.
             • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
              Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
              • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
               Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
               • 26.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na FGŚP i FEP z przykładami
                Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Publikujemy poradnik, dotyczący Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
                • 23.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na FGŚP i FEP z przykładami
                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Publikujemy poradnik, dotyczący Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
                 • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
                  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
                  • 15.12.2017Zasiłek chorobowy - ilustrowany przykładami komentarz ZUS
                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo (również na przykładach) wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Publikację rozpoczynamy od zagadnień związanych z ustalaniem prawa do zasiłku chorobowego.
                   • 14.12.2017Zasiłek chorobowy - ilustrowany przykładami komentarz ZUS
                    Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo (również na przykładach) wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Publikację rozpoczynamy od zagadnień związanych z ustalaniem prawa do zasiłku chorobowego.
                    • 06.07.2017Opłacanie składek na Fundusz Pracy
                     Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają m.in. pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie.
                     • 30.06.2017Opłacanie składek na Fundusz Pracy
                      Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają m.in. pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie.
                      • 04.05.2017Składki studentów i uczniów - na razie to tylko rekomendacja
                       Interpelacja nr 11290 do ministra finansów w sprawie oskładkowania umów zlecenia dla studentów i uczniów
                       • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
                        Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
                        • 02.02.2017Bezrobotny musi powiadomić urząd pracy
                         Czy osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może podjąć zatrudnienie, np. na podstawie kilkudniowej umowy zlecenia? Jaki obowiązek powinna w związku z tym spełnić?
                         • 27.01.2017Przybywa osób na urlopie rodzicielskim
                          W ciągu całego 2016 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało w sumie 669 tys. osób, w tym 507,7 tys. kobiet oraz 161,3 tys. mężczyzn – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do 2015 r. liczba ta wzrosła w sumie o 28 tys.
                          • 24.01.2017Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                           Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
                           • 27.06.2016Przybywa korzystających z urlopów rodzicielskich
                            W trakcie pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. 411 tys. mieszkańców Polski skorzystało z urlopów przeznaczonych dla rodziców – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tylko w maju br. takie urlopy wykorzystało 153,9 tys. osób, co oznacza wzrost o przeszło 12 tys. względem analogicznego okresu czasu rok wcześniej.
                            • 19.05.2016Rząd pracuje nad nową ustawą o zatrudnieniu
                             Aktualna ustawa o zatrudnieniu zostanie zastąpiona całkiem nowym aktem – zapowiedziało w tym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe regulacje prawdopodobnie zmienią zasady wspierania osób bezrobotnych. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, obecne przepisy wymagają udoskonaleń i rozszerzenia o nowe elementy.
                             • 27.04.2016ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego
                              1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                              • 26.04.2016ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego
                               1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                               • 09.11.2015Urlopy rodzicielskie coraz popularniejsze
                                We wrześniu z urlopów rodzicielskich skorzystało łącznie 135,6 tys. rodziców, czyli o przeszło 8 tys. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przybywa również osób korzystających z urlopu ojcowskiego. We wrześniu było ich 25 tys., co oznacza wzrost o 1,5 tys. rok do roku. 
                                • 24.08.2015Świadczenia rodzinne do zmiany?
                                 Interpelacja nr 33166 w sprawie planowanych zmian w świadczeniach rodzinnych.
                                 • 17.08.2015Jednoosobowych firm jest coraz więcej
                                  Interpelacja nr 33701 w sprawie rekordowej liczby zakładanych w Polsce jednoosobowych działalności gospodarczych.
                                  • 10.08.2015Świadczenia rodzicielskie - ważne zmiany od 2016 roku
                                   Od 2016 r. świadczenia rodzicielskie będą wypłacane niezależnie od tego, czy dana osoba szuka pracy, pracuje na podstawie umowy o dzieło czy też uczy się albo jest rolnikiem – wynika z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą w ubiegłym tygodniu podpisał prezydent Bronisław Komorowski.
                                   • 23.06.2015Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                                    Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego
                                    • 12.06.2015Przedsiębiorstwa społeczne doczekają się własnej ustawy
                                     Polskie prawo będzie definiować pojęcie tzw. przedsiębiorstwa społecznego – wynika z projektu ustawy, który w tym tygodniu zgłosił do Sejmu klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Nowe przepisy uregulują warunki uzyskania/utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2016 r.
                                     • 28.01.2015Podróże służbowe: Kierowca kierowcy nie równy?
                                      Interpelacja nr 29921 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących podróży służbowych kierowców w aspekcie zapewnienia bezpłatnego noclegu i ich skutków dla rynku pracy w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego (sygn. akt I PZP 3/14)
                                      • 19.12.2014Podatki 2015. Ulga na dzieci w PIT będzie wyższa
                                       24 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc.
                                       • 18.12.2014Podatki 2015. Ulga na dzieci w PIT będzie wyższa
                                        24 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc.
                                        • 16.12.2014Bezrobotny nie zapłaci podatku od bonów
                                         Interpelacja nr 29235 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności płacenia podatku dochodowego od bonu na zasiedlenie
                                         • 09.12.2014Zasiłek macierzyński także dla bezrobotnego i studenta?
                                          Interpelacja nr 29001 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapowiedzi wprowadzenia rocznej formy wsparcia finansowego dla wszystkich rodziców
                                          • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
                                           Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
                                           • 05.08.2014Młodzi z dyplomami mają na rynku pracy łatwiej
                                            Młodzi Polacy z dyplomami szkół wyższych znajdują się w lepszej sytuacji niż osoby bez wyższego wykształcenia – wynika z nowej analizy fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak tłumaczą eksperci FOR, w okresach kryzysowych osoby z wyższym wykształceniem są w mniejszym stopniu zagrożone zwolnieniem.
                                            • 11.06.2014Prawo do zasiłku chorobowego - komentarz ZUS
                                             Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.