Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 18.02.2013Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
  Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych czy spółki partnerskiej, których dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych (podatek liniowy lub według skali podatkowej), zobowiązane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [dalej: PKPiR]. Równocześnie przedsiębiorcy ci, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości [dalej: uor], zwolnieni są podmiotowo z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy ich przychody nie przekraczają kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na złote polskie.
  • 14.02.2013PIT 2012: Wspólne rozliczenie małżonków
   Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą wystąpić małżonkowie:
   • 11.02.2013Rozliczenie straty z kapitałów pieniężnych
    Pytanie podatnika: Czy strata poniesiona w wyniku objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości może pomniejszyć łączny, rozliczany w skali rocznej, dochód z kapitałów pieniężnych?
    • 06.02.2013PIT 2012: Ulga prorodzinna w pytaniach i odpowiedziach
     1. Podatniczka samodzielnie wychowuje małoletnie dziecko. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz jest zatrudniona na umowę o pracę. Czy w zeznaniu rocznym podatniczka może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
     • 04.02.2013PIT 2012: Wspólne rozliczenie z dzieckiem
      Z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym łącznie spełniał następujące warunki:
      • 31.01.2013PIT 2012: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
       Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne (zobacz: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne), ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
       • 28.01.2013Odliczenie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych z rachunku spółki
        Pytanie podatnika: Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę, na mocy której co miesiąc przyznawana jest im i wypłacana zaliczka na poczet przyszłych zysków. Kwota przyznanej zaliczki na poczet zysku jest dzielona w ten sposób, że część płatna jest na rachunek ZUS, a pozostała część wypłacana jest na osobisty rachunek bankowy wspólnika. Czy kwota zapłacona przez spółkę z pieniędzy wspólnika, tytułem jego składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dozwolonej do odliczenia od podatku tj. 7,75% podstawy wymiaru)?
        • 17.01.2013Koszty działalności: Wydatki na korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania
         Pytanie podatnika: Z uwagi na charakter działalności gospodarczej (świadczenie usług prawnych), Wnioskodawca pracuje (np. pisze pisma procesowe) także w miejscu zamieszkania (wieczory, weekendy), co wymaga od Niego stałego dostępu do Internetu. Czy Wnioskodawca może - przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej?
         • 15.01.2013Podatek liniowy: Termin wyboru formy opodatkowania przez rozpoczynającego działalność
          Z uzasadnienia: Reguła, iż do dnia 20 stycznia danego roku istnieje możliwość decydowania przez podatników o wyborze formy opodatkowania powinna być rozumiana jak najszerzej i obejmować również podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w danym roku podatkowym przed dniem 20 stycznia. Natomiast regulacja zawarta w drugiej części zadania drugiego w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, adresowana jest do tych podatników, którzy z obiektywnych powodów, czyli daty podjęcia działalności gospodarczej, nie mieli możliwości zadeklarowania wyboru formy opodatkowania w regularnym terminie. Taki też, i tylko taki, jak należy przyjąć, był cel tej regulacji.
          • 14.01.2013Podatki 2013: Wybór formy opodatkowania PIT
           Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychody z najmu do 21 stycznia (20 to dzień wolny od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2013 roku. O tym, czy podatnik będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. Jeżeli jest uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będzie musiał zdecydować, czy chce z tego prawa skorzystać. Jeśli jednak uważa, że aby uzyskać przychody ze swojej działalności, będzie musiał ponosić duże wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze może być płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Dodajmy, że podatnik ma również prawo, o ile spełnia warunki określone w ustawie, do płacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. podatek liniowy).
           • 08.01.2013Rozliczenie roczne: PIT-40 wypełniony przez pracodawcę za pracownika
            Zasadą wynikającą z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) jest, że zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) podatnicy składają samodzielnie. Czasami mogą jednak przerzucić ten obowiązek na pracodawcę.
            • 17.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT: Ulga prorodzinna
             Osoby uprawnione do tzw. ulgi prorodzinnej po raz ostatni odliczą ją na dotychczasowych zasadach w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012. Nowelizacja w tym zakresie, wprowadzona ustawą z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278), będzie miała bowiem zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r.
             • 29.11.2012Działalność gospodarcza: Odsetki bankowe od depozytów automatycznych a przychód w PIT
              Pytanie podatnika: Czy odsetki bankowe z tytułu lokowania w banku wolnych środków finansowych - w sytuacji zawierania umów o otwieranie „depozytów automatycznych”, w ramach prowadzonego rachunku bankowego na potrzeby firmy - stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?
              • 27.11.2012Działalność gospodarcza: Podatkowe zasady rozliczania składek ZUS
               Składki ZUS stanowią jeden ze stałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ma każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Wynika to z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego źródła przychodów, które stanowi tytuł do objęcia tym ubezpieczeniem.
               • 22.11.2012Usługi dla byłego pracodawcy a podatek liniowy
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, uzyskując przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w roku podatkowym 2012 ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadającym czynnościom, które w poprzednim roku podatkowym wykonywał u tego samego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy rozwiązany z dniem 30 kwietnia 2011 r., traci prawo w roku 2012 do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 02.11.2012Podatki 2013: Prawo przedsiębiorcy do liniowej stawki PIT
                 Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość wyboru podatku liniowego do opodatkowania osiąganych dochodów z działalności gospodarczej w następnym roku podatkowym tj. 2013 r.?
                 • 26.10.2012Opodatkowanie VAT sprzedaży po zaniżonej cenie
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wprowadzić program lojalnościowy dla swoich obecnych i przyszłych klientów. Będzie on polegał na możliwości sprzedaży po preferencyjnych i obniżonych cenach różne produkty (towary) w zamian za lojalność i polecanie innych klientów. Czy ustawa o podatku VAT i inne przepisy jego dotyczące pozwalają na taką sprzedaż po zaniżonej cenie? Czy takie praktyki są dozwolone, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie dla prowadzonej aktualnie działalności gospodarczej?
                  • 25.10.2012Składki ZUS osoby współpracującej w kosztach działalności
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadził działalność z żoną, którą zgłosił do ZUS jako osobę współpracującą i w tym czasie opłacał za żonę składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy). Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej podlegała odliczeniu od podatku dochodowego przez osobę prowadzącą działalność rozliczającą się wg podatku liniowego? Czy składki na Fundusz Pracy od osoby współpracującej można było zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? Czy do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać składki na ubezpieczenie społeczne od osoby współpracującej, czy też powyższe można było odliczać od dochodu?
                   • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA
                    Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
                    • 04.10.2012Dochody przedsiębiorcy. Forma opodatkowania a rodzaj działalności
                     Dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz z tytułu udziału w spółce jawnej należy wykazać w jednym zeznaniu podatkowym i opodatkować według tych samych zasad – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 19 września 2012 r., nr IPTPB1/415-464/12-2/KSU.
                     • 03.10.2012Skutki podatkowe sprzedaży akcji
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca od 1994 r. do 2010 r. nabywał akcje różnych spółek. Część z nabytych akcji została nabyta przez wnioskodawcę w latach 1994-1999, jednak z uwagi na upływ czasu wnioskodawca nie ma danych w jaki sposób przedmiotowe akcje zostały przez niego nabyte. Obecnie wnioskodawca zmuszony jest sprzedać posiadane akcje. Czy od sprzedanych akcji wnioskodawca musi odprowadzić podatek dochodowy?
                      • 05.09.2012Podatkowe propozycje opozycji – realne czy nie?
                       Największa partia opozycyjna – Prawo i Sprawiedliwość – przedstawiła podczas ostatniego weekendu pakiet propozycji zmian w polskim systemie podatkowym. Wśród zaprezentowanych pomysłów znajdują się m.in. wprowadzenie jednej powszechnej deklaracji VAT, połączenie PIT i CIT w jednej ustawie oraz opodatkowanie banków i hipermarketów (podatek naliczany od wysokości obrotów).
                       • 27.08.2012Budynek mieszkalny wykorzystywany w działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodów
                        Pytanie podatnika: W jaki sposób rozliczać w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z nieruchomością, która częściowo wykorzystywana jest w prowadzonej działalności gospodarczej?
                        • 22.08.2012Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów
                         Pytanie podatnika: Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
                         • 21.08.2012Opodatkowanie odsetek naliczanych na rachunkach i lokatach przedsiębiorców
                          Większość przedsiębiorców jest zobligowana do posiadania firmowego rachunku bankowego. Rachunki zwykle nie są oprocentowane, w związku z czym przedsiębiorcy lokują nadwyżki gotówki w innych produktach. Praktyką jest, że banki nie pobierają zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. ,,podatku Belki”) ani od odsetek, które ewentualnie mogą zostać naliczone na rachunku bieżącym, ani od odsetek, które są naliczane w związku z utrzymywaniem tzw. firmowych lokat czy rachunków oszczędnościowych.
                          • 03.08.2012Opodatkowanie PIT – ile pozostaje w kieszeniach?
                           Polski pracownik zarabiający „średnią krajową” oddaje na rzecz państwa 25% pensji, z czego ok. 13% stanowi podatek PIT, a ok. 12% pracownicza część składki na ubezpieczenia społeczne – wynika z analizy pn. „Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej”, przygotowanej przez PwC. Polska wypada pod tym względem podobnie jak inne państwa UE – w kieszeni pozostaje średnio 75% wynagrodzenia brutto.
                           • 19.07.2012Działalność we własnym domu a najem prywatny części pomieszczeń
                            Z uzasadnienia: Nie ma podstaw do twierdzenia, że o istnieniu związku pomiędzy domem jednorodzinnym (składającym się z kilkunastu pomieszczeń) a prowadzoną działalnością gospodarczą decyduje przeznaczenie chociażby części pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Za umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej, można byłoby uznać tylko takie umowy najmu, które dotyczą składników majątku lub ich części (pomieszczeń), które wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej, formalnie i faktycznie.
                            • 17.07.2012Przekazanie firmy żonie a remanent likwidacyjny
                             Pytanie podatnika: W związku z podjęciem pracy jako dyrektor jednostki budżetowej Wnioskodawca zobowiązany do rezygnacji z działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy zamierza zarejestrować działalność na własne nazwisko i złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Następnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunięcia majątku służącego prowadzeniu działalności pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego prowadzeniu działalności żony. Czy w związku z przekazaniem żonie firmy remanent likwidacyjny można uznać za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadzać wcześniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastąpi likwidacja działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?
                             • 28.05.2012Fikcyjne samozatrudnienie jako forma uchylania się od PIT i ZUS
                              Interpelacja nr 3962 do ministra finansów w sprawie rozwiązania podatkowego dla osób prowadzących samodzielną pozarolniczą działalność gospodarczą
                              • 23.05.2012Skutki podatkowe w PIT wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
                               Pytanie podatnika: Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę tytułem spłaty udziału kapitałowego w spółce jawnej będą stanowić dla niego przychód z działalności gospodarczej oraz czy w przypadku spłaty udziału kapitałowego w ratach obowiązek podatkowy powstanie w tym przypadku dopiero w momencie otrzymania zapłaty? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy z przychodu tego należy wyłączyć kwotę, jaka odpowiada części dochodu z udziału w spółce przypadającej na Wnioskodawcę, która nie została mu wypłacona, lecz została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego spółki?
                               • 21.05.2012Opodatkowanie fotografów i grafików – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
                                Podatkiem dochodowym objęte są co do zasady wszelkie dochody. Wyjątki dotyczą jedynie tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie. Dochód to nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
                                • 28.03.2012Wybór podatku liniowego po utracie prawa do karty
                                 Pytanie podatnika: Czy tracąc prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
                                 • 20.03.2012Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
                                  Pytanie podatnika: Czy wnioskodawca miał prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego? Kto i kiedy może stosować amortyzację jednorazową?
                                  • 02.03.2012Opodatkowanie dochodów według liniowej stawki PIT
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca świadcząc poniższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
                                   • 27.02.2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów
                                    Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur?
                                    • 10.02.2012Skutki otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej
                                     Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
                                     • 09.02.2012Koszty uzyskania przychodów: Wymiana pokrycia dachowego budynku
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i czynnym podatnikiem VAT. Na skutek wichury, w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącym środek trwały, uszkodzony został dach. Wnioskodawczyni wykonała wymianę pokrycia dachowego, a wydatki z tym związane zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawczyni miała prawo zaliczyć wydatki na wymianę pokrycia dachowego bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy może będzie to zwiększenie wartości budynku i wówczas będzie naliczona amortyzacja?
                                      • 01.02.2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
                                       Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
                                       • 31.01.2012Udziały w spółce komandytowo-akcyjnej a PIT
                                        Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA należy zaliczyć do przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodów metodą liniową określoną w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód?
                                        • 19.01.2012Wybór formy opodatkowania
                                         Pytanie podatnika: Czy złożone pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadzie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2011 roku i latach następnych?
                                         • 19.01.2012PIT 2011: Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                          Osoby samotnie wychowujące dzieci i rozliczające się według skali podatkowej mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia i zaoszczędzić na podatku. W takiej sytuacji podatek obliczany jest co prawda w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodów. Wspólnie z dzieckiem może się rozliczyć jeden z rodziców lub opiekun prawny będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, wobec której orzeczono separację lub pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Aby skorzystać z tej preferencji należy jednak spełnić kilka warunków. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem.
                                          • 18.01.2012PIT 2011: Wspólne rozliczenie małżonków
                                           Wspólne opodatkowanie jest odstępstwem od zasady, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, tzn. każde od własnych dochodów. Wspólny PIT jest korzystny dla małżonków przede wszystkim wtedy, gdy dochody uzyskuje tylko jedno z nich albo przy wysokich dochodach jednego małżonka i niskich drugiego. Jeśli małżonkowie zdecydują się na wspólne rozliczenie, podatek oblicza się od ich łącznych dochodów podzielonych na pół, mnożąc go następnie przez dwa. Aby skorzystać z tej preferencji muszą być jednak spełnione liczne warunki. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków.
                                           • 23.12.2011Moment powstania przychodu w podatkach dochodowych
                                            Pytanie podatnika: Jak ustalić moment powstania przychodu? Czy przychód podatkowy wystąpi w dniu zakończenia umowy?
                                            • 19.12.2011Zaliczki kwartalne nie dla każdego rozpoczynającego działalność
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca od listopada 2006 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. Od października 2008 r. do maja 2010 r. działalność ta pozostawała w zawieszeniu. W maju 2010 r. działalność ta została formalnie zlikwidowana. W październiku 2011 r. Wnioskodawca ma zamiar ponownie rozpocząć prowadzenie (indywidualnie) działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane będą tzw. 19% podatkiem liniowym. Czy rozpoczynając nową działalność Wnioskodawca może zgłosić w urzędzie skarbowym decyzję o wyborze wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych?
                                             • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
                                              Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
                                              • 27.10.2011Ulga prorodzinna nie dla rolnika i ryczałtowca
                                               Interpelacja nr 24237 do ministra finansów w sprawie ograniczenia zasady równości w ulgach podatkowych dla rodzin
                                               • 19.10.2011Dochód z agroturystyki nie zawsze bez PIT
                                                Pytanie: Jestem na rencie i prowadzę działalność agroturystyczną na terenie gospodarstwa rolnego, które jest moją własnością. Posiadam 5 pokoi, w tym 6-7 miejsc noclegowych. Podpisałam umowę z firmą budowlaną na wynajem 3 pokoi na rzecz jej pracowników za stałą miesięczną odpłatnością. Umowa została podpisana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy muszę zgłosić tą umowę w urzędzie skarbowym i opłacać podatek dochodowy? Czy jest to dalej działalność w ramach gospodarstwa rolniczego, od której nie opłaca się podatku?
                                                • 18.10.2011Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a PIT
                                                 Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowiązana jako podatnik opodatkować całą nadwyżkę przychodu ponad zwracany wkład wniesiony do spółki?
                                                 • 29.09.2011Zawiadomienie o likwidacji działalności a zaliczki
                                                  Przepis art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem tożsamości podmiotowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obowiązek stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez cały rok podatkowy, nie może mieć miejsca w przypadku, gdy osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej, a następnie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w innej formie organizacyjnej, tj. w ramach spółki cywilnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                                  • 07.09.2011Można być jednocześnie ryczałtowcem i liniowcem
                                                   Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz działalności w formie spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem liniowym?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »