Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatnicy zwolnieni VAT, rachunki

 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
  • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 22.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
    Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
    • 29.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
     31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
     • 28.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
      31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
      • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
       Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
       • 10.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
        Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
        • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
         Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
         • 10.03.2020Patno na rachunek spoza wykazu podatników VAT. Objanienia niewiele wyjaniy
          Mno si niejasnoci wokó skutków podatkowych wpat na rachunki bankowe dokonanych bez uwzgldnienia zasad wprowadzonych przez znowelizowane przepisy. Tylko cz wtpliwoci interpretacyjnych udao si usun poprzez publikacj pod koniec ubiegego roku objanie podatkowych. Ministerstwo Finansów postanowio odpowiedzie na par pyta dot. skutków podatkowych patnoci dokonanej na rachunek bankowy spoza wykazu podatników VAT, a zawartych w interpelacji poselskiej.
          • 20.02.2020Sprzeda potwierdzona paragonem a nastpnie faktur – jak skorygowa
           Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygujcej. Sprzeda wykazana na paragonie, do którego nastpnie wystawiona zostaa faktura VAT moe zosta skorygowana wycznie w sposób wczeniej opisany a okrelony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzeday. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a nastpnie udokumentowanego faktur, powinien wykaza w ewidencji korekt kasowych i wystawi faktur korygujc.
           • 19.02.2020Sprzeda potwierdzona paragonem a nastpnie faktur – jak skorygowa
            Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygujcej. Sprzeda wykazana na paragonie, do którego nastpnie wystawiona zostaa faktura VAT moe zosta skorygowana wycznie w sposób wczeniej opisany a okrelony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzeday. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a nastpnie udokumentowanego faktur, powinien wykaza w ewidencji korekt kasowych i wystawi faktur korygujc.
            • 11.02.2020Biaa lista podatników VAT w praktyce, czyli wiem, e nic nie wiem
             Nadal nie wiadomo, jak postpowa w przypadku korekty zwikszajcej, gdy pierwotna warto transakcji nie przekroczya 15.000 z brutto, a póniejsza korekta powoduje przekroczenie tej sumy. Nie jest jasne, czy weryfikacja rachunku kontrahenta powinna nastpowa w dniu wysania zlecenia do banku, czy moe w dniu realizacji patnoci. Pod znakiem zapytania stoi te moliwo cofnicia skutków zapaty na „szary” rachunek w przypadku, gdy zawiadomienie do US nie zostanie zoone w terminie; w przepisach nie ma bowiem o tym mowy. W rezultacie nowelizacja ustawy o VAT, która miaa pomóc przedsibiorcom (m.in. miaa chroni ich przed wyudzeniami), ze wzgldu na niedopracowanie, dziaa obecnie na ich szkod.
             • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
              Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
              • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
               Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
               • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                • 15.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjanienia MF
                 Co zrobi, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawieraj ewidentne bdy? Jak udowodni, e przeprowadzio si weryfikacj kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie dziaa z powodu awarii? To niektóre z pyta, na jakie odpowiedzi udzielio ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapata na rachunek spoza wykazu moe spowodowa konsekwencje wynikajce z odpowiedzialnoci solidarnej i bdzie skutkowaa wyczeniem wydatku z kosztów uzyskania.
                 • 14.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjanienia MF
                  Co zrobi, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawieraj ewidentne bdy? Jak udowodni, e przeprowadzio si weryfikacj kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie dziaa z powodu awarii? To niektóre z pyta, na jakie odpowiedzi udzielio ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapata na rachunek spoza wykazu moe spowodowa konsekwencje wynikajce z odpowiedzialnoci solidarnej i bdzie skutkowaa wyczeniem wydatku z kosztów uzyskania.
                  • 05.08.2019Rachunek czy faktura?
                   Jeli prowadzisz firm i jeste czynnym podatnikiem VAT, w zasadzie masz obowizek wystawia faktury (wyjtki dotycz jedynie niektórych rodzajów sprzeday zwolnionej z opodatkowania VAT). Jeli nie jeste VAT-owcem (korzystasz ze zwolnienia ze wzgldu na nieprzekroczenie wartoci sprzeday w wysokoci 200 tys. z), to na danie klienta masz równie obowizek wystawi faktur, oprócz dokumentu potwierdzajcego przeprowadzenie transakcji gospodarczej (paragonu).
                   • 02.08.2019Rachunek czy faktura?
                    Jeli prowadzisz firm i jeste czynnym podatnikiem VAT, w zasadzie masz obowizek wystawia faktury (wyjtki dotycz jedynie niektórych rodzajów sprzeday zwolnionej z opodatkowania VAT). Jeli nie jeste VAT-owcem (korzystasz ze zwolnienia ze wzgldu na nieprzekroczenie wartoci sprzeday w wysokoci 200 tys. z), to na danie klienta masz równie obowizek wystawi faktur, oprócz dokumentu potwierdzajcego przeprowadzenie transakcji gospodarczej (paragonu).
                    • 24.09.2018WSA o naleytej starannoci w VAT: wiadomy udzia trzeba udowodni
                     Teza, e podatnicy mog atwiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta adnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialnoci za cudze zobowizania na uczciwych podatników. Jednoczenie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjtkiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporzdzania towarem jak waciciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                     • 17.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej patnoci (MPP) - objanienia podatkowe MF
                      Czego dotycz objanienia  Objanienia dotycz stosowania pomidzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej patnoci.
                      • 16.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej patnoci (MPP) - objanienia podatkowe MF
                       Czego dotycz objanienia  Objanienia dotycz stosowania pomidzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej patnoci.
                       • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny moe by owiadczeniem
                        Z uwagi na brak okrelenia jakichkolwiek warunków dotyczcych tak formy jak i treci owiadczenia o spenieniu warunków ulgi meldunkowej, w kadej sprawie ocenie naley podda caoksztat okolicznoci faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa naley wszystkie dokumenty mogce mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniajcej z 2008 r.), które zostay zoone do urzdu skarbowego, a wtpliwoci naley tumaczy na korzy podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 14.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
                         Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
                         • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                          Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                          • 08.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                           Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
                           • 05.03.2018Przejcie innego przedsibiorcy posugujcego si kas
                            Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony, po poczeniu ze Spók B, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 zacznika do rozporzdzenia? Czy bdzie uprawniony, w przypadku gdy zapata za usugi bdzie potrcana z wynagrodzeniem pracownika, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
                            • 01.03.2018Kasy fiskalne: Utrata zwolnienia wskutek przejcia
                             Jeeli spóka przejmowana nie ma prawa do zwolnienia z obowizku rejestrowania czynnoci w kasie rejestrujcej, to spóka zawizana po przejciu równie tego zwolnienia nie ma - mimo, i ma do niego prawo spóka przejmujca.
                             • 07.02.2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
                              Zauwaalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazuj obowizujce przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrujcej. Rachunek lub paragon kelnerski moe suy wycznie do rozlicze pracodawcy z pracownikami, w aden sposób nie moe zastpowa paragonu fiskalnego. Jeeli w lad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, e transakcja prawdopodobnie nie zostaa zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usuga zostaa wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki nalene z tego tytuu nie trafiy do budetu pastwa – wyjanio Ministerstwo Finansów.
                              • 02.06.2017Obowizek ewidencjonowania na kasie sprzeday towarów za granic
                               Pytanie podatnika: Czy dokonujc sprzeday towarów za granic na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej po przekroczeniu limitu obrotu w wysokoci 20.000 z Wnioskodawca ma obowizek ewidencjonowa tak sprzeda na kasie fiskalnej przy jednoczesnym wystawianiu faktur?
                               • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
                                Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                                • 08.05.2017Podatnik zwolniony z VAT - faktura czy rachunek?
                                 Wród najczciej zadawanych do Krajowej Informacji Podatkowej pyta (obecnie - po reformie administracji skarbowej - pytania kierujemy do Krajowej Informacji Skarbowej) znajduje si pytanie o rodzaj dokumentu, który powinien wystawi sprzedawca, zwolniony z VAT. Obecnie - na fali masowego wyrejestrowywania podatników VAT, którzy przez sze miesicy nie mieli sprzeday (np. z powodów sezonowych) odpowied na to pytanie nabiera znaczenia. Mona si bowiem spodziewa, e nie wszyscy wykreleni podatnicy zarejestruj si ponownie jako podatnicy VAT czynni i postanowi skorzysta ze zwolnienia ze wzgldu na wysoko przychodów ze sprzeday.
                                 • 05.05.2017Podatnik zwolniony z VAT - faktura czy rachunek?
                                  Wród najczciej zadawanych do Krajowej Informacji Podatkowej pyta (obecnie - po reformie administracji skarbowej - pytania kierujemy do Krajowej Informacji Skarbowej) znajduje si pytanie o rodzaj dokumentu, który powinien wystawi sprzedawca, zwolniony z VAT. Obecnie - na fali masowego wyrejestrowywania podatników VAT, którzy przez sze miesicy nie mieli sprzeday (np. z powodów sezonowych) odpowied na to pytanie nabiera znaczenia. Mona si bowiem spodziewa, e nie wszyscy wykreleni podatnicy zarejestruj si ponownie jako podatnicy VAT czynni i postanowi skorzysta ze zwolnienia ze wzgldu na wysoko przychodów ze sprzeday.
                                  • 28.04.2017Zakup samochodu od przedsibiorcy zwolnionego z VAT a PCC
                                   Pytanie podatnika: Czy zakup samochodu osobowego przez osob fizyczn nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej (warto rynkowa przekracza kwot 1000 z) od osób fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz w ramach spóki cywilnej korzystajcych ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usug, potwierdzony rachunkiem, bdzie zwolniony z podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                   • 06.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kas fiskaln
                                    Pytanie: Celem zwikszenia motywacji i zaangaowania w prac, spka, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, ktre daj moliwo korzystania z usug podmiotw trzecich takich, jak m.in. zajcia fitness, siownia itp. (peni rol karnetu/wejciwki). Cz kosztw zakupu kart pokrywana jest z ZFS, za pozostaa cz jest potrcana z wynagrodzenia pracownikw. Czy przekazanie kart pracownikom, jako dziaalno zwizana z ZFS, w caoci nie podlega VAT i w zwizku z tym nie powinna by ewidencjonowana na kasie rejestrujcej w czci finansowanej przez pracownikw?
                                    • 05.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kas fiskaln
                                     Pytanie: Celem zwikszenia motywacji i zaangaowania w prac, spóka, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, które daj moliwo korzystania z usug podmiotów trzecich takich, jak m.in. zajcia fitness, siownia itp. (peni rol karnetu/wejciówki). Cz kosztów zakupu kart pokrywana jest z ZFS, za pozostaa cz jest potrcana z wynagrodzenia pracowników. Czy przekazanie kart pracownikom, jako dziaalno zwizana z ZFS, w caoci nie podlega VAT i w zwizku z tym nie powinna by ewidencjonowana na kasie rejestrujcej w czci finansowanej przez pracowników?
                                     • 27.05.2016VAT-R po terminie a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug w razie niezoenia w terminie aktualizacji zgoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objtych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?
                                      • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                                       Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
                                       • 05.02.2016Dochd z odpatnego zbycia nieruchomoci mieszkalnej przed upywem piciu lat
                                        Przychd ze sprzeday nieruchomoci mieszkalnej moe by uzyskany:  w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (jeli jej przedmiotem jest obrt nieruchomociami), lub  ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym. Z przepisu tego wynika, e odpatne zbycie:  nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci,  spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej,  o ile nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, a jednoczenie - ma miejsce przed upywem piciu lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio ich nabycie lub wybudowanie, stanowi przychd w podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                        • 03.02.2016Dochd z odpatnego zbycia nieruchomoci mieszkalnej przed upywem 5 lat
                                         Przychd ze sprzeday nieruchomoci mieszkalnej moe by uzyskany:  w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (jeli jej przedmiotem jest obrt nieruchomociami), lub ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym. Z przepisu tego wynika, e odpatne zbycie:  nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci,  spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej,  o ile nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, a jednoczenie ma miejsce przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio ich nabycie lub wybudowanie, stanowi przychd w podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                         • 17.11.2015Kasa fiskalna przy wynajmie
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi „may biznes” polegajcy na wynajmie i zarzdzaniu nieruchomoci. Cakowity obrót firmy nieznacznie przekracza 20.000 z, ale cao sprzeday Wnioskodawca dokumentuje rachunkami. Czy Wnioskodawca moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej na podstawie § 2 pkt 2 ww. rozporzdzenia w przypadku dokumentowania wiadczonych usug „rachunkiem bd uproszczon faktur VAT”?
                                          • 28.10.2015Przechowywanie dokumentw dot. usug wiadczonych przez podwykonawcw
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi firm w zakresie m.in. usug budowlanych. Uzyskiwane przychody opodatkowuje w formie ryczatu. Wnioskodawczyni nie zatrudnia pracownikw, a wykonywane usugi zleca innym firmom jednoosobowym niebdcym podatnikami VAT. Umowy w zakresie robocizny zawierane s ustnie. Jakie dokumenty i przez jaki okres Wnioskodawczyni jest zobowizana przechowywa w zwizku z wykonywanymi usugami?
                                           • 14.10.2015Obowizek wystawiania faktur/rachunkw na rzecz osb nieprowadzcych dziaalnoci
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca, ktry korzysta ze zwolnienia, o ktrym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug, sprzedaje prace wytworzone w ramach warsztatw terapeutycznych wycznie na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wnioskodawca rozwaa moliwo dokonywania sprzeday prac uczestnikw warsztatw terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysykowym. Czy Wnioskodawca bdzie zobowizany do wystawiania faktur/rachunkw dokumentujcych ww. sprzeda?
                                            • 14.09.2015Zapata przelewem a limit obrotw na kas fiskaln
                                             Nie tylko taki obrt gdzie patno nastpuje gotwk w siedzibie firmy lub czciowo na rachunek bankowy, a czciowo gotwk, jest obrotem, ktry podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 z, przekroczenie ktrego zobowizuje podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej. Do limitu naley uwzgldni kad sprzeda na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, bez wzgldu na to, czy sprzeda ta jest zwolniona z obowizku ewidencjonowania czy te nie.
                                             • 11.09.2015Zapata przelewem a limit obrotów na kas fiskaln
                                              Nie tylko taki obrót gdzie patno nastpuje gotówk w siedzibie firmy lub czciowo na rachunek bankowy, a czciowo gotówk, jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 z, przekroczenie którego zobowizuje podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej. Do limitu naley uwzgldni kad sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, bez wzgldu na to, czy sprzeda ta jest zwolniona z obowizku ewidencjonowania czy te nie.
                                              • 17.04.2015Samoobsugowe myjnie samochodowe na celowniku posów
                                               Interpelacja nr 31978 do ministra finansów w sprawie ewidencji fiskalnej myjni samochodowych
                                               • 26.11.2014Likwidacja dziaalnoci - obowizki podatnika VAT
                                                Na niektrych przedsibiorcach, ktrzy likwiduj dziaalno gospodarcz, spoczywa obowizek sporzdzenia spisu z natury. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) dotyczy on podatnikw:   bdcych spk cywiln albo spk handlow niemajc osobowoci prawnej (tj. spk jawn, partnersk, komandytow lub komandytowo-akcyjn), w przypadku rozwizania spki, prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz, ktrzy zaprzestali wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu.
                                                • 25.11.2014Likwidacja dziaalnoci – obowizki podatnika VAT
                                                 Na niektrych przedsibiorcach, ktrzy likwiduj dziaalno gospodarcz, spoczywa obowizek sporzdzenia spisu z natury. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) dotyczy on podatnikw: bdcych spk cywiln albo spk handlow niemajc osobowoci prawnej (tj. spk jawn, partnersk, komandytow lub komandytowo-akcyjn), w przypadku rozwizania spki, prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz, ktrzy zaprzestali wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu.
                                                 • 16.05.2014Ewidencjonowanie na kasie sprzeday na rzecz firm
                                                  Pytanie podatnika: Czy wystawiajc rachunki dla firm bezporednio po wykonaniu usugi lub rachunki dla firm za klika wykonanych usug w okrelonym czasie, Wnioskodawca ma obowizek wystawienia paragonów fiskalnych za te usugi?
                                                  • 14.04.2014Zakupy od rolnika. Dokumentowanie w PKPiR
                                                   Tezy: Fakt nabycia drewna od rolnika indywidualnego przez przedsibiorc zobowizanego do prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw powinien by udokumentowany, w zalenoci od sytuacji prawnopodatkowej kontrahentw transakcji, faktur VAT, faktur VAT RR lub innym dowodem ksigowym zawierajcym dane, o ktrych mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »