Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty uzyskania przychodu pracownika na zwolnieniu lekarskim

 • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
  Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
  • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
   Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
   • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
    Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
    • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
     Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
     • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
      Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zostay zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Wydawaoby si, e nie bdzie adnych problemów z prawidowym uwzgldnieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
      • 26.09.2014WSA: O wyszych kosztach dla twrcw decyduje nie tylko umowa
       Z uzasadnienia: O ile podatnik wykae przychd z praw autorskich to organ podatkowy nie moe odmwi mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztw jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, e brak okrelenia wynagrodzenia za prace twrcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztw. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie bdzie mia zastosowania, tylko wwczas jeeli w wyniku prawidowo przeprowadzonego postpowania dowodowego nie mona ustali, jaka cz wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twrczym lub za rozporzdzenie przez twrc majtkowymi prawami autorskimi.
       • 07.07.2014Urlop lub choroba pracownika a podwyszone autorskie koszty podatkowe
        Wypacane pracownikom wynagrodzenie za czas urlopu czy zwolnienia lekarskiego w adnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytuu korzystania przez twrcw z praw autorskich. Jak w takim razie naley to wynagrodzenie rozlicza?
        • 19.03.2014Opacanie skadek na Fundusz Pracy
         Pytanie: Zgodnie z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowizkowe skadki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowicych podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opacaj pracodawcy za osoby pozostajce w stosunku pracy, wykonujce prac na podstawie umowy o prac nakadcz lub umowy zlecenie, jeeli kwota ta jest rwna, co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za prac. Jak jednak skadk naley opaca za osoby zatrudnione na kilka umw, czy zatrudnione w trakcie miesica, czy te pracujce w niepenym wymiarze?
         • 19.02.2013Pracownik na zwolnieniu lekarskim a koszty uzyskania przychodu
          Pytanie podatnika: W jakiej wysokoci naley zastosowa koszty uzyskania przychodu, w przypadku gdy pracownik przebywa w danym miesicu na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni natomiast za 1 dzie wypacono mu wynagrodzenie ze stosunku pracy?
          • 29.11.201250-procentowe koszty przy chorobie i urlopie pracownika
           Pytanie podatnika: Czy spka powinna potrca 50% koszty uzyskania przychodu od czci wynagrodzenia wypacanej pracownikom za czas niezdolnoci do pracy z tytuu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?
           • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
            Z uzasadnienia: Przychodem poszczeglnych pracownikw spki, realizujcych projekty w ramach czasowej zmiany miejsca wiadczenia pracy, bdzie przypadajca na kadego z nich cz ceny zakupu usugi z tytuu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskaj bowiem konkretn korzy finansow w wysokoci wartoci zakupionej przez pracodawc usugi przypadajcej na kadego z nich, za ktr nie musz sami zapaci, a maj pene prawo z niej skorzysta.
            • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
             Wydaje si pozornie, e nie powinny wystpowa adne problemy z prawidowym uwzgldnieniem wysokoci pracowniczych kosztw uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostay zdefiniowane, nie zmieniaj si ju par lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Tymczasem - jak co roku - okazuje si, e istnieje grupa wtpliwoci, ktre wymagaj wyjanienia.
             • 27.05.2010Opodatkowanie przychodw pracownikw oddelegowanych
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest agencj pracy tymczasowej, ktra zatrudnia polskich obywateli, majcych miejsce zamieszkania i rezydencj podatkow w Polsce. Wnioskodawca ma podpisan umow z woskim pracodawc uytkownikiem. Koszty wynagrodzenia pokrywa Wnioskodawca. Wypata wynagrodzenia pracownikw jest w walucie polskiej. Wnioskodawca wskazuje rwnie, i nie wypaca dodatkowo diet pracownikom za pobyt za granic. Czy Wnioskodawca prawidowo ocenia moliwo zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (tj. zwolnienia z opodatkowania czci przychodu pracownikw czasowo przebywajcych za granic w kwocie odpowiadajcej 30% diety)?
              • 20.01.2010Pracownicze koszty uzyskania
               Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj kwotowo okrelone normy kosztw uzyskania przychodw. Zasadniczo w informacjach, ktre pracownicy uzyskaj od swoich pracodawcw, koszty te powinny zosta uwzgldnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzi, czy koszty zostay uwzgldnione w prawidowej wysokoci (i czy w prawidowej wysokoci pobrana zostaa zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazao si, e w informacji PIT-11 wystpuj jakie niecisoci, mona bdzie w por zareagowa.
               • 02.10.2009Zadouczynienie dla byego pracownika nie moe by kosztem
                Pytanie podatnika: Czy poniesione wydatki na rzecz byego pracownika s kosztem uzyskania przychodu spki w wietle ustawy o CIT?
                • 17.06.2009Trzynastka dla byego pracownika
                 Pytania podatnika: 1. Czy przy wypacie 13-stki pracownicy z ktr rozwizano umow o prac naley policzy koszty uzyskania przychodu? 2. Czy pracownicy z ktr rozwizano umow o prac i zatrudniono ponownie w ramach umowy zlecenia przy wypacie 13-stki z tytuu poprzedniej umowy naley uwzgldni koszty uzyskania przychodu?
                 • 09.01.2009Pracownicze koszty uzyskania
                  Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj kwotowo okrelone normy kosztw uzyskania przychodw. Zasadniczo w informacjach, ktre pracownicy uzyskaj od swoich pracodawcw koszty te powinny zosta uwzgldnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzi, czy koszty zostay uwzgldnione w prawidowej wysokoci (i czy w prawidowej wysokoci pobrana zostaa zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazao si, e w informacji PIT-11 wystpuj jakie niecisoci, mona bdzie w por zareagowa.
                  • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
                   Nie mamy najczciej problemw z prawidowym ustaleniem kosztw uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudnoci mog pojawi si w sytuacjach nie cakiem typowych – dzisiaj dziesi przykadw takich sytuacji.