Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB1/415-446/14-4/AG.

 • 15.06.2020Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
  Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
  • 12.06.2020Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
   Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
   • 05.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
    W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
    • 03.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
     W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
     • 27.03.2020Wydatki na zakup paliwa a ryczat - fiskus musia zmieni zdanie
      Spóka dysponuje flot samochodów subowych, które udostpnia pracownikom do celów realizacji ich zada subowych. Zasady korzystania z samochodów subowych okrela wewntrzna instrukcja oraz zawierane z pracownikiem porozumienie o warunkach korzystania z samochodu subowego. Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwizane z uytkowaniem samochodu?
      • 27.02.2020Ujcie podatku od nieruchomoci w PKPiR
       Podatek od nieruchomoci jest jednym z tych podatków, który co do zasady moe stanowi koszt uzyskania przychodów. W rezultacie, w odniesieniu do podatku od nieruchomoci istotne jest to, czy speniony jest warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje, e kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak wic, jeli podatek dotyczy nieruchomoci wykorzystywanej do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, nie ma adnych przeszkód, by uj go w kosztach uzyskania przychodów.
       • 26.02.2020Ujcie podatku od nieruchomoci w PKPiR
        Podatek od nieruchomoci jest jednym z tych podatków, który co do zasady moe stanowi koszt uzyskania przychodów. W rezultacie, w odniesieniu do podatku od nieruchomoci istotne jest to, czy speniony jest warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje, e kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak wic, jeli podatek dotyczy nieruchomoci wykorzystywanej do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, nie ma adnych przeszkód, by uj go w kosztach uzyskania przychodów.
        • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
         Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
         • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
          Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
          • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
           Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
           • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
            Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 26.09.2019NSA: Bon rabatowy nie jest przychodem konsumenta - bez wzgldu na to, kto go finansuje
             Przyjcie stanowiska, e rabat finansowany nie przez bezporedniego sprzedawc stanowi przychód w postaci wartoci pieninej oznaczaoby, i kady konsument nabywajcy towar po obnionej cenie w stosunku do pierwotnej ceny towaru, kadorazowo powinien wykazywa przychód podlegajcy opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
             • 19.09.2019Amortyzacja znaków towarowych
              Pojcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie umoliwiajce odrónienie towarów jednego przedsibiorstwa od towarów innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczególnoci wyraz, wcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztat towaru lub opakowania, a take dwik. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znaków towarowych odnosz si take do znaków usugowych, czyli oznacze, które nadaj si do odrónienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
              • 18.09.2019Amortyzacja znaków towarowych
               Pojcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie umoliwiajce odrónienie towarów jednego przedsibiorstwa od towarów innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczególnoci wyraz, wcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztat towaru lub opakowania, a take dwik. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znaków towarowych odnosz si take do znaków usugowych, czyli oznacze, które nadaj si do odrónienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
               • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
                Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
                • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie moesz ustali ceny nabycia, ustal warto rynkow
                 Pytanie: Czy prawidowe jest przyjcie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak moliwoci ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wczeniejszych Wnioskodawczyni bya zmuszona na wasne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezalenych nie posiada dokumentów potwierdzajcych warto poniesionych wydatków) wedug cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
                 • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
                  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
                  • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                   Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                   • 07.08.2019NSA. Kupon rabatowy nie jest przychodem klienta
                    Realizacja przez klienta „kuponu rabatowego” otrzymanego w ramach promocji od podmiotu prowadzcego internetow platform handlow, uprawniajcego go do zakupu za porednictwem tej platformy w przyszoci dowolnego produktu po obnionej cenie, nie stanowi dla niego przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 oraz art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                     Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                     • 12.07.2019PIT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego
                      Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej dziaalnoci nabywaj lokal uytkowy, zwykle zastanawiaj si, czy dokona zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsibiorca. Inne pytanie brzmi: jakie bd skutki podatkowe zwizane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jaki czas? Warto przeanalizowa moliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczy si z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynnoci, wynikajcej z ewentualnej przyszej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
                      • 11.07.2019PIT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego
                       Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej dziaalnoci nabywaj lokal uytkowy, zwykle zastanawiaj si, czy dokona zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsibiorca. Inne pytanie brzmi: jakie bd skutki podatkowe zwizane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jaki czas? Warto przeanalizowa moliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczy si z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynnoci, wynikajcej z ewentualnej przyszej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
                       • 07.02.2019Kwalifikacja przychodów ze spóki komandytowej
                        Dzisiejsza interpretacja dotyczy sytuacji, w której ta sama osoba osiga przychody z indywidualnej dziaalnoci gospodarczej i partycypuje w zyskach (stratach), przychodach i kosztach - jako wspólnik spóki komandytowej. Wtpliwoci pytajcego dotyczyy m.in. wpywu przychodów ze spóki komandytowej na limit przychodów, zobowizujcy do prowadzenia penej ksigowoci przez przedsibiorc jednoosobowego.
                        • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                         Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
                         • 09.01.2019NSA. Korekta zeznania nie przywróci prawa do ryczatu
                          Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie ryczatu, wynikajca z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy z o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wycza moliwo odwoania si do zasady kontynuacji i wobec tego przestaje obowizywa domniemanie zachowania zryczatowanej formy opodatkowania w nastpnym roku.
                          • 11.12.2018Wydatki na zakup odziey subowej w kosztach firmy
                           Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwae widocznym na zewntrz oznaczeniem wskazujcym na spók speniaj warunki umoliwiajce zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Maj one bowiem zwizek z prowadzon przez spók dziaalnoci gospodarcz. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwae lecz niewidocznym na zewntrz oznaczeniem spóki stwierdzi naley, e nie speniaj warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                           • 22.10.2018NSA. Samochód subowy do celów prywatnych: Ryczat w PIT obejmuje take paliwo
                            Z uzasadnienia: Z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie sposób wywnioskowa jakoby kwota omawianego ryczatu nie obejmowaa kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód subowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. (...) Naley wyrazi zaopatrywanie, i zasada racjonalnego ustawodawcy nakazuje przyjcie zaoenia, zgodnie z którym potencjalny zamiar wyczenia kosztów paliwa z regulacji art. 12 ust. 2a ustawy byby poddany emfazie poprzez uycie sformuowania "z wyczeniem kosztów zakupu paliwa" bd jemu równowanego.
                            • 02.10.2018Wynajem pokoi przez porednika a karta podatkowa
                             Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie wynajmu pokoi gocinnych. Opaca zryczatowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Chciaby zacz wspóprac z internetowym portalem rezerwacyjnym … .com. Czy pacona prowizja z tytuu rezerwacji pokoi prowadzonej przez wyspecjalizowane firmy spowoduje utrat prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej?
                             • 18.09.2018Odliczanie skadki KRUS przez przedsibiorc
                              Pomidzy wydatkami i przychodem powinien istnie zwizek przyczynowy. Wydatek musi by poniesiony w celu osignicia przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia róda przychodów oraz powinien by powizany z konkretnym ródem przychodu. Niewtpliwie, cz skadki paconej przez rolnika do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego Rolników ma bezporedni zwizek z uzyskiwaniem jednoczenie przez tego rolnika przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. W zwizku z tym, ta cz skadki moe by zaliczana do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                              • 06.07.2018Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                               W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s pojazdy samochodowe, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  W zalenoci od tego, czy uytkowany pojazd jest rodkiem trwaym, czy te koszty jego eksploatacji ewidencjonowane s na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatek bdzie ksigowany wedug rónych zasad.
                               • 05.06.2018Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
                                Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
                                • 25.04.2018Ujcie podatku od nieruchomoci w PKPiR
                                 Podatek od nieruchomoci jest jednym z tych podatków, który co do zasady moe stanowi koszt uzyskania przychodów.
                                 • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
                                  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w oparciu o model logistyczny sprzeday aukcyjnej odziey dziecicej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksidze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z zaczonymi rachunkami moe by uznana za wystarczajc podstaw do wyliczenia podatku? Czy mona potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postpowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
                                  • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                   Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                   • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                    Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                    • 20.11.2017NSA. Bez rywalizacji nie ma konkursu
                                     Nie mona uzna za konkurs, w rozumieniu art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiwzicia, w którym za zwycizc uznaje si kadego uczestnika, który osignie w danym przedziale czasu okrelon warto obrotów z tytuu sprzeday towarów oferowanych przez organizatora - orzek Naczelny Sd Administracyjny. 
                                     • 15.11.2017Ujcie podatku od nieruchomoci w PKPiR
                                      Podatek od nieruchomoci jest jednym z tych podatków, który co do zasady moe stanowi koszt uzyskania przychodów.
                                      • 06.10.2017Samochód firmowy dla czonka zarzdu na kontrakcie - nie zawsze ustala si przychód z nieodpatnych wiadcze
                                       Korzystanie z samochodów subowych przez czonków zarzdu, wobec których oczekuje si staej gotowoci, dyspozycyjnoci i mobilnoci, w celach zwizanych z wykonywaniem powierzonych obowizków (wykonywaniem zada subowych) nie moe zosta uznane za nieodpatne wiadczenie.
                                       • 10.08.2017Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
                                        Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
                                        • 04.08.2017Podatki 2019: Ryczat od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                                         Zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowizywa limit w wysokoci 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                         • 01.08.2017NSA: Skarga na interpretacj indywidualn - waciwo sdu
                                          Teza: Waciwy do rozpoznania skargi na interpretacj indywidualn wydan na wniosek wspólny (...) jest sd, na obszarze którego ma siedzib lub zamieszkuje zainteresowany (..). Uprawniony do wniesienia skargi jest zainteresowany wskazany we wniosku jako strona postpowania (...).
                                          • 28.06.2017Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                                           W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s pojazdy samochodowe, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  W zalenoci od tego, czy uytkowany pojazd jest rodkiem trwaym, czy te koszty jego eksploatacji ewidencjonowane s na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatek bdzie ksigowany wedug rónych zasad.
                                           • 23.06.2017Odszkodowanie z OC sprawcy - z PIT czy bez?
                                            Interpelacja nr 12880 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od renty odszkodowawczej, o której mowa w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego
                                            • 16.06.2017Dziaalno gospodarcza i umowa zlecenia. Jak obliczy PIT?
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz - wiadczenie usug prawnych. Wnioskodawca, wystpujcy jako osoba fizyczna, otrzyma propozycj wspópracy na podstawie umowy zlecenia. Jeli umowa zlecenia nie bdzie zawarta w ramach dziaalnoci, kancelari prawn, to czy przychody osigane z tego tytuu naley zakwalifikowa do przychodów z dziaalnoci wykonywanej osobicie i opodatkowa je na zasadach przewidzianych dla tego rodzaju przychodów? Czy Wnioskodawca ma prawo zawrze umow cywilnoprawn poza dziaalnoci, mimo e zakres wynikajcych z niej czynnoci pokrywa si z przedmiotem dziaalnoci, czy ma prawo opodatkowa tak umow poza dziaalnoci i czy moe zastosowa zryczatowane 20% koszty?
                                             • 16.06.2017PIT. Wpyw owiadcze i wniosków pracownika na stosowanie kwoty wolnej
                                              Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2017 r. patnik powinien stosowa kwot zmniejszajc zaliczk na podatek za miesice nastpujce po miesicu, w którym dochód pracownika przekroczy 85 528 z, w zwizku z tym, e pracownik zoy Patnikowi owiadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o PIT? Czy od 1 stycznia 2017 r. patnik powinien zaniecha stosowania kwoty zmniejszajcej zaliczk na podatek za miesice, w których dochód pracownika nie przekroczy 85 528 z, w zwizku z tym, e pracownik na podstawie przepisu art. 41a ustawy o PIT zoy Patnikowi wniosek o podwyszenie stopy podatku z 18% do 32%?
                                              • 07.06.2017Prowadzenie dziaalnoci za granic. Gdzie paci podatek?
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykonuje prace spawalniczo-montaowe na warsztacie kontrahenta niemieckiego w siedzibie jego firmy na terenie Niemiec. Wnioskodawca nie posiada zarejestrowanej dziaalnoci w Niemczech, nie posiada równie na ich terenie oddziau w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczony jest w Polsce i tutaj te odprowadza skadki ZUS. W którym kraju Wnioskodawca posiada rezydencj podatkow oraz obowizek opodatkowania dochodów z dziaalnoci gospodarczej?
                                               • 05.06.2017Jak ustali rezydencj podatkow?
                                                Pytanie podatnika: Gdzie podatnik posiada swoj rezydencj podatkow i w którym kraju ma obowizek opodatkowa dochody z dziaalnoci gospodarczej?
                                                • 29.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                                                 Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                                                 • 26.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                                                  Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »