Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 19.04.2013Kara umowna w kosztach działalności
  Z uzasadnienia: Gospodarczo uzasadnione i racjonalne decyzje gospodarcze, podejmowane pierwotnie w określonych warunkach, mające oczywisty związek z przychodami, w związku z negatywną zmianą okoliczności mogą wywoływać lub wywołują konieczność podejmowania przez podatnika działań zmierzających już nie do osiągnięcia przychodów, ale do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów. Zatem, zapłacona przez podatnika na podstawie zawartego z kontrahentem porozumienia kara umowna, mająca charakter odstępnego, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zerwanie umowy i zapłacenie kary umownej było bowiem korzystne zarówno dla podatnika (osiągnął dochód większy niż możliwy do osiągnięcia w razie kontynuowania umowy), jak i dla Skarbu Państwa (od wyższego dochodu podatnik zapłaci wyższy podatek).
  • 17.04.2013PIT: Działalność gospodarcza osoby fizycznej a podatek liniowy
   Wykonywanie w ramach prowadzonej działalności jakiejkolwiek usługi obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności świadczonych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Sprawdźmy zatem, kto może rozliczać się według stałej 19% stawki PIT.
   • 10.04.2013Formy opodatkowania i zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR
    Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). I tak, stosownie do art. 44 ust. 1 ww. ustawy podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, zobowiązani są bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, a obowiązek wpłacania zaliczek powstaje od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w roku 2013 to 3091 zł).
    • 08.03.2013Zwrot składek ubezpieczeniowych a podatek dochodowy
     Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, otrzymał zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za lata poprzednie. W jaki sposób powinien się z tego prawidłowo rozliczyć?
     • 01.03.2013Opodatkowanie odsetek od lokat bankowych
      Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodów należało zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat terminowych?
      • 01.03.2013Zaliczka na PIT za ostatni miesiąc (kwartał)
       Pytanie podatnika: W jakim terminie należy dokonać wpłaty podatku od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego za 2012 r., jeżeli zostało ono złożone przed terminem wpłaty zaliczki za IV kwartał (grudzień) 2012 r.?
       • 21.02.2013Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej: Zaprzestanie prowadzenia działalności i zarejestrowanie nowej firmy
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni musi oddawać do Urzędu Skarbowego przyznaną ulgę na kasę fiskalną, w kwocie 700 zł, jeśli zamierza kontynuować działalność i ewidencjonować tą kasą sprzedaż pod tym samym nr NIP, ale inną nazwą firmy, po dostosowaniu kasy do swoich potrzeb prowadzenia nowej działalności, dokonanej przez autoryzowanego serwisanta swojej kasy fiskalnej?
        • 18.02.2013Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
         Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych czy spółki partnerskiej, których dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych (podatek liniowy lub według skali podatkowej), zobowiązane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [dalej: PKPiR]. Równocześnie przedsiębiorcy ci, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości [dalej: uor], zwolnieni są podmiotowo z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy ich przychody nie przekraczają kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na złote polskie.
         • 14.02.2013PIT 2012: Wspólne rozliczenie małżonków
          Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą wystąpić małżonkowie:
          • 11.02.2013Rozliczenie straty z kapitałów pieniężnych
           Pytanie podatnika: Czy strata poniesiona w wyniku objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości może pomniejszyć łączny, rozliczany w skali rocznej, dochód z kapitałów pieniężnych?
           • 06.02.2013PIT 2012: Ulga prorodzinna w pytaniach i odpowiedziach
            1. Podatniczka samodzielnie wychowuje małoletnie dziecko. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz jest zatrudniona na umowę o pracę. Czy w zeznaniu rocznym podatniczka może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
            • 04.02.2013PIT 2012: Wspólne rozliczenie z dzieckiem
             Z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym łącznie spełniał następujące warunki:
             • 31.01.2013PIT 2012: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
              Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne (zobacz: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne), ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
              • 28.01.2013Odliczenie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych z rachunku spółki
               Pytanie podatnika: Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę, na mocy której co miesiąc przyznawana jest im i wypłacana zaliczka na poczet przyszłych zysków. Kwota przyznanej zaliczki na poczet zysku jest dzielona w ten sposób, że część płatna jest na rachunek ZUS, a pozostała część wypłacana jest na osobisty rachunek bankowy wspólnika. Czy kwota zapłacona przez spółkę z pieniędzy wspólnika, tytułem jego składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dozwolonej do odliczenia od podatku tj. 7,75% podstawy wymiaru)?
               • 17.01.2013Koszty działalności: Wydatki na korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania
                Pytanie podatnika: Z uwagi na charakter działalności gospodarczej (świadczenie usług prawnych), Wnioskodawca pracuje (np. pisze pisma procesowe) także w miejscu zamieszkania (wieczory, weekendy), co wymaga od Niego stałego dostępu do Internetu. Czy Wnioskodawca może - przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej?
                • 15.01.2013Podatek liniowy: Termin wyboru formy opodatkowania przez rozpoczynającego działalność
                 Z uzasadnienia: Reguła, iż do dnia 20 stycznia danego roku istnieje możliwość decydowania przez podatników o wyborze formy opodatkowania powinna być rozumiana jak najszerzej i obejmować również podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w danym roku podatkowym przed dniem 20 stycznia. Natomiast regulacja zawarta w drugiej części zadania drugiego w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, adresowana jest do tych podatników, którzy z obiektywnych powodów, czyli daty podjęcia działalności gospodarczej, nie mieli możliwości zadeklarowania wyboru formy opodatkowania w regularnym terminie. Taki też, i tylko taki, jak należy przyjąć, był cel tej regulacji.
                 • 14.01.2013Podatki 2013: Wybór formy opodatkowania PIT
                  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychody z najmu do 21 stycznia (20 to dzień wolny od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2013 roku. O tym, czy podatnik będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. Jeżeli jest uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będzie musiał zdecydować, czy chce z tego prawa skorzystać. Jeśli jednak uważa, że aby uzyskać przychody ze swojej działalności, będzie musiał ponosić duże wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze może być płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Dodajmy, że podatnik ma również prawo, o ile spełnia warunki określone w ustawie, do płacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. podatek liniowy).
                  • 08.01.2013Rozliczenie roczne: PIT-40 wypełniony przez pracodawcę za pracownika
                   Zasadą wynikającą z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) jest, że zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) podatnicy składają samodzielnie. Czasami mogą jednak przerzucić ten obowiązek na pracodawcę.
                   • 17.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT: Ulga prorodzinna
                    Osoby uprawnione do tzw. ulgi prorodzinnej po raz ostatni odliczą ją na dotychczasowych zasadach w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012. Nowelizacja w tym zakresie, wprowadzona ustawą z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278), będzie miała bowiem zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r.
                    • 29.11.2012Działalność gospodarcza: Odsetki bankowe od depozytów automatycznych a przychód w PIT
                     Pytanie podatnika: Czy odsetki bankowe z tytułu lokowania w banku wolnych środków finansowych - w sytuacji zawierania umów o otwieranie „depozytów automatycznych”, w ramach prowadzonego rachunku bankowego na potrzeby firmy - stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
                     • 27.11.2012Działalność gospodarcza: Podatkowe zasady rozliczania składek ZUS
                      Składki ZUS stanowią jeden ze stałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ma każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Wynika to z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego źródła przychodów, które stanowi tytuł do objęcia tym ubezpieczeniem.
                      • 22.11.2012Usługi dla byłego pracodawcy a podatek liniowy
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, uzyskując przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w roku podatkowym 2012 ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadającym czynnościom, które w poprzednim roku podatkowym wykonywał u tego samego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy rozwiązany z dniem 30 kwietnia 2011 r., traci prawo w roku 2012 do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 02.11.2012Podatki 2013: Prawo przedsiębiorcy do liniowej stawki PIT
                        Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość wyboru podatku liniowego do opodatkowania osiąganych dochodów z działalności gospodarczej w następnym roku podatkowym tj. 2013 r.?
                        • 26.10.2012Opodatkowanie VAT sprzedaży po zaniżonej cenie
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wprowadzić program lojalnościowy dla swoich obecnych i przyszłych klientów. Będzie on polegał na możliwości sprzedaży po preferencyjnych i obniżonych cenach różne produkty (towary) w zamian za lojalność i polecanie innych klientów. Czy ustawa o podatku VAT i inne przepisy jego dotyczące pozwalają na taką sprzedaż po zaniżonej cenie? Czy takie praktyki są dozwolone, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie dla prowadzonej aktualnie działalności gospodarczej?
                         • 25.10.2012Składki ZUS osoby współpracującej w kosztach działalności
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadził działalność z żoną, którą zgłosił do ZUS jako osobę współpracującą i w tym czasie opłacał za żonę składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy). Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej podlegała odliczeniu od podatku dochodowego przez osobę prowadzącą działalność rozliczającą się wg podatku liniowego? Czy składki na Fundusz Pracy od osoby współpracującej można było zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? Czy do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać składki na ubezpieczenie społeczne od osoby współpracującej, czy też powyższe można było odliczać od dochodu?
                          • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA
                           Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
                           • 04.10.2012Dochody przedsiębiorcy. Forma opodatkowania a rodzaj działalności
                            Dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz z tytułu udziału w spółce jawnej należy wykazać w jednym zeznaniu podatkowym i opodatkować według tych samych zasad – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 19 września 2012 r., nr IPTPB1/415-464/12-2/KSU.
                            • 03.10.2012Skutki podatkowe sprzedaży akcji
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca od 1994 r. do 2010 r. nabywał akcje różnych spółek. Część z nabytych akcji została nabyta przez wnioskodawcę w latach 1994-1999, jednak z uwagi na upływ czasu wnioskodawca nie ma danych w jaki sposób przedmiotowe akcje zostały przez niego nabyte. Obecnie wnioskodawca zmuszony jest sprzedać posiadane akcje. Czy od sprzedanych akcji wnioskodawca musi odprowadzić podatek dochodowy?
                             • 05.09.2012Podatkowe propozycje opozycji – realne czy nie?
                              Największa partia opozycyjna – Prawo i Sprawiedliwość – przedstawiła podczas ostatniego weekendu pakiet propozycji zmian w polskim systemie podatkowym. Wśród zaprezentowanych pomysłów znajdują się m.in. wprowadzenie jednej powszechnej deklaracji VAT, połączenie PIT i CIT w jednej ustawie oraz opodatkowanie banków i hipermarketów (podatek naliczany od wysokości obrotów).
                              • 27.08.2012Budynek mieszkalny wykorzystywany w działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodów
                               Pytanie podatnika: W jaki sposób rozliczać w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z nieruchomością, która częściowo wykorzystywana jest w prowadzonej działalności gospodarczej?
                               • 22.08.2012Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów
                                Pytanie podatnika: Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
                                • 21.08.2012Opodatkowanie odsetek naliczanych na rachunkach i lokatach przedsiębiorców
                                 Większość przedsiębiorców jest zobligowana do posiadania firmowego rachunku bankowego. Rachunki zwykle nie są oprocentowane, w związku z czym przedsiębiorcy lokują nadwyżki gotówki w innych produktach. Praktyką jest, że banki nie pobierają zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. ,,podatku Belki”) ani od odsetek, które ewentualnie mogą zostać naliczone na rachunku bieżącym, ani od odsetek, które są naliczane w związku z utrzymywaniem tzw. firmowych lokat czy rachunków oszczędnościowych.
                                 • 03.08.2012Opodatkowanie PIT – ile pozostaje w kieszeniach?
                                  Polski pracownik zarabiający „średnią krajową” oddaje na rzecz państwa 25% pensji, z czego ok. 13% stanowi podatek PIT, a ok. 12% pracownicza część składki na ubezpieczenia społeczne – wynika z analizy pn. „Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej”, przygotowanej przez PwC. Polska wypada pod tym względem podobnie jak inne państwa UE – w kieszeni pozostaje średnio 75% wynagrodzenia brutto.
                                  • 19.07.2012Działalność we własnym domu a najem prywatny części pomieszczeń
                                   Z uzasadnienia: Nie ma podstaw do twierdzenia, że o istnieniu związku pomiędzy domem jednorodzinnym (składającym się z kilkunastu pomieszczeń) a prowadzoną działalnością gospodarczą decyduje przeznaczenie chociażby części pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Za umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej, można byłoby uznać tylko takie umowy najmu, które dotyczą składników majątku lub ich części (pomieszczeń), które wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej, formalnie i faktycznie.
                                   • 17.07.2012Przekazanie firmy żonie a remanent likwidacyjny
                                    Pytanie podatnika: W związku z podjęciem pracy jako dyrektor jednostki budżetowej Wnioskodawca zobowiązany do rezygnacji z działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy zamierza zarejestrować działalność na własne nazwisko i złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Następnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunięcia majątku służącego prowadzeniu działalności pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego prowadzeniu działalności żony. Czy w związku z przekazaniem żonie firmy remanent likwidacyjny można uznać za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadzać wcześniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastąpi likwidacja działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?
                                    • 28.05.2012Fikcyjne samozatrudnienie jako forma uchylania się od PIT i ZUS
                                     Interpelacja nr 3962 do ministra finansów w sprawie rozwiązania podatkowego dla osób prowadzących samodzielną pozarolniczą działalność gospodarczą
                                     • 23.05.2012Skutki podatkowe w PIT wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
                                      Pytanie podatnika: Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę tytułem spłaty udziału kapitałowego w spółce jawnej będą stanowić dla niego przychód z działalności gospodarczej oraz czy w przypadku spłaty udziału kapitałowego w ratach obowiązek podatkowy powstanie w tym przypadku dopiero w momencie otrzymania zapłaty? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy z przychodu tego należy wyłączyć kwotę, jaka odpowiada części dochodu z udziału w spółce przypadającej na Wnioskodawcę, która nie została mu wypłacona, lecz została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego spółki?
                                      • 21.05.2012Opodatkowanie fotografów i grafików – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
                                       Podatkiem dochodowym objęte są co do zasady wszelkie dochody. Wyjątki dotyczą jedynie tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie. Dochód to nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
                                       • 28.03.2012Wybór podatku liniowego po utracie prawa do karty
                                        Pytanie podatnika: Czy tracąc prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
                                        • 20.03.2012Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
                                         Pytanie podatnika: Czy wnioskodawca miał prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego? Kto i kiedy może stosować amortyzację jednorazową?
                                         • 02.03.2012Opodatkowanie dochodów według liniowej stawki PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca świadcząc poniższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
                                          • 27.02.2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów
                                           Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur?
                                           • 10.02.2012Skutki otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej
                                            Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
                                            • 09.02.2012Koszty uzyskania przychodów: Wymiana pokrycia dachowego budynku
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i czynnym podatnikiem VAT. Na skutek wichury, w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym środek trwały, uszkodzony został dach. Wnioskodawczyni wykonała wymianę pokrycia dachowego, a wydatki z tym związane zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawczyni miała prawo zaliczyć wydatki na wymianę pokrycia dachowego bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy może będzie to zwiększenie wartości budynku i wówczas będzie naliczona amortyzacja?
                                             • 01.02.2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
                                              Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
                                              • 31.01.2012Udziały w spółce komandytowo-akcyjnej a PIT
                                               Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA należy zaliczyć do przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodów metodą liniową określoną w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód?
                                               • 19.01.2012Wybór formy opodatkowania
                                                Pytanie podatnika: Czy złożone pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadzie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2011 roku i latach następnych?
                                                • 19.01.2012PIT 2011: Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                                 Osoby samotnie wychowujące dzieci i rozliczające się według skali podatkowej mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia i zaoszczędzić na podatku. W takiej sytuacji podatek obliczany jest co prawda w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodów. Wspólnie z dzieckiem może się rozliczyć jeden z rodziców lub opiekun prawny będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, wobec której orzeczono separację lub pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Aby skorzystać z tej preferencji należy jednak spełnić kilka warunków. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem.
                                                 • 18.01.2012PIT 2011: Wspólne rozliczenie małżonków
                                                  Wspólne opodatkowanie jest odstępstwem od zasady, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, tzn. każde od własnych dochodów. Wspólny PIT jest korzystny dla małżonków przede wszystkim wtedy, gdy dochody uzyskuje tylko jedno z nich albo przy wysokich dochodach jednego małżonka i niskich drugiego. Jeśli małżonkowie zdecydują się na wspólne rozliczenie, podatek oblicza się od ich łącznych dochodów podzielonych na pół, mnożąc go następnie przez dwa. Aby skorzystać z tej preferencji muszą być jednak spełnione liczne warunki. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »