Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPB-1-3/4510-330/16/AW

 • 08.06.2016Zaliczki na PIT od wynagrodzenia prokurenta
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mia prawo do niepacenia z tytuu pobieranych wynagrodze za penienie funkcji prokurenta miesicznych zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych do 20 dnia nastpnego miesica po otrzymaniu kadego wynagrodzenia, lecz wpacenia caej kwoty nalenego podatku dopiero na moment zoenia rozliczenia rocznego?
  • 08.06.2016Zastosowanie podwyszonych kosztw przy wypacie wynagrodzenia dla byego pracownika
   Pytanie: Wypacam wynagrodzenia z dou 10-tego dnia kadego miesica rwnie dla pracownikw, ktrych stosunek pracy uleg rozwizaniu w poprzednim miesicu. Pracownik zoy wniosek o stosowanie podwyszonych kosztw uzyskania przychodu. Czy wypacajc wynagrodzenie byemu pracownikowi powinienem zastosowa podstawowe czy podwyszone koszty uzyskania przychodu po ustaniu zatrudnienia?
   • 07.06.2016Zastosowanie podwyszonych kosztw przy wypacie wynagrodzenia dla byego pracownika
    Pytanie: Wypacam wynagrodzenia z dou 10-tego dnia kadego miesica rwnie dla pracownikw, ktrych stosunek pracy uleg rozwizaniu w poprzednim miesicu. Pracownik zoy wniosek o stosowanie podwyszonych kosztw uzyskania przychodu. Czy wypacajc wynagrodzenie byemu pracownikowi powinienem zastosowa podstawowe czy podwyszone koszty uzyskania przychodu po ustaniu zatrudnienia?
    • 07.06.2016Sprzeda dziaki z rozpoczt budow domu a PIT
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby do majtku wsplnego grunt skadajcy si z 7 dziaek. W marcu 2013 r. rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. W 2014 r. Wnioskodawca uzyska pozwolenie na budow budynku handlowo-usugowo-magazynowego i rozpocz jego budow, gdy zamierza wykorzystywa budynek na potrzeby prowadzonej dziaalnoci. Nabyte grunty nigdy nie zostay uznane za rodki trwae i nie stanowiy towarw handlowych w prowadzonej dziaalnoci. Wnioskodawca nie odlicza adnych kosztw zwizanych z gruntem, ani nie zalicza te do kosztw wydatkw zwizanych z budow budynku. Czy sprzeda gruntu z rozpoczt budow ww. budynku wywiera konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osb fizycznych?
     • 06.06.2016Zmiana dziaalnoci i formy opodatkowania w cigu roku podatkowego
      Pytanie podatnika: Czy po likwidacji dziaalnoci gospodarczej w roku podatkowym i zaoeniu w tym samym roku podatkowym - nowej i innej, Wnioskodawca moe wybra form opodatkowania tzw. podatkiem liniowym?
      • 03.06.2016Umorzenie poyczki a stawka ryczatu dla opodatkowania uzyskanego przychodu
       Pytanie: Prowadz jednoosobowo dziaalno gospodarcz (ryczat). Zamierzam zacign poyczk od inwestora i wykorzysta uzyskane rodki w swojej dziaalnoci w celu uzyskania dodatkowych przychodw. Czy w przypadku niepowodzenia ww. przedsiwzicia i umorzenia przez inwestora czci lub caoci poyczonej kwoty, bd zobowizany do zapaty podatku zryczatowanego? Jaka bdzie stawka tego podatku?
       • 03.06.2016Skutki podatkowe otrzymania darowizny od przyszej ony
        Pytanie podatnika: Czy otrzymane darowizny od maonki, z ktr Wnioskodawca by ju w zwizku maeskim, nastpnie rozwid si oraz w niedalekiej przyszoci zawrze ponownie zwizek maeski poprzedzony podpisaniem umowy ustanawiajcej rozdzielno majtkow, przy spenieniu warunkw okrelonych w art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn, bdzie korzysta ze zwolnienia z tego podatku?
        • 03.06.2016Przychody pracownika: Wykupienie przez pracodawc polisy ubezpieczeniowej na czas delegacji
         Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc - jako pracodawc - kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem - w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztw leczenia”) oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance” obejmujce organizacj i pokrycie kosztw udzielenia pomocy za granic w nastpstwie zdarzenia objtego ochron ubezpieczeniow, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy?
         • 02.06.2016Zapomoga dla emeryta od byego pracodawcy. Z PIT czy bez?
          Pytanie podatnika: Czy byy pracodawca wypacajc – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomog np. w kwocie 5.000 z moe uzna, e kwota 4.560 z jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i pobra podatek wycznie od kwoty 440 z?
          • 01.06.2016Umorzenie poyczki a podatek od spadkw i darowizn
           Pytanie podatnika: Czy owiadczenie o umorzeniu poyczki zoone przez poyczkodawc - ojca (nieodpatne zwolnienie z dugu w trybie art. 508 Kodeksu cywilnego) objte jest zakresem przedmiotu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn? Czy przedmiotowe owiadczenie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowizania podatkowego na mocy ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
           • 01.06.2016Skutki podatkowe zwrotu nienalenie przekazanych rodkw pieninych
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wystpi do cioci z daniem zwrotu nienalenie przekazanych jej rodkw pieninych. Czy zwrcony na konto Wnioskodawcy przelew bankowy z tytuem „zwrot nienalenie przekazanych rodkw pieninych” od cioci bdzie podlega opodatkowaniu? Jeeli tak, to jakim podatkiem i w jakiej wysokoci?
            • 30.05.2016Rozliczanie faktur korygujcych w 2016 r.
             Pytanie: Spka otrzymaa w styczniu 2016 r. faktury korygujce na plus lub na minus cen jednostkow towaru w ostatnim dniu grudnia, tj. 31 grudnia 2015 r. (data wystawienia faktury korygujcej) oraz faktury korygujce na plus lub na minus cen jednostkow towaru w styczniu 2016 r. (data wystawienia faktur korygujcych w tym przypadku to XX stycznia 2016 r.). Czy w pierwszym przypadku spka bdzie miaa obowizek zaliczenia do kosztw podatkowych faktury korygujce w dacie ich wystawienia, tj. w grudniu 2015 r., a w drugim zaliczenia do kosztw faktury korygujce w dacie ich otrzymania, tj. w styczniu 2016 r.?
             • 30.05.2016Podatki a rachunkowo. Ujcie rnic kursowych „per saldo”
              Pytanie podatnika: Czy rozliczajc rnice kursowe dla celw podatkowych, na podstawie przepisw ustawy o rachunkowoci, Spka bdzie uprawiona do wykazania w przychodach podatkowych lub w kosztach podatkowych odpowiednio nadwyki dodatnich rnic kursowych nad ujemnymi rnicami kursowymi lub nadwyki ujemnych rnic kursowych nad dodatnimi rnicami kursowymi, wykazanej za dany okres, poprzez tzw. ujcie rnic kursowych „per saldo”?
              • 27.05.2016Rozliczanie faktur korygujcych w 2016 r.
               Pytanie: Spka otrzymaa w styczniu 2016 r. faktury korygujce na plus lub na minus cen jednostkow towaru w ostatnim dniu grudnia, tj. 31 grudnia 2015 r. (data wystawienia faktury korygujcej) oraz faktury korygujce na plus lub na minus cen jednostkow towaru w styczniu 2016 r. (data wystawienia faktur korygujcych w tym przypadku to XX stycznia 2016 r.). Czy w pierwszym przypadku spka bdzie miaa obowizek zaliczenia do kosztw podatkowych faktury korygujce w dacie ich wystawienia, tj. w grudniu 2015 r., a w drugim zaliczenia do kosztw faktury korygujce w dacie ich otrzymania, tj. w styczniu 2016 r.?
               • 24.05.2016Wyduenie terminu patnoci a korekta kosztw
                Pytanie podatnika: Spka otrzymaa od Gminy faktur z terminem patnoci 21 listopada 2015 r. (czyli 30 dni od daty wystawienia), ktr Spka zaliczya w koszty zgodnie z dat wystawienia. Z uwagi na opnienia w przekazaniu rodkw od Odbiorcy, Spka wystpia do Gminy o moliwo wyduenia terminu patnoci. Wjt Gminy wyda zarzdzenie z decyzj o wydueniu terminu patnoci do 31 marca 2016 r. Czy Spka bdzie zobowizana do dokonania korekty kosztw wynikajcych z niezapaconej faktury?
                • 23.05.2016Strata z tytuu sprzeday wierzytelnoci kosztem podatkowym?
                 Czy strata z tytuu sprzeday wierzytelnoci, ktre na skutek upywu czasu ulegy przedawnieniu, moe by kosztem uzyskania przychodw ze wzgldu na fakt, e wierzytelnoci te zostay uprzednio zaliczone do przychodw nalenych?
                 • 23.05.2016Jak opodatkowa dochody z korepetycji?
                  Pytanie podatnika: Czy korepetycje udzielane przez Wnioskodawczyni samodzielnie z wykorzystaniem jej wiedzy i umiejtnoci nabytych wczeniej, bez korzystania z pracy innych osb, definiowane s na gruncie prawa podatkowego jako dziaalno wykonywana osobicie przez podatnika, z ktrych dochody podlegaj opodatkowaniu na zasadach oglnych?
                  • 23.05.2016Zwrot PCC moliwy tylko w okrelonych przypadkach
                   Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji naley si zwrot podatku od czynnoci cywilnoprawnych, uiszczony przy zakupie nieruchomoci, co do ktrej Wnioskodawczyni odstpia od zawartej umowy (owiadczenie o odstpieniu Wnioskodawczyni wystosowaa w lipcu 2015 r., potwierdzone we wrzeniu 2015 r.) ze wzgldu na wprowadzenie w bd co do stanu nieruchomoci?
                   • 20.05.2016Obowizki patnika: wiadczenia dla pracownika bdcego na urlopie bezpatnym czy wychowawczym
                    Pytanie: Pracodawca w okresie trwania urlopw bezpatnych oraz urlopw wychowawczych zapewnia pracownikom wiadczenia w naturze, do ktrych nale m.in.: pakiet opieki medycznej, karta sportowa, ubezpieczenie na ycie. Czy w przypadku braku moliwoci dokonania potrcenia zaliczki na podatek dochodowy wynikajcej z braku jakichkolwiek wypat pieninych na rzecz pracownika wystarczajce bdzie jeeli patnik wykae wartoci wiadczenia/wiadcze w naturze na deklaracji podatkowej pracownika jako przychd oraz wpisze warto „0”, jako warto przekazanego podatku?
                    • 19.05.2016Jak dugo wany jest certyfikat rezydencji?
                     Pytanie podatnika: Czy jeeli w certyfikacie rezydencji jest wskazany okres, ktrego certyfikat dotyczy (tj. za jaki okres potwierdza rezydencj Usugodawcy zagranicznego), certyfikat jest uwzgldniany wycznie w odniesieniu do wypat ze wskazanego okresu niezalenie od momentu jego wydania (otrzymany po wypacie certyfikat potwierdza rezydencj na przeszo)? Czy jeeli w certyfikacie rezydencji nie jest wskazany okres, ktrego dotyczy, a jedynie wskazana jest data jego wystawienia, certyfikat uwzgldniany jest wycznie do transakcji majcych miejsce przez okres kolejnych dwunastu miesicy od dnia jego wydania (certyfikat potwierdza rezydencj na przyszo)?
                     • 18.05.2016Wspwaciciel konta nie paci podatku od spadkw i darowizn
                      Samo dokonanie wpaty pienidzy na wsplny rachunek bankowy przez jednego z jego posiadaczy (wspwaciciela), bez zawierania umowy darowizny czy chociaby dziaania w celu dokonania nieodpatnego przysporzenia w majtku tego posiadacza, nie skutkuje dla drugiego wspposiadacza rachunku bankowego automatycznym nabyciem tych rodkw pieninych.
                      • 18.05.2016Skutki podatkowe nabycia rodkw pieninych tytuem zapisu zwykego
                       Pytanie podatnika: Na podstawie testamentu i zgodnie z powiadczeniem dziedziczenia Wnioskodawczyni nabya tytuem zapisu zwykego wiadczenie pienine w wysokoci 6000 z miesicznie liczc od dnia otwarcia spadku do chwili jej mierci. Wnioskodawczyni zgosia powysze nabycie do urzdu skarbowego. Warto tego wiadczenia obliczya mnoc wysoko rocznego wiadczenia, czyli 72 000 z przez 10 lat. Czy Wnioskodawczyni postpia poprawnie, czy te kade z naby powinno by wykazane w odrbnym zgoszeniu SD-Z2 co miesic a do koca ycia Wnioskodawczyni?
                       • 17.05.2016PCC. Podstawa opodatkowania przy sprzeday ratalnej nieruchomoci
                        Pytanie podatnika: Waciciele zabudowanej nieruchomoci zamierzaj sprzeda t nieruchomo osobom fizycznym. Warunkiem sprzeday bdzie, e kwota ta bdzie patna najpniej w 180 miesicznych ratach, przy czym kada rata patna bdzie z odsetkami. Czy przy tak zredagowanej umowie, kwoty miesicznie stanowi faktycznie cz ceny sprzeday, czy stanowi odsetki za zwok, a odsetki nie s objte podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych? Od jakiej kwoty patnik podatku od czynnoci cywilnoprawnych jest zobowizany pobra podatek ?
                        • 17.05.2016Nieodliczony VAT od wydatkw na samochd jako koszt podatkowy
                         Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest postpowanie Spki, polegajce na zaliczaniu w ciar kosztw podatkowych w podatku dochodowym od osb prawnych, nieodliczonego podatku VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi?
                         • 16.05.2016Wspwaciciel konta nie paci podatku od spadkw i darowizn
                          Samo dokonanie wpaty pienidzy na wsplny rachunek bankowy przez jednego z jego posiadaczy (wspwaciciela), bez zawierania umowy darowizny czy chociaby dziaania w celu dokonania nieodpatnego przysporzenia w majtku tego posiadacza, nie skutkuje dla drugiego wspposiadacza rachunku bankowego automatycznym nabyciem tych rodkw pieninych.
                          • 16.05.2016Sprzeda sadzonek a opodatkowanie PIT
                           Pytanie podatnika: Czy w wietle przedstawionej sytuacji, sprzeda produkowanych sadzonek rolin iglastych, ktre bd przetrzymywane minimum miesic i hodowane w nieogrzewanym tunelu foliowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                           • 16.05.2016Rozliczenie skadek na PPE
                            Pytanie podatnika: Czy skadka podstawowa na PPE dla celw podatkowych winna by uznana za koszt uzyskania przychodw w miesicu ujcia jej w ksigach rachunkowych (zaksigowania)?
                            • 13.05.2016Moment zaliczenia do kosztw skadek ZUS od wynagrodze czonkw rady nadzorczej
                             Pytanie podatnika: Spka powoaa rad nadzorcz, ktra sprawuje stay nadzr nad dziaalnoci spki we wszystkich dziedzinach jej dziaalnoci. Czonkowie rady nadzorczej za sprawowane czynnoci otrzymuj okrelone w regulaminie wynagrodzenie. Czy momentem zaliczenia skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz skadki na Fundusz Pracy do kosztw uzyskania przychodw bdzie data ich zapacenia do ZUS?
                             • 10.05.2016Zwrot VAT za materiay budowlane. Jak liczy powierzchni przy rozbudowie?
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca chce wraz z on dokona rozbudowy i nadbudowy domu jednorodzinnego jego ojca. Ojciec jest jedynym wacicielem tej nieruchomoci. Dobudowana kondygnacja bdzie miaa okoo 80 m2. Przedsiwzicie bdzie realizowane na podstawie pozwolenia na budow. Czy powierzchnia lokalu, o ktrej mowa art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez modych ludzi, dotyczy caego budynku, czy tylko dobudowanej czci, w ktrej bdzie mieszka Wnioskodawca z on?
                              • 06.05.2016Wydatki udokumentowane paragonami w kosztach uzyskania przychodu
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzi ofert bada „tajemniczego klienta”. Z uwagi na fakt, e „tajemniczy klient” powinien pozosta anonimowy nie powinien do usugi prosi o faktur, gdy taka proba stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonujc zakupu usugi/towaru pobiera zatem paragon. Czy Wnioskodawca moe taki paragon potraktowa jako koszt uzyskania przychodu w penej wysokoci?
                               • 06.05.2016Podre subowe. Zwrot kosztw paliwa do wynajtego samochodu a przychd pracownika
                                Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw paliwa w przypadku wynajmu samochodu subowego podczas podry subowej stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                • 05.05.2016Zwrot wydatkw na napiwki a przychd pracownika
                                 Pytanie: Pokrywam w 100% swoim pracownikom koszt napiwkw w wysokoci do 10% faktury, rachunku lub paragonu za posiki lub przejazdy taxi. Napiwki te s pozostawiane przez moich pracownikw podczas spotka subowych w zwizku z posikiem lub takswk. Czy zwrot kosztw napiwkw stanowi przychd pracownika?
                                 • 04.05.2016Podatek u rda jako koszt uzyskania przychodu
                                  Podatek u rda charakteryzuje si szczeglnym sposobem poboru, ktry dokonywany jest przez polski podmiot wypacajcy okrelone nalenoci na rzecz nierezydenta. Czy moe by kosztem uzyskania przychodu dla polskiego podmiotu? Sprawdmy.
                                  • 04.05.2016Zwrot wydatkw na napiwki a przychd pracownika
                                   Pytanie: Pokrywam w 100% swoim pracownikom koszt napiwkw w wysokoci do 10% faktury, rachunku lub paragonu za posiki lub przejazdy taxi. Napiwki te s pozostawiane przez moich pracownikw podczas spotka subowych w zwizku z posikiem lub takswk. Czy zwrot kosztw napiwkw stanowi przychd pracownika?
                                   • 02.05.2016Podatek u rda jako koszt uzyskania przychodu
                                    Podatek u rda charakteryzuje si szczeglnym sposobem poboru, ktry dokonywany jest przez polski podmiot wypacajcy okrelone nalenoci na rzecz nierezydenta. Czy moe by kosztem uzyskania przychodu dla polskiego podmiotu? Sprawdmy.
                                    • 02.05.2016Prowizja z tytuu porednictwa handlowego. Skutki w PIT
                                     Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem?
                                     • 29.04.2016Wpata na konto oszusta jako koszt uzyskania przychodw?
                                      Strata w rodkach obrotowych powstaa na skutek wyudzenia moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw w momencie poniesienia, tj. w dniu, na ktry ujto j jako koszt w ksigach rachunkowych.
                                      • 28.04.2016Wpata na konto oszusta jako koszt uzyskania przychodw?
                                       Strata w rodkach obrotowych powstaa na skutek wyudzenia moe zosta zaliczona do kosztw uzyskania przychodw w momencie poniesienia, tj. w dniu, na ktry ujto j jako koszt w ksigach rachunkowych.
                                       • 28.04.2016Skadki czonkowskie w kosztach uzyskania przychodw przedsibiorcy
                                        Pytanie podatnika: Czy moliwe jest zaliczanie do kosztw uzyskania przychodw skadek opacanych przez radc prawnego prowadzcego jednoosobowo dziaalno gospodarcz Kancelari Radcy Prawnego z tytuu przynalenoci do samorzdu zawodowego radcw prawnych?
                                        • 28.04.2016Zawarcie umowy spki cichej a PCC
                                         Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy spki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                         • 26.04.2016Kupno samochodu a PCC
                                          Umowa sprzeday podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych, jeeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wwczas nie ma znaczenia, gdzie zostaa zawarta umowa i gdzie maj miejsce zamieszkania strony umowy.
                                          • 26.04.2016Zakwaterowanie i dowz pracownikw w kosztach dziaalnoci
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodw wydatkw z tytuu zakwaterowania i dowozu pracownikw do miejsca pracy, ktre s bezpatnie udostpniane pracownikom, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                           • 25.04.2016Kupno samochodu a PCC
                                            Umowa sprzeday podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych, jeeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wwczas nie ma znaczenia, gdzie zostaa zawarta umowa i gdzie maj miejsce zamieszkania strony umowy.
                                            • 25.04.2016Skutki w PIT rekompensaty z tytuu rozwizania umowy o prac
                                             Pytanie podatnika: Czy wypacona rekompensata z tytuu rozwizania umowy o prac na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odej dla pracownikw Spki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                             • 22.04.2016Podre subowe pracownika w kosztach dziaalnoci. Dokumentowanie wydatkw w formie elektronicznej
                                              Pytanie: Spka w zwizku z podrami subowymi kierowcw planuje zakupi program komputerowy, ktry zautomatyzuje proces rozliczania kierowcw z przebytych podroy subowych wykonywanych w ramach prowadzonej przez spk dziaalnoci. Dla celw dowodowych jako dokument ksigowy bdzie przyjmowa si wydruk z systemu rozliczajcego delegacje, zawierajcy imi i nazwisko pracownika w miejscu podpisu i ze wzgldu na elektroniczny charakter druku - niezawierajcy wasnorcznego podpisu pracownika. Czy tak udokumentowane wydatki bdzie mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                                              • 22.04.2016Podatki 2016. Amortyzacja rodka trwaego w leasingu finansowym
                                               Pytanie podatnika: Czy Spka moe od 1 stycznia 2016 r. w wietle biecych przepisw po zniesieniu korekty, o ktrej mowa w art. 15b ww. ustawy, zakwalifikowa cao odpisw amortyzacyjnych do kosztw uzyskania przychodw?
                                               • 21.04.2016Podwyszenie kapitau zakadowego. Skutki w PCC 
                                                Pytanie podatnika: Czy podwyszenie kapitau zakadowego Wnioskodawcy w zwizku z planowanym podziaem Spki dzielonej przez wydzielenie w okolicznociach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszego nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                                • 20.04.2016Odzie subowa dla pracownikw i prezesa w kosztach dziaalnoci
                                                 Pytanie: Spka w ramach rozwoju prowadzonej dziaalnoci planuje wprowadzenie odziey subowej, ktra bdzie identyfikowaa pracownikw i czonkw zarzdu z firm. Bdzie to odzie zgodna z kolorystyk logo firmy opatrzona widocznym logo firmy. Zakupiona odzie, jako pozbawiona waloru osobistego, nie bdzie nadawaa si do wykorzystania w innym miejscu ni w pracy. Czy spka moe uzna zakup odziey subowej jako koszt uzyskania przychodu?
                                                 • 19.04.2016Odzie subowa dla pracownikw i prezesa w kosztach dziaalnoci
                                                  Pytanie: Spka w ramach rozwoju prowadzonej dziaalnoci planuje wprowadzenie odziey subowej, ktra bdzie identyfikowaa pracownikw i czonkw zarzdu z firm. Bdzie to odzie zgodna z kolorystyk logo firmy opatrzona widocznym logo firmy. Zakupiona odzie, jako pozbawiona waloru osobistego, nie bdzie nadawaa si do wykorzystania w innym miejscu ni w pracy. Czy spka moe uzna zakup odziey subowej jako koszt uzyskania przychodu?
                                                  • 19.04.2016Skutki podatkowe dziau spadku z nieodpatnym zniesieniem wspwasnoci
                                                   Pytanie podatnika: W marcu 2015 r. zmar ojciec Wnioskodawczyni. Spadek po zmarym nabyli wprost: maonka spadkodawcy (matka Wnioskodawczyni), crka spadkodawcy (Wnioskodawczyni), syn spadkodawcy (brat Wnioskodawczyni), wszyscy w udziale po 1/3. W padzierniku 2015 r. Sd Rejonowy dokona zgodnego dziau spadku w ten sposb, e przyzna na wyczn wasno, bez spat i dopat, Wnioskodawczyni dwa lokale. Czy fakt przyznania w caoci tych lokali niesie konsekwencje podatkowe w postaci obowizku zapaty podatku bd obowizku zoenia zgoszenia w celu skorzystania z ewentualnego zwolnienia?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 15 ] nastpna strona »