Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PKWiU 26.81.12-50.20

 • 08.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (1) – Kto jest uprawniony do zwrotu VAT
  Od 1 stycznia 2006 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U.2005 r. Nr 177, poz. 1468) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Uzasadnieniem dla wprowadzenia w życie przepisów tej ustawy było zrekompensowanie inwestorom indywidualnym podwyżki podatku VAT z 7% na 22%, która miała miejsce po dniu 1 maja 2004 r. Co istotne, zwrot wydatków finansowany jest z budżetu państwa, a refundacja części wydatków odpowiada kwocie o jaką wzrosła cena brutto materiałów budowlanych.
  • 10.12.2007Odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS i VAT
   Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią obrót podlegający przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
   • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
    Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
    • 26.11.2007Orzecznictwo - Czy od pożyczki udzielanej sporadycznie należy odprowadzić PCC?
     Zaskarżoną decyzją z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn. zm., dalej powoływanej jako „Ordynacja podatkowa"), odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
     • 19.11.2007Jak opodatkować VAT odpłatną usługę biernego powstrzymywania się od pośrednictwa finansowego?
      Zobowiązanie się do niepodejmowania współpracy z innymi bankami (zagwarantowanie braku konkurencji) stanowi rodzaj odpłatnej usługi, w szerokim rozumieniu przepisu art. 8 ustawy o VAT, i jako takie powinno zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. Usługa polegająca na działaniu biernym — powstrzymywaniu się od świadczenia usług pośrednictwa finansowego, jako niewymieniona wprost w przepisach normujących zwolnienia podatkowe będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem podstawowej stawki VAT. Przepis art. 27 ust. 4 pkt 10 ustawy o VAT nie pozwala na przyjęcie, że powstrzymanie się od świadczenia usługi pośrednictwa finansowego jest tożsame pod względem podatkowym z działaniem polegającym na świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
      • 14.11.2007Opodatkowanie marży przy usługach turystycznych
       Opodatkowanie marży od świadczenia usług turystyki jest wyjątkiem od zasad ogólnych i ma stanowić udogodnienie dla podmiotów świadczących usługi turystyczne (organizatorów turystyki), spełniających łącznie warunki zawarte w art. 119 ustawy o VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
       • 13.11.2007Paragony fiskalne i faktury VAT sprzedaży
        Pytanie podatnika: Czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży?
        • 11.10.2007Odliczenie podatku przy zakupie usług gastronomicznych
         Czy możemy odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia konsumpcji (zakup usług gastronomicznych)? Firma nie świadczy usług turystycznych ani usług przewozu osób.
         • 26.09.2007Anulowanie faktur korygujących
          Pytanie podatnika: Jakie skutki podatkowe dla sprzedawcy (wystawcy) powoduje odmowa przyjęcia przez odbiorcę faktury korygującej, zwiększającej cenę towaru?
          • 13.08.2007Orzecznictwo - Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej
           Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe W. S.A. w Wyszkowie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 9 marca 2005r. wnioskiem z 7 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa, podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej zwana u.p.t.u.).
           • 10.08.2007Miejsce świadczenia usług w mieście przygranicznym
            Pytanie: Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę zakład fryzjerski w mieście Gubin (miasto graniczne w Polsce) oraz niekiedy świadczę usługi w miejscu zamieszkania klientów. W jaki sposób opodatkować usługę fryzjerską świadczoną na terytorium Niemiec?
            • 27.07.2007Składy podatkowe — poselskie wątpliwości
             Interpelacja nr 7779 do ministra finansów w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
             • 25.07.2007Jakie stawki VAT należy stosować do dostawy zestawu dwóch produktów?
              Jeżeli przedmiotem dostawy był zestaw dwóch produktów, pomiędzy którymi brak było związku umożliwiającego uznanie takiego zestawu za jedną rzecz, w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, w szczególności zaś na uznanie produktu promowanego za część składową rzeczy albo przynależność, to organy podatkowe nie mogły uznać, że przedmiotem dostawy jest jeden towar, w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
              • 18.07.2007Opracowanie ZRP na temat poprawy jakości regulacji prawnych
               W ramach działań podjętych przez Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych Związek Rzemiosła Polskiego bierze udział w pracach nad projektem Umowy Społecznej „Gospodarka — Praca — Rodzina — Dialog”. Poniżej przedstawiamy opracowany przez ZRP pakiet postulatów z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzących do ograniczenia barier administracyjnych i poprawy otoczenia regulacyjnego działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzenie ich w życie wsparłoby działalność przedsiębiorstw, a w przypadku niektórych — zlikwidowałoby płaszczyznę możliwych sporów z aparatem skarbowym, wynikającą z nieprecyzyjnych regulacji prawnych. Przedsiębiorcom przywróciłoby natomiast stabilizację, tak potrzebną dla rozwijania działalności gospodarczej.
               • 02.07.2007Kasy fiskalne – prawie po staremu
                Tradycyjnie na ostatnią chwilę Ministerstwo Finansów publikuje rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 116 (nie szukajcie go w swoich lokalnych punktach sprzedaży publikatorów – dotrze tam najwcześniej za kilka dni). Tekst rozporządzenia znajdziecie natomiast tutaj.
                • 02.07.2007Uzasadnienie Ministerstwa Finansów do projektu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
                 Ostatecznie rozporządzenie nosi datę 25.06.2007 r. i zostało opublikowane w Dz. U. Nr 116 pod poz. 804, z 29.06.2007 r. Lektura uzasadnienia pozwala poznać intencje, jakie przyświecały twórcom rozporządzenia, i pozwala lepiej zrozumieć (i interpretować) niektóre jego zapisy.
                 • 29.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach - część III
                  Pytanie: Co powinien zawierać dokument potwierdzający poniesienie wydatku związanego ze zorganizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie?
                  • 25.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I
                   Dokumentowanie wydatków w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinności jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniałych zdarzeń, skutkujących określonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieścił się w definicji kosztów uzyskania przychodów zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 23 ustawy.
                   • 15.06.2007KIG o projekcie ustawy o podatku akcyzowym
                    Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia projekt ustawy o podatku akcyzowym, który w dniu 25 maja br. został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Za warte podkreślenia należy uznać odejście w projekcie ustawy od stosowania dwóch klasyfikacji wyrobów akcyzowych według układu PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) oraz CN (Nomenklatury Scalonej). Obecnie polska klasyfikacja stosowana jest tylko w obrocie krajowym, a kody CN w handlu z krajami Unii Europejskiej oraz podczas importu.
                    • 28.05.2007Wynajem mieszkania służbowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy
                     Pytanie podatnika: Czy w związku z wykonywaną działalnością w zakresie wynajmu mieszkania służbowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy, Spółka ma prawo wystawiając faktury za wynajem do stosowania zwolnienia w podatku VAT opierając się o poz. 4 załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
                     • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                      Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
                      • 21.05.2007Na oleju daleko nie zajedziesz
                       Interpelacja nr 6687 do ministra finansów w sprawie wykorzystania oleju roślinnego jako paliwa do silników Diesla Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani Minister w imieniu osób prywatnych użytkujących pojazdy z silnikiem Diesla. W związku z powyższym proszę Panią Minister o wyjaśnienie następujących kwestii: 1. Czy w świetle obowiązującego prawa dozwolone jest używanie oleju roślinnego nabytego legalnie jako paliwo do pojazdów mechanicznych używanych na potrzeby własne (prywatne), tj. np. samochodów osobowych? 2. Jeśli nie, to co powinien zrobić użytkownik chcący używać takie paliwo, aby takie działanie było legalne (opłaty, podatki, zgłoszenia)? 3. Czy istnieją uregulowania prawne lub prowadzone są albo przewidywane prace legislacyjne umożliwiające i określające wymogi do stosowania przez osoby prywatne takiego paliwa? Z wyrazami szacunku Poseł Sandra Lewandowska Warszawa, dnia 15 lutego 2007 r.
                       • 16.05.2007VAT w gastronomii wkrótce wzrośnie
                        Interpelacja nr 6627 do ministra finansów w sprawie wzrostu stawki podatku VAT od usług gastronomicznych
                        • 26.04.2007ABC faktoringu (5) — Opodatkowanie faktoringu
                         Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof).
                         • 19.04.2007Nieodpłatne przekazanie towarów stanowiących nagrody rzeczowe w programie lojalnościowym
                          Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne wydanie nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV, telefonów, aparatów fotograficznych, wyrobów z metali szlachetnych, nośników CD/DVD, taśm magnetofonowych zawierających nagrania, oprogramowanie lub dane, powinno być ewidencjonowane za pośrednictwem kas rejestrujących?
                          • 13.04.2007Opodatkowanie usług zewnętrznych świadczonych dla podmiotów sektora finansowego
                           Interpelacja nr 6120 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług outsourcingowych dla sektora finansowego
                           • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
                            Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług:
                            • 30.03.2007Pytania drukarzy na razie bez jednoznacznej odpowiedzi
                             Interpelacja nr 5525 do ministra finansów w sprawie ochrony polskiego przemysłu poligraficznego w związku z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług druku książek oraz innych wyrobów poligraficznych w obrocie wewnątrzunijnym i eksporcie
                             • 15.03.2007Zakup nowego samochodu w kraju UE
                              Zakup nowego środka transportu od zagranicznego podmiotu jest transakcją szczególną. Jego nabycie zostało bowiem zupełnie specyficznie potraktowane przez Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przepisach tej ustawy znajdziemy szereg uregulowań mających zastosowanie tylko i wyłącznie do nowych środków transportu, najistotniejsze z nich jest zaś to wynikające z art. 9 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy. Wskazany przepis jest szczególny, ponieważ wynika z niego, że w przypadku nabycia nowego samochodu z krajów Unii zawsze będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Należy przez to rozumieć, że z WNT będzie miał do czynienia nabywca, który nabył samochód nie tylko od innego podatnika VAT UE, ale także w sytuacji, kiedy dokona nabycia od osoby prywatnej. Co ważniejsze sam nabywca też nie musi być zarejestrowanym VAT-owcem; nawet jeśli jest to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będziemy mieli do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową.
                              • 09.03.2007Usługi udzielania pożyczek przy ustalaniu proporcji
                               Pytanie podatnika: Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii obowiązku uwzględnienia obrotu z tytułu świadczenia usług udzielania pożyczek przy dokonywaniu przez Spółkę korekt podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.
                               • 02.03.2007Sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD
                                Pytanie podatnika: Czy sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej?
                                • 26.02.2007Zakup mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej
                                 Pytanie podatnika dotyczy: 1) prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 2) przysługiwania prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
                                 • 22.02.2007Firma kupuje samochód od osoby fizycznej
                                  Jakie konsekwencje podatkowe powoduje zakup nowego samochodu w kraju od osoby fizycznej?
                                  • 19.02.2007Nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z przedsiębiorstwem
                                   Pytanie podatnika: Podatnik organizuje koncerty, na które sprzedawane są bilety wstępu. Czynności te opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% - według załącznika nr 3, poz. 156 do ustawy VAT. Jednocześnie na koncerty te zapraszani są przedstawiciele organu założycielskiego, władz miasta, sponsorów, dziennikarzy oraz inne osoby w celach promocji i reklamy działalności jednostki. Zaproszenia są przekazywane tym osobom nieodpłatnie Dla celów rozliczenia podatku VAT wartość zaproszeń ustalana jest w wysokości ceny biletu wstępu na dany koncert. Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisanych świadczeń.
                                   • 13.02.2007Niesprzedane książki i podatek VAT
                                    Interpelacja nr 5626 do ministra finansów w sprawie podatku VAT płaconego przez wydawców książek
                                    • 30.01.2007Nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego
                                     Pytanie podatnika: Czy nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                     • 16.01.2007Kiedy spółka może pożyczyć bez podatku
                                      Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy odpłatnej pożyczki przez podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze spółką z o.o., w której jest udziałowcem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                                      • 07.01.2007Wynajem nieruchomości a VAT
                                       Umowa najmu nieruchomości jest jedną z częściej zawieranych umów. Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego oraz, odnośnie lokali mieszkalnych, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Pod pojęciem wynajmu, rozumiemy oddanie komuś do korzystania (w najem) nieruchomości bądź inne rzeczy. Zawarcie umowy rodzi dla wynajmującego określone skutki podatkowe, w tym również w sferze podatku VAT.
                                       • 03.01.2007PKWiU po staremu
                                        28 grudnia ukazało się w Dz. U. Nr 245 rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jego jedynym postanowieniem jest przesunięcie na 31.12.2007 r. terminu rozpoczęcia stosowania nowej PKWiU dla wszystkich zastosowań.
                                        • 05.12.2006Udzielanie odpłatnych pożyczek podmiotom krajowym i zagranicznym
                                         Pytanie podatnika: Czy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy czynność ta na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia w opodatkowania, zarówno w przypadku gdy pożyczkobiorca jest polskim podmiotem - czynnym podatnikiem podatku VAT, jak również "podmiotem zagranicznym", posiadającym siedzibę poza terytorium kraju?
                                         • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
                                          W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
                                          • 13.11.2006Uważaj przy prezentach dla pracowników
                                           Od 1 września 2006 r., przedsiębiorca który chce podarować, przekazać pracownikowi sprzęt wynikający np. z nawyżek magazynowych, lub ramach nagrody w postaci: sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzęt fotograficzny, wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, nagrane płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne, dyskietki, karty pamięci, kartridże, musi wykazać ów fakt na podstawie paragonu z kasy fiskalnej. Do tego dochodzi jeszcze przekazanie na rzecz pracowników:
                                           • 23.10.2006Użytkowanie sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi internetowej
                                            Pytanie podatnika: Czy w ramach ulgi internetowej można odliczyć opłaty abonamentowe przy korzystaniu z dostępu do sieci internetowej za pośrednictwem operatora sieci telefonii komórkowej?
                                            • 16.10.2006VI Dyrektywa i PKWiU na fakturach
                                             Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3766 w sprawie trudności w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za materiały budowlane
                                             • 11.10.2006Interpelacja nr 3766 do ministra finansów w sprawie trudności w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za materiały budowlane
                                              Panie Ministrze! Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468) uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. i odnosi się do materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22-procentową stawką VAT. Wykaz materiałów objętych zwrotem podatku VAT opublikowano w formie obwieszczenia ministra budownictwa w oparciu o symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Składając wniosek o zwrot podatku VAT, podatnicy są przymuszani do podawania na załączonych do wniosku kopiach faktur symboli PKWiU, z powodzeniem powszechnie stosowanych od wielu lat. Wprowadzenie elektronicznego przechowywania paragonów jest korzystne dla wszystkich. Przedsiębiorcom pozwoli to zaoszczędzić papier, czas i energię oraz obniżyć koszty przechowywania paragonów, ułatwi również szybszy dostęp do danych z paragonów. Również urzędy skarbowe zyskają na nowym rozwiązaniu, ponieważ ułatwi to dotarcie do szukanych danych, skontrolowania ich, umożliwi także kopiowanie przechowywanych danych.