Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

program.vzm1

 • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
  Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
  • 06.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
   Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
   • 06.08.2020[18.08.2020] Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
    Czesto uywany w odniesieniu do schematów podatkowych skrót MDR oznacza opublikowany w 2015 roku raport, opracowany w ramach OECD ( Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju) - Mandatory Disclosure Rules. T nazw mona tumaczy na polski jako "obowizkowe zasady ujawniania informacji" i to tumaczenie wietnie oddaje intencje unijnych ustawodawców, którzy w celu coraz intensywniejszego przeciwdziaania agresywnej optymalizacji podatkowej wprowadzili zalecane rozwizania do jednej z unijnych dyrektyw. W polskim prawie przepisy dotyczce raportowania schematów pojawiy si 1.01.2019 r., i cho od rozpoczcia ich obowizywania mino nieco czasu, w dalszym cigu zrozumienie, kiedy mamy do czynienia ze schematem oraz rozstrzygnicie, kiedy stajemy si podmiotem zobowizanym do raportowania budzi  powane wtpliwoci. Kwestia jest o tyle istotna, e podmiotów zobowizanych jest bardzo wiele. Podmiotem zobowizanym mona zosta nawet nie uczestniczc aktywnie w agresywnym planowaniu podatkowym. Dotyczy to midzy innymi osób i przedsibiorców prowadzcych rachunkowo podatkow na zlecenie innych podmiotów. Zapraszamy do udziau w e-kursie: Raportowanie schematów podatkowych (MDR), którego celem i zadaniem jest przedstawienie zasad generalnych dotyczcych tego nowego obowizku oraz wyjanienie cigle pojawiajcych si wtpliwoci i rozwizanie ewentualnych problemów.  
    • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Zatrudnianie cudzoziemców w okresie pandemii
     Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusia wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne, sukcesywnie uchwalane wersje „tarczy antykryzysowej” reguluj równie kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców. W dniu 31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, za w dniu 18 kwietnia 2020 r.  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. Ustawy te wprowadzaj do tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  szereg szczególnych rozwiza prawnych majcych na celu rozwizanie problemów, jakie powoduje epidemia wirusa SARS-CoV-2 dla legalnoci pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
     • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2020 r.
      W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i do gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowizujce od 1.1.2017 r. wprowadziy cakowit rewolucj w regulacjach dotyczcych cen transferowych: z jednej strony zmniejszya si liczba podatników zobowizanych do sporzdzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowizanych do jej sporzdzenia zawiera duo wicej obowizkowych informacji. W 2018 r. zmieniy si zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powizane spóki kontrolowane (CFC).
      • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Pracownicze Plany Kapitaowe w jednostkach finansów publicznych
       Ju wkrótce pracodawcy nalecy do sektora finansów publicznych bd mieli obowizek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitaowych. Termin utworzenia PPK przez tych pracodawców jest jednolity dla wszystkich podmiotów, nie ma tu znaczenia liczba osób zatrudnionych. Pracodawcy bd zobowizani do dokonania wyboru instytucji finansowej, której zostanie powierzone zarzdzanie rodkami gromadzonymi w PPK oraz podpisania odpowiednich umów. Zapraszamy Pastwa na szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitaowe w jednostkach finansów publicznych.
       • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Tworzenie rozkadów czasu pracy - 27.08.2020 r.
        Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zatrudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), trzeba te zagadnienia pozna, zgbi i... efektywnie wykorzysta.
        • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
         Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
         • 04.08.2020Zwolnienie z PIT otrzymanej nagrody przy uldze dla modych
          Podatniczka jest osob, która nie ukoczya 26. roku ycia. W roku 2019 bya zatrudniona na podstawie umowy o prac. Dla pracowników punktu sprzeday organizowany jest co miesic konkurs (program lojalnociowy). Przychód opodatkowany wg skali podatkowej 18%, który pracownik ma zapaci po rozliczeniu w zeznaniu rocznym. W PIT-11 przychód jest ujty jako “prowizja”. Czy przychód osigany z konkursu organizowanego dla pracowników podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148?
          • 30.07.2020Tarcza finansowa: PFR bezzasadnie odmawia wypaty subwencji?
           Przepis § 10 ust. 9 Regulaminu ubiegania si o udzia w programie rzdowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Maych i rednich Firm przewiduje, e PFR jest uprawniony do odmowy wypaty subwencji finansowej na rzecz beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystpienia jakiegokolwiek rodzaju naduy. Jakie kryteria pochodzce z MF lub KAS przekazywane s do PFR w celu dokonania oceny dyskwalifikacji podmiotu ubiegajcego si o dofinansowanie z ww. programu? - pytaj posowie Ministra Finansów.
           • 27.07.2020WSA. Moment powstania przychodu w PIT przy programie kafeteryjnym
            W przypadku przekazywania pracownikowi lub wspópracownikowi punktów o okrelonej wartoci (1 punkt - 1 PLN), wymienialnych na towary lub usugi w programie kafeteryjnym, nieodpatnym wiadczeniem dla pracownika lub wspópracownika jest ju samo otrzymanie tych punktów, równoznaczne z uzyskaniem moliwoci wymiany punktów na towary i usugi, poniewa moliwo taka ma niewtpliwie konkretny wymiar finansowy. Ju samo otrzymanie tych punktów naley kwalifikowa jako powikszenie wartoci majtku majcego charakter ostateczny i definitywny, co jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wiadczenia za przychód.
            • 24.07.2020KE zatwierdzia polski program wsparcia oparty na faktoringu
             Komisja Europejska zatwierdzia oficjalnie polski program wsparcia firm dotknitych przez pandemi koronawirusa. Program opiera si na faktoringu, czyli usudze finansowej zapewniajcej alternatywne ródo kapitau obrotowego. Warto wsparcia wynie ma 11,5 mld z (2,6 mld euro).
             • 22.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
              Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
              • 21.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
               Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
               • 21.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
                Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
                • 20.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                 Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
                 • 15.07.2020Podatki 2020: Biznes apeluje o lepsze relacje urzdników z podatnikami
                  Rzd powinien zadba o lepsze relacje urzdników skarbowych z podatnikami – twierdzi Business Centre Club. Zrzeszajca przedsibiorców organizacja apeluje równie o wsparcie dla finansów samorzdów, które mierz si ze skutkami obniek podatków i kryzysu koronawirusowego.
                  • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
                   Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
                   • 09.07.2020Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
                    Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
                    • 06.07.2020wiadczenie "Dobry Start" - pytania i odpowiedzi 
                     1 lipca ruszy nabór wniosków do programu „Dobry Start”, czyli 300 z jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynajcych rok szkolny. Ze wsparcia bdzie mogo skorzysta 4,5 miliona uczniów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania zwizane z programem.
                     • 03.07.2020wiadczenie "Dobry Start" - pytania i odpowiedzi 
                      1 lipca ruszy nabór wniosków do programu „Dobry Start”, czyli 300 z jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynajcych rok szkolny. Ze wsparcia bdzie mogo skorzysta 4,5 miliona uczniów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania zwizane z programem.
                      • 29.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
                       Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
                       • 26.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
                        Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
                        • 23.06.2020300 z na wyprawk szkoln
                         1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”. To 300 z na wyprawk szkoln dla kadego uczcego si dziecka – niezalenie od dochodów. – Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, mona szybko i atwo zoy online. Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii, gorco do tego zachcam – mówi minister rodziny, pracy i polityki spoecznej Marlena Malg.
                         • 23.06.2020Bon turystyczny zatwierdzony przez Sejm. Program ma kosztowa 4 mld z
                          Sejm przyj projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. wiadczenie ma by przyznawane w formie bonu w wysokoci 500 z na kade dziecko, który bdzie mona przeznaczy na sfinansowanie usug hotelarskich albo imprez turystycznych realizowanych na terenie Polski. Osoby wychowujce niepenosprawne dzieci maj otrzyma dodatkowe wiadczenia na poziomie 500 z na kade dziecko.
                          • 22.06.2020Bon turystyczny zatwierdzony przez Sejm. Program ma kosztowa 4 mld z
                           Sejm przyj projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. wiadczenie ma by przyznawane w formie bonu w wysokoci 500 z na kade dziecko, który bdzie mona przeznaczy na sfinansowanie usug hotelarskich albo imprez turystycznych realizowanych na terenie Polski. Osoby wychowujce niepenosprawne dzieci maj otrzyma dodatkowe wiadczenia na poziomie 500 z na kade dziecko.
                           • 19.06.2020300 z na wyprawk szkoln
                            1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”. To 300 z na wyprawk szkoln dla kadego uczcego si dziecka – niezalenie od dochodów. – Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, mona szybko i atwo zoy online. Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii, gorco do tego zachcam – mówi minister rodziny, pracy i polityki spoecznej Marlena Malg.
                            • 17.06.2020Rusza nowy program wsparcia dla rednich firm
                             Od 15 czerwca br. mona ju skada wnioski o wsparcie w ramach konkursu Dotacje na kapita obrotowy. Program jest skierowany do rednich firm, które zanotoway spadek obrotów o minimum 30 proc. w dowolnym miesicu po 1 lutego 2020 r. w skali roku lub wzgldem poprzedniego miesica. cznie na dotacje w ramach tego projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci ma przeznaczy 2,5 mld z.
                             • 16.06.2020Rusza nowy program wsparcia dla rednich firm
                              Od 15 czerwca br. mona ju skada wnioski o wsparcie w ramach konkursu Dotacje na kapita obrotowy. Program jest skierowany do rednich firm, które zanotoway spadek obrotów o minimum 30 proc. w dowolnym miesicu po 1 lutego 2020 r. w skali roku lub wzgldem poprzedniego miesica. cznie na dotacje w ramach tego projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci ma przeznaczy 2,5 mld z.
                              • 28.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wirtualne kasy coraz bliej
                               Pilota wirtualnych kas fiskalnych powinien ruszy ju z pocztkiem czerwca br. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, takie kasy mog uatwi wyjcie podatników z szarej strefy. Cz ekspertów krytykuje jednak rozszerzenie pilotau wirtualnych kas na wraliwe podatkowo brane (gastronomia i hotelarstwo), wskazujc na ewentualne zagroenia i kwestie dotyczce bezpieczestwa.
                               • 27.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wirtualne kasy coraz bliej
                                Pilota wirtualnych kas fiskalnych powinien ruszy ju z pocztkiem czerwca br. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, takie kasy mog uatwi wyjcie podatników z szarej strefy. Cz ekspertów krytykuje jednak rozszerzenie pilotau wirtualnych kas na wraliwe podatkowo brane (gastronomia i hotelarstwo), wskazujc na ewentualne zagroenia i kwestie dotyczce bezpieczestwa.
                                • 26.05.2020Zrozumie VAT: ju wkrótce nowa odsona rewolucyjnego e-kursu
                                 VAT naley do podatków najtrudniejszych w rozliczaniu. Praktycznie wszyscy prdzej czy póniej natrafiamy na problemy zwizane z podatkiem od towarów i usug. Tracimy mnóstwo czasu na szukanie rozwiza, wertowanie przepisów, przeszukiwanie serwisów internetowych. Tymczasem podatek ten mona zrozumie i sta si w cigu zaledwie kilku miesicy ekspertem w zakresie VAT. Jak?
                                 • 25.05.2020Zrozumie VAT: ju wkrótce nowa odsona rewolucyjnego e-kursu
                                  VAT naley do podatków najtrudniejszych w rozliczaniu. Praktycznie wszyscy prdzej czy póniej natrafiamy na problemy zwizane z podatkiem od towarów i usug. Tracimy mnóstwo czasu na szukanie rozwiza, wertowanie przepisów, przeszukiwanie serwisów internetowych. Tymczasem podatek ten mona zrozumie i sta si w cigu zaledwie kilku miesicy ekspertem w zakresie VAT. Jak?
                                  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                   Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                   • 14.05.2020Bony wakacyjne mog zniechca pracodawców do umów o prac?
                                    Rzd zapowiedzia wprowadzenie nowego programu bonów w wysokoci 1000 z na wakacje w Polsce dla pracujcych na podstawie umów o prac i zarabiajcych poniej przecitnej pacy. Jak oceniaj eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, program bdzie oznacza dodatkowe koszty dla pracodawców, co moe dodatkowo zniechca ich do stosowania umów o prac.
                                    • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                     Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                     • 13.05.2020Bony wakacyjne mog zniechca pracodawców do umów o prac?
                                      Rzd zapowiedzia wprowadzenie nowego programu bonów w wysokoci 1000 z na wakacje w Polsce dla pracujcych na podstawie umów o prac i zarabiajcych poniej przecitnej pacy. Jak oceniaj eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, program bdzie oznacza dodatkowe koszty dla pracodawców, co moe dodatkowo zniechca ich do stosowania umów o prac.
                                      • 13.05.2020Kolejny pakiet wsparcia dla polskich firm zatwierdzony przez KE
                                       Komisja Europejska zatwierdzia kolejny program, w ramach którego Polska chce wesprze przedsibiorstwa dotknite skutkami pandemii koronawirusa. Pakiet obejmuje pomoc o wartoci 450 mln euro (ok. 2 mld z), a rodki bd wspófinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
                                       • 12.05.2020Kolejny pakiet wsparcia dla polskich firm zatwierdzony przez KE
                                        Komisja Europejska zatwierdzia kolejny program, w ramach którego Polska chce wesprze przedsibiorstwa dotknite skutkami pandemii koronawirusa. Pakiet obejmuje pomoc o wartoci 450 mln euro (ok. 2 mld z), a rodki bd wspófinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
                                        • 08.05.2020Rusza nowy program wsparcia – 1,7 mld z na leasing operacyjny oraz poyczki
                                         Agencja Rozwoju Przemysu S.A. ruszya z nowym instrumentem wsparcia dla przedsibiorstw, który obejmuje 1,7 mld z na leasing operacyjny i poyczki. Program uruchomiono w ramach tzw. tarczy antykryzysowej i ma on wspiera bran transportow oraz mae i rednie przedsibiorstwa (MSP).
                                         • 07.05.2020Rusza nowy program wsparcia – 1,7 mld z na leasing operacyjny oraz poyczki
                                          Agencja Rozwoju Przemysu S.A. ruszya z nowym instrumentem wsparcia dla przedsibiorstw, który obejmuje 1,7 mld z na leasing operacyjny i poyczki. Program uruchomiono w ramach tzw. tarczy antykryzysowej i ma on wspiera bran transportow oraz mae i rednie przedsibiorstwa (MSP).
                                          • 06.05.2020Tarcza finansowa ju dziaa – firmy mog liczy na subwencje
                                           Przedsibiorstwa odnotowujce spadki obrotów z powodu pandemii koronawirusa mog ju liczy na realne wsparcie. W ramach tzw. tarczy finansowej przewidziano nowe subwencje dla firm. Podmioty z sektora maych i rednich przedsibiorstw mog otrzyma w praktyce rodki w wysokoci do 3,5 mln z.
                                           • 05.05.2020Tarcza finansowa ju dziaa – firmy mog liczy na subwencje
                                            Przedsibiorstwa odnotowujce spadki obrotów z powodu pandemii koronawirusa mog ju liczy na realne wsparcie. W ramach tzw. tarczy finansowej przewidziano nowe subwencje dla firm. Podmioty z sektora maych i rednich przedsibiorstw mog otrzyma w praktyce rodki w wysokoci do 3,5 mln z.
                                            • 29.04.2020Program zaliczek zwrotnych wesprze firmy w Polsce
                                             W ramach walki z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa Polska uruchomi program zaliczek zwrotnych o wartoci 16,6 mld euro (ok. 75 mld z). Program zosta ju zatwierdzony przez Komisj Europejsk. Wsparcie zostanie skierowane do mikroprzedsibiorstw (poza samozatrudnionymi) oraz maych i rednich przedsibiorstw (MSP), majcych problemy z pynnoci.
                                             • 28.04.2020Do Sejmu trafi projekt ws. dofinansowania kosztów staych firm
                                              Klub parlamentarny Lewicy skierowa do Sejmu projekt nowej ustawy o dofinansowaniu kosztów staych przedsibiorców w warunkach zagroenia ekonomicznego w nastpstwie wystpienia COVID-19. Projektodawcy proponuj wprowadzenie moliwoci dofinansowywania kosztów staych przedsibiorcy z budetu pastwa do kwoty nieprzekraczajcej 50 tys. z.
                                              • 27.04.2020Do Sejmu trafi projekt ws. dofinansowania kosztów staych firm
                                               Klub parlamentarny Lewicy skierowa do Sejmu projekt nowej ustawy o dofinansowaniu kosztów staych przedsibiorców w warunkach zagroenia ekonomicznego w nastpstwie wystpienia COVID-19. Projektodawcy proponuj wprowadzenie moliwoci dofinansowywania kosztów staych przedsibiorcy z budetu pastwa do kwoty nieprzekraczajcej 50 tys. z.
                                               • 23.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                                                Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                                                • 22.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                                                 Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                                                 • 16.04.2020Odmraanie gospodarki – przedsibiorcy chc zmian w prawie
                                                  Rzd zapowiedzia wstpnie stopniowe odmraanie polskiej gospodarki. Eksperci oceniaj, e w sytuacji walki z pandemi koronawirusa przywracanie ycia gospodarczego powinno by poprzedzone zmianami w prawie. Postulaty biznesu obejmuj m.in. okrelenie nowych standardów bhp, zdefiniowanie zasad telepracy oraz wprowadzenie nowych moliwoci weryfikacji zdrowia pracowników.
                                                  • 15.04.2020Odmraanie gospodarki – przedsibiorcy chc zmian w prawie
                                                   Rzd zapowiedzia wstpnie stopniowe odmraanie polskiej gospodarki. Eksperci oceniaj, e w sytuacji walki z pandemi koronawirusa przywracanie ycia gospodarczego powinno by poprzedzone zmianami w prawie. Postulaty biznesu obejmuj m.in. okrelenie nowych standardów bhp, zdefiniowanie zasad telepracy oraz wprowadzenie nowych moliwoci weryfikacji zdrowia pracowników.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 32 ] nastpna strona »