Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPB-1-3/4510-330/16/AW

 • 18.04.2016Opodatkowanie PIT wiadczenia usug doradczych
  Pytanie podatnika: Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawc na podstawie umowy o wiadczenie usug doradczych, mog zosta zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej i czy w zwizku tym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu z tej dziaalnoci 19% podatkiem dochodowym?
  • 13.04.2016Wpata pienidzy na konto dziecka a podatek od spadkw i darowizn
   Pytanie: Czy wpaty rodkw pieninych, dokonywanych przez rodzicw na konto zaoone na imi maoletniego dziecka, mieszkajcego z rodzicami, nieuzyskujcego adnych dochodw, dokonywane w wykonaniu obowizku alimentacyjnego wynikajcego z Kodeksu rodzinnego i opiekuczego, podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn, skoro nie mieszcz si w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
   • 13.04.2016Podatek od spadkw i darowizn. Owiadczenie o ustanowieniu nieodpatnego uytkowania lub suebnoci
    Pytanie: Akt notarialny sporzdzony przez notariusza niejednokrotnie obejmuje wycznie owiadczenie waciciela nieruchomoci o ustanowieniu suebnoci/uytkowania. Do aktu notarialnego obejmujcego owiadczenie nie staje osoba nabywajca prawo, zatem nie ma podmiotu, od ktrego patnik powinien pobra podatek. Czy notariusz jest zobowizany pobra podatek od spadkw i darowizn w przypadku, gdy sporzdza akt notarialny obejmujcy jedynie owiadczenie o ustanowieniu nieodpatnego uytkowania/suebnoci?
    • 13.04.2016Skutki w CIT umorzenia odsetek za zwok w spacie nalenych zobowiza
     Pytanie podatnika: Czy umorzenie lub skorygowanie naliczonych odsetek za zwok w patnoci zobowiza handlowych bdzie czynnoci neutraln na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, a w konsekwencji, nie powoduje po stronie Wnioskodawcy koniecznoci rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu?
     • 08.04.2016Wpata pienidzy na konto dziecka a podatek od spadkw i darowizn
      Pytanie: Czy wpaty rodkw pieninych, dokonywanych przez rodzicw na konto zaoone na imi maoletniego dziecka, mieszkajcego z rodzicami, nieuzyskujcego adnych dochodw, dokonywane w wykonaniu obowizku alimentacyjnego wynikajcego z Kodeksu rodzinnego i opiekuczego, podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn, skoro nie mieszcz si w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
      • 05.04.2016Skutki w PIT odstpienia od umowy sprzeday nieruchomoci
       Pytanie podatnika: Czy w przypadku odstpienia - na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego - od umowy sprzeday nieruchomoci w sytuacji, w ktrej Wnioskodawca zwrci otrzyman od kupujcego cze ceny nieruchomoci, a kupujcy przeniesie na Wnioskodawc z powrotem wasno nieruchomoci - bdzie wystpowaa podstawa do naliczenia podatku dochodowego od osb fizycznych od otrzymanej do tej pory czci ceny nieruchomoci, ktra zostanie zwrcona kupujcemu?
       • 05.04.2016Odszkodowanie za wypadek w pracy w kosztach podatkowych pracodawcy
        Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw leczenia oraz wypaty tzw. rent wyrwnawczych oraz zadouczynienia, bdce nastpstwem wypadkw przy pracy, stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw o charakterze porednim?
        • 04.04.2016Jak przeliczy na zotwki darowizn w walucie obcej?
         Pytanie podatnika: Jak w kontekcie podatkowym rozliczy otrzyman kwot? Jaki kurs euro do zotwki przyj do rozliczenia podatku?
         • 01.04.2016NSA. Refundacja kosztw wymiany okien z funduszu remontowego bez PIT
          Z uzasadnienia: Kady waciciel lokalu ma obowizek wiadczenia na rzecz funduszu remontowego spdzielni. Obowizkiem spdzielni jest z kolei utrzymywanie zasobw mieszkaniowych w naleytym stanie i dokonywanie remontw, w tym wymiany stolarki okiennej. Wanie realizacji tego celu su wpaty na tworzony przez spdzielnie, stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy o spdzielniach mieszkaniowych fundusz remontowy. Czciowy zwrot wydatkw poniesionych na wymian okien nie jest przychodem, nie wykazuje bowiem cech przysporzenia majtkowego po stronie podatnika. Stanowi natomiast form realizacji cicego na spdzielniach mieszkaniowych obowizku.
          • 01.04.2016Rozliczenie roczne. Ulga rehabilitacyjna: Pobyt w prywatnym orodku opiekuczym
           Pytanie podatnika: e Wnioskodawca posiada I grup inwalidzk. Wnioskodawca z uwagi na zdiagnozowane u niego choroby wymaga staej opieki, rehabilitacji. Prywatny orodek opiekuczy w ktrym przebywa Wnioskodawca posiada status placwki opiekuczej zapewniajcy caodobow opiek pielgnacyjno-leczniczo-opiekucz. Wnioskodawca wskaza, e Orodek opiekuczo-leczniczy w ktrym przebywa nie jest Domem Pomocy Spoecznej. Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy od dochodu wydatki dotyczce odpatnoci za pobyt w ww. orodku?
           • 31.03.2016PIT pracownika. Pokrywanie kosztw czonkostwa w organizacjach przez pracodawc
            Pytanie podatnika: Czy koszty przynalenoci/czonkostwa i certyfikacji profesjonalnych organizacji zgodnych z celami biznesowymi pracodawcy, pokrywane przez pracodawc stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
            • 30.03.2016Moment powstania przychodu z tytuu sprzeday domeny internetowej
             Pytanie podatnika: Spka zamierza sprzedawa klientom domeny internetowe. W zamian za wynagrodzenie (abonament) Spka bdzie utrzymywa domen internetow klienta przez dany okres czasu. Przyjmowa si bdzie rny okres wiadczenia tej usugi w ramach pojedynczego abonamentu. Okres ten liczony bdzie w miesicach i trwa bdzie duej ni 1 miesic. Zwykle jest to okres trwajcy 12 miesicy, ale moe trwa zarwno krcej, jak i duej ni 12 miesicy. W ktrym momencie powstanie przychd z tytuu ww. sprzeday?
             • 29.03.2016Darowizna mieszkania obcionego hipotek osobie niespokrewnionej
              Pytanie podatnika: Darczyca zamierza darowa Wnioskodawczyni lokal mieszkalny (stanowicy odrbn nieruchomo), ktrego warto rynkowa wynosi okoo 98.000 euro. Lokal jest obciony hipotek umown na sum 150.045 euro na rzecz Banku. Obdarowana (Wnioskodawczyni) jest osob zaliczan do III grupy podatkowej. Czy wystpi obowizek podatkowy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn dla darowizny midzy osobami niespokrewnionymi?
              • 25.03.2016Podatki 2016. Zapata podatku przez inne osoby ni podatnik
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wsplnikiem spki komandytowej. Zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych Wnioskodawcy uiszczane bd przez spk z jego rodkw finansowych, tj. z zaliczek wypacanych na poczet zysku. Wacicielem rodkw pieninych, z ktrych opacane bd zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych bdzie Wnioskodawca, a nie spka. Spka bdzie tylko poredniczy w zapacie zaliczek. Czy na gruncie art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2016 r., zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy opacane w ww. sposb uznawane bd za opacane z jego rodkw?
               • 24.03.2016Dziaalno zwolniona i opodatkowana. Jak rozlicza koszty podatkowe?
                Koszty przypisane do dziaalnoci zwolnionej i opodatkowanej to koszty, ktre na podstawie dokumentw rdowych mona w caoci przypisa odpowiednio tym dziaalnociom. Wyjtkowo, tylko w odniesieniu do kosztw, co do ktrych podatnik nie jest w stanie dokona takiego podziau, poniewa s to koszty wsplne, mona zastosowa zasad proporcjonalnego ich rozliczenia.
                • 23.03.2016Skutki uyczenia spce cywilnej skadnika prywatnego majtku jej wsplnika
                 Przez umow spki – zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z pn. zm., dalej: k.c.) – wsplnicy zobowizuj si dy do osignicia wsplnego celu gospodarczego przez dziaanie w sposb oznaczony, w szczeglnoci przez wniesienie wkadw. Dalej przepisy stanowi, e wkad wsplnika moe polega na wniesieniu do spki wasnoci lub innych praw albo na wiadczeniu usug.
                 • 22.03.2016Skutki uyczenia spce cywilnej skadnika prywatnego majtku jej wsplnika
                  Przez umow spki – zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z pn. zm., dalej: k.c.) – wsplnicy zobowizuj si dy do osignicia wsplnego celu gospodarczego przez dziaanie w sposb oznaczony, w szczeglnoci przez wniesienie wkadw. Dalej przepisy stanowi, e wkad wsplnika moe polega na wniesieniu do spki wasnoci lub innych praw albo na wiadczeniu usug.
                  • 18.03.2016Koszty podatkowe. Udokumentowanie niecigalnoci wydrukiem z Monitora Sdowego i Gospodarczego
                   Pytanie podatnika: Czy na podstawie wydruku ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym w przedmiocie zakoczenia postpowania upadociowego postanowieniem sdu, o ktrym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, c ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, Wnioskodawca moe dokona odpisania nieprzedawnionych wierzytelnoci do kosztw uzyskania przychodu?
                   • 11.03.2016Darowizna pienidzy a zwolnienie z podatku od spadkw i darowizn
                    Darowizny dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn. Jednym z warunkw jest przekazanie pienidzy w formie przelewu. Co wane, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                    • 10.03.2016Darowizna pienidzy a zwolnienie z podatku od spadkw i darowizn
                     Darowizny dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn. Jednym z warunkw jest przekazanie pienidzy w formie przelewu. Co wane, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                     • 10.03.2016Wynagrodzenie twrcy a koszty autorskie w rocznym PIT
                      Pytanie podatnika: Czy do przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy Wnioskodawczyni, mona zastosowa koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, przy czym do pozostaego przychodu, tzn. za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodu okrelone bd na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o PIT, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                      • 03.03.2016Wydatki firmy na samochody subowe a koszty uzyskania przychodw
                       Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, Spce przysuguje prawo kwalifikowania do kosztw uzyskania przychodw w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych kosztw, ktre Spka ponosi w zwizku z utrzymaniem i eksploatacj samochodw subowych (odpisy amortyzacyjne, raty i opaty leasingowe, koszty biecej eksploatacji) udostpnianych pracownikom zarwno do celw subowych, jak i do celw prywatnych pracownikw (stan faktyczny)?
                       • 03.03.2016Skutki podatkowe wypaty dywidendy dla udziaowca
                        Pytane podatnika: W jakiej wysokoci Wnioskodawca powinien naliczy i pobra podatek dochodowy w zwizku z planowan wypat dywidendy dla udziaowca?
                        • 02.03.2016Datio in solutum nie jest opodatkowane PCC
                         Co do zasady spenienie istniejcego zobowizania polega na wykonaniu przez dunika wiadczenia, ktre zostao naoone na mocy tego zobowizania. Wyjtkiem od tej reguy jest zastosowanie wiadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum). wiadczenie w miejsce wykonania jest instytucj uregulowan w art. 453 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeeli dunik w celu zwolnienia si ze zobowizania spenia za zgod wierzyciela inne wiadczenie, zobowizanie to wygasa.
                         • 01.03.2016Dokumentowanie niecigalnej wierzytelnoci a koszty uzyskania przychodw
                          Niecigalne wierzytelnoci po spenieniu kilku warunkw mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Sprawdmy zatem, w jakich sytuacjach mona odliczy ich warto.
                          • 01.03.2016Datio in solutum nie jest opodatkowane PCC
                           Co do zasady spenienie istniejcego zobowizania polega na wykonaniu przez dunika wiadczenia, ktre zostao naoone na mocy tego zobowizania. Wyjtkiem od tej reguy jest zastosowanie wiadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum). wiadczenie w miejsce wykonania jest instytucj uregulowan w art. 453 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeeli dunik w celu zwolnienia si ze zobowizania spenia za zgod wierzyciela inne wiadczenie, zobowizanie to wygasa.
                           • 29.02.2016Dokumentowanie niecigalnej wierzytelnoci a koszty uzyskania przychodw
                            Niecigalne wierzytelnoci po spenieniu kilku warunkw mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Sprawdmy zatem, w jakich sytuacjach mona odliczy ich warto.
                            • 25.02.2016Wydatki na ubezpieczenie budowy w kosztach uzyskania przychodw
                             Pytanie podatnika: Czy koszty polisy ubezpieczeniowej dla danej umowy budowlanej, ktre s zwracane przez zmawiajcego w konkretnym strumieniu przychodw naley zaliczy do kosztw bezporednich i jednorazowo zaliczy w koszty podatkowe w momencie osignicia tego przychodu?
                             • 24.02.2016Niepodzielone zyski po nowelizacji, czyli rozbienoci cig dalszy
                              Interpelacja nr 604 do ministra finansw w sprawie luk prawnych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych dotyczcych opodatkowania tzw. zyskw niepodzielonych
                              • 24.02.2016Obnienie stawek amortyzacyjnych dla samochodw osobowych
                               Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT moliwe jest obnienie stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do nabywanych w przyszoci Samochodw do dowolnej wysokoci, w tym take do poziomu bliskiego zeru, lecz wyszej od stawki 0%, zgodnie z terminami przewidzianymi w art. 16i ust. 5?
                               • 23.02.2016Dochody wsplnoty mieszkaniowej. Zwolnione czy opodatkowane CIT?
                                Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT), aby dochd wsplnot mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia, musz by spenione dwa warunki. Zobaczmy jakie.
                                • 22.02.2016Dochody wsplnoty mieszkaniowej. Zwolnione czy opodatkowane CIT?
                                 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT), aby dochd wsplnot mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia, musz by spenione dwa warunki. Zobaczmy jakie.
                                 • 22.02.2016Likwidacja niesprzedanych towarw handlowych. Skutki podatkowe
                                  Pytanie podatnika: Czy koszt faktycznie zlikwidowanych towarw handlowych (niesprzedanych przez Spk z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez Wnioskodawc), ktre utraciy warto handlow, Spka bdzie moga zaliczy do kosztw uzyskania przychodw dla celw podatkowych?
                                  • 22.02.2016Zasiedzenie a podatek od spadkw i darowizn
                                   Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszym Wnioskodawczyni bdzie obowizana do zapaty podatku z tytuu zasiedzenia?
                                   • 19.02.2016Czy mona odliczy koszty postpowania sdowego?
                                    Poniesionych kosztw postpowania sdowego nie mona powiza z konkretnym przychodem. Przedsibiorca ponosi je jednak w celu ochrony swoich interesw. Czy w zwizku z tym mona je zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Sprawdmy.
                                    • 18.02.2016Czy mona odliczy koszty postpowania sdowego?
                                     Poniesionych kosztw postpowania sdowego nie mona powiza z konkretnym przychodem. Przedsibiorca ponosi je jednak w celu ochrony swoich interesw. Czy w zwizku z tym mona je zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Sprawdmy.
                                     • 09.02.2016Paliwo a PIT pracownika. Sdy po stronie podatnikw
                                      Wszyscy wiemy, e organy podatkowe czasem zbyt restrykcyjnie interpretuj przepisy podatkowe i chc opodatkowa niemal wszystko. Na szczcie po stronie podatnikw staj sdy. Wykazuj si wikszym rozsdkiem, jak chociaby w sprawie opodatkowania uywania subowych samochodw do celw prywatnych.
                                      • 09.02.2016Amortyzacja nowo zakupionych opakowa zwrotnych
                                       Pytanie podatnika: Czy spce przysuguje prawo ewidencjonowania na rodki trwae nowo zakupionych opakowa zwrotnych (skrzynki i butelki) i dokonywania amortyzacji podatkowej, przyjmujc 5-letni okres amortyzacji zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                       • 08.02.2016Paliwo a PIT pracownika. Sdy po stronie podatnikw
                                        Wszyscy wiemy, e organy podatkowe czasem zbyt restrykcyjnie interpretuj przepisy podatkowe i chc opodatkowa niemal wszystko. Na szczcie po stronie podatnikw staj sdy. Wykazuj si wikszym rozsdkiem, jak chociaby w sprawie opodatkowania uywania subowych samochodw do celw prywatnych.
                                        • 08.02.2016Przewalutowanie kredytu a rnice kursowe
                                         Pytanie podatnika: Czy przewalutowanie zobowizania z waluty PLN na EUR skutkowa bdzie powstaniem przychodu z tytuu dodatnich rnic kursowych w momencie przewalutowania zobowizania lub spaty po przewalutowaniu - jeeli warto zobowizania w PLN w dniu jego otrzymania bdzie wysza od wartoci zobowizania w dniu przewalutowania lub spaty zobowizania w EUR po przewalutowaniu?
                                         • 03.02.2016Koszty uzyskania przychodw: Remont kapitalny rodka trwaego 
                                          Pytanie podatnika: Czy koszty remontu kapitalnego, ksigowane do celw bilansowych, jako czynne rozliczenia midzyokresowe kosztw i odpisywane w ciar kont zespou 5 w kwocie dotyczcej danego roku obrotowego, bd w takiej samej wysokoci zaliczane do kosztw podatkowych danego roku, czy te mog by zaliczone do kosztw podatkowych w momencie ich zaksigowania na kontach zespou 4 w penej wysokoci?
                                          • 02.02.2016Informacj PIT-11 do pracownika mona wysa mailem
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wdroy system umoliwiajcy przesyanie informacji podatkowych PIT-11 za pomoc poczty elektronicznej. W celu otrzymywania drog elektroniczn ww. informacji, kady z pracownikw/byych pracownikw bdzie zobowizany do uprzedniego zoenia Wnioskodawcy owiadczenia, w ktrym wyraa zgod na otrzymywanie PIT-11 na wskazany adres swojej skrzynki poczty elektronicznej. Czy wskazany sposb przesania bdzie stanowi wykonanie obowizku wynikajcego z art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
                                           • 29.01.2016Zaliczka na poczet kolejnego miesica a powstanie przychodu
                                            Jeeli strony ustal, e usuga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za dat powstania przychodu uznaje si ostatni dzie okresu rozliczeniowego okrelonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej ni raz w roku.
                                            • 29.01.2016Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku
                                             W odniesieniu do budynkw i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w okrelonych warunkach mog by stosowane wysze od zwykych indywidualne stawki amortyzacyjne. Zobaczmy, jakie to warunki.
                                             • 29.01.2016Telefon od wsppracujcej firmy a przychd z nieodpatnych wiadcze
                                              Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt, i uytkuje przy prowadzeniu dziaalnoci urzdzenie Iphone bdce wasnoci Spki spoczywa obowizek ujcia oraz zewidencjonowania na podstawie dowodu wewntrznego w podatkowej ksidze przychodw w roku podatkowym w roku 2014 i w latach podatkowych nastpnych przychodu z tytuu uytkowania na podstawie umowy z dnia 3 listopada 2014 r., ktry to przychd winien zosta obliczony przez stron zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                              • 28.01.2016Zaliczka na poczet kolejnego miesica a powstanie przychodu
                                               Jeeli strony ustal, e usuga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za dat powstania przychodu uznaje si ostatni dzie okresu rozliczeniowego okrelonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej ni raz w roku.
                                               • 28.01.2016Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku
                                                W odniesieniu do budynkw i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w okrelonych warunkach mog by stosowane wysze od zwykych indywidualne stawki amortyzacyjne. Zobaczmy, jakie to warunki.
                                                • 28.01.2016Rozliczanie rnic kursowych metod rachunkow a przychody i koszty podatkowe
                                                 Pytanie podatnika: Czy majc na uwadze autonomiczno metody bilansowej ustalania rnic kursowych wzgldem przepisw podatkowych, w przypadku przejcia Spki na stosowanie przedmiotowej metody moliwe bdzie wykazanie rnic kursowych w wyniku podatkowym Spki jedynie poprzez ujcie w tym wyniku nadwyki ujemnych lub dodatnich rnic kursowych danego okresu ujtej w ksigach rachunkowych (tzw. ujcie rnic per saldo)?
                                                 • 26.01.2016Przychd by. Teraz nareszcie go nie ma
                                                  Dochody pracownicze i przychody z nieodpatnych wiadcze. Temat rzeka. Na szczcie ostatnio fiskus staje si coraz bardziej przyjazny. Przychd taki, kiedy oczywisty, teraz ju nie istnieje i podatku paci nie trzeba.
                                                  • 25.01.2016Przychd by. Teraz nareszcie go nie ma
                                                   Dochody pracownicze i przychody z nieodpatnych wiadcze. Temat rzeka. Na szczcie ostatnio fiskus staje si coraz bardziej przyjazny. Przychd taki, kiedy oczywisty, teraz ju nie istnieje i podatku paci nie trzeba.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 15 ] nastpna strona »