Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zabezpieczenie akt

 • 06.09.2007Finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
  Pytanie podatnika: Czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 05.09.2007Napoje i ciasteczka są kosztem reprezentacji
  Pytanie podatnika: dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup kawy, herbaty, napojów chłodzących, orzeszków, ciasteczek, paluszków, mleczka i cukru, w celu zorganizowania poczęstunku kontrahentom w siedzibie Spółki.
 • 24.08.2007Oświadczenie jako dowód poniesienia kosztu
  Przedmiot poniesionego przez podatnika kosztu nie zawsze musi mieć namacalną postać, a przykładem tego jest przeprowadzenie wykładu, na udokumentowanie którego nie żąda się od wykładowcy złożenia ani pisemnej wersji wykładu, ani nawet jego konspektu. Ważne jest tylko, aby z przeprowadzonego dowodu wynikało, że taki fakt niewątpliwie miał miejsce. Podatnik ma bowiem możliwość wykazać wszelkimi dostępnymi dowodami, że określony wydatek, będący kosztem, został faktycznie poniesiony — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 19.08.2007Orzecznictwo — Weksel i PCC
  Pismem z 16 stycznia 2006 r. Skarżący — Jarosław G. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że wystawił weksel na zabezpieczenie pieniędzy otrzymanych na wykup mieszkania. Z tytułu weksla uiścił opłatę skarbową w wysokości 0,1% kwoty, na którą opiewał weksel. Zdaniem Skarżącego od sprzedaży weksla nie powinien on ponadto uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych. Do wniosku załączył kopię przedmiotowego weksla.
 • 14.08.2007Świadczenia alimentacyjne i podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania świadczeń zabezpieczenia alimentacyjnego na osobę dorosłą, do momentu rozwodu, w latach 2002, 2003 i 2004.
 • 13.08.2007Zwrot kaucji gwarancyjnej a różnice kursowe
  Pytanie podatnika: dotyczy możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu różnic występujących przy zwrocie kaucji gwarancyjnej zwrotnej.
 • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
  W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
 • 08.08.2007Walka z praniem pieniędzy będzie zaostrzona
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
 • 06.08.2007Orzecznictwo - Zabezpieczenie zobowiązania na majątku podatnika przed ustaleniem wysokości tego zobowiązania
  Wyrokiem z dnia 6 stycznia 2005 r. sygn. akt SA/Sz 1889/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 września 2003 r. nr NA 2- E/723/18/ACH/03 w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Bożeny G i Anatola T zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
  Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
 • 04.06.2007Przedsiębiorca w podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów
  Rozpatrując skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy należy przypomnieć, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną (quasi osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Mimo to, podróże służbowe może odbywać jedynie przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Przedsiębiorca, który zarazem nie jest osobą fizyczną – czyli jest fikcją prawną, przyjętą tylko w celu usprawnienia obrotu, nie może podróżować. Z uwagi na powyższe, zagadnieniem podróży służbowej przedsiębiorcy zajmują się jedynie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: p.d.o.f.U) – natomiast przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) w ogóle nie zajmują się tym zagadnieniem.
 • 08.05.2007Koszty utrzymania użyczonego lokalu użytkowego
  Pytanie podatnika: 1. Czy wydatki związane z bieżącym utrzymaniem użyczonego lokalu użytkowego, takie jak: czynsz i zainstalowanie miernika ciepła, stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy nakłady poniesione na wymianę okien, drzwi i grzejników centralnego ogrzewania w tym lokalu należy uznać za wydatki poniesione tytułem remontu i czy wówczas stanowią one koszty uzyskania przychodów?
 • 11.04.2007Gdy kredyt spłaca dłużnik solidarny
  Pytanie podatnika: dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.
 • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
  Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
 • 05.04.2007Deklaracja w sprawie rozpoczęcia negocjacji umowy społecznej „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog” podpisana
  Deklarację w sprawie przystąpienia do rozmów na temat kształtu umowy społecznej Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog podpisali Premier Jarosław Kaczyński, przewodniczący największych central związkowych (Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych) oraz organizacji pracodawców (Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Związku Rzemiosła Polskiego). Dokument przedstawiono podczas wspólnego posiedzenia Zespołu ds. Umowy Społecznej i Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
 • 29.03.2007Zmiany w VAT korzystne czy nie?
  Interpelacja nr 5828 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w zakresie podatku VAT
 • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
  Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców.
 • 08.03.2007Spółka komandytowa
  Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
 • 27.02.2007Moment zakończenia usługi budowlanej
  Pytanie podatnika: Czy płatności otrzymane na podstawie "Przejściowego Świadectwa Płatności" stanowią zaliczki niepodlegające zaliczeniu do przychodów, zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy usługę budowlaną uznaje się za zakończoną z datą, w której kontrakt (zgodnie z jego treścią) uważa się za wykonany a roboty zaakceptowane, czy też w momencie faktycznego zakończenia robót na terenie budowy?
 • 19.02.2007KPP apeluje w sprawie zmian ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  Ministerstwo Gospodarki 23 stycznia br przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt był przygotowywany od ponad roku. Po wielokrotnych konsultacjach z organizacjami pracodawców większość zgłoszonych przez Konfederację Pracodawców Polskich uwag została uwzględniona. W dniu 9 lutego br Andrzej Malinowski Prezydent KPP zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego Premiera RP o jak najszybsze skierowanie projektu na posiedzenie Rady Ministrów, a następnie do Sejmu.
 • 25.01.2007Pakty społeczne – szansą na sukces
  Międzynarodowa konferencja „Pakty społeczne – szansą na sukces”, zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się 24 stycznia 2007 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Konferencja została objęta patronatem Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu RP.
 • 03.01.2007Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Prawo pomocy jest związane z realizacją jednej z podstawowych zasad państwa prawa – prawa do sądu. Zapewnia ono, nawet osobom znajdującym się w ciężkich warunkach finansowych możliwość obrony swoich praw przed sądem administracyjnym. Przyznanie i zasady funkcjonowania prawa pomocy przed sądem administracyjnym reguluje rozdział 3 działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).
 • 07.12.2006Mandat karny
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) kto popełnia wykroczenie skarbowe musi liczyć, się z tym, że zostanie ukarany grzywną. Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym – 899, 10 zł – może wynieść ona nawet 17.982 zł. Górny limit grzywny może być jednak obniżony dla sprawcy czynów mniejszej wagi, za popełnienie których wystarczająca kara to grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Urząd skarbowy może bowiem wystawić mandat karny, gdy nie zachodzi konieczność orzeczenia surowszej kary. Jednak nie każdy może liczyć na takie potraktowanie.
 • 30.11.2006Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy
  Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) zobowiązały pracodawców do kompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego tym pracownikom, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne i przekazania jej do ZUS nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowiązek ten dotyczy pracowników urodzonych po 1948 r., którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury.
 • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
  Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
 • 10.10.2006Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" zaakceptowany przez RM
  Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 9 października, RM zaakceptowała Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008", przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Podstawowym założeniem programu jest określenie działań, które będą służyć zwiększeniu integracji społecznej, podniesieniu jakości opieki zdrowotnej oraz kontynuowaniu reformy systemu emerytalnego.
 • 20.09.2006Rezerwy jako koszt uzyskania przychodów
  Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do katalogu elementów, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, należą m.in. odpisy aktualizujące i rezerwy (art. 23 ust. 1 pkt 21 i 22, Dz. U. 00.14.176). Od tej generalnej zasady istnieją wyjątki, kiedy to zarówno rezerwy, jak i odpisy aktualizujące mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.
 • 24.07.2006Zasady zwrotu podatku od towarów i usług czynnym podatnikom VAT
  Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług1) przewidują, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do:a) obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni) lub b) zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni)2).
 • 18.05.2006Data zaliczenia wydatków na akcje promocyjno-reklamowe do kosztów uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie zaliczenia wydatków z tytułu reklamy publicznej i niepublicznej do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jest prawidłowe?
 • 19.04.2006Instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie a obowiązek podatkowy w podatku rolnym
  Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 16 stycznia 2006 r. znak: LK-832/AP/05/746 do Burmistrza Miasta (...) w sprawie instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie a obowiązek podatkowy w podatku rolnym
 • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
  Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
 • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
  2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
 • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
 • 31.01.2006Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako członek Zarządu
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczonym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze spółką jednoosobową, natomiast w drugim przypadku ze spółką wieloosobową.
 • 03.08.2005Projekty nowych rozporządzeń do Ordynacji podatkowej
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekty zmian w aktach wykonawczych, oraz kilka nowych przepisów, udostępniając je na swojej stronie internetowej.
 • 09.06.2005Leasing
  Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ]