Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBII/1/415-555/10/BD

 • 11.02.2014Skutki w PIT zacignicia nieoprocentowanej poyczki od pracodawcy
  Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana poyczka zawarta pomidzy Wnioskodawc a niespokrewnion osob fizyczn (spka cywilna) bdc jednoczenie jego pracodawc spowoduje powstanie nieodpatnego wiadczenia i bdzie wymagaa od Wnioskodawcy zapaty podatku dochodowego od przychodu z tytuu niezapaconych poyczkodawcy odsetek? Jeli konieczne jest zapacenie takiego podatku, to jak si go rozlicza (kiedy, w jakiej wysokoci, w jakim dokumencie)? Jak wwczas nalicza si oprocentowanie?
  • 31.01.2014Najem prywatny nieruchomoci wycofanej ze spki cywilnej
   Pytanie podatnika: Czy maonkowie mog wynajmowa nieruchomo po wycofaniu ze spki w ramach tzw. najmu prywatnego i opodatkowa przychody przez jednego z maonkw w formie ryczatu?
   • 28.01.2014PIT: Sprzeda towaru z rabatem w ramach programu lojalnociowego
    Pytanie podatnika: Majc na celu zwikszenie sprzeday spka rozwaa uatrakcyjnienie swojej oferty poprzez wprowadzenie programu lojalnociowego, w ramach ktrego klienci bd otrzymywali punkty, zapisywane na indywidualnych kontach uczestnika programu. Po zebraniu odpowiedniej iloci punktw klienci nabd prawo do zakupu towaru lub usug bdcych nagrod w programie za cen uwzgldniajc przewidziany regulaminem rabat. Jakie bd skutki podatkowe sprzeday towaru z rabatem w ramach ww. programu skierowanego do osb trzecich?
    • 23.01.2014Deklaracja PIT-4R do koca stycznia. Najczstsze wtpliwoci i pytania
     Patnicy PIT zwykle pamitaj o tym, e ciy na nich obowizek zoenia, w terminie do koca stycznia roku nastpujcego po roku podatkowym, deklaracji PIT-4R, czyli rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Niekiedy jednak naley dokona tego wczeniej.
     • 21.01.2014Moment powstania obowizku w PCC przy wniesieniu dopat do udziaw
      Pytanie podatnika: Czy obowizek podatkowy Wnioskodawcy (Sp. z o.o.) w podatku od czynnoci cywilnoprawnych powsta z chwil podjcia przez zgromadzenie wsplnikw uchway o wniesieniu dopat do udziaw czy w momencie faktycznego dokonywania tych dopat przez poszczeglnych wsplnikw?
      • 17.01.2014Skutki podatkowe sprzeday praw do wykonanych przez siebie fotografii
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca od kilku lat pasjonuje si fotografi i amatorsko wykonuje zdjcia dla wasnych potrzeb. Nie ma adnego wyksztacenia w tym zakresie i fotografia nie jest dla niego rdem dochodu. Zamiarem Wnioskodawcy jest sprzeda praw do wykorzystania zrobionych przez niego fotografii za porednictwem portali internetowych typu microstock. Jakie s skutki podatkowe sprzeday praw do wykonanych przez siebie fotografii?
       • 14.01.2014Szwedzki st jako przychd pracownika
        Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracodawca nie posiada informacji o iloci osb uczestniczcych w imprezie oraz gdy brak jest moliwoci indywidualizacji wiadczenia konkretnemu pracownikowi, poczstunek w formie szwedzkiego stou naley uzna jako przychd ze stosunku pracy i opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
        • 10.01.2014Koszty uzyskania przychodw przy umowie zlecenia
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca od wypaconych umw zlecenia o wartoci powyej 200 z oblicza koszty uzyskania przychodw zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokoci 20 % uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrcone przez patnika w danym miesicu skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Czy Wnioskodawca prawidowo oblicza koszty uzyskania od ww. umw zlecenie?
         • 08.01.2014Wynajem krtkoterminowy na doby a ryczat ewidencjonowany
          Pytanie podatnika: Czy wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadzca dziaalnoci gospodarczej, osigajca przychody z tytuu najmu, podnajmu, dzierawy, poddzierawy moe opaca zryczatowany podatek dochodowy w wysokoci 8,5 % zgodnie z art. 2 ust. 1a oraz z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, w przypadku wynajmu krtkoterminowego na doby?
          • 07.01.2014Ubezpieczenie OC czonkw zarzdu (ubezpieczenie D&O) poczone z ubezpieczeniem OC Spki – skutki podatkowe
           Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyda interpretacj, bdc odpowiedzi na zapytanie jednej ze spek w zakresie dotyczcym ubezpieczenia OC czonkw zarzdu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednoczenie Spki – od zdarze bdcych i niebdcych skutkiem dziaa zarzdu. Ze wzgldu na fakt, e odpowiedzialno czonkw zarzdu (czy szerzej – odpowiedzialno wadz spki) moe by bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia moe stanowi element optymalizacji podatkowej, zachcamy do lektury interpretacji. Skrty i wytuszczenia pochodza od redakcji.
           • 30.12.2013Umorzenie nalenoci od pracownika a PIT
            Zdarzaj si sytuacje, gdy u pracodawcy w wyniku np. przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzone zostan niedobory ilociowe w mieniu powierzonym pracownikom. Kosztami niedoborw pracodawca moe zgodnie z przepisami Kodeksu pracy obciy pracownika bd umorzy je w caoci lub czci. Powstaje pytanie jakie skutki podatkowe wizay si bd z obcieniem lub umorzeniem wierzytelnoci po stronie pracownika.
            • 20.12.2013Skutki podatkowe nadpaty w skadkach na ubezpieczenie spoeczne
             Pytanie podatnika: Czy kwot nadpaty w skadkach na ubezpieczenie spoeczne naley potraktowa jako przychd podatkowy spki? Czy powinien on dotyczy okresu w ktrym sporzdzono korekt deklaracji DRA, czy moe okresu w ktrym rozlicza si powsta nadpat?
             • 09.12.2013Podre subowe: Wysoko diety przy czciowo odpatnych posikach
              Pytanie podatnika: Czy w przypadku rozliczania podry subowych pracownikw budowlanych, wypata penej diety (100%) w wysokoci okrelonej rozporzdzeniem w sprawie podry subowych korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 (jeeli chodzi o przychd pracownikw) jeli pracodawca zapewniaby pracownikom inne ni profilaktyczne posiki, ale w czci patne przez pracownika (np. 5%)?
              • 09.12.2013Zwolnienie z PIT odprawy wypaconej rodzinie zmarego
               Pytanie podatnika: Czy odpraw wynikajc z zakadowego ukadu zbiorowego pracy po mierci pracownika naley utosamia z odpraw pomiertn i skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, czy te potraktowa j jako przychd z innych rde?
               • 06.12.2013Wynagrodzenie pracownika z tytuu penienia funkcji prokurenta a rdo przychodu w PIT
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski dziaalno gospodarcz w formie spki z o.o. i posiada status pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Pracownik Wnioskodawcy zosta powoany uchwa zarzdu na prokurenta spki. Do jakiej kategorii rde przychodw naley zaliczy wypacane pracownikowi w przyszoci wynagrodzenie z tytuu wykonywania czynnoci prokurenta?
                • 06.12.2013PCC: Skutki podatkowe podziau spki
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spk z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib na terytorium kraju (spka przejmujca). Wsplnik Wnioskodawcy jest rwnie udziaowcem innej spk z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib na terytorium kraju (spka dzielona). Wsplnik Wnioskodawcy podj decyzj o alokacji kadej z rodzajw prowadzonych przez spk dzielon dziaalnoci do dwch odrbnych spek. Czy transakcja podziau spki bdzie podlegaa podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych?
                 • 05.12.2013Przychody pracownika: Podwyszone koszty i ulga podatkowa po ustaniu zatrudnienia
                  Pytanie: Wynagrodzenia za prac wypacane s w mojej firmie do 10. dnia kadego miesica, za poprzedni miesic. Dotyczy to wszystkich pracownikw, zarwno tych zatrudnionych jak i zwolnionych w danym miesicu. Czy wypacajc wynagrodzenie (np. 10 czerwca) dla pracownika zwolnionego w poprzednim miesicu (np. 31 maja) naley uwzgldni podwyszone koszty uzyskania przychodw (pracownik zamieszkuje poza miejscowoci w ktrej wykonywa prac i zoy stosowane owiadczenie o podwyszonych kosztach uzyskania przychodu) i ulg podatkow (pracownik mia zoony PIT-2 w trakcie zatrudnienia)?
                  • 05.12.2013Opodatkowanie nagrd wydanych uczestnikom konkursu internetowego
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zaoy na stronach internetowych portal, na ktrym realizowa bdzie program konkursowy. Program ten bdzie powszechnie dostpny. Istota uczestnictwa opieraa si bdzie na wspzawodnictwie w zbieraniu punktw i zdobywaniu nagrd. Czy wydanie uczestnikowi programu konkursowego zdobytej nagrody rodzi bdzie dla Wnioskodawcy, jako patnika, obowizek poboru zryczatowanego podatku dochodowego od osb fizycznych, o ktrym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT?
                   • 04.12.2013Podre subowe: Zwrot kosztw noclegu na podstawie rachunku
                    Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, ktrego wysoko przekracza limity, o ktrych mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., nalenoci wypacone pracownikowi ponad limit podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te s wolne od obcie podatkowych?
                    • 29.11.2013PIT od przymusowego lub automatycznego umorzenia udziaw nabytych w drodze darowizny
                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku umorzenia przymusowego (automatycznego) udziaw otrzymanych w drodze darowizny przychd z tytuu wypaconego wynagrodzenia w formie rzeczowej uzyskany przez Wnioskodawczyni moe zosta pomniejszony o koszty uzyskania przychodw w wysokoci wartoci rynkowej umarzanych Udziaw ustalonej na dzie otrzymania darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy o PIT?
                     • 28.11.2013Ustna umowa nieodpatnego uyczenia lokalu uytkowego a przychd w PIT
                      Pytanie podatnika: Czy zawarta umowa ustna pomidzy Wnioskodawczyni a jej mem (dotyczca bezpatnego uyczenia lokalu uytkowego) jest akceptowana przez organy urzdu skarbowego i czy podlega opodatkowaniu?
                      • 25.11.2013PCC: Owiadczenie woli zoone pod wpywem bdu a zwrot podatku
                       Pytanie: Wraz z mem nabyam nieruchomo lokalow. Notariusz pobra i odprowadzi podatek od czynnoci cywilnoprawnych. W umowie sprzedajcy zobowiza si, e w okrelonym czasie doprowadzi do wykrelenia z ksigi wieczystej hipoteki. Jednak warunek ten nie zosta speniony i wraz z mem zoyam przed notariuszem owiadczenie o uchyleniu si od skutkw prawnych owiadczenia woli zoonego pod wpywem bdu istotnego, co do skutkw prawnych wynikajcych z zawarcia pierwotnej umowy sprzeday ww. nieruchomoci. Czy przysuguje nam prawo zwrotu uiszczonego przy zawieraniu pierwotnej umowy sprzeday podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                       • 25.11.2013Sprzeda nieruchomoci z majtku odrbnego a prawo do ulgi przy meldunku maonka
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego, przy czym stron kupujc wymienion w akcie notarialnym z 23 padziernika 2008 r. jest tylko wnioskodawca, bez maonki, cho by ju wtedy w zwizku maeskim. W mieszkaniu tym zameldowana jest tylko ona. Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwaa ulga meldunkowa przy sprzeday ww. lokalu? Czy od 1 stycznia 2014 r. (po upywie 5 penych lat) bez wzgldu na wszystko Wnioskodawca bdzie zwolniony z podatku?
                        • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularw korekcyjnych przed upywem terminu bada okresowych a PIT
                         Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca si do pracodawcy z prob o skierowanie na badania przed upywem terminu bada okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wska potrzeb ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularw na inne, to czy koszty bada oraz refundacja za okulary stanowi przychd pracownika, ktry naley opodatkowa podatkiem dochodowym?
                         • 20.11.2013PIT: Sprzeda mieszkania po przeksztaceniu w odrbn wasno
                          Pytanie podatnika: Czy majc na uwadze fakt, e w roku 1996 wnioskodawca naby spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego, a w 2009 r. dokona przeksztacenia tego lokalu w odrbn wasno jest zobowizany do zapaty podatku dochodowego w przypadku jego sprzeday?
                          • 12.11.2013Podre subowe: Skutki zakupu szczepie ochronnych i lekarstw dla pracownikw
                           Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawc na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepie ochronnych w celu zapobieenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracownikw odbywajcych podr subow do kraju, w ktrym wystpuje realne ryzyko zachorowalnoci na jedn z zakanych chorb tropikalnych, stanowi dla tych pracownikw przychd ze stosunku pracy?
                           • 05.11.2013Rozdzielno majtkowa a darowizna na wsplne konto
                            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z uczynieniem wspmaonka wspwacicielem konta lub kont wspmaonkowie stan si wacicielami poowy rodkw finansowych znajdujcych si na kontach i Wnioskodawca bdzie zobowizany do zgaszania do urzdu skarbowego darowizny w wysokoci poowy znajdujcych si na kontach rodkw w celu uzyskania zwolnienia, o ktrym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                            • 22.10.2013rda przychodu w PIT: Reklama na prywatnych stronach internetowych
                             Pytanie: Jestem osob fizyczn, nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej. Uzyskuj przychody z tytuu udostpnienia miejsca reklamowego na moich prywatnych stronach internetowych. Jak powinienem rozliczy te przychody? Czy bd mg wybra zryczatowan form opodatkowania?
                             • 22.10.2013Zwolnienie z PIT diet zleceniobiorcy od 1 marca 2013 r.
                              Pytanie podatnika: Czy od 1 marca 2013 r. na Wnioskodawcy - jako patniku - bdzie ciy obowizek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w zwizku z wypaceniem zleceniobiorcom wykonujcym umow zlecenia poza granicami Polski diet i zwrotu innych kosztw podry zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry?
                              • 17.10.2013Spotkania firmowe a przychd dla pracownika. Czy trzeba zapaci PIT?
                               Udzia w spotkaniu firmowym zazwyczaj powoduje powstanie u pracownika przychodu, ktry naley doliczy do wynagrodzenia i opodatkowa PIT. Przychd powstaje jednak tylko u osb, ktre faktycznie uczestnicz w spotkaniu. Warto jednak sprawdzi, kiedy udzia pracownika w spotkaniu firmowym nie bdzie skutkowa koniecznoci zapacenia podatku.
                               • 17.10.2013Prawo do zwrotu VAT na materiay budowlane
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do uzyskania zwrotu czci podatku VAT zawartego w cenie zakupionych materiaw budowlanych, niezbdnych do wykoczenia mieszkania?
                                • 15.10.2013Telefon subowy a przychd pracownika z nieodpatnych wiadcze
                                 Pytanie: Czy z tytuu uywania telefonw komrkowych bdcych wasnoci pracodawcy i przyznania w zwizku z tym limitw do wykorzystania przez pracownikw zatrudnionych na podstawie umowy o prac na rozmowy subowe powstaje przychd z tytuu nieodpatnych wiadcze i podlega opodatkowaniu cznie z innymi skadnikami wynagrodzenia? Dodam, e w przypadku przekroczenia kwoty stanowicej limit miesiczny uytkownik zobowizany jest wykaza, i rozmowy te byy prowadzone w celach subowych. Za rozmowy wykonane ponad przyznany limit pracownicy pac z wasnych rodkw.
                                 • 12.09.2013Zwrot VAT za materiay budowlane dla samoistnego posiadacza
                                  Pytanie podatnika: Czy jako samoistny posiadacz budynku wnioskodawca ma prawo do zoenia i odliczenia VAT z wydatkw mieszkaniowych?
                                  • 10.09.2013Koszty uzyskania przychodw: Przekroczenie limitu kosztw autorskich
                                   Pytanie: Czy wypacajc nalenoci dla twrcy na podstawie umowy o dzieo wraz z przeniesieniem autorskich praw majtkowych po przekroczeniu przez twrc progu 42 764 z, naley zastosowa koszty 20% przysugujce z tytuu umowy o dzieo, zlecenia okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokoci 20% przychodu?
                                   • 10.09.2013Podre subowe: Ubezpieczenie pracownika i bagau a przychd w PIT
                                    Pytanie podatnika: Czy opacona przez spk skadka na ubezpieczenie pracownikw oraz baga subowy (wyposaenie, bdce wasnoci spki w postaci specjalistycznych przyrzdw, narzdzi, dokumentacji technicznej) na czas podry subowej do Rosji, bdzie stanowi dla pracownika przychd do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT i w zwizku z tym, spka jako patnik bdzie obowizana pobra zaliczk na podatek PIT?
                                    • 26.08.2013Odprawa pienina i nagroda jubileuszowa a PIT pracownika
                                     Pytanie podatnika: Czy od zasdzonej wyrokiem odprawy emerytalnej (rentowej) i nagrody jubileuszowej od pracodawcy naley zapaci podatek dochodowy?
                                     • 06.08.2013Umorzone odsetki a przychd w PIT
                                      Pytanie podatnika: Na jakiej podstawie umorzenie 50% odsetek karnych jest traktowane jako przychd?
                                      • 24.07.2013Dowz pracownikw do i z pracy a przychd opodatkowany PIT
                                       Organy podatkowe potwierdzaj, e warto miesicznego wynagrodzenia firmy przewozowej powinna zosta podzielona przez liczb pracownikw, ktrzy korzystaj z przewozw. Tak ustalona cena jednostkowa powinna zosta potraktowana jako przychd pracownika. A jak postpi w sytuacji choroby i nieobecnoci pracownika?
                                       • 10.07.2013Ekwiwalent za pranie odziey roboczej w kosztach firmy
                                        Pytanie podatnika: Czy kwota ekwiwalentu za pranie odziey roboczej, wypacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odziey, w rwnej wysokoci, odpowiadajcej 95% kwoty najniszej oferty za pranie odziey roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?
                                        • 10.07.2013Podr subowa prezesa a PIT
                                         Pytanie podatnika: Prezes spki czsto wyjeda w teren na spotkania z kontrahentami, przedstawicielami handlowymi, gdzie stara si o pozyskanie nowych kontrahentw oraz nowe kontakty. Prezes nie prowadzi wasnej dziaalnoci w zwizku z tym nie prowadzi tego w ramach dziaalnoci gospodarczej. Czy spka jest zobowizana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytuu wypaconej mu delegacji i czy stanowi to przychd po stronie prezesa zarzdu?
                                         • 12.06.2013Podatek od spadkw: Ulga dla osb zaliczanych do III grupy podatkowej
                                          Pytanie: Nabyam w spadku mieszkanie. Nabycie nastpio z tytuu „polecenia testamentowego”. Sprawowaam opiek nad spadkodawczyni. Nie posiadam notarialnie powiadczonej umowy o opiek. Zamiast takiej umowy, posiadam owiadczenie crki spadkodawczyni, e sprawowaam opiek nad jej matk przez 8 lat przed mierci. Czy mona by zwolnionym z podatku bdc w III grupie podatkowej, nie majc umowy z podpisem notarialnie powiadczonym, ale faktycznie sprawujc opiek nad spadkodawczyni?
                                          • 11.06.2013Skutki podatkowe sprzeday nieruchomoci nabytych w drodze zamiany
                                           Pytanie: W padzierniku 2011 r. w drodze umowy zamiany w zamian za dziaki o cznej wartoci 44 500 z nabyem inne dziaki o cznej wartoci 31 250 z. Z tytuu umowy zamiany nie zostay dokonane adne dopaty. Uzyskane w drodze zamiany dziaki zamierzam zby. Czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku nabycia nieruchomoci w drodze zawarcia umowy zamiany jest warto nieruchomoci przeniesionej w zamian za uzyskanie wasnoci zbywanej dziaki, okrelona na moment dokonywania zamiany?
                                           • 31.05.2013Najem prywatny: Odliczanie skadek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
                                            Pytanie: Jestem osob fizyczn nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej, ktra uzyskuje przychody z wynajmu prywatnych lokali i pac podatek w formie ryczatu. Opacam skadki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne co miesic w ten sam sposb w jaki paci si obowizkowe ubezpieczenie zdrowotne, czyli przelewem na konto ZUS oraz skadam deklaracj miesiczn do ZUS. Czy moliwe jest odliczenie od podatku dochodowego ww. skadek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?
                                            • 24.05.2013PIT: Dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu z biura podry
                                             Pytanie podatnika: Czy zakad pracy postpi waciwie opodatkowujc uzyskane dofinansowanie do wypoczynku dziecka w ramach obozu zorganizowanego przez biuro podry?
                                             • 09.05.2013Opodatkowanie dochodw (przychodw) akcjonariusza spki komandytowo-akcyjnej
                                              Pytanie podatnika: Czy skoro podstaw opodatkowania stanowi kwota przyznanej akcjonariuszowi dywidendy, to tym samym przychd po stronie Wnioskodawcy nie powstaje w momentach, gdy SKA osiga zyski ze sprzeday rzeczy, praw majtkowych oraz wiadczenia usug, gdy SKA dokonuje odpatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz skadnikw bdcych rodkami trwaymi oraz wartociami niematerialnymi i prawnymi?
                                              • 08.05.2013Opacenie noclegu w podry a przychd pracownika
                                               Pytanie podatnika: Czy warto noclegu finansowanego przez pracodawc bdzie stanowia dla pracownika przychd ze stosunku pracy, jeeli pracownik nie odbywa podry subowej w rozumieniu przepisw prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezporednio zwizana z czynnociami subowymi wykonywanymi przez tego pracownika poza siedzib pracodawcy i poza miejscem zamieszkania pracownika?
                                               • 26.04.2013PIT 2012: Podwyszanie zryczatowanych kosztw uzyskania przychodw
                                                Zryczatowane koszty uzyskania przychodw s wykazywane w informacji PIT-11 przez patnika podatku dochodowego od osb fizycznych. Podatnicy, sporzdzajc zeznanie roczne, na og przepisuj te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamitaj jedynie o tym, e niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 naley ograniczy. Przeanalizujmy jednak kwest kosztw uzyskania przychodw pod ktem ewentualnej moliwoci wykazania ich w kwotach wyszych ni wynikajce z PIT-11.
                                                • 16.04.2013Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatkw remontowych paragonami
                                                 Ustawodawca nie nakada na wynajmujcych szczeglnych wymogw w zakresie dokumentowania wydatkw uznawanych za koszty uzyskania przychodw z najmu. W zwizku z tym za ich udokumentowanie naley przyj kady dokument, z ktrego bdzie wynika fakt poniesienia i zwizek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mog by zarwno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wycigami bankowymi potwierdzajcymi zapat.
                                                 • 08.04.2013Korzystanie z samochodw subowych a przychd pracownika
                                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracownikw, ktrym przyznano samochody subowe i zobowizano do parkowania samochodu subowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spka jest zobowizana doliczy do przychodu pracownika wartoci przejazdw samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowizkw subowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spce ci obowizki patnika z tego tytuu?
                                                  • 29.03.2013Zwrot VAT za materiay budowlane dla spadkobiercw
                                                   Pytanie: W czerwcu 2012 r. zmara moja matka, ktra bya wacicielem mieszkania, w ktrym wraz z ni zamieszkiwaem i w ktrym jestem zameldowany na pobyt stay. Przed mierci matki by przeprowadzony gruntowny remont mieszkania. Faktury za materiay budowlane za 2011 r. i 2012 r. s wystawione na imi i nazwisko mojej matki. Czy bdc spadkobierc mieszkania mog wystpi do urzdu skarbowego o zwrot VAT za materiay budowlane uyte przy remoncie? Czy mog zoy formularz i doczy faktury wystawione na moj matk?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »