Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB4/4510-1-585/157/MC

 • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie moesz ustali ceny nabycia, ustal warto rynkow
  Pytanie: Czy prawidowe jest przyjcie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak moliwoci ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wczeniejszych Wnioskodawczyni bya zmuszona na wasne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezalenych nie posiada dokumentów potwierdzajcych warto poniesionych wydatków) wedug cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
  • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
   Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
   • 04.09.2018Odliczenie VAT od wydatków na prywatny samochód wspólnika spóki
    Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Z kolei, w myl art. 15 ww. ustawy, podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujce dziaalno gospodarcz. Spóka cywilna nie posiadajc podmiotowoci prawnej nie moe nabywa praw i zaciga zobowiza. Stanowi ona jedynie umow organizujc zasady wspópracy okrelonej grupy osób dla osignicia zaoonego celu, za skutkiem zawarcia takiej umowy nie jest powstanie nowego podmiotu. Mimo to - jak wyej wskazano - na gruncie ustawy o VAT spóka cywilna jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej. Zatem to spóka a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.
    • 03.09.2018Odliczenie VAT od wydatków na prywatny samochód wspólnika spóki
     Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Z kolei, w myl art. 15 ww. ustawy, podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujce dziaalno gospodarcz. Spóka cywilna nie posiadajc podmiotowoci prawnej nie moe nabywa praw i zaciga zobowiza. Stanowi ona jedynie umow organizujc zasady wspópracy okrelonej grupy osób dla osignicia zaoonego celu, za skutkiem zawarcia takiej umowy nie jest powstanie nowego podmiotu. Mimo to - jak wyej wskazano - na gruncie ustawy o VAT spóka cywilna jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej. Zatem to spóka a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.
     • 05.07.2018NSA: Dopata do rodka trwaego po rozpoczciu jego amortyzacji - moment korekty KUP
      Skutki ekonomiczne dopaty wystpuj nie od momentu rozpoczcia amortyzacji nabytego rodka trwaego, ale wycznie od chwili jej otrzymania. Ju tylko z tych powodów brak jest podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopaty na rodek trway, w kontekcie wysokoci dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Nie jest równie moliwy do zaakceptowania, z punktu widzenia zasad praworzdnoci, pogld organu, e korekta winna dotyczy tych okresów, w których dokonywano uprzednio odpisów amortyzacyjnych, co powoduje, i konieczna byaby korekta wczeniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zalegoci i obowizkiem zapaty odsetek.
      • 26.04.2018Odliczenie VAT od wydatków na prywatny samochód wspólnika spóki
       Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón.zm.), w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Z kolei, w myl art. 15 ww. ustawy, podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujce dziaalno gospodarcz. Spóka cywilna nie posiadajc podmiotowoci prawnej nie moe nabywa praw i zaciga zobowiza. Stanowi ona jedynie umow organizujc zasady wspópracy okrelonej grupy osób dla osignicia zaoonego celu, za skutkiem zawarcia takiej umowy nie jest powstanie nowego podmiotu. Mimo to - jak wyej wskazano - na gruncie ustawy o VAT spóka cywilna jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej. Zatem to spóka a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.
       • 15.03.2018CIT i koszty uzyskania: Usugi informatyczne od podmiotu powizanego
        Z uzasadnienia: Usugi informatyczne nabywane od Dostawcy nie s podobne do usug doradczych, badania rynku, usug reklamowych, zarzdzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpiecze, gwarancji i porcze oraz wiadcze o podobnym charakterze.
        • 02.02.2018Wynikowe ujcie rónic kursowych w ksigach rachunkowych
         W przypadku stosowania tzw. rachunkowej metody ustalania rónic kursowych moliwe jest ujmowanie rónic kursowych w ksigach rachunkowych w sposób „wynikowy” (per saldo), a zatem po dokonaniu kompensaty ogóu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych rónic kursowych waciwych dla danego okresu.
         • 24.11.2017CIT: Przeksztacenie spóki kapitaowej w spók osobow
          W zwizku z przeksztaceniem spóki kapitaowej w spók osobow patnik bdzie zobowizany do pobrania i wpacenia na rzecz waciwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych ustalonego na dzie przeksztacenia jedynie od wartoci zysków istniejcych w spóce na dzie przeksztacenia, tj. zysków z lat ubiegych wygenerowanych przez spók, przekazanych na kapitay zapasowy, rezerwowe oraz zysków biecych, tj. wypracowanych od pocztku roku obrotowego do dnia przeksztacenia.
          • 20.09.2017Zakup smartfona na raty a PIT – uwaga na zastrzeenie prawa wasnoci
           Przedsibiorcy bardzo czsto nabywaj sprzt elektroniczny na raty. Szczególnie zakup telefonów i smartfonów w tej formie cieszy si popularnoci. Nabywajc sprzt na raty, naley zwróci uwag, czy zawarta umowa sprzeday ratalnej jest umow sprzeday z zastrzeeniem prawa wasnoci. Coraz wicej operatorów wprowadza tego typu zapisy do umów.
           • 19.09.2017Zakup smartfona na raty a PIT – uwaga na zastrzeenie prawa wasnoci
            Przedsibiorcy bardzo czsto nabywaj sprzt elektroniczny na raty. Szczególnie zakup telefonów i smartfonów w tej formie cieszy si popularnoci. Nabywajc sprzt na raty, naley zwróci uwag, czy zawarta umowa sprzeday ratalnej jest umow sprzeday z zastrzeeniem prawa wasnoci. Coraz wicej operatorów wprowadza tego typu zapisy do umów.
            • 23.05.2017Coroczna zmiana stawek amortyzacyjnych
             Pytanie podatnika: Czy Spóka bdzie moga poczwszy od pierwszego miesica kadego nastpnego roku podatkowego dokona dalszego obnienia wczeniej obnionych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego ich podwyszenia, jednake do poziomu nie wyszego ni wynika to z Wykazu?
             • 02.02.2017Czy stawk amortyzacji mona dowolnie obnia?
              Podatnicy mog obnia podane w ustawie stawki dla poszczególnych rodków trwaych. Zmiany stawki dokonuje si poczwszy od miesica, w którym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesica kadego nastpnego roku podatkowego. Czy moliwe jest jednak obnienie stawki do dowolnego poziomu?
              • 27.01.2017Rozliczenie sprzeday promocyjnej w PIT
               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dokonywan sprzeda promocyjn przysuguje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poczynionych na nabycie bd wyprodukowanie produktów podlegajcych sprzeday promocyjnej za cen 1 z netto za sztuk (zgodnie z regulaminem sprzeday promocyjnej)?
               • 20.01.2017Brak oryginalnego dokumentu nie wpywa na koszty
                Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                • 18.01.2017Amortyzacja. Jak ustali warto pocztkow przedmiotu leasingu?
                 Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych ustalona w wysokoci wartoci pocztkowej okrelonej w umowie leasingu, równej sumie ustalonych w umowie kapitaowych czci opat oraz ewentualnej opaty kocowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o naleny podatek VAT, bdzie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spók?
                 • 16.12.2016Opaty leasingowe w kosztach uzyskania przychodów
                  Pytanie podatnika: Czy czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opata wstpna stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                  • 06.12.2016Amortyzacja rodków trwaych w leasingu
                   Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych ustalona w wysokoci wartoci pocztkowej okrelonej w umowie leasingu, równej sumie ustalonych w umowie kapitaowych czci opat oraz ewentualnej opaty kocowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o naleny podatek VAT, bdzie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spók?
                   • 23.11.2016Przechowywanie faktur. Brak oryginalnego dokumentu nie ma wpywu na koszty
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                    • 03.11.2016Wydatki na skadniki niskocenne w kosztach uzyskania przychodów
                     Pytanie podatnika: W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. skadników niskocennych, wskazanych poniej w punktach a-c?
                     • 25.10.2016PIT. Przekazanie na cele jednoosobowej dziaalnoci dziaek wycofanych ze spóki cywilnej
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wspólnikiem w spóce cywilnej. W 2010 r. Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem wnieli do spóki udzia w gruncie, stanowicy majtek odrbny. Zainteresowany zamierza przekaza cz dziaek wydzielonych z ww. gruntu na potrzeby osobiste, a nastpnie przekaza na potrzeby jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej, jako towary handlowe. W jaki sposób dokona wyceny tych towarów ujtych w spisie z natury sporzdzonym na dzie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej?
                      • 24.10.2016Dochód i opodatkowanie zagranicznych spóek kontrolowanych
                       Pytanie podatnika: Czy dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spóek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spóki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokona przeliczenia wartoci podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spóek Zagranicznych na polskie zote z zastosowaniem kursu redniego waluty funkcjonalnej ogoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego ostatni dzie roku podatkowego danej Spóki Zagranicznej?
                       • 10.10.2016Zorganizowana cz przedsibiorstwa a opodatkowanie VAT
                        Pytanie podatnika: Czy zespó skadników majtkowych i niemajtkowych, wyodrbniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespoem ludzkim i zobowizaniami, nalecy do Wnioskodawcy, mona uzna za zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespou skadników majtkowych i niemajtkowych tytuem wkadu niepieninego do Spóki transakcja ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
                        • 26.09.2016Usugi szkoleniowe i edukacyjne a podatek u rda 
                         Przedsibiorcy bardzo czsto bior udzia w rnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty. W zajciach uczestnicz wirtualnie, online. Czy w przypadku tego rodzaju zakupw polski przedsibiorca powinien zapaci tzw. podatek u rda? Zobaczmy. 
                         • 22.09.2016Usugi szkoleniowe i edukacyjne a podatek u rda 
                          Przedsibiorcy bardzo czsto bior udzia w rnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty. W zajciach uczestnicz wirtualnie, online. Czy w przypadku tego rodzaju zakupw polski przedsibiorca powinien zapaci tzw. podatek u rda? Zobaczmy. 
                          • 20.09.2016Czciowa likwidacja rodka trwaego
                           Pytanie: Spka zamierza dokona sprzeday poszczeglnych elementw odczonych od istniejcych rodkw trwaych. Czy w przypadku sprzeday odczonego od rodka trwaego elementu spce bdzie przysugiwao prawo do zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw niezamortyzowanej czci wartoci rodka trwaego przypadajcej na odczony element w wysokoci wartoci odczanego elementu wynikajcej z ksig, pomniejszonej o sum dokonanych odpisw amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadajc na zbywan cz?
                           • 12.08.2016Jak ustali warto pocztkow mieszkania?
                            Pytanie podatnika: Czy przyjcie do amortyzacji wartoci pocztkowej mieszkania wg cen rynkowych mieszka z grudnia 2015 r. z uwzgldnieniem stopnia zuycia jest prawidowe? Jeeli nie, to czy mona przyj jako warto mieszkania wycen z aktu notarialnego?
                            • 15.07.2016Umorzenie wierzytelnoci podmiotu powizanego a obowizek sporzdzenia dokumentacji cen transferowych
                             Pytanie podatnika: W ramach swojej dziaalnoci gospodarczej Spka dokonuje transakcji m.in. z podmiotem powizanym. Cz zobowiza Spki wobec ww. podmiotu nie zostao uregulowanych na rzecz tego podmiotu. Zwaywszy na trudn sytuacj finansow Spki, Podmiot powizany planuje dokona umorzenia wierzytelnoci wzgldem Wnioskodawcy. Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie z tego tytuu obowizek sporzdzenia dokumentacji podatkowej (dotyczcej cen transferowych)?
                             • 22.06.2016Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji rodka trwaego
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca wiadczy usugi dostpu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe usugi s wiadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, ktrej przewidywany okres uytkowania jest duszy ni rok. Sie zostaa wprowadzona do ewidencji rodkw trwaych pod symbolem 211 KT. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sie naley zaklasyfikowa jako zesp komputerowy (symbol 491 KT). Czy prawidowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?
                              • 09.06.2016Rnice kursowe. Dokonywanie patnoci za towary w polskich zotych wedug kursu sztywnego
                               Pytanie: Czy w przypadku transakcji patnych w PLN w wartoci odpowiadajcej rwnowartoci EUR po przeliczeniu wedug kursu sztywnego ustalonego przez Spk oraz konkretnego kontrahenta w drodze umowy, nie powstan rnice kursowe? Czy kosztem uzyskania przychodu z tytuu przedmiotowych transakcji jest za kadym razem warto wynikajca z wystawianych faktur w walucie EUR przeliczonych dla celw podatkowych wg kursu redniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu?
                               • 08.06.2016Rnice kursowe. Dokonywanie patnoci za towary w polskich zotych wedug kursu sztywnego
                                Pytanie: Czy w przypadku transakcji patnych w PLN w wartoci odpowiadajcej rwnowartoci EUR po przeliczeniu wedug kursu sztywnego ustalonego przez Spk oraz konkretnego kontrahenta w drodze umowy, nie powstan rnice kursowe? Czy kosztem uzyskania przychodu z tytuu przedmiotowych transakcji jest za kadym razem warto wynikajca z wystawianych faktur w walucie EUR przeliczonych dla celw podatkowych wg kursu redniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu?
                                • 25.02.2016Wydatki na ubezpieczenie budowy w kosztach uzyskania przychodw
                                 Pytanie podatnika: Czy koszty polisy ubezpieczeniowej dla danej umowy budowlanej, ktre s zwracane przez zmawiajcego w konkretnym strumieniu przychodw naley zaliczy do kosztw bezporednich i jednorazowo zaliczy w koszty podatkowe w momencie osignicia tego przychodu?
                                 • 28.01.2016Rozliczanie rnic kursowych metod rachunkow a przychody i koszty podatkowe
                                  Pytanie podatnika: Czy majc na uwadze autonomiczno metody bilansowej ustalania rnic kursowych wzgldem przepisw podatkowych, w przypadku przejcia Spki na stosowanie przedmiotowej metody moliwe bdzie wykazanie rnic kursowych w wyniku podatkowym Spki jedynie poprzez ujcie w tym wyniku nadwyki ujemnych lub dodatnich rnic kursowych danego okresu ujtej w ksigach rachunkowych (tzw. ujcie rnic per saldo)?
                                  • 31.12.2015Support oprogramowania a podatek u rda na gruncie ustawy o CIT
                                   Przez support oprogramowania rozumie si kompleksowe wsparcie w zakresie korzystania z oprogramowania polegajce w szczeglnoci na jego aktualizowaniu oraz wprowadzaniu nowych moduw i rozwiza. Przedsibiorcy niejednokrotnie nabywaj tego typu usugi od zagranicznych kontrahentw, co powoduje u nich wtpliwoci w zakresie obowizku zapaty tzw. podatku u rda w Polsce.
                                   • 10.12.2015Brak wynagrodzenia czonka zarzdu a przychd spki
                                    Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Czonek Zarzdu peni swoj funkcj w Spce bez wynagrodzenia, po stronie Spki powstanie przychd z nieodpatnych wiadcze?
                                    • 16.09.2015Wystpienie wsplnika ze spki osobowej a prawo do rozpoznania straty podatkowej
                                     Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wystpieniem przez Wnioskodawc ze spki jawnej jego przychodem na wystpieniu bdzie rnica pomidzy wartoci udziau kapitaowego Wnioskodawcy, do ktrego wypaty bdzie zobowizana spka jawna, a wartoci wkadw Wnioskodawcy do spki jawnej wskazan w umowie? Czy w przypadku jeeli opisana rnica bdzie ujemna Wnioskodawcy nie bdzie przysugiwao prawo do rozpoznania straty podatkowej?
                                     • 31.08.2015Obniona stawka amortyzacyjna jako koszt uzyskania przychodu
                                      Pytanie podatnika: Czy moliwe jest obnienie stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszoci i nabywanych w przyszoci rodkw trwaych do dowolnej wysokoci, w tym take do poziomu 0%? Czy kosztem uzyskania przychodw ze sprzeday rodkw trwaych sfinansowanych czciowo ze rodkw UE bdzie warto, ktra odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezalenie od rda ich finansowania), tj. warto pocztkowa wynikajca z ewidencji rodkw trwaych, zmniejszona o sum dokonanych odpisw amortyzacyjnych bez wzgldu na to, czy odpisy te zostay zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
                                      • 24.07.2015NSA. Wydatki na ulepszenie zamortyzowanego rodka trwaego w kosztach podatkowych
                                       Z uzasadnienia: Na skutek ulepszenia zamortyzowanego rodka trwaego proces amortyzacji niejako "aktualizuje si" i podlega kontynuacji, nie mona zatem przyj e w analizowanym przypadku doszo do "penego zamortyzowania danego rodka trwaego". W konsekwencji, wobec jednoznacznego brzmienia art. 16h ust. 2 in fine ustawy o CIT podatnik nie jest uprawniony do zmiany metody amortyzacji.
                                       • 22.07.2015Korekta odpisw amortyzacyjnych w wyniku bdu ksigowej
                                        Pytanie podatnika: Czy spka w zwizku z dziaaniem ksigowej wbrew woli spki ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej na ustalan indywidualnie w wysokoci 10% poprzez skorygowanie dokonanych ju odpisw amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia budynku do ewidencji rodkw trwaych spki?
                                        • 14.07.2015Weksel sposobem na korekt kosztw?
                                         Pytanie podatnika: Czy zamiana zobowizania handlowego na zobowizanie finansowe udokumentowane wekslem wasnym, dla ktrych termin patnoci jest duszy ni 60 dni, oznacza uregulowanie zobowizania w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT w momencie wystawienia i wydania weksla wierzycielowi, a tym samym skutkuje brakiem obowizku zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o koszty wynikajce z tego zobowizania handlowego?
                                         • 01.07.2015Strata z inwestycji w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
                                          Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwaym stanowi bdzie koszt uzyskania przychodw w momencie zakoczenia umowy najmu i przeniesienia caej dziaalnoci do nowego miejsca, w sytuacji gdy brak kontynuacji najmu danej powierzchni nastpuje ze wzgldw ekonomicznych?
                                          • 16.06.2015rodki trwae. Czy mona stosowa zerow stawk amortyzacji?
                                           Podatnicy mog obnia podane w ustawie stawki dla poszczeglnych rodkw trwaych. Zmiany stawki dokonuje si, poczwszy od miesica, w ktrym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesica kadego nastpnego roku podatkowego. Czy moliwe jest jednak czasowe obnienie stawki do poziomu 0 proc.?
                                           • 15.06.2015rodki trwae. Czy mona stosowa zerow stawk amortyzacji?
                                            Podatnicy mog obnia podane w ustawie stawki dla poszczeglnych rodkw trwaych. Zmiany stawki dokonuje si, poczwszy od miesica, w ktrym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesica kadego nastpnego roku podatkowego. Czy moliwe jest jednak czasowe obnienie stawki do poziomu 0 proc.?
                                            • 23.04.2015Przewalutowanie kredytu a podatek dochodowy
                                             Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dokonanym przewalutowaniem kredytu bd powstawa w przyszoci rnice kursowe dla celw podatku dochodowego od osb prawnych?
                                             • 24.03.2015Wydatki na nabycie gratisw dla kontrahentw jako koszt podatkowy
                                              Pytanie podatnika: Spka organizuje szereg dziaa o charakterze promocyjnym i reklamowym, polegajcych np. na nieodpatnym przekazaniu towarw spki (tzw. gratisw). Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych wydatki na nabycie towarw, ktre nastpnie przekazywane s kontrahentom nieodpatnie mog by zaliczone przez spk do kosztw uzyskania przychodw?
                                              • 20.02.2015Skutki podatkowe dopaty do rodka trwaego
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzymuje od dostawcw dopaty do rodkw trwaych. Dopaty te Wnioskodawca otrzymuje w okresach nie zawsze powizanych z momentem przyjcia rodka trwaego do uytkowania oraz w rnych kwotach (tzn. rwnych wartoci pocztkowej rodka trwaego, niszych lub wyszych od wartoci pocztkowej). Jakie s skutki podatkowe otrzymania ww. dopat?
                                               • 13.02.2015Uproszczone zaliczki po przeksztaceniu jednoosobowej dziaalnoci w spk kapitaow
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdcy jednoosobow spk z o.o. powsta na skutek przeksztacenia podatnika z jednoosobowej dziaalnoci, ktry to przed przeksztaceniem oraz w pierwszym roku po przeksztaceniu w spk z o.o. rozlicza podatek dochodowy w formie zaliczek kwartalnych, ma prawo w kolejnym roku obrotowym dokonywa rozliczenia podatku dochodowego w formie uproszczonej i wpaca zaliczki miesiczne za ten rok podatkowy w uproszczonej formie?
                                                • 28.10.2014Wypoyczenie samochodu za granic a podatek u rda
                                                 Jednym z kosztw, jakie mog pojawi si w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, jest czynsz najmu samochodw wypoyczanych przez podatnikw za granic. Zwykle w takiej sytuacji rozpatrywana jest jedynie kwestia ewentualnego obowizku rozliczenia importu usug na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT). Zgodnie z postanowieniami art. 28j tej ustawy, w przypadku krtkoterminowego wynajmu samochodw, ktry to okres jest zachowany, jeli nie przekracza 30 dni, miejscem wiadczenia usug jest miejsce, w ktrym te rodki transportu s faktycznie oddawane do dyspozycji usugobiorcy. Oznacza to, e jeli samochd jest wynajmowany za granic i tam wykorzystywany przez okres nieprzekraczajcy 30 dni – podatnik, ktry ten pojazd wypoyczy, nie ma obowizku rozpoznawania importu usug.
                                                 • 03.09.2014Korekta VAT przy zbyciu inwestycji w obcych rodkach trwaych
                                                  Pytanie podatnika: Czy dla celw ustawy o VAT zbycie (otrzymanie wynagrodzenia za trwae przekazanie ich do korzystania) nakadw inwestycyjnych w obcym rodku trwaym naley traktowa jako nieruchomoci, dla ktrych zastosowanie znajdzie 10-letni okres korekty podatku czy zbycie takich nakadw nie spowoduje obowizku korekty podatku VAT?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »