Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 29.03.2010Ustalenie wartości środka trwałego przy braku dokumentacji
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (sklep) w lokalu niemieszkalnym wytworzonym we własnym zakresie. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość początkowa lokalu dla celów amortyzacji powinna być ustalona według kosztów wytworzenia. Czy w sytuacji częściowego braku dokumentów potwierdzających poniesione koszty, Wnioskodawczyni może je określić „z pamięci” i zaliczyć do kosztu wytworzenia środka trwałego?
  • 24.03.2010Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku a wspólne rozliczenie małżonków
   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni i Jej mąż w okresie styczeń-czerwiec 2009 byli polskimi rezydentami podatkowymi. W ww. okresie małżonkowie otrzymywali wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonywaną w Polsce, przy czym mąż Wnioskodawczyni wykonywał pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą, natomiast Wnioskodawczyni wykonywała pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą oraz miała podpisaną umowę o pracę ze spółką francuską. Małżonkowie z dniem 30 czerwca przeprowadzili się na stałe do Francji (zmienili rezydencję podatkową na francuską). W okresie od 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. małżonkowie nie uzyskali żadnych dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu w Polsce. Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do wspólnego rozliczenia z mężem za 2009 r.?
   • 15.03.2010Orzecznictwo: Produkcja w toku w spisie z natury
    Z uzasadnienia: Z treści art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika obowiązek ujęcia w spisie z natury wartość rozpoczętej, ale niezakończonej "produkcji w toku" rozumianej jako wartość zużytych do niej materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, bez uwzględnienia w jej wartości usług obcych, czy kosztów pracowniczych. Nie powinno budzić wątpliwości, iż opisany w stanie faktycznym wniosku o udzielenie interpretacji "granulat srebra" jest materiałem (surowcem) podstawowym, wykorzystywanym do wytworzenia wyrobów jubilerskich, które to wyroby na dzień sporządzenia spisu z natury nie zostały ostatecznie wykonane. Tym samym słusznie organ przyjął, że wydatki poniesione na zakup granulatu srebra, jako wydatek związany z przychodem ze sprzedaży wyrobów jubilerskich, częściowo przetworzony na koniec roku (z którego nie wykonano jeszcze wyrobów jubilerskich), powinien być rozliczony poprzez zastosowanie różnic remanentowych.
    • 03.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie spłaty udziału występującego wspólnika
     Z uzasadnienia: Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.
     • 29.01.2010Kiedy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji
      Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu 2009 r. dokonanej w m-cu kwiecień 2009 r. przez Wnioskodawcę jako małego podatnika jednorazowej amortyzacji (do określonej w art. 22k ust. 7 wartości odpisów amortyzacyjnych) środków trwałych mieszczących się w grupie rodzajowej 3-8 klasyfikacji za wyjątkiem samochodów osobowych, zakupionych w 2008 roku, zaś przyjętych do użytkowania w dniu 24 kwietnia 2009 r. zgodnie z warunkami określonymi w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności z wymogami dotyczącymi roku podatkowego, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych?
      • 21.01.2010Rozliczenie roczne: Podatek liniowy nie wyklucza skorzystania z ulg
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może (pomimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzystać z ulgi na dzieci?
       • 21.01.2010Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
        Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
        • 19.01.2010Ulga rodzinna (prorodzinna)
         Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W porównaniu jednak z zeszłorocznym zeznaniem zmienia się sposób obliczenia kwoty podlegającej odliczeniu. Począwszy od rozliczenia rocznego za 2009 r. odliczeniu od podatku dochodowego podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali (tj. 1/6 x 556,02 zł = 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
         • 18.01.2010Rozliczenie roczne 2009 – wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
          Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2009 r. jest to 556,02 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, najlepiej przedstawić na konkretnym przykładzie.
          • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
           Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
           • 18.01.2010Rozliczenie roczne: Dwa odrębne zeznania za jeden rok podatkowy
            Pytanie podatnika: W marcu 2008 r. wnioskodawca zlikwidował prowadzoną dotychczas jednoosobowo działalność gospodarczą. Natomiast w lipcu 2008 r. wnioskodawca założył nową działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, dla opodatkowania dochodów z której wybrał tzw. podatek liniowy. Podatnik na koniec roku podatkowego złożył zeznanie PIT-36 (ze względu na zlikwidowaną działalność) oraz PIT-36L (ze względu na nową działalność). Urząd Skarbowy wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie przesłania dwóch zeznań, a następnie stanął na stanowisku, że należy wycofać zeznanie PIT-36L. Tak też wnioskodawca postąpił. Czy wycofanie zeznania PIT-36L było zasadne i czy nie spowodowało to utraty prawa do rozliczania prowadzonej działalności podatkiem liniowym?
            • 13.01.2010Ulga prorodzinna na dziecko pełnoletnie w zeznaniu za 2009 rok
             Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
             • 11.11.2009Księgowanie zakupu gruntu jako towaru handlowego, księgowanie podatku od nieruchomości
              Pytania: 1. Czy zakup gruntu należy zaliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów do towarów handlowych i wpisać do kolumny 10, a na koniec roku wykazać ich wartość w remanencie, jeśli wcześniej nie zostaną sprzedane? 2. Czy podatek od nieruchomości należy wpisać do kolumny 13 „pozostałe wydatki” i traktować jako koszt miesiąca, w którym podatek został zapłacony?
              • 29.10.2009Amortyzacja środków trwałych zakupionych za pieniądze z PUP
               Pytanie podatnika: Czy prawidłowo ustalono podstawy do naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?
               • 28.09.2009Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Belgii
                Pytanie: Mieszkam w Polsce, tutaj też prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej opodatkowaną podatkiem liniowym. Zamierzam też podjąć indywidualną działalność gospodarczą w Belgii. Czy i w jaki sposób dochody z tej działalności będą podlegały opodatkowaniu w Polsce?
                • 25.09.2009Czy marynarz zatrudniony w Holandii ma prawo do ulgi abolicyjnej?
                 Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), popularnie zwana ustawą abolicyjną, wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. ulgę abolicyjną (art. 27g), która wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje stosowania metody wyłączenia z progresją. Ustawa ta dotyczyć więc będzie m.in. podatników uzyskujących dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.
                 • 24.08.2009Zaliczenie do kosztów uzyskania odsetek od kredytu hipotecznego
                  Pytanie podatnika: Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
                  • 13.08.2009Podatek od darowizny przedsiębiorstwa
                   Pytanie podatnika: Czy zbycie całego przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz syna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od spadków i darowizn?
                   • 30.07.2009Nie można odliczyć straty z funduszy inwestycyjnych od dochodów ze sprzedaży akcji
                    Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2008 r. Wnioskodawca może pomniejszyć dochód ze sprzedaży akcji o straty ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w Towarzystwach Funduszy?
                    • 27.07.2009Oświadczenie złożone po terminie jest nieważne
                     Pytanie podatnika: Czy w 2009 r. i latach następnych mogę rozliczać podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek liniowy, tj. zgodnie z moją wolą zawartą w oświadczeniu z dnia 20.02.2008 r.?
                     • 26.06.2009Opodatkowanie najmu prywatnego i w ramach prowadzonej działalności
                      Pytanie podatnika: Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania nie związanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu?
                      • 16.06.2009Orzecznictwo: Rozliczenie wspólne to wyjątek od reguły
                       Oddalając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał na treść art. 6 ust. 1 u.p.d.o.f., który statuuje generalną zasadę odrębnego opodatkowania małżonków od osiąganych przez nich dochodów. Odstępstwem od tej zasady jest art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. przewidujący możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, przy spełnieniu szeregu warunków. Z kolei art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f. zawiera zastrzeżenie, że sposób opodatkowania, o którym mowa ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków (...) mają zastosowanie przepisy art. 30c u.p.d.o.f., ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Do skarżącego ma zastosowanie przepis art. 30c u.p.d.o.f., bowiem wybrał on liniową formę opodatkowania swoich dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość wspólnego z małżonką opodatkowania pozostałych dochodów.  
                       • 20.04.2009Rozliczenie w podatku VAT czynności darowizny przedsiębiorstwa
                        Pytanie podatnika: Jak powinno przebiegać rozliczenie czynności darowizny w zakresie podatku VAT i czy w przypadku darowizny przedsiębiorstwa istnieje obowiązek korekty VAT rozliczeniowego na podstawie art. 91 ustawy o VAT?
                        • 23.03.2009Podatek liniowy bez przeszkód?
                         Samozatrudnieni będą mogli skorzystać z liniowej stawki podatku dochodowego bez konieczności zachowania rocznego okresu rozliczania się na zasadach ogólnych, wymaganego przez obecnie obowiązujące przepisy – przewiduje, popierana przez Konfederację Pracodawców Polskich, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                         • 04.02.2009Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (2)
                          Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Holandii. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
                          • 04.02.2009Opodatkowanie zysków z zagranicznych giełd
                           Pytanie: Inwestuję na giełdzie. Akcje sprzedaję zarówno na giełdzie polskiej, jak i na giełdzie amerykańskiej. W jaki sposób powinienem opodatkować te zagraniczne dochody?
                           • 04.02.2009Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
                            Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
                            • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
                             Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
                             • 20.01.2009Ostatni moment na podjęcie decyzji
                              Podatnicy już doskonale wiedzą, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniła się skala podatkowa, na podstawie której następuje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez podatników w bieżącym roku. Dziś upływa również termin do podjęcia decyzji dotyczącej sposobu opodatkowania naszych dochodów.
                              • 15.01.2009Jak zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2008
                               Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną, wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Islandią, Finlandią, Holandią, Kazachstanem, Rosją. Z reguły jest to metoda bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd przyjęte rozwiązania umożliwią podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją.
                               • 14.01.2009Ulga rodzinna (prorodzinna)
                                Jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega ona na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2008 jest to 1173,70 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy, ponieważ art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1 stycznia 2007 r.
                                • 08.01.2009Rozliczenie roczne — wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
                                 Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2008 r. jest to 586,85 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Najlepiej korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, przedstawić na konkretnym przykładzie.
                                 • 06.01.20092009 - Zmieniają się stawki, składki i podstawy
                                  Wiele ważnych wskaźników i parametrów uległo zmianie od 1 stycznia 2009 r. Przedstawiamy poniżej zbiorcze zestawienie ważniejszych z nich (podając również kilka wskaźników, które do tej pory nie uległy zmianie, a które często stosujemy).
                                  • 30.12.2008Liniowy czy według skali — podatki 2009
                                   Do 20 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby podjąć decyzję dotyczącą wyboru sposobu opodatkowania dochodów w 2009 r. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmieniać sposób opodatkowania. Dotyczy to zarówno osób, które do tej pory opodatkowane były podatkiem jednolitym według stawki 19 proc., jak i tych, którzy do tej pory decydowali się na opodatkowanie według skali podatkowej. Decyzja jest nieco bardziej skomplikowana niż w ubiegłym roku. Dlaczego?
                                   • 09.12.2008Ulga uczniowska a podatek liniowy
                                    Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi umniejszyć odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (dawny PIT-4)?
                                    • 10.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Podatek liniowy wyklucza wspólne rozliczenie
                                     Okoliczność dokonania przez skarżącego wyboru opodatkowania podatkiem liniowym przesądza o tym, że w pełni stosuje się do niego art. 30c ustawy. Tym samym nie jest on uprawniony do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania, wskazanej w art. 6 ust. 2 p.d.o.f. (wspólne rozliczanie małżonków), ze względu na zastrzeżenie zawarte w ust. 8 tego artykułu. Ten ostatni przepis formułuje bowiem przesłankę "zastosowania" do jednego z małżonków zasad określonych w art. 30c p.d.o.f., nie zaś przesłankę "uzyskiwania dochodów" opodatkowanych podatkiem liniowym. Formuła art. 6 ust. 8 p.d.o.f. dotyczy sytuacji, w której do podatnika ma zastosowanie podatek liniowy określony w art. 30c p.d.o.f., niezależnie od tego, czy uzyskał on w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w tej formie, czy też nie.
                                     • 23.10.2008Rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą
                                      Pytanie podatnika: Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce, opodatkowaną podatkiem liniowym. Prowadzę również działalność gospodarczą w Belgii. W jaki sposób powinienem opodatkować dochody z belgijskiej działalności w Polsce?
                                      • 17.06.2008Co z podatkiem liniowym?
                                       Interpelacja nr 2290 do ministra finansów w sprawie prac nad podatkiem liniowym
                                       • 12.06.2008Debata o systemie podatkowym
                                        – Jeżeli chcemy wyzwolić większą sferę przedsiębiorczości, a zarazem stworzyć z Polski jeden z najbardziej konkurencyjnych krajów w Europie, powinniśmy zmienić obecny system podatkowy na bardziej motywacyjny – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas debaty na temat systemu podatkowego zorganizowanej w Businessman Institute.
                                        • 28.05.2008Czy konkubent może rozliczyć podatek dochodowy jak samotny rodzic?
                                         Kawaler mieszkający z konkubiną, który wychowuje dzieci, może rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                         • 15.05.2008Dwie stawki – wątpliwa korzyść?
                                          Zdaniem Konfederacji Pracodawców przedsiębiorcy płacący obecnie podatek dochodowy według stawki liniowej – zwłaszcza tzw. samozatrudnieni – mogą stracić, jeśli zrezygnują z tej formy opodatkowania i przejdą na rozliczenia według ogólnych zasad licząc na to, że po 1 stycznia 2009 r. zostaną objęci niższą, 18-proc. stawką podatku dochodowego. – Po raz kolejny przedsiębiorcy zostali pominięci przy wprowadzaniu w życie ważnych zmian systemowych – uważa KPP.
                                          • 23.04.20081000 pytań o podatki – Opodatkowanie najmu podatkiem liniowym
                                           Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie usług najmu dotycząca wynajmowania nieruchomości na własny rachunek może być opodatkowana podatkiem liniowym według stawki 19%?
                                           • 03.03.2008Podatek liniowy i ulga prorodzinna
                                            Pytanie podatnika: Czy w rozliczeniu za 2007 rok Wnioskodawca będzie mógł w zakresie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, skorzystać z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy ma studiującą córkę w wieku do 25 lat, która nie osiąga w 2007 roku dochodów o których mowa w ustawie oraz Wnioskodawca osiąga jednocześnie dochody opodatkowane podatkiem liniowym?
                                            • 23.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - poradnik
                                             Przebojem podatkowym roku 2007 jest bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2007 jest to 1145,08 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy. Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1.01.2007 r. W związku z wprowadzeniem w trakcie 2007 r. nowej kwoty ulgi nie zmienił się krąg osób uprawnionych i zasady korzystania.
                                             • 22.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - odpowiedzi na pytania
                                              Otrzymaliśmy wiele pytań od czytelników, dotyczących szczegółowych warunków stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, które powtarzały się najczęściej, wybierając pytania reprezentatywne dla danego problemu.
                                              • 22.01.2008Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
                                               Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2007 r. jest to kwota 572,54 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Najlepiej korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, przedstawić na konkretnym przykładzie.
                                               • 22.01.2008Świadczenie usług na rzecz pracodawcy a podatek liniowy
                                                Pytanie podatnika: Czy do dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej, z usług świadczonych na rzecz spółki, której jestem pracownikiem, mam prawo stosować stawkę podatku dochodowego liniowego w wysokości 19%?
                                                • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
                                                 Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
                                                 • 11.01.2008RPO krytykuje przyznanie ulgi prorodzinnej tylko części podatników
                                                  Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że adresowanie ulgi z tytułu wychowywania dzieci do grupy podatników wybranych w oparciu o kryterium stosowanej formy opodatkowania narusza konstytucję. Pismo w tej sprawie trafiło do Ministerstwa Finansów.
                                                  • 05.12.2007ZRP: Ulga prorodzinna dla płatników ryczałtu
                                                   Związek Rzemiosła Polskiego powtórnie zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów wprowadzających prorodzinną ulgę w podatku dochodowym. ZRP chce, by skarga dotyczyła tylko możliwości korzystania z ulgi przez płatników  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »