Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 27.07.2009Oświadczenie złożone po terminie jest nieważne
  Pytanie podatnika: Czy w 2009 r. i latach następnych mogę rozliczać podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek liniowy, tj. zgodnie z moją wolą zawartą w oświadczeniu z dnia 20.02.2008 r.?
  • 26.06.2009Opodatkowanie najmu prywatnego i w ramach prowadzonej działalności
   Pytanie podatnika: Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania nie związanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu?
   • 16.06.2009Orzecznictwo: Rozliczenie wspólne to wyjątek od reguły
    Oddalając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał na treść art. 6 ust. 1 u.p.d.o.f., który statuuje generalną zasadę odrębnego opodatkowania małżonków od osiąganych przez nich dochodów. Odstępstwem od tej zasady jest art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. przewidujący możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, przy spełnieniu szeregu warunków. Z kolei art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f. zawiera zastrzeżenie, że sposób opodatkowania, o którym mowa ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków (...) mają zastosowanie przepisy art. 30c u.p.d.o.f., ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Do skarżącego ma zastosowanie przepis art. 30c u.p.d.o.f., bowiem wybrał on liniową formę opodatkowania swoich dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość wspólnego z małżonką opodatkowania pozostałych dochodów.  
    • 20.04.2009Rozliczenie w podatku VAT czynności darowizny przedsiębiorstwa
     Pytanie podatnika: Jak powinno przebiegać rozliczenie czynności darowizny w zakresie podatku VAT i czy w przypadku darowizny przedsiębiorstwa istnieje obowiązek korekty VAT rozliczeniowego na podstawie art. 91 ustawy o VAT?
     • 23.03.2009Podatek liniowy bez przeszkód?
      Samozatrudnieni będą mogli skorzystać z liniowej stawki podatku dochodowego bez konieczności zachowania rocznego okresu rozliczania się na zasadach ogólnych, wymaganego przez obecnie obowiązujące przepisy – przewiduje, popierana przez Konfederację Pracodawców Polskich, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
      • 04.02.2009Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (2)
       Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Holandii. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
       • 04.02.2009Opodatkowanie zysków z zagranicznych giełd
        Pytanie: Inwestuję na giełdzie. Akcje sprzedaję zarówno na giełdzie polskiej, jak i na giełdzie amerykańskiej. W jaki sposób powinienem opodatkować te zagraniczne dochody?
        • 04.02.2009Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
         Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
         • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
          Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
          • 20.01.2009Ostatni moment na podjęcie decyzji
           Podatnicy już doskonale wiedzą, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniła się skala podatkowa, na podstawie której następuje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez podatników w bieżącym roku. Dziś upływa również termin do podjęcia decyzji dotyczącej sposobu opodatkowania naszych dochodów.
           • 15.01.2009Jak zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2008
            Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną, wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Islandią, Finlandią, Holandią, Kazachstanem, Rosją. Z reguły jest to metoda bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd przyjęte rozwiązania umożliwią podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją.
            • 14.01.2009Ulga rodzinna (prorodzinna)
             Jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega ona na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2008 jest to 1173,70 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy, ponieważ art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1 stycznia 2007 r.
             • 08.01.2009Rozliczenie roczne — wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
              Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2008 r. jest to 586,85 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Najlepiej korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, przedstawić na konkretnym przykładzie.
              • 06.01.20092009 - Zmieniają się stawki, składki i podstawy
               Wiele ważnych wskaźników i parametrów uległo zmianie od 1 stycznia 2009 r. Przedstawiamy poniżej zbiorcze zestawienie ważniejszych z nich (podając również kilka wskaźników, które do tej pory nie uległy zmianie, a które często stosujemy).
               • 30.12.2008Liniowy czy według skali — podatki 2009
                Do 20 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby podjąć decyzję dotyczącą wyboru sposobu opodatkowania dochodów w 2009 r. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmieniać sposób opodatkowania. Dotyczy to zarówno osób, które do tej pory opodatkowane były podatkiem jednolitym według stawki 19 proc., jak i tych, którzy do tej pory decydowali się na opodatkowanie według skali podatkowej. Decyzja jest nieco bardziej skomplikowana niż w ubiegłym roku. Dlaczego?
                • 09.12.2008Ulga uczniowska a podatek liniowy
                 Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi umniejszyć odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (dawny PIT-4)?
                 • 10.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Podatek liniowy wyklucza wspólne rozliczenie
                  Okoliczność dokonania przez skarżącego wyboru opodatkowania podatkiem liniowym przesądza o tym, że w pełni stosuje się do niego art. 30c ustawy. Tym samym nie jest on uprawniony do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania, wskazanej w art. 6 ust. 2 p.d.o.f. (wspólne rozliczanie małżonków), ze względu na zastrzeżenie zawarte w ust. 8 tego artykułu. Ten ostatni przepis formułuje bowiem przesłankę "zastosowania" do jednego z małżonków zasad określonych w art. 30c p.d.o.f., nie zaś przesłankę "uzyskiwania dochodów" opodatkowanych podatkiem liniowym. Formuła art. 6 ust. 8 p.d.o.f. dotyczy sytuacji, w której do podatnika ma zastosowanie podatek liniowy określony w art. 30c p.d.o.f., niezależnie od tego, czy uzyskał on w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w tej formie, czy też nie.
                  • 23.10.2008Rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą
                   Pytanie podatnika: Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce, opodatkowaną podatkiem liniowym. Prowadzę również działalność gospodarczą w Belgii. W jaki sposób powinienem opodatkować dochody z belgijskiej działalności w Polsce?
                   • 17.06.2008Co z podatkiem liniowym?
                    Interpelacja nr 2290 do ministra finansów w sprawie prac nad podatkiem liniowym
                    • 12.06.2008Debata o systemie podatkowym
                     – Jeżeli chcemy wyzwolić większą sferę przedsiębiorczości, a zarazem stworzyć z Polski jeden z najbardziej konkurencyjnych krajów w Europie, powinniśmy zmienić obecny system podatkowy na bardziej motywacyjny – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas debaty na temat systemu podatkowego zorganizowanej w Businessman Institute.
                     • 28.05.2008Czy konkubent może rozliczyć podatek dochodowy jak samotny rodzic?
                      Kawaler mieszkający z konkubiną, który wychowuje dzieci, może rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                      • 15.05.2008Dwie stawki – wątpliwa korzyść?
                       Zdaniem Konfederacji Pracodawców przedsiębiorcy płacący obecnie podatek dochodowy według stawki liniowej – zwłaszcza tzw. samozatrudnieni – mogą stracić, jeśli zrezygnują z tej formy opodatkowania i przejdą na rozliczenia według ogólnych zasad licząc na to, że po 1 stycznia 2009 r. zostaną objęci niższą, 18-proc. stawką podatku dochodowego. – Po raz kolejny przedsiębiorcy zostali pominięci przy wprowadzaniu w życie ważnych zmian systemowych – uważa KPP.
                       • 23.04.20081000 pytań o podatki – Opodatkowanie najmu podatkiem liniowym
                        Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie usług najmu dotycząca wynajmowania nieruchomości na własny rachunek może być opodatkowana podatkiem liniowym według stawki 19%?
                        • 03.03.2008Podatek liniowy i ulga prorodzinna
                         Pytanie podatnika: Czy w rozliczeniu za 2007 rok Wnioskodawca będzie mógł w zakresie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, skorzystać z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy ma studiującą córkę w wieku do 25 lat, która nie osiąga w 2007 roku dochodów o których mowa w ustawie oraz Wnioskodawca osiąga jednocześnie dochody opodatkowane podatkiem liniowym?
                         • 23.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - poradnik
                          Przebojem podatkowym roku 2007 jest bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2007 jest to 1145,08 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy. Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1.01.2007 r. W związku z wprowadzeniem w trakcie 2007 r. nowej kwoty ulgi nie zmienił się krąg osób uprawnionych i zasady korzystania.
                          • 22.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - odpowiedzi na pytania
                           Otrzymaliśmy wiele pytań od czytelników, dotyczących szczegółowych warunków stosowania ulgi. Odpowiadamy na te, które powtarzały się najczęściej, wybierając pytania reprezentatywne dla danego problemu.
                           • 22.01.2008Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem
                            Wspólne rozliczenie jest atrakcyjne dla wielu podatników ze względu na sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy przewidują możliwość pomniejszenia podatku o pewną kwotę, uwidocznioną w pierwszym przedziale tabeli podatkowej (dla dochodów osiągniętych w 2007 r. jest to kwota 572,54 zł). Dodatkowo stopa procentowa podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu. Mechanizm wspólnego rozliczenia polega w uproszczeniu na tym, że najpierw sumuje się dochody małżonków, następnie dzieli przez dwa, od połowy łącznych dochodów oblicza się podatek, a uzyskaną kwotę mnoży się przez dwa. Najlepiej korzyść, jaką można osiągnąć przy wspólnym rozliczeniu, przedstawić na konkretnym przykładzie.
                            • 22.01.2008Świadczenie usług na rzecz pracodawcy a podatek liniowy
                             Pytanie podatnika: Czy do dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej, z usług świadczonych na rzecz spółki, której jestem pracownikiem, mam prawo stosować stawkę podatku dochodowego liniowego w wysokości 19%?
                             • 14.01.2008Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym
                              Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Wprawdzie formularz ma tylko jedna stronę, jednak niejasności dotyczące tego jak ustalić kwoty, które należy w nim wykazać oraz bardzo skromne oficjalne informacje Ministerstwa Finansów sprawiają, że formularz ten może sprawić sporo kłopotów podatnikom. W niniejszym artykule postaram się je rozwiać.
                              • 11.01.2008RPO krytykuje przyznanie ulgi prorodzinnej tylko części podatników
                               Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że adresowanie ulgi z tytułu wychowywania dzieci do grupy podatników wybranych w oparciu o kryterium stosowanej formy opodatkowania narusza konstytucję. Pismo w tej sprawie trafiło do Ministerstwa Finansów.
                               • 05.12.2007ZRP: Ulga prorodzinna dla płatników ryczałtu
                                Związek Rzemiosła Polskiego powtórnie zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów wprowadzających prorodzinną ulgę w podatku dochodowym. ZRP chce, by skarga dotyczyła tylko możliwości korzystania z ulgi przez płatników  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
                                • 19.11.2007Pawlak: Potrzebna poważna dyskusja o liniowym podatku VAT
                                 - Trzeba patrzeć na to nie tylko z punktu widzenia prostego rachunku i formularza, ale także z punktu widzenia po prostu życiowych realiów i konsekwencji dla ludzi – powiedział w Sygnałach Dnia Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, odnosząc się do koncepcji ujednolicenia stawek podatku VAT, zapisanej w programie Platformy Obywatelskiej.
                                 • 25.10.2007ZRP: Ulga prorodzinna do TK
                                  Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do rzecznika praw obywatelskich o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem prezesa związku przyznanie prawa do ulgi prorodzinnej tylko osobom, które rozliczają się w oparciu o skalę podatkową, dyskryminuje pozostałych podatników.
                                  • 22.10.2007PO chce likwidacji podatków od zysków kapitałowych
                                   Według agencji ISB, Platforma Obywatelska zamierza zlikwidować w tej kadencji Sejmu podatek od zysków z lokat i obligacji oraz podatek od zysków giełdowych. Deklarację taką  złożył Zbigniew Chlebowski odpowiadający za finanse w gabinecie cieni PO.
                                   • 09.10.2007Politycy debatowali o gospodarce
                                    Politycy pięciu najważniejszych ugrupowań – z wyjątkiem PiS – wzięli udział w debacie gospodarczej zorganizowanej przez Konfederację Pracodawców Polskich i Naczelną Radę Adwokacką. Uczestnicy dyskusji mówili o obecności państwa w gospodarce, wysokości podatków, wsparciu dla najuboższych oraz wprowadzeniu euro.
                                    • 27.09.2007Wspólne opodatkowanie małżonków osiągających dochody z zagranicy
                                     Pytanie: Mój mąż osiąga dochody wyłącznie w Niemczech, ja pracuję w Polsce. Oboje mieszkamy w Polsce. Czy możemy rozliczyć się wspólnie?
                                     • 24.08.2007Opodatkowanie zysków z zagranicznych giełd
                                      Pytanie: Inwestuję na giełdzie. Akcje sprzedaję zarówno na giełdzie polskiej, jak i na giełdzie amerykańskiej. W jaki sposób powinienem opodatkować te zagraniczne dochody?
                                      • 24.08.2007Opodatkowanie zysków giełdowych przez osobę zagraniczną
                                       Pytanie: Mieszkam w Niemczech, inwestuję na polskiej giełdzie. Czy od dochodów z tego tytułu muszę płacić podatek w Polsce?
                                       • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                                        Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                                        • 24.07.2007Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (2)
                                         Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Holandii. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
                                         • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                                          Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
                                          • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
                                           Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.: