Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPB-1-3/4510-330/16/AW

 • 09.11.2016Podatki dochodowe. Premia wypacona pracownikowi a koszty pracodawcy
  Powoli zblia si koniec roku. Niektórzy pracodawcy wypacaj w tym okresie swoim pracownikom premie. S one niewtpliwie zwizane s z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Mog by zatem kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. Wane tylko, by zostay zaliczone do kosztów w odpowiednim okresie. 
  • 09.11.2016Nabycie przez polski podmiot biletów lotniczych zagranicznego przewonika od agenta a podatek u róda
   Czy w przypadku nabycia przez polski podmiot biletów lotniczych od agenta, który dziaa w sprzeday biletów jedynie w imieniu i na rzecz zagranicznego przewonika bdzie on obowizany jako patnik do pobrania zryczatowanego podatku u róda?
   • 08.11.2016Podatki 2016: Korekta faktury w walucie obcej
    Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zgodnie z obowizujcym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanem prawnym, Spóka dokona stosownych korekt przychodów na bieco na podstawie wystawionych not ksigowych/faktur korygujcych, to wówczas dla celów rozliczenia CIT powinna zastosowa do przeliczenia waluty obcej na zotówki kurs EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury/noty korygujcej?
    • 08.11.2016Najem nieruchomoci oraz udostpnianie powierzchni reklamowych na ryczacie
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe opodatkowa dochody z najmu ww. budynku oraz powierzchni reklamowych, jako dochody ze róda, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawczyni, moe opodatkowa przychody z najmu ww. budynku oraz powierzchni reklamowych, w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach okrelonych w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
     • 07.11.2016Terminowe wpacanie podatków na konto fiskusa si opaca
      Pytanie: Jako patnik z tytuu wypat wynagrodze na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych obliczam i pobieram oraz przekazuj na konto waciwego urzdu skarbowego zaliczki na PIT od wypaconych wynagrodze. Dotychczas nie korzystaem z uprawnienia do wynagrodzenia z tytuu terminowego wpacania podatków na rzecz budetu pastwa. Czy jestem uprawniony do naliczenia i potrcenia nalenego wynagrodzenia z tytuu terminowego wpacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, liczc od kwot zaliczek, których termin patnoci przypada w 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r.?
      • 07.11.2016Podatki dochodowe. Premia wypacona pracownikowi a koszty pracodawcy
       Powoli zblia si koniec roku. Niektórzy pracodawcy wypacaj w tym okresie swoim pracownikom premie. S one niewtpliwie zwizane s z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Mog by zatem kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. Wane tylko, by zostay zaliczone do kosztów w odpowiednim okresie. 
       • 07.11.2016Koszty autorskie w przypadku szkole prowadzonych w ramach dziaalnoci
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi od niedawna jednoosobow dziaalno gospodarcz polegajc gównie na prowadzeniu specjalistycznych technicznych szkole dla rónych klientów za porednictwem firmy, która takie szkolenia opracowuje, oferuje i sprzedaje. Czy przy tego rodzaju dziaalnoci przy obliczaniu podatku dochodowego mona zastosowa 50% koszty uzyskania dla przychodów uzyskanych za fakt przygotowania i/lub przeprowadzenia szkolenia i/lub stworzenia materiaów szkoleniowych?
        • 07.11.2016Rekompensata za rezygnacj ze subowego samochodu w kosztach dziaalnoci
         Pytanie podatnika: Czy Spóka moe zaliczy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów zwizanych z zachowaniem róda przychodu, ca kwot wypacon pracownikom jako dodatek z tytuu rezygnacji z samochodu subowego?
         • 04.11.2016Terminowe wpacanie podatków na konto fiskusa si opaca
          Pytanie: Jako patnik z tytuu wypat wynagrodze na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych obliczam i pobieram oraz przekazuj na konto waciwego urzdu skarbowego zaliczki na PIT od wypaconych wynagrodze. Dotychczas nie korzystaem z uprawnienia do wynagrodzenia z tytuu terminowego wpacania podatków na rzecz budetu pastwa. Czy jestem uprawniony do naliczenia i potrcenia nalenego wynagrodzenia z tytuu terminowego wpacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, liczc od kwot zaliczek, których termin patnoci przypada w 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r.?
          • 03.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
           Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
           • 03.11.2016Wydatki na skadniki niskocenne w kosztach uzyskania przychodów
            Pytanie podatnika: W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. skadników niskocennych, wskazanych poniej w punktach a-c?
            • 02.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
             Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
             • 02.11.2016Prawo do zwrotu VAT za materiay budowlane przy rozbudowie domu
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z on rozpoczli w 2014 r. rozbudow istniejcego budynku mieszkalnego. Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu niektórych wydatków poniesionych w zwizku z rozbudow pierwszego wasnego mieszkania? Czy w wietle art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez modych ludzi Wnioskodawca jako limit 100 m2 przyjmuje powierzchni uytkow objt rozbudow czy te ca powierzchni uytkow budynku po rozbudowie?
              • 31.10.2016Podatki 2017. Zapata kart lub kompensata a koszty uzyskania przychodu
               Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensat (potrcenie) lub przy pomocy karty patniczej, bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania?
               • 28.10.2016Wydatki na wspieranie dziaalnoci spoecznie uytecznej w kosztach podatkowych
                Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez spók na nabycie towarów i usug pozostajcych w bezporednim zwizku z upowszechnianiem i wspieraniem przez spók dziaalnoci spoecznie uytecznej bd stanowiy koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
                • 26.10.2016Kiedy mona zaprzesta naliczania odpisów amortyzacyjnych?
                 Pytanie: Z nieokrelonych na dzie dzisiejszy przyczyn na terenie zakadu, w budynku sortowni odpadów wybuch poar. Spona kabina segregacji wstpnej odpadów, niektóre maszyny i urzdzenia linii technologicznej do sortowania odpadów oraz uszkodzeniu uleg dach budynku sortowni. Czy z uwagi na skutki zdarzenia losowego - poaru, spóka moe zaprzesta naliczania odpisów amortyzacyjnych od wyczonego z uytkowania budynku sortowni oraz linii technologicznej do czasu przywrócenia tych rodków do stanu sprzed poaru?
                 • 26.10.2016Podatki 2016: Moment ujcia w kosztach bonusów
                  Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów obowizujcych od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca otrzymujc faktury korygujce z tytuu przyznanych mu bonusów powinien dokona zmniejszenia kosztów na bieco w 2016 r., tj. w okresie rozliczeniowym, w którym zostaa otrzymana faktura korygujca, czy te powinien dokona korekty kosztów roku 2015, tj. okresu, którego koszty dotycz?
                  • 25.10.2016Skutki podatkowe darowizny od siostry z jej majtku wspólnego
                   Po spenieniu kilku warunków darowizna od najbliszej rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Czy tak samo bdzie równie, jeli darowane pienidze pochodz z majtku wspólnego siostry i jej ma? Czy przypadkiem nie pojawi si konieczno zapacenia podatku od czci pochodzcej niejako od szwagra? Zobaczmy.
                   • 25.10.2016PIT. Sprzeda nieruchomoci po rozwodzie
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz ze wspómaonk, w trakcie trwania zwizku maeskiego, 30 lat temu, zakupi dom rekreacyjny z dziak. W skad majtku wspólnego wchodzio te nabyte w tym czasie mieszkanie. W 2008 r. orzeczony zosta rozwód, a w 2013 r. przeprowadzono podzia majtku - Wnioskodawcy przypad dom natomiast bya ona Wnioskodawcy otrzymaa mieszkanie oraz dopat. Czy termin zwalniajcy Wnioskodawc z zapaty podatku naley liczy od dnia nabycia nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday czy od dnia wydania postanowienia o podziale majtku wspólnego?
                    • 24.10.2016Skutki podatkowe darowizny od siostry z jej majtku wspólnego
                     Po spenieniu kilku warunków darowizna od najbliszej rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Czy tak samo bdzie równie, jeli darowane pienidze pochodz z majtku wspólnego siostry i jej ma? Czy przypadkiem nie pojawi si konieczno zapacenia podatku od czci pochodzcej niejako od szwagra? Zobaczmy.
                     • 24.10.2016Dochód i opodatkowanie zagranicznych spóek kontrolowanych
                      Pytanie podatnika: Czy dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spóek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spóki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokona przeliczenia wartoci podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spóek Zagranicznych na polskie zote z zastosowaniem kursu redniego waluty funkcjonalnej ogoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego ostatni dzie roku podatkowego danej Spóki Zagranicznej?
                      • 20.10.2016Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                       Pytanie: Przedsibiorca kupi samochód (marki Fiat Doblo), który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                       • 19.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
                        Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i moliwoci odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
                        • 18.10.2016Koszty w PIT. Ubranie moe by bez logo?
                         Dres moe by kosztem uzyskania przychodu trenera, garnituru prawnik jednak ju nie odliczy. Wyglda na to, e organy podatkowe same si troch pogubiy w kreowaniu mody.
                         • 17.10.2016Koszty w PIT. Ubranie moe by bez logo?
                          Dres moe by kosztem uzyskania przychodu trenera, garnituru prawnik jednak ju nie odliczy. Wyglda na to, e organy podatkowe same si troch pogubiy w kreowaniu mody.
                          • 17.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
                           Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i moliwoci odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
                           • 17.10.2016Czy udzielenie poyczki podlega PCC?
                            Pytanie podatnika: Czy poyczki udzielone Wnioskodawcy przez Spók podlegaj podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych? 
                            • 13.10.2016Poczenie spóki osobowej z kapitaow. Skutki podatkowe
                             Pytanie podatnika: Czy opisane w zdarzeniu przyszym Poczenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spóki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszego, skutkujce przejciem majtku Spóki osobowej bdzie wizao si z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?
                             • 13.10.2016Zapata zalegych skadek ZUS to przychód zleceniobiorcy?
                              Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e nastpio odprowadzenie skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, które powinny by finansowane przez pracowników, stanowi to dla pracowników nieodpatne wiadczenie generujce przychód podatkowy, który naley zakwalifikowa do przychodów z innych róde? Czy trzeba wystawi PIT-8C?
                              • 12.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                               Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                               • 11.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                                Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                                • 11.10.2016Niezapacony podatek od nieruchomoci w kosztach podatkowych
                                 Pytanie podatnika: W jakim okresie niezapacony podatek od nieruchomoci za 2016 r. (za miesice: stycze - sierpie) stanowi koszty uzyskania przychodów? Czy jest kosztem uzyskania przychodów przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2016 r.? Czy bdzie stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie zapaty, która nastpi po dniu 31 grudnia 2016 r.?
                                 • 05.10.2016Dokumentacja cen transferowych - jakie obowizuj limity transakcji?
                                  Pytanie: X. Sp. z o.o. i X sp. z o.o. spka komandytowa s podmiotami powizanymi. Jednoczenie dokonuj one midzy sob rnych transakcji, w tym sprzeday towarw, jak i rwnie wiadczenia rnego rodzaju usug. Czy limity o ktrych mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o CIT naley traktowa rozcznie? W konsekwencji, czy oznacza to, e istniej dwa osobne limity dla wiadczenia usug 30 000 euro oraz 50 000 euro dla pozostaych przypadkw, tj. sprzeday towarw?
                                  • 05.10.2016Kontynuowanie dziaalnoci po mierci ma: Zaliczki otrzymane na poczet przyszych usug
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni powinna wykaza przychd w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych z tytuu sprzeday usug, ktre zostay opacone i zafakturowane zaliczkowo w dziaalnoci gospodarczej ma podatniczki (od zaliczek zosta odprowadzony podatek, od towarw i usug), a ktre to usugi zostan faktycznie wykonane ju przez Wnioskodawczyni w jej wasnej dziaalnoci gospodarczej? Czy prawidowym postpowaniem jest wykazanie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego od osb fizycznych od caoci wartoci wykonanej usugi?
                                   • 04.10.2016Dokumentacja cen transferowych - jakie obowizuj limity transakcji?
                                    Pytanie: X. Sp. z o.o. i X sp. z o.o. spka komandytowa s podmiotami powizanymi. Jednoczenie dokonuj one midzy sob rnych transakcji, w tym sprzeday towarw, jak i rwnie wiadczenia rnego rodzaju usug. Czy limity o ktrych mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o CIT naley traktowa rozcznie? W konsekwencji, czy oznacza to, e istniej dwa osobne limity dla wiadczenia usug 30 000 euro oraz 50 000 euro dla pozostaych przypadkw, tj. sprzeday towarw?
                                    • 04.10.2016Ulga mieszkaniowa w PIT. Samo nabycie gruntu pod budow nie wystarczy
                                     Pytanie podatnika: Czy zakup dodatkowych kilku arw dziaki budowlanej od matki, ktre powiksz teren wok domu, mieci si w wydatkach na wasne cele mieszkaniowe, okrelonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i czy zakup dziaki budowlanej w innym odlegym miejscu ni stoi budowany dom, kupionej od obcej osoby, rwnie mona zakwalifikowa jako rodki wydatkowane na wasne cele mieszkaniowe?
                                     • 30.09.2016Skutki podatkowe darowizny czci przedsibiorstwa rodzinnej spki jawnej
                                      Pytanie podatnika: Czy darowizna majtku spki jawnej na rzecz osoby, ktra w relacji do wszystkich wsplnikw tej spki zalicza si do kategorii podmiotw z katalogu I grupy podatkowej, o ktrej mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, korzysta bdzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?
                                      • 28.09.2016Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie
                                       Pytanie podatnika: Czy dokonywane odpisy amortyzacyjne, w zwizku z uytkowaniem budynku niemieszkalnego - trwale zwizanego z gruntem, bdcego inwestycj na dzierawionym (obcym) gruncie, a wic w obcym rodku trwaym, mieszcz si w katalogu normy prawnej sygnowanej artykuem 16j ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i skutkowa bd moliwoci zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokoci 10% rocznie?
                                       • 28.09.2016Zwrot VAT za materiay budowlane na podstawie faktur wystawionych na firm
                                        Pytanie podatnika: Czy faktury wystawione na Firm Handlowo-Usugow W. P. za nabycie materiaów budowlanych zwizanych zarówno z czci mieszkaln oraz z czci przeznaczon na dziaalno gospodarcz (z których odliczony zosta zgodnie z proporcj VAT w ramach dziaalnoci gospodarczej) stanowi podstaw do zwrotu VAT za materiay budowlane (w proporcji odpowiadajcej czci mieszkalnej)?
                                        • 27.09.2016Czy kade otrzymane pienidze to darowizna? 
                                         Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuczego wskazuj, e rodzice obowizani s do wiadcze alimentacyjnych wzgldem dziecka, ktre nie jest jeszcze w stanie utrzyma si samodzielnie, chyba e dochody z majtku dziecka wystarczaj na pokrycie kosztw jego utrzymania i wychowania. Czy takie wiadczenia naley traktowa jak darowizn i zastosowa przepisy ustawy o podatku od spadkw i darowizn? 
                                         • 26.09.2016Usugi szkoleniowe i edukacyjne a podatek u rda 
                                          Przedsibiorcy bardzo czsto bior udzia w rnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty. W zajciach uczestnicz wirtualnie, online. Czy w przypadku tego rodzaju zakupw polski przedsibiorca powinien zapaci tzw. podatek u rda? Zobaczmy. 
                                          • 26.09.2016Czy kade otrzymane pienidze to darowizna? 
                                           Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuczego wskazuj, e rodzice obowizani s do wiadcze alimentacyjnych wzgldem dziecka, ktre nie jest jeszcze w stanie utrzyma si samodzielnie, chyba e dochody z majtku dziecka wystarczaj na pokrycie kosztw jego utrzymania i wychowania. Czy takie wiadczenia naley traktowa jak darowizn i zastosowa przepisy ustawy o podatku od spadkw i darowizn? 
                                           • 26.09.2016Podatek bankowy kosztem uzyskania przychodu? 
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw Podatek Bankowy, ktry dotychczas zosta zapacony w 2016 r.? 
                                            • 26.09.2016Likwidacja spki cywilnej i podzia majtku a PCC 
                                             Pytanie podatnika: Czy likwidacja spki cywilnej, podzia jej majtku i zniesienie wspwasnoci nieruchomoci spowoduje obowizek podatkowy w podatku od czynnoci cywilnoprawnych? 
                                             • 23.09.2016PCC. Zakup samochodu od osoby prywatnej przez podatnika VAT
                                              Pytanie podatnika: Na podstawie umowy kupna Wnioskodawca zakupi samochd osobowy od osoby fizycznej za kwot 7000 z. Zakup zosta dokonany w celu dalszej odsprzeday. Firma Wnioskodawcy zajmuje si m.in. handlem samochodami, gwny przedmiot dziaalnoci to naprawa pojazdw samochodowych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarw i usug. Czy przy zakupie samochodu przez podatnika VAT od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzeday podatnik jest zobowizany do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                              • 22.09.2016Aspekty podatkowe aportu z agio
                                               Zgodnie z przepisami prawa handlowego udziaowcy maj moliwo przekazania wartoci wkadu niepieninego (aportu) na kapita zakadowy spki lub podzielenia tej wartoci rwnie na inne kapitay (np. zapasowy). Naley jednak pamita o podatkowych aspektach przekazania wkadu na kapita zapasowy.
                                               • 22.09.2016Usugi szkoleniowe i edukacyjne a podatek u rda 
                                                Przedsibiorcy bardzo czsto bior udzia w rnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty. W zajciach uczestnicz wirtualnie, online. Czy w przypadku tego rodzaju zakupw polski przedsibiorca powinien zapaci tzw. podatek u rda? Zobaczmy. 
                                                • 21.09.2016Aspekty podatkowe aportu z agio
                                                 Zgodnie z przepisami prawa handlowego udziaowcy maj moliwo przekazania wartoci wkadu niepieninego (aportu) na kapita zakadowy spki lub podzielenia tej wartoci rwnie na inne kapitay (np. zapasowy). Naley jednak pamita o podatkowych aspektach przekazania wkadu na kapita zapasowy.
                                                 • 20.09.2016Czciowa likwidacja rodka trwaego
                                                  Pytanie: Spka zamierza dokona sprzeday poszczeglnych elementw odczonych od istniejcych rodkw trwaych. Czy w przypadku sprzeday odczonego od rodka trwaego elementu spce bdzie przysugiwao prawo do zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw niezamortyzowanej czci wartoci rodka trwaego przypadajcej na odczony element w wysokoci wartoci odczanego elementu wynikajcej z ksig, pomniejszonej o sum dokonanych odpisw amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadajc na zbywan cz?
                                                  • 20.09.2016Rozliczenia z byym pracownikiem. Brak moliwoci potrcenia zaliczki na PIT
                                                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku moliwoci pobrania zaliczki na podatek dochodowy, wynikajcej z braku jakichkolwiek wypat pieninych na rzecz byego pracownika wystarczajce bdzie, jeeli patnik wykae wartoci wiadczenia/wiadcze w naturze na deklaracji podatkowej pracownika jako przychd oraz wpisze warto „0”, jako warto przekazanego podatku? Czy bdzie to wystarczajcym wywizaniem si pracodawcy z roli patnika okrelonej w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 15 ] nastpna strona »