Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek od spadku darowizn 2016

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 09.06.2020WSA. Dziedziczenie praw autorskich
    Skoro przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje si do nabycia praw majtkowych w drodze dziedziczenia, za nabyte przez spadkobierców roszczenie o otrzymanie spaty równowartoci wierzytelnoci zmarej wchodzi do spadku po zmarej, to przychody z tytuu nabycia tego prawa majtkowego podlegaj opodatkowaniu na podstawie powyszej ustawy. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny Gdasku.
    • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
     Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
     • 11.10.2019Okrelenie grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn po ustaniu mazestwa
      Powinowactwo to stosunek czcy maonka z krewnymi drugiego maonka. Zgodnie z art. 618 § 1 kodeksu Rodzinnego i Opiekuczego, z maestwa wynika powinowactwo midzy maonkiem a krewnymi drugiego maonka. Trwa ono mimo ustania maestwa, a lini i stopie powinowactwa okrela si wedug linii i stopnia pokrewiestwa
      • 12.09.2019Sprzeda nieruchomoci ze spadku po zakupie innej nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe
       Fakt, i nabycie nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe zostao dokonane przed zbyciem nieruchomoci otrzymanej w spadku, nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeli spenione s pozostae warunki.
       • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
        Rol i celem owiadczenia o spenieniu przesanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesicy w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada moliwo samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez moliwo zasignicia do pastwowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, uzalenianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od zoenia owiadczenia o spenianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
        • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
         Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
         • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
          wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
          • 12.03.2019WSA. PIT od sprzeday nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej
           Z uzasadnienia: Obowizek podatkowy z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci (...) nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowizanych do zbycia nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 K.c. dokonanego jako konsekwencja umowy przedwstpnej zawartej przez spadkodawc, niezobowizanego do zapaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastpiby wczeniej, ni 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie, tj. z chwil otwarcia spadku.
           • 22.01.2019WSA. Termin zgoszenia spadku a prawo do zwolnienia dla najbliszej rodziny
            Z uzasadnienia: Wykadnia literalna art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn daje podstawy do stwierdzenia, e powoany przepis dotyczy nie tylko sytuacji, gdy spadkobierca nie wie, e przysuguj mu prawa do spadku, poniewa nie bra udziau w postpowaniu spadkowym ale równie sytuacji, gdy spadkobierca bra udzia w postpowaniu spadkowym, jednak w terminie 6 miesicy od dnia uprawomocnienia si postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uzyska wiedzy dotyczcej okrelonego skadnika majtkowego wchodzcego w skad masy spadkowej.
            • 10.12.2018NSA. Darowizna z poleceniem sposobem na podatek
             Z uzasadnienia: Jeeli obdarowany zostanie obciony obowizkiem wykonania polecenia, to obcienie to stanowi ciar darowizny, jednak pod warunkiem, e polecenie zostanie wykonane. Ustawodawca nie wprowadzi przy tym warunku, e beneficjentem polecenia moe by jedynie osoba trzecia, ewentualnie darczyca. Przepis ten ma wobec powyszego zastosowanie równie w sytuacji, w której beneficjentem polecenia jest sam obdarowany.
             • 30.11.2018Ulga mieszkaniowa: Wydatki sfinansowane zaliczkami i zadatkami przed ostateczn sprzeda
              Cig wydarze dot. sprzeday nieruchomoci zapocztkowany jest czsto umow przedwstpn, otrzymaniem z tytuu zbycia zadatku/zaliczki od nabywcy i wreszcie zakoczony zawarciem ostatecznej umowy sprzeday przenoszcej wasno. Mona by wic uzna za „dzie zbycia” w rozumieniu przepisów dotyczcych ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno dzie pierwszy jak i ostatni tego procesu. W orzecznictwie przyjo si jednak, e biorc pod uwag cel ulgi mieszkaniowej przywiecajcy ustawodawcy, w przypadku sprzeday nieruchomoci wieloetapowo, wydatkowanie na wasne cele mieszkaniowe rodków uzyskanych przez zbywc w zwizku ze zbyciem na dowolnym etapie procesu sprzeday, bdzie umoliwiao skorzystanie z ulgi.
              • 05.09.2018Tylko wypacony zachowek moe stanowi dug spadkowy
               Pytanie: Jak kwot naley wpisa w dugach i ciarach spadku – zasdzon kwot zachowku w wysokoci 50 000 z czy faktycznie zapacon (w tym wypadku wedug stanu na jaki dzie)? Innymi sowy czy dugiem i ciarem tego spadku jest tylko spacona cz zachowku, czy równie roszczenie o zapat rat, które nie zostan jeszcze (na dzie zoenia korekty SD-3) zapacone?
               • 20.08.2018NSA. Postpowanie o wypat zachowku zawiesza przedawnienie
                Rozstrzygnicie prawomocnym wyrokiem sprawy dotyczcej roszczenia o zachowek jest, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, zagadnieniem wstpnym w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Konieczno jego rozstrzygnicia stanowi bowiem przesank obligatoryjnego zawieszenia postpowania podatkowego majcego na celu prawidowe opodatkowanie spadkobiercy z tytuu nabycia spadku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
                 Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
                 • 25.07.2018Nieodpatne prace jako skadnik wartoci pocztkowej lokalu
                  Pytanie: Czy na warto pocztkow lokalu skaday si bd take elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam pooy glazur, zainstaluje armatur, pomaluje ciany, itd.? Czy jako warto wykonanej przez Wnioskodawc pracy moe On przyj warto odpowiadajcej jej usugi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si bdzie w potrzebne do remontu materiay?
                  • 11.07.2018NSA. Umowa przedwstpna nie moe by sposobem na niszy podatek
                   Fakt zawarcia przez strony sprzeday rzeczy umowy przedwstpnej na podstawie art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego, okrelajcej cen sprzeday nieruchomoci, która bdzie obowizywaa strony tej umowy w umowie sprzeday, jako umowie przyrzeczonej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zwizku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o PCC nie ma wpywu na zakres i wysoko podstawy opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych tej umowy sprzeday nieruchomoci na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 26.06.2018PIT: Koszty przy sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku
                    W 2015 r. nabyam spadek po swojej mamie. W zwizku z brakiem zainteresowania ze strony reszty spadkobierców zoyam kolejny wniosek o podzia spadku. W 2016 r. zostaam wacicielk nieruchomoci ze spat dla reszty spadkobierców. Czy mog odliczy od podstawy naliczenia podatku dochodowego: spat spadkobierców, koszt agencji nieruchomoci poredniczcej w sprzeday, rónic midzy kwot sprzeday a kwot wyznaczon przez rzeczoznawc, od której naliczone s spaty, koszty pochówku i pomnika mamy, poniesienie kosztów podatku od spadku?
                    • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny moe by owiadczeniem
                     Z uwagi na brak okrelenia jakichkolwiek warunków dotyczcych tak formy jak i treci owiadczenia o spenieniu warunków ulgi meldunkowej, w kadej sprawie ocenie naley podda caoksztat okolicznoci faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa naley wszystkie dokumenty mogce mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniajcej z 2008 r.), które zostay zoone do urzdu skarbowego, a wtpliwoci naley tumaczy na korzy podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 22.02.2018Spata kredytu maonków z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
                      Z uzasadnienia: Przeznaczone przez Wnioskodawczyni rodki ze sprzeday lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, stanowicego jej majtek odrbny na spat zacignitego wspólnie z mem kredytu na wasne cele mieszkaniowe - tj. zakup budynku mieszkalnego stanowicego przedmiot wspówasnoci maeskiej, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe - korzystaj ze zwolnienia od podatku dochodowego.
                      • 28.12.2017Spata maeskiego kredytu mieszkaniowego z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
                       W sytuacji, gdy kwota uzyskana ze sprzeday udziau w nieruchomoci stanowicego majtek odrbny przeznaczona zostanie na spat kredytu zacignitego na wasne cele mieszkaniowe, tj. zakup wraz z mem na zasadzie wspólnoci cznej maeskiej mieszkania, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, to uzyskany dochód korzysta bdzie ze zwolnienia od podatku dochodowego, w wysokoci odpowiadajcej spacie ww. zobowizania.
                       • 27.10.2017Zapisy testamentowe - wygrany spór z fiskusem
                        Za przychód uzyskany z transakcji zbycia nieruchomoci otrzymanej w spadku naley przyj przypadajc na spadkobierc z tytuu dokonanej sprzeday kwot pomniejszon o wykonane zapisy testamentowe oraz poniesione przez spadkobierc koszty sporzdzenia aktu notarialnego, na podstawie którego dokonano ww. sprzeday.
                        • 18.10.2017NSA. Zniesienie wspówasnoci nieruchomoci spadkowej bez PIT
                         Zniesienie wspówasnoci nieruchomoci, w wyniku którego wspówaciciel (spadkobierca) w zamian za udzia we wspówasnoci nieruchomoci otrzymuje spat, bdc jego równowartoci, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet wówczas, gdyby inne przesanki opodatkowania dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci zostay spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 03.10.2017NSA. Spadek a przychód z nieujawnionych róde w PIT
                          Uyte w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okrelenie o treci „pochodzcym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania” oznacza, e chodzi tu o przychody wolne od opodatkowania lub uprzednio opodatkowane nie tylko podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale i podatkiem od spadków i darowizn - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 21.09.2017NSA: Sprzeda nieruchomoci otrzymanej w spadku - znaczenie ma przychód faktycznie uzyskany
                           Teza: Wykonanie zapisu testamentowego ze rodków uzyskanych ze sprzeday nieruchomoci, nabytej w drodze spadku, pomniejsza przychód z odpatnego zbycia tej nieruchomoci o kwot wykonanego zapisu (art. 11 ust. 1 w zwizku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f.).
                           • 03.08.2017Sprzeda nieruchomoci: Dziecko ma prawo do ulgi mieszkaniowej
                            W celu skorzystania przez maoletniego z ulgi mieszkaniowej, pozwolenie na budow domu oraz faktury zwizane z t budow mog by wystawione na jego matk jako jego przedstawiciela ustawowego. Istotne jest bowiem, e maoletni jest wspówacicielem gruntu, na którym budowany jest dom oraz e budowa finansowana bdzie równie z jego rodków - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                            • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                             Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                             • 25.07.2017Data dziedziczenia bez znaczenia przy sprzeday nieruchomoci maeskiej
                              Wspominalimy ju o majowej uchwale NSA, korzystnej dla maonka, sprzedajcego nieruchomo, która uprzednio stanowia wspówasno ze zmarym wspómaonkiem. Fiskus sta na stanowisku, i sprzeda ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeli nie min odpowiedni czas od mierci maonka, orzecznictwo byo w tej kwestii rozbiene. Uchwaa rozwiewa wtpliwoci, powodujc jednoczenie, i Minister Finansów zaczyna przegrywa sprawy kasacyjne w tej sprawie. Publikujemy dzisiaj pene uzasadnienie uchway NSA.  
                              • 17.07.2017Sprzeda nieruchomoci. Zabudowa wnki jako wydatek na cel mieszkaniowy
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonaa zabudowy wnki przedpokojowej uwaajc, e ten zakup mieci si w wydatkach poniesionych na wasne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Zabudowa ta jest zamontowana na stae do ciany i skada si z jednej cianki, pary drzwi i listwy. Pozosta cz zabudowy stanowi ciana. Czy zasadne jest w tym przypadku zastosowanie zwolnienia podatkowego?
                               • 10.07.2017WSA. Sprzeda nieruchomoci nabytej w spadku: Spata kredytu moe by kosztem
                                Z uzasadnienia: Do kosztów uzyskania przychodu z tytuu odpatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, zalicza si spacony przez spadkobierc kredyt hipoteczny zacignity przez zmarego spadkodawc. Mona bowiem przyj, e by to nakad, które zwikszy warto rzeczy, poczynione w czasie jego posiadania przez spadkobierc.
                                • 21.06.2017NSA. Zapis testamentowy a PIT od sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku
                                 Wykonanie zapisu testamentowego ze rodków uzyskanych ze sprzeday nieruchomoci, nabytej w drodze spadku, pomniejsza przychód z odpatnego zbycia tej nieruchomoci o kwot wykonanego zapisu (art. 11 ust. 1 w zwizku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 29.05.2017Wymiana drzwi garaowych jako wasny cel mieszkaniowy?
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do wydatków na wasne cele mieszkaniowe wymian drzwi garaowych?
                                  • 10.05.2017Umowa doywocia a prawo do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadku
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni bdzie musiaa zwróci ulg mieszkaniow, jeli przepisze na swojego wnuka (który nie by adnym ze spadkobierców) odziedziczony przez ni po mu udzia w nieruchomoci, przepisujc na swojego wnuka ten udzia w ramach umowy doywocia?
                                   • 31.03.2017Umowa zamiany a opodatkowanie PCC?
                                    Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 223, z pón. zm.) PCC podlegaj umowy sprzeday oraz zamiany rzeczy i praw majtkowych. W niektórych przypadkach mona jednak skorzysta ze zwolnienia. 
                                    • 30.03.2017Umowa zamiany a opodatkowanie PCC?
                                     Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 223, z pón. zm.) PCC podlegaj umowy sprzeday oraz zamiany rzeczy i praw majtkowych. W niektórych przypadkach mona jednak skorzysta ze zwolnienia. 
                                     • 30.03.2017Spadek z Niemiec. Skutki podatkowe
                                      Pytanie podatnika: Do jakiej grupy spadkobierców naley Wnioskodawczyni, jeli po swojej ciotce, obywatelce Niemiec, wyrokiem niemieckiego sdu odziedziczya cz pozostawionego przez ni spadku? Czy podatek od tego spadku naley opaci i w Niemczech i w Polsce?
                                      • 29.03.2017Podatek od darowizny. Rodzestwo przyrodnie na równi z rodzonym
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzyma od swojego brata przyrodniego darowizn rodków pieninych. Brat jest synem ojca Wnioskodawcy z pierwszego maestwa. Czy z tytuu darowizny rodków pieninych od przyrodniego brata Wnioskodawca musi paci podatek?
                                       • 27.03.2017Darowizna w formie aktu notarialnego nie wymaga zgoszenia?
                                        Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie, e darowizna rodków pieninych dokonana na jej rzecz przez brata w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn u Wnioskodawczyni.
                                        • 27.02.2017Podatek od spadków i darowizn. Pó roku na zgoszenie spadku
                                         Tezy: Art. 4a ust. 2 u.p.s.d. nie ma zastosowania do przypadku, w którym nabywca wasnoci rzeczy i praw majtkowych przez swe zaniedbania uchybi terminowi 6 miesicy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., liczonym od dnia uprawomocnienia si postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 
                                         • 23.02.2017Spadkobierca moe wnioskowa o wznowienie postpowania
                                          Tezy: Uprawnienie spadkobiercy do zoenia wniosku o wznowienie postpowania podatkowego zakoczonego ostateczn decyzj organu podatkowego skierowan do spadkodawcy jest uprawnieniem majtkowym spadkobiercy wynikajcym z art. 133 § 1 w zwizku z art. 97 § 1 i art. 240 § 1 pkt 8 ord. pod. 
                                          • 16.02.2017Wymiana udziaów a koszty uzyskania przychodów
                                           Z uzasadnienia: Konkluzja organu, e w analizowanym przypadku koszt uzyskania przychodów powinien by ustalony nie w oparciu o nominaln warto objtych udziaów, lecz na podstawie tzw. kosztów historycznych, a wic ceny nabycia udziaów wymienianych, a nie udziaów otrzymanych w drodze wymiany, nie znajduje odzwierciedlenia normatywnego w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                           • 15.02.2017Darowizna pienidzy w ratach a prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
                                            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z okresem wykonywania umowy darowizny przez trzy lata Wnioskodawczyni spenia warunki przewidziane w art. 4a ust. 4 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie ciy na niej obowizek skadania zgoszenia do urzdu skarbowego przy kadej nastpnej transzy wpaty?
                                            • 14.02.2017Cele mieszkaniowe a ulga podatkowa w PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy do wydatków na wasne cele mieszkaniowe Wnioskodawca moe zaliczy prace melioracyjne odprowadzenia wody wokó budynku mieszkalnego?
                                             • 02.02.2017Podatkowe skutki podziau majtku maeskiego
                                              Pytanie podatnika: Czy uzyskanie (otrzymanie) przez Wnioskodawc prawa uytkowania wieczystego oraz prawa wasnoci budynku na podstawie umowy o podzia majtku wspólnego w nastpstwie zniesienia wspólnoci majtkowej maeskiej (bez spat i dopat) stanowi czynno podlegajc opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                              • 31.01.2017NSA. Uprawdopodobnienie faktu póniejszego powzicia wiadomoci o spadku
                                               Przepis art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma charakter mieszany, materialno-procesowy. O jego procesowym charakterze wiadczy zwrot normatywny „uprawdopodobni fakt póniejszego powzicia wiadomoci o ich nabyciu”. Uprawdopodobnienie jest bowiem elementem konstrukcyjnym prawa procesowego, a po wtóre wskazuje sposób dochodzenia prawa podatnika, jakim jest moliwo zgoszenia naczelnikowi urzdu skarbowego rzeczy i praw majtkowych po terminie okrelonym w ustpie pierwszym tego artykuu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 27.01.2017Opodatkowanie dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci
                                                Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) paci si w przypadku: uzyskania przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów, jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej i zostao dokonane przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie.
                                                • 20.01.2017NSA. Sprzeda udziau w nieruchomoci przekazanego do majtku odrbnego maonka
                                                 Definiujc pojcie „nabycia” nieruchomoci lub udziau w nieruchomoci, o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8) lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku ich darowizny z majtku objtego wspólnoci ustawow maesk do majtku osobistego (odrbnego) jednego z maonków, w sytuacji dalszego trwania tej wspólnoci, naley odwoywa si do przepisów i zasad ich wykadni wynikajcych z Kodeksu rodzinnego i opiekuczego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 19.01.2017Podatek od spadków i darowizn. Podstawowe zasady i wane limity
                                                  Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy prawne wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. By nie paci podatku, konieczne jest zgoszenie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy. Sprawdmy, jakie jeszcze warunki trzeba speni.
                                                  • 16.01.2017Umorzenie podatku od spadków i darowizn nie jest moliwe?
                                                   Z uzasadnienia: W ocenie Sdu, powysze okolicznoci bezspornie wiadcz o trudnoci w jednorazowej spacie nalenoci, jednak nie wskazuj na cakowity brak moliwoci jej zapaty, biorc pod uwag na posiadany majtek. Istotne przy tym jest, e zalego podatkowa, o umorzenie której wnioskowa skarcy, stanowi zalego z tytuu podatku od spadków i darowizn. Podatek ten ma charakter majtkowy. Osoba przyjmujca spadek, jak w niniejszej sprawie, winna liczy si z kosztami, jakie wi si z faktem nabycia majtku w drodze spadku, a wic z tytuu nieodpatnego przyrostu majtku.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »