Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 19.07.2012Działalność we własnym domu a najem prywatny części pomieszczeń
  Z uzasadnienia: Nie ma podstaw do twierdzenia, że o istnieniu związku pomiędzy domem jednorodzinnym (składającym się z kilkunastu pomieszczeń) a prowadzoną działalnością gospodarczą decyduje przeznaczenie chociażby części pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Za umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej, można byłoby uznać tylko takie umowy najmu, które dotyczą składników majątku lub ich części (pomieszczeń), które wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej, formalnie i faktycznie.
  • 17.07.2012Przekazanie firmy żonie a remanent likwidacyjny
   Pytanie podatnika: W związku z podjęciem pracy jako dyrektor jednostki budżetowej Wnioskodawca zobowiązany do rezygnacji z działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy zamierza zarejestrować działalność na własne nazwisko i złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Następnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunięcia majątku służącego prowadzeniu działalności pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego prowadzeniu działalności żony. Czy w związku z przekazaniem żonie firmy remanent likwidacyjny można uznać za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadzać wcześniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastąpi likwidacja działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?
   • 28.05.2012Fikcyjne samozatrudnienie jako forma uchylania się od PIT i ZUS
    Interpelacja nr 3962 do ministra finansów w sprawie rozwiązania podatkowego dla osób prowadzących samodzielną pozarolniczą działalność gospodarczą
    • 23.05.2012Skutki podatkowe w PIT wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
     Pytanie podatnika: Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę tytułem spłaty udziału kapitałowego w spółce jawnej będą stanowić dla niego przychód z działalności gospodarczej oraz czy w przypadku spłaty udziału kapitałowego w ratach obowiązek podatkowy powstanie w tym przypadku dopiero w momencie otrzymania zapłaty? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy z przychodu tego należy wyłączyć kwotę, jaka odpowiada części dochodu z udziału w spółce przypadającej na Wnioskodawcę, która nie została mu wypłacona, lecz została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego spółki?
     • 21.05.2012Opodatkowanie fotografów i grafików – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
      Podatkiem dochodowym objęte są co do zasady wszelkie dochody. Wyjątki dotyczą jedynie tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie. Dochód to nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
      • 28.03.2012Wybór podatku liniowego po utracie prawa do karty
       Pytanie podatnika: Czy tracąc prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
       • 20.03.2012Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
        Pytanie podatnika: Czy wnioskodawca miał prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego? Kto i kiedy może stosować amortyzację jednorazową?
        • 02.03.2012Opodatkowanie dochodów według liniowej stawki PIT
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca świadcząc poniższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
         • 27.02.2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów
          Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur?
          • 10.02.2012Skutki otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej
           Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
           • 09.02.2012Koszty uzyskania przychodów: Wymiana pokrycia dachowego budynku
            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i czynnym podatnikiem VAT. Na skutek wichury, w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym środek trwały, uszkodzony został dach. Wnioskodawczyni wykonała wymianę pokrycia dachowego, a wydatki z tym związane zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawczyni miała prawo zaliczyć wydatki na wymianę pokrycia dachowego bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy może będzie to zwiększenie wartości budynku i wówczas będzie naliczona amortyzacja?
            • 01.02.2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
             Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
             • 31.01.2012Udziały w spółce komandytowo-akcyjnej a PIT
              Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA należy zaliczyć do przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodów metodą liniową określoną w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód?
              • 19.01.2012Wybór formy opodatkowania
               Pytanie podatnika: Czy złożone pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadzie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2011 roku i latach następnych?
               • 19.01.2012PIT 2011: Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                Osoby samotnie wychowujące dzieci i rozliczające się według skali podatkowej mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia i zaoszczędzić na podatku. W takiej sytuacji podatek obliczany jest co prawda w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodów. Wspólnie z dzieckiem może się rozliczyć jeden z rodziców lub opiekun prawny będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, wobec której orzeczono separację lub pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Aby skorzystać z tej preferencji należy jednak spełnić kilka warunków. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem.
                • 18.01.2012PIT 2011: Wspólne rozliczenie małżonków
                 Wspólne opodatkowanie jest odstępstwem od zasady, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, tzn. każde od własnych dochodów. Wspólny PIT jest korzystny dla małżonków przede wszystkim wtedy, gdy dochody uzyskuje tylko jedno z nich albo przy wysokich dochodach jednego małżonka i niskich drugiego. Jeśli małżonkowie zdecydują się na wspólne rozliczenie, podatek oblicza się od ich łącznych dochodów podzielonych na pół, mnożąc go następnie przez dwa. Aby skorzystać z tej preferencji muszą być jednak spełnione liczne warunki. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków.
                 • 23.12.2011Moment powstania przychodu w podatkach dochodowych
                  Pytanie podatnika: Jak ustalić moment powstania przychodu? Czy przychód podatkowy wystąpi w dniu zakończenia umowy?
                  • 19.12.2011Zaliczki kwartalne nie dla każdego rozpoczynającego działalność
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca od listopada 2006 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. Od października 2008 r. do maja 2010 r. działalność ta pozostawała w zawieszeniu. W maju 2010 r. działalność ta została formalnie zlikwidowana. W październiku 2011 r. Wnioskodawca ma zamiar ponownie rozpocząć prowadzenie (indywidualnie) działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane będą tzw. 19% podatkiem liniowym. Czy rozpoczynając nową działalność Wnioskodawca może zgłosić w urzędzie skarbowym decyzję o wyborze wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych?
                   • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
                    Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
                    • 27.10.2011Ulga prorodzinna nie dla rolnika i ryczałtowca
                     Interpelacja nr 24237 do ministra finansów w sprawie ograniczenia zasady równości w ulgach podatkowych dla rodzin
                     • 19.10.2011Dochód z agroturystyki nie zawsze bez PIT
                      Pytanie: Jestem na rencie i prowadzę działalność agroturystyczną na terenie gospodarstwa rolnego, które jest moją własnością. Posiadam 5 pokoi, w tym 6-7 miejsc noclegowych. Podpisałam umowę z firmą budowlaną na wynajem 3 pokoi na rzecz jej pracowników za stałą miesięczną odpłatnością. Umowa została podpisana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy muszę zgłosić tą umowę w urzędzie skarbowym i opłacać podatek dochodowy? Czy jest to dalej działalność w ramach gospodarstwa rolniczego, od której nie opłaca się podatku?
                      • 18.10.2011Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a PIT
                       Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowiązana jako podatnik opodatkować całą nadwyżkę przychodu ponad zwracany wkład wniesiony do spółki?
                       • 29.09.2011Zawiadomienie o likwidacji działalności a zaliczki
                        Przepis art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem tożsamości podmiotowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obowiązek stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez cały rok podatkowy, nie może mieć miejsca w przypadku, gdy osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej, a następnie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w innej formie organizacyjnej, tj. w ramach spółki cywilnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                        • 07.09.2011Można być jednocześnie ryczałtowcem i liniowcem
                         Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz działalności w formie spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem liniowym?
                         • 09.06.2011Podatek liniowy poprawił sytuację Węgier
                          Wprowadzenie liniowej stopy podatkowej przyniosło węgierskim podatnikom znaczącą ulgę. Dzięki nowej stawce podatku (16%), tzw. „Dzień Wolności Podatkowej” przypada na Węgrzech 9 dni wcześniej niż w zeszłym roku – wynika z opublikowanej przez Instytut Kościuszki „Analizy obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w Unii Europejskiej”, opracowanej przez paryski Institut Économique Molinari. Podatek liniowy wprowadzono na Węgrzech 1 stycznia 2011 r.
                          • 12.05.2011Amortyzacja mieszkania zakupionego na rynku wtórnym
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje zakup lokalu mieszkalnego, który zostanie przeznaczony (częściowo) na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Lokal mieszkalny zostanie zakupiony na rynku wtórnym, został oddany w użytkowanie w 2003 r., forma własności - hipoteczna (księga wieczysta). Czy słusznym będzie zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie wartości mieszkania (przy założeniu, że okres amortyzacji nie będzie krótszy niż 10 lat)?
                           • 09.05.2011Wartość towarów nabytych w spadku nie może być kosztem
                            Pytanie podatnika: W październiku 2010 r. zmarł małżonek Wnioskodawczyni, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą. Spadkobiercy zmarłego podjęli decyzję, że działalność gospodarczą będzie kontynuowała żona zmarłego, tj. Wnioskodawczyni. Na dzień śmierci męża Wnioskodawczyni sporządziła remanent towarów, materiałów, wyrobów i powiadomiła urząd skarbowy o jego wysokości, jak również o kontynuowaniu działalności. Czy, remanent towarów handlowych, materiałów, wyrobów będzie kosztem przy ustalaniu dochodu za 2010 r. w firmie Wnioskodawczyni?
                            • 29.04.2011Ograniczenie wspólności majątkowej nie wyklucza wspólnego rozliczenia małżonków
                             Pytanie: Jesteśmy małżeństwem od kilkunastu lat. Od początku małżeństwa istniała pomiędzy nami wspólność majątkowa. Dopiero w listopadzie ubiegłego roku zawarłam wraz z mężem notarialną umowę o ograniczeniu wspólności ustawowej. Czy pomimo zawarcia tej umowy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem za 2010 rok?
                             • 01.04.2011Idzie lepsze
                              Warto czasem czekać na dobre wiadomości. Bo kto czeka, ten się doczeka. Ileż to razy pisałem, że będzie lepiej. I co? I proszę bardzo! Od przyszłego roku będzie w końcu podatek liniowy. Komisja sejmowa Przyjazne Państwo wzięła się wreszcie do roboty i pod nóż poszła ustawa o podatku VAT. Jednak dało się uprościć. Jak się chce to można opisać podatek na trzech stronach.
                              • 02.03.2011Ulga prorodzinna: Stypendium jest dochodem dziecka
                               Pytanie: Mój syn ma 21 lat i studiuje dziennie na politechnice. W ubiegłym roku otrzymał z urzędu marszałkowskiego stypendium w kwocie 5000 zł. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo i pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Był to jedyny dochód jaki syn otrzymał w 2010 r. Czy w tej sytuacji mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym ulgę prorodzinną?
                               • 16.02.2011Najem użytkowy można zamienić na prywatny
                                Pytanie podatnika: Od 2009 roku Wnioskodawczyni wynajmuje trzy lokale usługowe w ramach działalności gospodarczej. Wybrała jako formę opodatkowania podatek liniowy wg stawki 19% zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie od 2010 roku podatek na zasadach ogólnych. Czy Wnioskodawczyni może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. „prywatny” najem tych lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
                                • 19.01.2011Ulga rodzinna również na studenta
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni złożyła wspólnie z mężem zeznanie podatkowe PIT-37. W zeznaniu tym odliczyła ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko, urodzone dnia 13 października 1985 r., studiujące w dwóch etapach: w lutym córka ukończyła studia licencjackie, zdała egzamin i została przyjęta na studia magisterskie, które rozpoczęła od października. Czy ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko, studiujące w dwóch etapach (studia licencjackie i studia magisterskie) przysługuje w pełnej wysokości (tj. w kwocie 1.112,04 zł za 12 miesięcy), czy tylko za 5 miesięcy (styczeń, luty, październik, listopad, grudzień)?
                                 • 17.01.2011Nadmiar regulacji prawnych szkodzi przedsiębiorcom
                                  Interpelacja nr 19701 do ministra finansów w sprawie reformy finansów publicznych
                                  • 13.01.2011Rząd nie rozważa wprowadzenia podatku liniowego
                                   Interpelacja nr 19455 do ministra finansów w sprawie sytuacji finansów publicznych i podatku liniowego
                                   • 14.12.2010Podatek od energii elektrycznej będzie doliczany do rachunków za prąd?
                                    Samorządy mają zyskać środki na remont sieci energetycznych dzięki wprowadzeniu lokalnego podatku od energii elektrycznej – proponuje Platforma Obywatelska. Nową daninę płaciliby mieszkańcy w rachunkach za prąd. Pomysł krytykują przedsiębiorcy z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.  
                                    • 25.11.2010Nieodpłatne przekazanie: Wycofanie pawilonu handlowego ze spółki cywilnej
                                     Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku zaprzestania używania i wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jeśli czynność wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT to wg jakiej stawki i od jakiej wartości?
                                     • 17.11.2010NSA: Umowa o pracę nie zawsze wyklucza podatek liniowy
                                      Zawarty w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot normatywny "odpowiadający czynnościom" odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Omawiany zwrot normatywny należy odnieść do faktycznie wykonywanych przez pracownika czynności powierzonych mu przez pracodawcę w ramach umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.
                                      • 03.11.2010Skąd wziąć milion dzieci? Z Węgier.
                                       Polak, Węgier dwa bratanki, i do bitki i do reform. Trochę bez rymu? Trochę tak. Węgry walczą z największym od lat kryzysem. Rząd robi co może, a jak nie może, to też robi. I to jest właśnie problem. Bo jak minister pracy Jolanta Fedak podejrzy niektóre pomysły braci Węgrów na reformę finansów publicznych, to mamy pozamiatane.
                                       • 11.10.2010PKPiR: Księgowanie zwrotu przeterminowanych towarów do dostawcy
                                        Pytanie podatnika: Czy postąpiliśmy prawidłowo ujmując fakturę korygującą dotyczącą zwrotu towaru zakupionego w 2009 roku w styczniu 2010, czyli w momencie faktycznego zwrotu przedmiotowych towarów handlowych?
                                        • 04.10.2010Opodatkowanie dochodów uzyskanych w trakcie likwidacji spółki jawnej
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca wspólnie z żoną prowadził działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiadał 10% udziałów, a żona 90%. Oboje rozliczali dochody z prowadzonej działalności podatkiem liniowym 19%. W grudniu 2009 r. żona zmarła. W umowie spółki nie było zapisu, że w wypadku śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu, a na jego miejsce wstępuje spadkobierca. W związku z powyższym, spółka została postawiona w stan likwidacji, został powołany likwidator i sporządzony remanent na dzień rozpoczęcia likwidacji. Jeżeli w trakcie likwidacji podmiot będzie przynosił dochody, to w jaki sposób płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                         • 01.10.2010Wynajem nieruchomości: Czynny podatnik VAT nie skorzysta ze zwolnienia
                                          Pytanie podatnika: Czy prowadząc działalność gospodarczą (rozliczaną podatkiem liniowym, płatnik VAT) Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie najmu nieruchomości niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą?
                                          • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
                                           Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
                                           • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                                            Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?
                                            • 23.06.2010Praca dla byłego pracodawcy nie zawsze bez stawki liniowej
                                             Pytanie podatnika: Czy w 2010 r. i następnych latach będzie miał prawo stosowania zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej, określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg stawki 19%?
                                             • 10.06.2010Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej
                                              Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                              • 12.05.2010Skutki podatkowe otrzymania przedsiębiorstwa w formie darowizny
                                               Pytanie podatnika: Obecnie jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie prywatnym prowadzonym przez siostrę. Jednakże zamierza Pan zrezygnować z pracy i rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ze względu na prywatne plany siostra prawdopodobnie zdecyduje się darować Panu prowadzone przedsiębiorstwo. Po otrzymaniu darowizny będzie Pan kontynuował działalność gospodarczą przy użyciu otrzymanych składników. Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?
                                               • 29.04.2010Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
                                                Teza: Podatnik osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ma obowiązek ustalania dochodu do opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych, jeżeli jego przychody netto ze sprzedazy towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EURO.
                                                • 28.04.2010Przeznaczenie nieruchomości firmowych na wynajem prywatny a VAT
                                                 Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT spowoduje przeniesienie lokali użytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach działalności gospodarczej do niefirmowego wynajmu?
                                                 • 29.03.2010Ustalenie wartości środka trwałego przy braku dokumentacji
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (sklep) w lokalu niemieszkalnym wytworzonym we własnym zakresie. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość początkowa lokalu dla celów amortyzacji powinna być ustalona według kosztów wytworzenia. Czy w sytuacji częściowego braku dokumentów potwierdzających poniesione koszty, Wnioskodawczyni może je określić „z pamięci” i zaliczyć do kosztu wytworzenia środka trwałego?
                                                  • 24.03.2010Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku a wspólne rozliczenie małżonków
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni i Jej mąż w okresie styczeń-czerwiec 2009 byli polskimi rezydentami podatkowymi. W ww. okresie małżonkowie otrzymywali wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonywaną w Polsce, przy czym mąż Wnioskodawczyni wykonywał pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą, natomiast Wnioskodawczyni wykonywała pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą oraz miała podpisaną umowę o pracę ze spółką francuską. Małżonkowie z dniem 30 czerwca przeprowadzili się na stałe do Francji (zmienili rezydencję podatkową na francuską). W okresie od 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. małżonkowie nie uzyskali żadnych dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu w Polsce. Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do wspólnego rozliczenia z mężem za 2009 r.?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »