Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy

 • 19.06.2018Odwrotne obcienie VAT a limit maego podatnika
  Pytanie: Wnioskodawca - czynny podatnik VAT na podatku liniowym (PKPiR) w roku ubiegym 2017 uzyska przychód netto 4.389.129 zotych (bez VAT). Sprzeda z VAT-em wyniosa 2.155.588 zotych, plus sprzeda bez VAT-u t.j. sprzeda „z odwrotnym obcieniem” wyniosa 2.595.749 z. Ogóem sprzeda z VAT-em i „odwrotnym obcieniem” t.j. bez VAT-u zostaa faktycznie zafakturowana na 4.751.337 zotych. Jak poprawnie wyliczy limit maego podatnika VAT? Czy do tego limitu trzeba doda „statystycznie” VAT do sprzeday zafakturowanej jako „odwrotne obcienia” a wic faktycznie bez VAT-u?
  • 04.05.2018Zmiana sposobu opodatkowania - konsekwencje bdnej decyzji
   Podatnik opodatkowany do tej pory podatkiem jednolitym wg stawki 19%, który zoy pismo o wyborze opodatkowania w formie ryczatu ewidencjonowanego, a który, jak si póniej okazao nie mia prawa do opodatkowania w tej formie, jest w tym roku opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Do podatku liniowego moe powróci dopiero w kolejnym roku - po zoeniu odpowiedniego owiadczenia.
   • 28.03.2018PIT za 2017: Wspólne rozliczenie maonków
    Maonkowie, którzy pozostawali w zwizku maeskim przez cay rok podatkowy i midzy którymi istniaa przez cay rok wspólno majtkowa maeska, maj moliwo zoenia wspólnego zeznania podatkowego.
    • 27.03.2018PIT za 2017: Wspólne rozliczenie maonków
     Maonkowie, którzy pozostawali w zwizku maeskim przez cay rok podatkowy i midzy którymi istniaa przez cay rok wspólno majtkowa maeska, maj moliwo zoenia wspólnego zeznania podatkowego.
     • 06.03.2018Podatek liniowy: Zawieszenie dziaalnoci a moliwo wspólnego rozliczenia z maonkiem
      Do realizacji negatywnej przesanki wyczajcej moliwo cznego opodatkowania dochodów maonków nie jest konieczne osiganie przez maonka przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, z której wybrano opodatkowanie wedug jednolitej 19% stawki podatku. Dla moliwoci preferencyjnego zastosowania sposobu opodatkowania maonków bez znaczenia pozostaje równie okoliczno, e dziaalno podatnika zostaa zawieszona. Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie oznacza, e do podatnika nie miay zastosowania przepisy art. 30c ustawy – wyjanio Ministerstwo Finansów.
      • 26.02.2018Opodatkowanie obrotu bitcoinem – stanowisko organów podatkowych i sdów administracyjnych
       Popularno kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy cigle ronie. Niewtpliwie jest to zasug niesamowitego wzrostu wartoci, która w przypadku bitcoina ustanawia kolejne rekordy. Bitcoinem mona nie tylko paci za towary i usugi w punktach, które przyjmuj rozliczenia w tej walucie, ale take dokonywa jego zakupu w celach inwestycyjnych oraz handlowych, uzyskujc przychody z handlu t kryptowalut. W ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, zatytuowanym Uwaga na kryptowaluty, resort ostrzega przed ryzykiem inwestowania w waluty wirtualne takie jak bitcoin, litecoin czy ether.
       • 20.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
        MF udostpnio broszur informacyjn dotyczc zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
        • 15.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
         MF udostpnio broszur informacyjn dotyczc zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
         • 31.01.2018Podatki 2018: Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
          Od 2018 r. podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
          • 31.01.2018PIT za 2017: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
           Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
           • 30.01.2018Podatki 2018: Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
            Od 2018 r. podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
            • 30.01.2018PIT za 2017: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
             Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
             • 24.01.2018PIT za 2017: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
              Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
              • 23.01.2018PIT za 2017: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
               Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
               • 22.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na ryczat, musz zoy do 22 stycznia br. stosowne owiadczenie w urzdzie skarbowym. Owiadczenia nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie naley równie zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia skada si take owiadczenie o opodatkowaniu caoci przychodów z najmu prywatnego przez jednego z maonków.
                • 17.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                 Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na ryczat, musz zoy do 22 stycznia br. stosowne owiadczenie w urzdzie skarbowym. Owiadczenia nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie naley równie zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia skada si take owiadczenie o opodatkowaniu caoci przychodów z najmu prywatnego przez jednego z maonków.
                 • 12.12.2017Sprzeda niepotrzebnego majtku po zmianie profilu dziaalnoci
                  W sytuacji odpatnego zbycia skadników majtku nabytych lub wytworzonych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, które ze wzgldu na warto jednostkow poniej 1500 z nie zostay zaliczone do rodków trwaych albo wartoci niematerialnych i prawnych, ani do ewidencji wyposaenia, powstanie przychód z dziaalnoci gospodarczej.
                  • 11.12.2017Sprzeda niepotrzebnego majtku po zmianie profilu dziaalnoci
                   W sytuacji odpatnego zbycia skadników majtku nabytych lub wytworzonych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, które ze wzgldu na warto jednostkow poniej 1500 z nie zostay zaliczone do rodków trwaych albo wartoci niematerialnych i prawnych, ani do ewidencji wyposaenia, powstanie przychód z dziaalnoci gospodarczej.
                   • 06.12.2017Podatki 2018: Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
                    Od 2018 r. podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie bd mieli obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
                    • 01.12.2017Wybór formy opodatkowania dla pocztkujcych przedsibiorców (3) - podatek jednolity
                     Kiedy chcemy rozlicza dochody wedug jednolitej stawki PIT, musimy zoy owiadczenie o wyborze tej formy. Rozliczanie w ten sposób moe okaza si korzystne dla tych podatników, którzy uzyskuj dochody przekraczajce wysoko pierwszego progu podatkowego okrelonego w skali podatkowej. Próg ten wynosi aktualnie 85 528 z.
                     • 01.12.2017PIT: Sprzeda budynku wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej
                      Budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej poowa cakowitej powierzchni uytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych; w przypadkach, gdy mniej ni poowa cakowitej powierzchni uytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.
                      • 30.11.2017Wybór formy opodatkowania dla pocztkujcych przedsibiorców (3) - podatek jednolity
                       Kiedy chcemy rozlicza dochody wedug jednolitej stawki PIT, musimy zoy owiadczenie o wyborze tej formy. Rozliczanie w ten sposób moe okaza si korzystne dla tych podatników, którzy uzyskuj dochody przekraczajce wysoko pierwszego progu podatkowego okrelonego w skali podatkowej. Próg ten wynosi aktualnie 85 528 z.
                       • 17.11.2017Bitcoin i inne kryptowaluty - profesjonalny obrót moe by opodatkowany podatkiem liniowym
                        Jeli nie zaistniej ustawowe przesanki wykluczajce opodatkowanie podatkiem liniowym, a podatnik z zachowaniem ustawowych terminów i procedur zoy wymagane przepisami owiadczenie, to dochody uzyskane z dziaalnoci gospodarczej polegajcej na obrocie kryptowalut moe opodatkowa jednolit 19% stawk podatku dochodowego.
                        • 28.09.2017Najem prywatny po wycofaniu nieruchomoci z dziaalnoci gospodarczej
                         Jeeli nieruchomo zostanie skutecznie wycofana z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a umowy najmu zostan zawarte poza dziaalnoci gospodarcz, to przychody uzyskane z umowy najmu nieruchomoci bd mogy zosta opodatkowane na zasadach okrelonych w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%.
                         • 31.08.2017Po likwidacji dziaalnoci mona paci podatek liniowy
                          Jeeli w cigu roku podatnik w sposób trway zlikwidowa pozarolnicz dziaalno gospodarcz, o tym fakcie zawiadomi naczelnika urzdu skarpowego, dokona wykrelenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej, a nastpnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocz (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania okrelonej w art. 30c ustawy o PIT.
                          • 06.07.2017Podatki 2017. Nowe zasady sporzdzania dokumentacji podmiotów powizanych
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi samodzieln dziaalno gospodarcz – podatnik VAT, opodatkowany podatkiem liniowym, prowadzi PKPiR. Wnioskodawca jest te wspólnikiem i prezesem zarzdu spóki z o.o. - posiada ponad 25% udziaów. Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt nabywania usug od spóki w 2017 i 2018 r. spoczywa bdzie obowizek sporzdzania dodatkowej dokumentacji podatkowej do transakcji zawartych przez stron ze spók i udokumentowanych kadorazowo przez spók faktur?
                           • 05.07.2017Podnajem leasingowanego samochodu jako przychód z dziaalnoci
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo dziaalno gospodarcz polegajc na wykonywaniu usug transportowych. W leasingu Wnioskodawca posiada kilka samochodów. Firma leasingowa wyrazia zgod na podnajcie samochodów dla innego podmiotu - spóki jawnej. Czy przychód z najmu bdzie przychodem w dziaalnoci indywidualnej?
                            • 13.04.2017Decyzja dorczona po upywie terminu przedawnienia jest niewana
                             Tezy: Tylko dorczona decyzja moe rodzi skutki prawne zarówno dla strony, jak i organu, a to oznacza, e decyzja okrelajca wysoko zobowizania podatkowego dorczona po upywie terminu przedawnienia narusza art. 70 § 1 i art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), gdy dotyczy zobowizania, które wygaso na skutek upywu terminu przedawnienia, a wic zobowizania nieistniejcego.
                             • 28.03.2017Optymalizacja podatkowa. Zmiana umowy z pracownikiem: Samozatrudnienie
                              Oszczdnoci podatkowe moe przynie zastpienie stosunku pracy innymi formami wykonywania pracy: samozatrudnieniem, umowami cywilnoprawnymi. Najwiksze korzyci pod tym wzgldem daje samozatrudnienie, czyli wiadczenie usug dla „pracodawcy” w ramach jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Korzyci dla samozatrudnionego to nisze skadki na ubezpieczenia, moliwo skorzystania z liniowej zamiast progresywnej stawki podatku oraz moliwo zastosowania rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu.
                              • 21.03.2017Zwrot VAT w terminie 180 dni
                               Pytanie podatnika: Czy przy braku sprzeday opodatkowanej mona wnioskowa o zwrot podatku VAT bezporednio na konto w terminie 180 dni?
                               • 13.03.2017wiadczenie usug na rzecz dawnego pracodawcy a podatek liniowy
                                Pytanie podatnika: Czy prowadzon dziaalno gospodarcz, obejmujc wiadczenie usug lekarskich dla dawnego pracodawcy (ten sam Szpital i Oddzia), Wnioskodawczyni bdzie moga opodatkowa na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym wedug stawki 19%?
                                • 08.03.2017PIT za 2016. Wspólne rozliczenie maonków
                                 Maonkowie, którzy pozostawali w zwizku maeskim przez cay rok podatkowy i midzy którymi istniaa przez cay rok wspólno majtkowa maeska, maj moliwo zoenia wspólnego zeznania podatkowego.
                                 • 07.03.2017PIT za 2016. Wspólne rozliczenie maonków
                                  Maonkowie, którzy pozostawali w zwizku maeskim przez cay rok podatkowy i midzy którymi istniaa przez cay rok wspólno majtkowa maeska, maj moliwo zoenia wspólnego zeznania podatkowego.
                                  • 23.02.2017Unikanie podwójnego opodatkowania. Metoda wyczenia z progresj
                                   Taki sposób unikania podwójnego opodatkowania przewiduj umowy zawarte z wikszoci krajów europejskich, midzy innymi z: Albani, Austri, Cyprem, Chorwacj, Czechami, Dani, Estoni, Finlandi, Francj, Grecj, Litw, otw, Niemcami, Portugali, Rumuni, Sowacj, Soweni, Szwecj, Turcj, Wielk Brytani i Wochami. To metoda stosowana w wikszoci umów, jest te korzystniejsza dla podatników.
                                   • 14.02.2017PIT za 2016 r. Rozliczenie osoby samotnie wychowujcej dzieci
                                    W wyniku wniosku wyraonego w zeznaniu, osoba samotnie wychowujca dzieci okrela podatek w podwójnej wysokoci podatku obliczonego od poowy swoich dochodów podlegajcych opodatkowaniu wedug skali podatkowej.
                                    • 13.02.2017Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiza podatkowych
                                     Z uzasadnienia: Racj ma organ wskazujc, e by zaliczy zwrotu podatku VAT, wykazany w deklaracji podatkowej na poczet biecych zobowiza podatkowych, naley zauway, e czym innym jest prawo do zwrotu podatku VAT, wykazanego w deklaracji podatkowej, a czym innym prawo do dysponowania owym zwrotem podatku przez podatnika. Jedynie w sytuacji uznania zasadnoci zwrotu podatku wykazanego przez podatnika, moliwe bdzie zaliczenie go na poczet zalegych, bd biecych zobowiza podatkowych.
                                     • 10.02.2017Dziaalno gospodarcza i umowa zlecenie. Rozliczenie PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy, jeli osoba prowadzca dziaalno gospodarcz podpisze w tym samym zakresie umow zlecenia (nie wskazujc przy tym, e wykonuje j w ramach dziaalnoci gospodarczej), to ma obowizek zakwalifikowania tej umowy, jako wykonywanej w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a tym samym rozliczenia podatku dochodowego w ramach dziaalnoci gospodarczej? Czy w przedstawionej sytuacji podatek dochodowy z tytuu zawartej umowy zlecenia, moe potrci i odprowadzi zleceniodawca?
                                      • 08.02.2017Roczny PIT. Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                                       Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok.
                                       • 07.02.2017PIT za 2016 r. Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                        Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.
                                        • 06.02.2017PIT za 2016 r. Odliczenie wpat na IKZE
                                         Osoby, które w roku podatkowym dokonyway wpat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.
                                         • 01.02.2017Zasady ustalania dochodu w przypadku likwidacji dziaalnoci
                                          Na podatnikach bdcych osobami fizycznymi, prowadzcych dziaalno gospodarcz w przypadku jej likwidacji ci obowizki , których zasady zostay uregulowane w nastpujcych aktach prawnych:  ustawa z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "updof”,  ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, zwana dalej "uzpdof”,  rozporzdzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, zwane dalej "rpkpir”. 
                                          • 27.01.2017Wydatki na wynajem mieszkania i uyczony samochód w kosztach dziaalnoci
                                           Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zuycie mediów bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podróy subowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji rodków trwaych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                                           • 17.01.2017Najwaniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r.
                                            1. ZMIANA LIMITU ZOBOWIZUJCEGO DO PROWADZENIA KSIG RACHUNKOWYCH  Podwyszono limit zobowizujcy osoby fizyczne, spóki cywile i jawne osób fizycznych oraz spóki partnerskie do prowadzenia ksig rachunkowych. Podmioty te s zobowizane prowadzi ksigi rachunkowe, jeeli ich przychody netto ze sprzeday towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosy co najmniej równowarto w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 z (przeliczony wedug redniego kursu ogoszonego przez NBP na pierwszy dzie roboczy padziernika 2016 r. - 4,2976 z).
                                            • 10.01.2017Skutki podatkowe przekazania nieruchomoci na cele osobiste
                                             Pytanie podatnika: Czy u Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania w momencie przeniesienia na jego potrzeby prywatne nieruchomoci uprzednio wniesionej jako wkad do spóki cywilnej?
                                             • 06.12.2016Koniec OFE jest ju przesdzony?
                                              Interpelacja nr 7356 do ministra finansów w sprawie zapowiadanych nowych regulacji podatkowych tak dla osób fizycznych, jak i podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz
                                              • 30.11.2016Odsetki za zwok od nieuregulowanych w terminie zaliczek na PIT
                                               Pytanie podatnika: Czy odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy z tytuu dziaalnoci gospodarczej powinny by naliczane poczwszy od dnia nastpujcego po dniu upywu terminu patnoci danej zaliczki do dnia zoenia zeznania podatkowego PIT-36L za dany rok i czy odsetki powstae w taki sposób mog by pokryte z nadpaconej kwoty podatku wykazanej w zeznaniu PIT-37 zoonym za ten sam rok podatkowy co zeznanie PIT-36L?
                                               • 25.11.2016Sprzeda nieruchomoci po wycofaniu jej z dziaalnoci gospodarczej
                                                Pytanie podatnika: Co bdzie stanowio koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzeday nieruchomoci w cigu 6 lat od jej przekazania na cele osobiste, w sytuacji gdy wynajem opodatkowywany bdzie ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
                                                • 14.11.2016Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci gospodarczej
                                                 Przedsibiorcy, zarówno rozpoczynajcy jak i kontynuujcy dziaalno gospodarcz (indywidualnie lub w formie spóki osobowej) w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, maj moliwo opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zryczatowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczatowanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okrelonych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tonaowego - tj. wg stawki jednolitej.
                                                 • 10.11.2016Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci gospodarczej
                                                  Przedsibiorcy, zarówno rozpoczynajcy jak i kontynuujcy dziaalno gospodarcz (indywidualnie lub w formie spóki osobowej) w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, maj moliwo opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zryczatowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczatowanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okrelonych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tonaowego - tj. wg stawki jednolitej.
                                                  • 23.09.2016NSA. Czy liniowcy mogli korzysta z ulgi na nowe technologie?
                                                   Ulga na nabycie nowych technologii, o ktrej stanowi art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych nie obejmuje podatnikw uzyskujcych przychody z prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, ktrzy wybrali sposb opodatkowania liniow stawk 19% na podstawie art. 30c ust. 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »