Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
  Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
   • 06.07.2020Podatki 2020: Zmiany ws. darowizn zwizanych z pandemi
    Przekazane na przeciwdziaanie pandemii koronawirusa darowizny nie bd objte ustawowymi limitami, a z odliczenia darowizn skorzystaj nawet firmy pacce liniowy podatek PIT. Zmiany podatkowe dotyczce darowizn przewidziano w tarczy antykryzysowej 4.0. Jak podkrelaj eksperci firmy doradczej KPMG, wan nowoci jest te rozszerzenie katalogu podmiotów, do których odnosi si moliwo odliczenia darowizn.
    • 17.06.2020Jak odliczy strat w podatkach
     Jeeli z powodu epidemii COVID-19 poniesiesz w 2020 r. strat z dziaalnoci gospodarczej, a przychody Twojej firmy spadn w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r., bdziesz móg jednorazowo odliczy poniesion strat z 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r., nie wicej jednak ni 5 mln z. eby odliczy strat od dochodu z 2019 r. bdziesz musia zoy korekt zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019.
     • 16.06.2020Jak odliczy strat w podatkach
      Jeeli z powodu epidemii COVID-19 poniesiesz w 2020 r. strat z dziaalnoci gospodarczej, a przychody Twojej firmy spadn w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r., bdziesz móg jednorazowo odliczy poniesion strat z 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r., nie wicej jednak ni 5 mln z. eby odliczy strat od dochodu z 2019 r. bdziesz musia zoy korekt zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019.
      • 15.06.2020Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
       Podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
       • 18.05.2020Najem wspólnej nieruchomoci. Dziaalno maonka moe wykluczy ryczat
        Podatniczka razem z mem, z którym czy j wspólno majtkowa, s wacicielami nieruchomoci, która stanowi ich majtek wspólny. Maonkowie planuj wynaj nieruchomo. Podatniczka chce wybra ryczat. Natomiast jej m bdzie wynajmowa nieruchomo w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy limit przychodów 100 000 z, po przekroczeniu którego stawka ryczatu wynosi 12,5%, dotyczy cznie obojga maonków czy jedynie podatniczki, w sytuacji gdy jej m bdzie rozlicza uzyskany przychód podatkiem liniowym?
        • 13.05.2020Jak rozlicza przychody z rónych róde?
         Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz mog osiga przychody z rónych róde, take nie zwizanych z t dziaalnoci. Rozliczenie tych przychodów zaley od tego, w jaki sposób jest opodatkowana dziaalno gospodarcza.
         • 05.05.2020Ryczat od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie skadek ZUS
          Opacam zryczatowany podatek dochodowy w formie ryczatu od przychodów. Czy mam moliwo odliczenia od przychodów skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne? Jak tak, to w jaki sposób mog je prawidowo rozliczy?
          • 04.05.2020Ryczat od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie skadek ZUS
           Opacam zryczatowany podatek dochodowy w formie ryczatu od przychodów. Czy mam moliwo odliczenia od przychodów skadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoeczne? Jak tak, to w jaki sposób mog je prawidowo rozliczy?
           • 20.04.2020Formy opodatkowania PIT: Podatek wedug skali czy liniowy?
            Czy dla prowadzcych dziaalno gospodarcz korzystniejszy jest 19% podatek liniowy, czy te podatek wedug skali? Przedsibiorcy zwykle bior pod uwag moliwo korzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych zasad opodatkowania (wspólnie z maonkiem czy w sposób przewidziany dla samotnych rodziców), ale równie przede wszystkim to, czy ich oczekiwany dochód przekroczy kwot pierwszego progu podatkowego, tj. 85 528 z. Z pewnoci trzeba uwzgldni wszystkie te aspekty, z zastrzeeniem e dla przedsibiorców, którzy osigaj dochody tylko z dziaalnoci gospodarczej, a ponadto nie zamierzaj korzysta z adnych ulg czy preferencyjnego opodatkowania – granic opacalnoci podatku liniowego zaczyna si po uzyskaniu znacznie wyszego dochodu ni owe 85 528 z.
            • 16.04.2020Dziaalno gospodarcza. Podatkowe zasady rozliczania skadek ZUS
             Skadki ZUS stanowi jeden ze staych kosztów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Obowizek opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ma kady przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Wynika to z tego, e skadka na ubezpieczenie zdrowotne opacana jest z kadego róda przychodów, które stanowi tytu do objcia tym ubezpieczeniem. Posiadanie tzw. innego tytuu ubezpieczenia ma natomiast znaczenie w przypadku skadek na ubezpieczenie spoeczne.
             • 30.03.2020NSA. Zaliczenie odpisu aktualizujcego do kosztów podatkowych
              Prawidowa wykadnia przepisów art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT wymaga przyjcia, e data dokonania odpisu aktualizujcego nie moe przesdza o moliwoci zarachowania w ciar kosztów podatkowych odpisu aktualizujcego nalenoci niecigalnych jedynie w roku podatkowym, w którym faktycznie zosta dokonany, skoro podatnik decyduje si na jego utworzenie i wprowadzenie do ksig podatkowych za rok podatkowy, w którym pozostae przesanki podatkowe konieczne dla zaliczenia odpisu w ciar kosztów zostay spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
               Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
               • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - objanienia podatkowe MF
                 Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowao objanienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytuu wsparcia nowej inwestycji. Objanienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                 • 06.03.2020PIT za 2019: Odliczenie wpat na IKZE
                  Osoby, które w roku podatkowym dokonyway wpat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. 
                  • 05.03.2020Podatek cukrowy. Troska o zdrowie, czy o budet?
                   W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów zaproponowano naoenie nowego podatku na wszystkie napoje z dodatkiem substancji o waciwociach sodzcych. W projekcie brak jest natomiast dziaa w zakresie edukacji i innych prozdrowotnych dziaa w zakresie promocji zdrowej diety i aktywnego trybu ycia. Czy rzd przewiduje wspiera aktywno, stosujc niskie stawki VAT np. na usugi fitness lub wprowadzenie moliwoci odliczenia od podatku czci poniesionych wydatków na sport?
                   • 04.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                    Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                    • 03.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                     Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                     • 27.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
                      Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
                      • 26.02.2020Najnowsze zmiany w rozliczeniach podatkowych – PIT 2020 w podsumowaniu PITax.pl atwe Podatki
                       Rok 2020 upywa pod znakiem wanych zmian podatkowych, których znajomo z ca pewnoci przeoy si na jako tegorocznego rozliczenia PIT. Wspólnie z serwisem PITax.pl przygotowalimy najwaniejsze zmiany, które nale do najbardziej interesujcych i mog wiza si z wymiernymi korzyciami dla podatników.
                       • 26.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
                        Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
                        • 25.02.2020Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiay i usugi mona odliczy?
                         Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszcy wydatki na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga bdzie polegaa na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsiwzicia, jednak w wysokoci nieprzekraczajcej 53 000 z.
                         • 24.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                          Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                          • 24.02.2020Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiay i usugi mona odliczy?
                           Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszcy wydatki na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga bdzie polegaa na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsiwzicia, jednak w wysokoci nieprzekraczajcej 53 000 z.
                           • 21.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                            Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                            • 20.02.2020Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
                             Z tej formy wpacania zaliczek na podatek dochodowy mog w zasadzie skorzysta wszyscy przedsibiorcy, take ci, którzy posiadaj status duego podatnika. Wyjtkiem od tej zasady s podatnicy opacajcy ryczat od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy nie prowadzili dziaalnoci w roku poprzedzajcym o 2 albo 3 lata rok podatkowy, w którym miayby by stosowane zaliczki uproszczone, lub w adnym z zezna rocznych skadanych za te lata nie wykazali:
                             • 19.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                              Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                              • 19.02.2020Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
                               Z tej formy wpacania zaliczek na podatek dochodowy mog w zasadzie skorzysta wszyscy przedsibiorcy, take ci, którzy posiadaj status duego podatnika. Wyjtkiem od tej zasady s podatnicy opacajcy ryczat od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy nie prowadzili dziaalnoci w roku poprzedzajcym o 2 albo 3 lata rok podatkowy, w którym miayby by stosowane zaliczki uproszczone, lub w adnym z zezna rocznych skadanych za te lata nie wykazali:
                               • 18.02.2020Jak dziaa usuga Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi cz. I
                                1. Co to jest twój e-PIT  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostpnione przez Krajow Administracj Skarbow roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usugi nie musi wypenia wniosków, ani skada deklaracji, aby rozliczy swój podatek.  Jego zeznanie podatkowe uzupenione o dane zgromadzone przez administracj skarbow czeka na niego w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl. Wprowadzenie takiej usugi stao si moliwe dziki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.  2. Gdzie i od kiedy dostpny jest Twój e-PIT?  Zeznanie w ramach usugi Twój e-PIT za 2019 r. bdzie czeka na podatnika od 15 lutego 2020 r. na stronie podatki.gov.pl, w miejscu wskazanym w zakadce Twój e-PIT.
                                • 18.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                 Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                 • 13.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                                  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                                  • 12.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                   Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
                                   • 12.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                                    Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                                    • 10.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                     Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
                                     • 06.02.2020PIT za 2019: Spónione zeznanie nie pozbawi ju preferencji
                                      1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), uchylony zosta przepis warunkujcy uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów maonków i osób samotnie wychowujcych dzieci od terminowego zoenia zeznania podatkowego. Zmiana ta miaa zastosowanie ju do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., ale warto j przypomnie równie w tym roku.
                                      • 24.01.2020Buble i hity podatkowe - kolejna edycja za nami
                                       Znane s wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcj miesicznika „Doradca Podatkowy” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsibiorców.
                                       • 23.01.2020Buble i hity podatkowe - kolejna edycja za nami
                                        Znane s wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcj miesicznika „Doradca Podatkowy” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsibiorców.
                                        • 21.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
                                         Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
                                         • 21.01.2020Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
                                          Podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
                                          • 20.01.2020Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci po zmianach
                                           Od 2019 r. przedsibiorca ma wicej czasu na wybór/zmian formy opodatkowania wedug zasad ogólnych, liniowo alby ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania bdzie móg bowiem dokona do 20. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym osignie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do koca roku podatkowego, jeeli pierwszy taki przychód osigniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmian formy opodatkowania przedsibiorca mia czas do 20. stycznia danego roku albo nie póniej ni do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeli dziaalno rozpoczta bya w trakcie roku). Dodajmy, e w przypadku karty podatkowej, nadal obowizuje termin 20 stycznia na zgoszenie opodatkowania t form albo zgoszenia zmiany tej formy na inn.
                                           • 16.01.2020May ZUS plus - wyjanienia Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z przykadami
                                            Od 1 lutego 2020 r. bd obowizywa nowe zasady korzystania z „maego ZUS plus”/ „maej dziaalnoci gospodarczej plus”. Przedsibiorcy, którzy speni ustawowe warunki bd mogli opaca skadki na ubezpieczenia spoeczne od podstawy wymiaru, której wysoko bdzie zalee od ich dochodów z dziaalnoci gospodarczej. 
                                            • 13.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne w rozliczeniu rocznym za 2019 r.
                                             Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne oraz na ubezpieczenie spoeczne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie spoeczne ze rodków podatnika w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                                             • 10.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
                                              Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                                              • 01.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne w rozliczeniu rocznym za 2019 r.
                                               Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne oraz na ubezpieczenie spoeczne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie spoeczne ze rodków podatnika w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                                               • 01.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
                                                Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                                                • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                                                 Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                                 • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                                                  Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                                                  • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                                                   Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »