Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biegli sądowi vat

 • 12.12.2016Szara strefa w Polsce jest warta nawet 390 mld zł
  Szara strefa, która obejmuje osiąganie korzyści z nielegalnego obrotu legalnymi produktami, sięga w Polsce ok. 12,4 proc. PKB, co może stanowić w 2016 r. nawet 390 mld zł – wynika z raportu pn. „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości”, przygotowanego w ramach inicjatywy UN Global Compact przy współpracy z firmą doradczą PwC.
  • 01.09.2016Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a opodatkowanie VAT 
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca organizując szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie organizowania przedmiotowych szkoleń? 
   • 12.12.2013Obligatoryjne szkolenia zawodowe a VAT
    Teza: Realizowane przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów obligatoryjne szkolenia zawodowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi szkoleniami związane zwolnione są od podatku od towarów i usług na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L. z 2006 r.347/1 ze zm.) w zw. z art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L. z 2011 r. 77/1).
    • 22.06.2011Syndyk jest podatnikiem VAT
     Interpelacja nr 21727 do ministra finansów w sprawie żądań urzędów skarbowych zapłaty podatku VAT od wynagrodzeń syndyków przyznanych przez sądy upadłościowe
     • 29.12.2009Fiskus nie daruje biegłym sądowym zaległego VAT
      Interpelacja nr 12248 do ministra finansów w sprawie zwolnienia biegłych sądowych od obowiązku zapłaty zaległego podatku VAT
      • 14.08.2009Orzecznictwo: Biegli sądowi i podatek VAT
       Niewątpliwie problematyka opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez biegłego w postępowaniu sądowym budziła wątpliwości, czego najlepszym dowodem były rozbieżności w orzecznictwie sądowym powstałym na tym tle. Jednakże zagadnienie to zostało ostatecznie wyjaśnione przez siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w uchwale z dnia 12 stycznia 2009 r., I FPS 3/08 (LEX nr 469158), udzielił odpowiedzi w tym zakresie, stwierdzając, że czynności wykonywane przez biegłego w postępowaniu sądowym, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i nie dotyczy ich wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy.
       • 27.04.2009Wynagrodzenia biegłych mają być zwiększone o stawkę podatku VAT
        Interpelacja nr 7804 do ministra sprawiedliwości w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług należności wypłaconych przez sądy i prokuratury biegłym
        • 16.06.2008TK: Niejasny przepis precyzuje wykładnia 
         Pod koniec ubiegłego tygodnia Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wyłączenia z podatku od towarów i usług przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Sędziowie uznali, że kwestionowany przepis jest zgodny z konstytucją, a związane z jego stosowaniem wątpliwości może wyjaśnić stosowna wykładnia.