Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek 19%

 • 12.08.2020Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku – szczególne rozwizanie na czas pandemii
  Pandemia COVID-19 oraz kilkumiesiczny lockdown okazay si powanym problemem dla przedsibiorców. Brak moliwoci prowadzenia biznesu lub znaczne ograniczenia w tym zakresie sprawiy, e dla zachowania miejsc pracy oraz utrzymania dziaalnoci konieczna staa si pomoc pastwa. Oprócz pomocy czysto finansowej przewidziano take rozwizania prawne, które modyfikuj niektóre obowizki podatkowe. Jednym z nich jest moliwo rezygnacji przez maych podatników w trakcie roku z pacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz przejcie na rozliczenia oparte na faktycznym dochodzie.
  • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
   Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
   • 11.08.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyon stawk VAT
    Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktury, obok fundamentalnych przesanek takich jak status odliczajcego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i zwizek zakupionych towarów i usug z czynnociami opodatkowanymi (u odliczajcego) i faktycznie zrealizowana transakcja, to równie najistotniejsze jest to, by nabyta usuga lub towar podlegay opodatkowaniu i nie korzystay przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonujcego odliczenia - ma drugorzdne znaczenie.
    • 11.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
     Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
     • 11.08.2020Jak rozliczy faktur korygujc sprzeda
      W przypadku gdy faktura zawiera pomyki nabywajcy na jej podstawie skorygowa j moe przy zastosowaniu faktury korygujcej. Te za dziel si na takie, które powoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty nalenego VAT oraz podwyszajce te wartoci.
      • 11.08.2020WSA. Zwolnienie z VAT towarów w przesykach konsumenckich
       Skoro przywóz towarów nastpuje na terytorium Polski (a wic na terytorium kraju w którym rozpoznawany jest import towarów) osoba fizyczna, dla której dokonywany jest ten przywóz powinna przebywa w Polsce. Zatem tylko w przypadku, gdy import towarów jest dokonywany w Polsce, a osoba fizyczna, dla której przeznaczone s te towary przebywa na jego terytorium, przy spenieniu pozostaych warunków okrelonych w ustawie, zwolnienie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o VAT znajduje zastosowanie - wyrok Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Bydgoszczy.
       • 11.08.2020PIT-11 mona udostpni pracownikowi na firmowej platformie
        Pracownicy przedsibiorcy maj dostp do zabezpieczonej platformy internetowej, tzw. XYZnetu, który realizowany jest przy uyciu indywidualnego loginu oraz hasa. Za pomoc platformy mog sprawdza informacje m.in. o swoim zatrudnieniu, nieobecnociach, szkoleniach, a w przyszoci równie wywietla fiszki wynagrodze. Czy przekazanie pracownikom za pomoc ww. platformy informacji PIT-11 (PDF) stanowi realizacj obowizku wynikajcego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
        • 10.08.2020Podatki na wiecie: Egipt opodatkowuje dochody handlarzy narkotyków i broni
         Egipska skarbówka postanowia, e prostytutki oraz handlarze narkotyków i broni bd po aresztowaniu opodatkowywani podatkiem dochodowym. Decyzja ta wzbudzia wiele kontrowersji. Jak uwaa cz ekspertów, takie dziaanie oznacza w praktyce uznanie przez wadze nielegalnej dziaalnoci.
         • 10.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
          Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
          • 10.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
           Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
           • 10.08.2020Gdy zlecenie jest umow o prac. Co z rozliczeniem PIT?
            W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
            • 07.08.2020Jak wyglda opodatkowanie nieruchomoci w Polsce i Europie?
             Amerykaski think tank Tax Foundation opublikowa nowe zestawienie dotyczce opodatkowania nieruchomoci w europejskich krajach nalecych do Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie przedstawiono, jak podatek od nieruchomoci wypada w relacji do kapitau prywatnego w danym kraju. Pod tym wzgldem danina jest najwysza w Wielkiej Brytanii (1,93 proc. udziau w kapitale prywatnym), a Polska jest w czoówce i zajmuje 5. miejsce (0,91 proc.).
             • 07.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
              Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
              • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
               Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
               • 07.08.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyon stawk VAT
                Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktury, obok fundamentalnych przesanek takich jak status odliczajcego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i zwizek zakupionych towarów i usug z czynnociami opodatkowanymi (u odliczajcego) i faktycznie zrealizowana transakcja, to równie najistotniejsze jest to, by nabyta usuga lub towar podlegay opodatkowaniu i nie korzystay przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonujcego odliczenia - ma drugorzdne znaczenie.
                • 07.08.2020WSA. Podatek od nieruchomoci dla cakowicie zamortyzowanych budowli
                 Po zakoczeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomoci jest identyczna, jak w trakcie amortyzowania tej rzeczy jako rodka trwaego - stanowi j warto rozumiana jako podstawa obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego - uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach w lipcowym wyroku. 
                 • 07.08.2020Zomowanie odpadów nie pozbawi prawa do karty podatkowej
                  Czy incydentalne (jeden raz w roku) przekazanie metalowych odpadów zomu, tj. metalowych wiórów, przez osob prowadzc dziaalno gospodarcz w zakresie usug lusarskich oraz usug w zakresie mechaniki maszyn i wystawienie na t okoliczno faktury sprzeday, spowoduje utrat warunków opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie przepisów ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
                  • 06.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
                   Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
                   • 06.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
                    Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
                    • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                     • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
                      Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
                      • 05.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
                       Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
                       • 05.08.2020Koszty sprzeday nieruchomoci przy umowie doywocia
                        Kosztem uzyskania przychodu nie bdzie warto rynkowa nieruchomoci okrelona w umowie o doywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz doywotnika. Zatem, do kosztów mona zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej doywocia, koszty sdowe, zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiek pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                        • 04.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
                         Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                         • 04.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                          W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                          • 04.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio nowe szczegóy ws. estoskiego CIT-u
                           Resort finansów przekaza z kocem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. estoski CIT. Nowe regulacje powinny wej w ycie ju z pocztkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzysta ma w praktyce ok. 200 tys. firm.
                           • 04.08.2020Dostawa budynku na terytorium RP przez nierezydenta jako czynno zwolniona z VAT
                            Sprzeda nieruchomoci jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usug. S jednak pewne przypadki, w których zwolniona z podatku jest dostawa nieruchomoci budynkowej. A moe zasad jest jednak zwolnienie z opodatkowania? Kiedy zwolnienie znajdzie zastosowanie? Czy jeli dostaw realizuje nierezydent, transakcja moe skorzysta ze zwolnienia?
                            • 03.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio nowe szczegóy ws. estoskiego CIT-u
                             Resort finansów przekaza z kocem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. estoski CIT. Nowe regulacje powinny wej w ycie ju z pocztkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzysta ma w praktyce ok. 200 tys. firm.
                             • 03.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
                              Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                              • 03.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                               W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                               • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                                Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                • 31.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
                                 Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
                                 • 31.07.2020Niszy VAT na usugi kosmetyczne?
                                  Brana beauty opracowaa i przedstawia rzdowi rozwizania, które maj zniwelowa cho cz skutków przestoju wywoanego pandemi. Zostay one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysicznym gronie specjalistów tej brany. Obnienie stawki VAT do 8 proc. na usugi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych. Obnienie stawki VAT przeoy si bezporednio na pynno finansow 15 proc. przedsibiorstw beauty. Dugoterminowo ten krok pozwoli ochroni nawet 45 tys. miejsc pracy - uwaaj specjalici tej brany.
                                  • 31.07.2020Odsetki za opónienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy
                                   Klienci przedsibiorcy dokonuj patnoci z opónieniem w stosunku do uzgodnionych terminów patnoci. W zwizku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opónienie w transakcjach handlowych. Co jest podstaw do rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu z tytuu ww. odsetek? W którym miesicu naley zwikszy podstaw opodatkowania o ten przychód (czy obowizuje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwil otrzymania odsetek)?
                                   • 30.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
                                    Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
                                    • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
                                     Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
                                     • 29.07.2020Tarcza antykryzysowa: Brak przychodów a prawo do wiadczenia postojowego
                                      Dla oceny spadku przychodu decydujce znaczenie ma data zoenia wniosku o wiadczenie postojowe. Gdy wniosek skadany jest np. w lipcu, to naley wykaza spadek przychodu o co najmniej 15% pomidzy majem (przychód wyszy) i czerwcem (przychód niszy). Wykazanie w dwóch kolejnych miesicach - poprzedzajcych miesic zoenia wniosku - przychodu równego „0,00 z” nie spenia warunku ustawowego spadku przychodu o co najmniej 15%, a tym samym brak jest podstaw do przyznania prawa do wiadczenia postojowego wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                      • 29.07.2020WSA. Nieruchomoci zwizane prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
                                       Nieruchomo pozostaje zwizana z dziaalnoci gospodarcz osoby fizycznej, jeeli jest elementem przedsibiorstwa lub moe by uznana za zwizan z tym przedsibiorstwem, jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej lub - biorc pod uwag cechy faktyczne tej nieruchomoci i rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - moe by wykorzystywana na ten cel.
                                       • 28.07.2020Podatki 2021: Ruszaj konsultacje dotyczce estoskiego CIT-u
                                        Rozpoczynaj si konsultacje dotyczce projektu wprowadzajcego tzw. estoski CIT. Od 2021 r. obowizywa ma zasada, zgodnie z któr przedsibiorca bdzie paci podatek dochodowy CIT dopiero wtedy, gdy realizowane bd zyski. Nowe rozwizanie ma skania firmy do reinwestowania swoich zysków. Resort finansów liczy, e z takiej preferencji skorzysta ok. 200 tys. przedsibiorstw. Zmniejszone zostanie te opodatkowanie dywidend.
                                        • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                         Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                         • 28.07.2020Podatki 2021: Estoski CIT moe skutkowa wzrostem liczby spóek z o.o.
                                          Zaplanowane na 2021 r. wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u moe mie spory wpyw na decyzje o przeksztacaniu polskich przedsibiorstw np. w spóki z ograniczon odpowiedzialnoci – przewiduj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Konkretny projekt ws. wdroenia nowego mechanizmu ma trafi do konsultacji jeszcze w lipcu br.
                                          • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Brak przychodów a prawo do wiadczenia postojowego
                                           Dla oceny spadku przychodu decydujce znaczenie ma data zoenia wniosku o wiadczenie postojowe. Gdy wniosek skadany jest np. w lipcu, to naley wykaza spadek przychodu o co najmniej 15% pomidzy majem (przychód wyszy) i czerwcem (przychód niszy). Wykazanie w dwóch kolejnych miesicach - poprzedzajcych miesic zoenia wniosku - przychodu równego „0,00 z” nie spenia warunku ustawowego spadku przychodu o co najmniej 15%, a tym samym brak jest podstaw do przyznania prawa do wiadczenia postojowego wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                           • 27.07.2020Podatki 2021: Estoski CIT moe skutkowa wzrostem liczby spóek z o.o.
                                            Zaplanowane na 2021 r. wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u moe mie spory wpyw na decyzje o przeksztacaniu polskich przedsibiorstw np. w spóki z ograniczon odpowiedzialnoci – przewiduj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Konkretny projekt ws. wdroenia nowego mechanizmu ma trafi do konsultacji jeszcze w lipcu br.
                                            • 27.07.2020Legislacyjne rzepy budz kontrowersje
                                             W ostatnich miesicach coraz bardziej widoczny jest trend wprowadzania tzw. legislacyjnych rzepów, czyli poprawek doczepianych do aktualnie procedowanych ustaw – alarmuj Pracodawcy RP. Eksperci tej organizacji twierdz, e takie poprawki, które wykraczaj poza zakres przedmiotowy danej ustawy, s sprzeczne z zasadami stanowienia prawa. Jednym z przykadów nowego podejcia jest przesunicie terminu wejcia w ycie tzw. podatku cukrowego.
                                             • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                              Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                              • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                                               Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                                               • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                                Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                                • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                                                 Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                                                 • 24.07.2020Nowe podatki unijne. W kolejnych latach wprowadzone zostan cztery daniny
                                                  Na zakoczonym w tym tygodniu szczycie przywódców krajów czonkowskich Unii Europejskiej ustalono szczegóy dotyczce budetu UE na lata 2021-2027 oraz tzw. funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Uzgodnienia obejmuj te plany wdroenia nowych podatków. Pierwszy z nich, czyli podatek od niepoddanych recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych, ma zosta wprowadzony ju z pocztkiem 2021 r.
                                                  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                                   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 211 ] nastpna strona »