Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak faktury art. 108

 • 24.09.2020Paragon z NIP do 450 z wci z wtpliwociami - Rzecznik MP pyta, MF odpowiada
  W odpowiedzi na wystpienie Rzecznika Maych i rednich Przedsibiorców, Minister Finansów wyjani, e w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 z brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP naley uzna za faktur uproszczon i nie wystawia si do niego dodatkowo „zwykej” faktury. Natomiast w wypadku popenienia pomyki w numerze NIP naley wystawi faktur z takim samym bdnym numerem NIP, jaki znalaz si na paragonie i nastpnie do tej faktury powinna by wystawiona nota korygujc z prawidowym numerem NIP.
  • 18.09.2020Organy oskaryy spók o oszustwo, a nastpnie bezpodstawnie odmówiy jej prawa do zmniejszenia opodatkowania
   Oskarona o udzia w 2013 r. w procederze obrotu pustymi fakturami spóka w tym samym roku, w ramach innej transakcji, zwrócia kontrahentowi otrzyman od niego w 2012 r. zaliczk na zakup nieruchomoci, której sprzeda nie dosza do skutku. Fiskus odmówi jej jednak prawa do obnienia z tego tytuu podstawy opodatkowania, jak i samej kwoty nalenego VAT. Pytanie tylko, czy urzdnicy zrobili to bdnie wskutek nieznajomoci przepisów, czy wpyw na to mia fakt oskarenia firmy o ww. oszustwo, bo jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach, dziaania organu w tej sprawie byy bezpodstawne (wyrok z 23 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 43/20).
   • 17.09.2020Ulga na ze dugi gdy nie ma dochodu
    Jeeli podatnik zdecyduje o zmniejszeniu dochodu stanowicego podstaw obliczenia zaliczki miesicznej, lecz nie osignie dochodu w miesicu, w którym upyn 90-dniowy termin, to nie dokonuje tego za ten miesic (gdy nie osign dochodu). Natomiast podatnik ma prawo pomniejszy dochód w kolejnych miesicach danego roku podatkowego do czasu, a otrzyma zapat od dunika (wierzytelno podatnika zostanie uregulowana) albo zbdzie t wierzytelno - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
    • 24.08.2020Wykrelenie z rejestru podatników VAT
     Ustawa o VAT, ani inne przepisy, nie przewidziay dla tak doniosej prawnie czynnoci jakim jest wykrelenie z rejestru odpowiedniej formy. Co wicej podatnik nie musi by nawet zawiadomiony o jej dokonaniu. Brak ten sprawia, i podmioty uprawnione do tego, a szerzej fiskus stoi na stanowisku, e jest to czynno materialno-techniczna. Nie wymaga zatem dla swej skutecznoci formy decyzji ani postanowienia. To powane zagroenie dla pewnoci obrotu gospodarczego.
     • 20.08.2020Co zrobi z bdem na fakturze lub po zgubieniu faktury
      Do naprawienia bdów na fakturze suy faktura korygujca. Wystawia si j take wówczas, gdy zmieni si warunki transakcji. Przy czym, musisz otrzyma od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygujcej, jeli w wyniku jej wystawienia zostaje obniona podstawa opodatkowania (zmniejsza si te kwota VAT nalenego). A jeli jeste nabywc i otrzymae od sprzedawcy faktur z bdami, moesz wystawi not korygujc. Moesz poprawi w ten sposób tylko bdy formalne.
      • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
       Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
       • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
        Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
        • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
         Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
         • 23.07.2020Faktura zwyka do faktury uproszczonej
          Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug prawo do wystawienia faktury uproszczonej ma kady podatnik VAT czynny oraz zwolniony. Fakt dokonania rejestracji dla celów tego podatku nie ma znaczenia. Moliwo wystawienia faktury uproszczonej istnieje gdy kwota nalenoci ogóem (brutto) nie przekracza 450 z (100 euro jeeli naleno okrelona jest w tej walucie). Wystawienie takiego dokumentu stanowi uprawnienie, nie za obowizek sprzedawcy.
          • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
           Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
           • 22.07.2020Faktura zwyka do faktury uproszczonej
            Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug prawo do wystawienia faktury uproszczonej ma kady podatnik VAT czynny oraz zwolniony. Fakt dokonania rejestracji dla celów tego podatku nie ma znaczenia. Moliwo wystawienia faktury uproszczonej istnieje gdy kwota nalenoci ogóem (brutto) nie przekracza 450 z (100 euro jeeli naleno okrelona jest w tej walucie). Wystawienie takiego dokumentu stanowi uprawnienie, nie za obowizek sprzedawcy.
            • 20.07.2020Skutki bdnego okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT
             Moment powstania obowizku podatkowego okrela termin rozliczenia podatków. Wynika z tego, e vatowiec musi dokona tego rozliczenia w terminie okrelonym w ustawie o VAT. Zgodnie z zasad ogóln okrelon w art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obowizek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towarów lub wykonania usugi. Od zasady tej istnieje jednak szereg wyjtków okrelonych w art. 19a (dalszej jego czci), a take w art. 20-21 ww. ustawy. Zdarza si, e signicie do przepisów nie wyjania w sposób dostateczny momentu powstania obowizku podatkowego.
             • 01.07.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
              Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
              • 29.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
               Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
               • 29.06.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                • 26.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
                 Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
                 • 25.06.2020Kompensata nalenoci a split payment
                  Obowizkowy split payment dziaa od listopada ubiegego roku. Jest to sposób regulowania nalenoci pomidzy podmiotami gospodarczymi polegajcy na uywaniu do tego celu specjalnego komunikatu przelewu. Dziki temu kwota VAT trafia na specjalny rachunek VAT, teoretycznie bdcy wasnoci podatnika lecz o znacznie ograniczonym do niego dostpie, a kwota netto na rachunek rozliczeniowy przedsibiorcy.
                  • 24.06.2020Kompensata nalenoci a split payment
                   Obowizkowy split payment dziaa od listopada ubiegego roku. Jest to sposób regulowania nalenoci pomidzy podmiotami gospodarczymi polegajcy na uywaniu do tego celu specjalnego komunikatu przelewu. Dziki temu kwota VAT trafia na specjalny rachunek VAT, teoretycznie bdcy wasnoci podatnika lecz o znacznie ograniczonym do niego dostpie, a kwota netto na rachunek rozliczeniowy przedsibiorcy.
                   • 15.05.2020Mechanizm podzielonej patnoci i kompensata a koszty uzyskania przychodów
                    Czy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2020 r. wydatki na zakup towarów/usug objtych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej patnoci, w wysokoci w jakiej do ich uregulowania doszo w drodze umownego potrcenia (kompensaty), nie s objte dyspozycj art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mog stanowi koszt uzyskania przychodów?
                    • 11.05.2020Faktura na ponad 15 tys. z od podatnika zwolnionego z VAT w kosztach podatkowych
                     Czy w sytuacji gdy kontrahent podatnika nie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug w zwizku z faktem, i jest zwolniony podmiotowo z obowizku zoenia zgoszenia (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) oraz w przypadku zwolnienia przedmiotowego (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT), a podatnik nie zawiadomi Urzdu Skarbowego o zleceniu przelewu podatnikowi nie figurujcemu w rejestrze VAT, to wydatek ten moe stanowi koszt uzyskania przychodu?
                     • 05.05.2020Koszty dziaalnoci: Zapata raty za leasing na rachunek wirtualny
                      Czy jednoosobowy przedsibiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku odpowiadajcego wartoci netto faktury wystawionej przez przedsibiorc leasingowego z tytuu zawartej umowy leasingu na samochód osobowy, jeeli wpata jest dokonywana na rachunek wirtualny (techniczny) podany w umowie leasingu, który nie jest rachunkiem rozliczeniowym i nie jest zgoszony i uwidoczniony na tzw. biaej licie prowadzonej przez Ministra Finansów, a jest przypisany do rachunku rozliczeniowego zgoszonego i uwidocznionego w wykazie prowadzonym przez MF?
                      • 22.04.2020Transakcje gotówkowe powyej 15 tys. z. Liczy si umowa czy faktura?
                       Spóka planuje nawizanie wspópracy z podmiotem wiadczcym usugi utrzymania czystoci - umowa na czas nieokrelony ze sta ryczatow miesiczn stawk wynagrodzenia, np. 2000 z brutto. Czynnoci wykonywane przez Usugodawc dokumentowane bd comiesicznymi fakturami. Czy w sytuacji gdy warto pojedynczej faktury nie bdzie przekracza 15 000 z brutto, spóka bdzie moga zaliczy do kosztów zapat za t faktur, dokonan przelewem na rachunek inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT?
                       • 15.04.2020Split payment i koszty: Zapata na rachunek podmiotu trzeciego
                        Czy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2020 r. w przypadku wydatków na zakup towarów/usug objtych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej patnoci (MPP), zapata za nie dokonana z zastosowaniem MPP, po uzgodnieniu z dostawc, na rachunek bankowy podmiotu trzeciego (tj. innego ni dostawca) pozwala uzna, e wydatek taki nie jest objty dyspozycj art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i moe stanowi koszt uzyskania przychodów?
                        • 10.04.2020Adnotacja "mechanizm podzielonej patnoci" na fakturze: Kwota brutto to nie wszystko
                         Obowizek bezwzgldnego stosowania mechanizmu podzielonej patnoci wprowadzony przepisami obowizujcymi od dnia 1 listopada 2019 r. dotyczy wycznie konkretnych towarów i usug wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT. Podkrelenia wymaga, e zapis art. 108a ust. 1 pkt 1a ustawy, wprowadza obowizek zastosowania mechanizmu podzielonej patnoci przy regulowaniu nalenoci z faktury, w której warto sprzeday brutto przekracza 15 000 z lub równowarto tej kwoty.
                         • 10.03.2020Patno na rachunek spoza wykazu podatników VAT. Objanienia niewiele wyjaniy
                          Mno si niejasnoci wokó skutków podatkowych wpat na rachunki bankowe dokonanych bez uwzgldnienia zasad wprowadzonych przez znowelizowane przepisy. Tylko cz wtpliwoci interpretacyjnych udao si usun poprzez publikacj pod koniec ubiegego roku objanie podatkowych. Ministerstwo Finansów postanowio odpowiedzie na par pyta dot. skutków podatkowych patnoci dokonanej na rachunek bankowy spoza wykazu podatników VAT, a zawartych w interpelacji poselskiej.
                          • 25.02.2020VAT. Kiedy nabywca ponosi odpowiedzialno podatkow
                           Podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug, odpowiada solidarnie wraz z dostawc za jego zalegoci podatkowe, w czci podatku proporcjonalnie przypadajcej na dostaw na jego rzecz, jeeli w momencie jej dokonania wiedzia lub mia uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszcza, e caa lub cz kwoty podatku z transakcji nie zostanie wpacona na rachunek urzdu skarbowego. Transakcje te dotycz m.in. wgla, paliw pynnych, wyrobów stalowych, ale równie wyrobów powszechnego uytku jak komputery czy telefony komórkowe.
                           • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                            Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                            • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                             Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                             • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                              Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                              • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                               Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                               • 02.01.2020NSA: Nie mona stwierdzi niewanoci decyzji niedorczonej stronie
                                Stwierdzenie niewanoci decyzji podatkowej jest moliwe jedynie w stosunku do decyzji ostatecznej, która zostaa skutecznie wprowadzona do obrotu prawnego i w tym obrocie wystpuje. Z tego powodu nie mona stwierdzi niewanoci decyzji prawnie nieistniejcej, np. niedorczonej stronie postpowania.
                                • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                                 Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                                 • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                                  Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                                  • 10.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
                                   Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
                                   • 10.12.2019Powstanie obowizku podatkowego w VAT po likwidacji dziaalnoci
                                    Mimo, e ju podatnik nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, z chwil powstania obowizku podatkowego, ma/bdzie mia obowizek rozliczenia podatku VAT z tytuu wykonanej usugi i dokonania zapaty podatku nalenego z tego tytuu, natomiast podatnik nie ma podstaw do wystawienia faktury, zoenia do urzdu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz przekazania kserokopii deklaracji kontrahentowi - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                    • 09.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
                                     Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
                                     • 03.12.2019Co daje faktura pro forma?
                                      Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                                      • 02.12.2019Co daje faktura pro forma?
                                       Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                                       • 05.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                                        Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                                        • 04.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                                         Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                                         • 24.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                                          Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                                          • 23.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                                           Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                                           • 02.10.2019Bdnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
                                            Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomyki serwisanta caa sprzeda zwolniona z VAT opodatkowana bya 23% stawk. W czerwcu br. pracownik US poinformowa Wnioskodawc, e kasa jest bdnie ustawiona i nie powinna wykazywa podatku VAT za towary. W tym samym dniu zgosi si do serwisu który ustawia na pocztku kas, aby j przefiskalizowano prawidowo. W jaki sposób naley dokona sprostowania zaistniaej pomyki? Czy Wnioskodawca musi rozliczy omykowo naliczony podatek?
                                            • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
                                             Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
                                             • 23.09.2019Podstawa opodatkowania VAT przy zapacie za towar/usug bonem
                                              Pytanie: Czy w sytuacji gdy bony nabyte odpatnie s wykorzystywane przez klientów do opacenia towarów lub usug po cenie sprzeday brutto mniejszej ni warto nominalna bonu/bonów (tj. gdy klient dokonuje zapaty wycznie z wykorzystaniem bonu/bonów, których suma wartoci nominalnej jest wysza ni cena sprzeday brutto towarów lub usug), podstaw opodatkowania VAT stanowi cena brutto sprzedanych towarów i usug, tj. kwota faktycznie zapacona za bony, pomniejszona o warto bonu niezrealizowan przez klienta, oraz pomniejszona o kwot podatku nalenego zwizanego ze sprzedanymi towarami lub usugami?
                                              • 03.09.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                                               1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, która 29 sierpnia br. zostaa podpisana przez Prezydenta i czeka ju tylko na ogoszenie w Dzienniku Ustaw.
                                               • 11.07.2019WSA. Split payment: Solidarna odpowiedzialno przy regresie ubezpieczeniowym
                                                Wbrew obowizujcym przepisom jest stosowanie przepisów o tzw. split payment i solidarnej odpowiedzialnoci Ubezpieczyciela z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT w sytuacji omykowego otrzymania przez niego nalenoci z tytuu regresu ubezpieczeniowego na jego rachunek VAT, podczas gdy do rozlicze na podstawie regresu ubezpieczeniowego nie ma zastosowania mechanizm podzielonej patnoci VAT. Nie mona bowiem uzna, i w przypadku bdnego przekazania rodków przy uyciu podzielonej patnoci na rachunek VAT Ubezpieczyciela doszo jednoczenie do prawidowego zastosowania tego mechanizmu, co miaoby dawa podstawy do zastosowania solidarnej odpowiedzialnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                                • 17.06.2019Czy opata rezerwacyjna jest zaliczk podlegajc VAT?
                                                 Pytanie: Wnioskodawca w ramach swojej dziaalnoci zajmuje si take organizacj imprez okolicznociowych. Spóka pobiera od podmiotów chccych naby okrelone usugi, w szczególnoci rezerwujcych sale konferencyjne, pokoje i rónego rodzaju wydarzenia okolicznociowe, opat rezerwacyjn, która nie odnosi si do adnej konkretnej dostawy towaru/wiadczenia usugi. Czy opata ta stanowi zaliczk/przedpat/zadatek w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy VAT? Czy spóka ma obowizek udokumentowania otrzymania opaty rezerwacyjnej faktur VAT?
                                                 • 16.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
                                                  Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
                                                  • 16.05.2019NSA: Sam stenogram z podsuchów nie wystarcza. Musz by nagrania
                                                   Z uzasadnienia: (...) nie mona utrzyma pogldu, który dominowa we wczeniejszym orzecznictwie sdów administracyjnych (...) e organy podatkowe s zwolnione od oceny legalnoci materiau dowodowego uzyskanego w wyniku czynnoci operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuratur lub inne organy prowadzce postpowania w sprawach o przestpstwa albo przestpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Ten pogld wywodzony by ze swoistego domniemania legalnoci tak przekazanych materiaów. Obecnie, w wietle stanowiska zajtego przez TSUE (...), który zwróci uwag na bezwzgldn konieczno poszanowania zasady legalnoci i praworzdnoci, stanowicej jedn z nadrzdnych wartoci, na których opiera si Unia, o czym wiadczy art. 2 TUE, takie domniemanie nie moe by przyjmowane.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »