Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cit-8

 • 15.07.2020Samorzdy chc odroczenia tzw. janosikowego
  Janosikowe to specjalny podatek opacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych. Obliczany jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorzdu terytorialnego osignitych dwa lata wczeniej w stosunku do biecego roku budetowego. Co do zasady idea takiego podatku jest suszna i suy zrównowaonemu rozwojowi, wyrównywaniu szans i podnoszeniu biedniejszych gmin przez te bogatsze. Niemniej jednak w zwizku z pandemi COVID-19 to wanie duzi (zwaszcza miasta) stracili najwicej, gównie ze wzgldu na zawieszenie dziaalnoci gospodarczej wielu firm.
  • 14.07.2020Podatnik kupuje samochód osobowy w innym kraju unijnym
   Najwikszym rynkiem samochodowym w Europie s Niemcy, czoowy kraj Unii Europejskiej. Czsto mona tam kupi po przystpnej cenie bardzo ciekawe pojazdy. Dotyczy to samochodów nowych, cho w wikszym jednak stopniu uywanych. Wysoka kultura techniczna zachodnich ssiadów gwarantuje natomiast dobry stan takich pojazdów. Nie jest wic rzadkoci dokonywanie przez przedsibiorców zakupu w Niemczech pojazdów na potrzeby prowadzonej dziaalnoci.
   • 14.07.2020WSA. Koszty uzyskania przychodów: Faktura to tylko dokument
    W podatku dochodowym od osób fizycznych faktura ma jedynie walor dokumentacyjno-dowodowy, Tym samym, legitymowanie si ni nie jest materialnoprawn przesank odliczenia kosztu od przychodu. Istotne jest bowiem rzeczywiste poniesienie kosztu w celu uzyskania przychodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
    • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
     To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
     • 13.07.2020Podatki 2021: MF uruchomio specjaln e-ankiet ws. estoskiego CIT-u
      Resort finansów uruchomi na swojej stronie internetowej specjaln e-ankiet, dziki której kady moe sprawdzi, czy bdzie móg skorzysta z tzw. estoskiego CIT-u. Nowe rozwizanie podatkowe ma zosta wprowadzone ju z pocztkiem 2021 r. i by skierowane przede wszystkim do mniejszych podmiotów, których przychody nie przekraczaj 50 mln z w skali roku.
      • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
       Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
       • 10.07.2020Podatki 2021: MF uruchomio specjaln e-ankiet ws. estoskiego CIT-u
        Resort finansów uruchomi na swojej stronie internetowej specjaln e-ankiet, dziki której kady moe sprawdzi, czy bdzie móg skorzysta z tzw. estoskiego CIT-u. Nowe rozwizanie podatkowe ma zosta wprowadzone ju z pocztkiem 2021 r. i by skierowane przede wszystkim do mniejszych podmiotów, których przychody nie przekraczaj 50 mln z w skali roku.
        • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
         To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
         • 09.07.2020Podatki 2020: MF zacienia wspóprac z PAIH
          Ministerstwo Finansów oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisay w tym tygodniu deklaracj o zacienieniu wspópracy. Jak przekonuj obie strony, to odpowied na postulaty zgaszane przez rodowisko przedsibiorców. Wród celów wspópracy znajduj si m.in. podniesienie jakoci obsugi podatników oraz wspieranie stabilnego otoczenia inwestycyjnego.
          • 09.07.2020Biznes czeka na estoski CIT, ale ma te pewne wtpliwoci
           Formua tzw. estoskiego CIT-u, który ma zosta wprowadzony w Polsce w 2021 r., moe stanowi realne wsparcie dla rozwoju inwestycji – twierdz przedsibiorcy, którzy wzili udzia w ankiecie przeprowadzonej przez Pracodawców RP. Biznes pozytywnie ocenia zapowied zmian w CIT, ale jednoczenie wskazuje, e nowe regulacje powinny by starannie przygotowane.
           • 09.07.2020Podatki 2020: Nowe obwieszczenie ws. unijnej listy rajów podatkowych
            Ministerstwo Finansów opublikowao nowe obwieszczenie dotyczce tzw. unijnej czarnej listy rajów podatkowych. W obwieszczeniu przedstawiono aktualn list krajów i jurysdykcji, które Unia Europejska uwaa za sprzyjajce osobom albo podmiotom próbujcym unikn opodatkowania. Obecnie lista ta obejmuje 7 pastw/dependencji, które jednoczenie nie znajduj si w wydawanym na podstawie polskich przepisów o PIT i CIT wykazie jurysdykcji stosujcych szkodliw konkurencj podatkow.
            • 08.07.2020Biznes czeka na estoski CIT, ale ma te pewne wtpliwoci
             Formua tzw. estoskiego CIT-u, który ma zosta wprowadzony w Polsce w 2021 r., moe stanowi realne wsparcie dla rozwoju inwestycji – twierdz przedsibiorcy, którzy wzili udzia w ankiecie przeprowadzonej przez Pracodawców RP. Biznes pozytywnie ocenia zapowied zmian w CIT, ale jednoczenie wskazuje, e nowe regulacje powinny by starannie przygotowane.
             • 08.07.2020Podatki 2020: Nowe obwieszczenie ws. unijnej listy rajów podatkowych
              Ministerstwo Finansów opublikowao nowe obwieszczenie dotyczce tzw. unijnej czarnej listy rajów podatkowych. W obwieszczeniu przedstawiono aktualn list krajów i jurysdykcji, które Unia Europejska uwaa za sprzyjajce osobom albo podmiotom próbujcym unikn opodatkowania. Obecnie lista ta obejmuje 7 pastw/dependencji, które jednoczenie nie znajduj si w wydawanym na podstawie polskich przepisów o PIT i CIT wykazie jurysdykcji stosujcych szkodliw konkurencj podatkow.
              • 08.07.2020Luka w podatku CIT wynosi ponad 20 mld z rocznie
               Midzy 2014 a 2018 r. luka w podatku dochodowym CIT zmniejszya si w Polsce o 35 proc. – wynika z raportu pn. „Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018”, który przygotowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szacuje si, e w 2018 r. luka wyniosa 22 mld z. Eksperci wskazuj, e jednoczenie tylko w tamtym roku midzynarodowe korporacje sztucznie wytransferoway z Polski do rajów podatkowych zyski w wysokoci 17 mld z.
               • 07.07.2020Podatki 2021: Nowe szczegóy nt. estoskiego CIT-u
                Ju w lipcu br. Ministerstwo Finansów ma przekaza do konsultacji spoecznych projekt ustawy, w którym zaproponowane zostanie wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u. Nowy mechanizm podatkowy zostanie wdroony z pocztkiem 2021 r. i bdzie kosztowa budet pastwa ok. 5 mld z.
                • 07.07.2020NSA. Podatek od poyczki akcji
                 Akcja jako papier wartociowy zdematerializowany nie moe by przedmiotem umowy poyczki w rozumieniu art. 720 Kodeksu cywilnego, ale moe by przedmiotem umowy nienazwanej zawartej w oparciu o zasad swobody umów (art. 3531 k.c. w zwizku z art. 720 § 1 k.c.) jako przedmiot umowy o korzystanie z papieru wartociowego (usuga finansowa). W takim przypadku przychód z korzystania z tej usugi powstanie zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT na ostatni dzie okresu rozliczeniowego, okrelonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej ni raz w roku.
                 • 06.07.2020Podatki 2020: Zmiany ws. darowizn zwizanych z pandemi
                  Przekazane na przeciwdziaanie pandemii koronawirusa darowizny nie bd objte ustawowymi limitami, a z odliczenia darowizn skorzystaj nawet firmy pacce liniowy podatek PIT. Zmiany podatkowe dotyczce darowizn przewidziano w tarczy antykryzysowej 4.0. Jak podkrelaj eksperci firmy doradczej KPMG, wan nowoci jest te rozszerzenie katalogu podmiotów, do których odnosi si moliwo odliczenia darowizn.
                  • 06.07.2020Podatki 2021: Nowe szczegóy nt. estoskiego CIT-u
                   Ju w lipcu br. Ministerstwo Finansów ma przekaza do konsultacji spoecznych projekt ustawy, w którym zaproponowane zostanie wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u. Nowy mechanizm podatkowy zostanie wdroony z pocztkiem 2021 r. i bdzie kosztowa budet pastwa ok. 5 mld z.
                   • 06.07.2020Podatki 2020: Nieruchomoci komercyjne bez podatku minimalnego
                    Wszystkie nieruchomoci komercyjne bd tymczasowo zwolnione z tzw. podatku minimalnego – wynika z tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Eksperci firmy doradczej KPMG wskazuj, e ta zmiana bdzie istotnym wsparciem dla brany. Zwolnienie dotyczy okresu od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.
                    • 03.07.2020Podatki 2020: Nieruchomoci komercyjne bez podatku minimalnego
                     Wszystkie nieruchomoci komercyjne bd tymczasowo zwolnione z tzw. podatku minimalnego – wynika z tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Eksperci firmy doradczej KPMG wskazuj, e ta zmiana bdzie istotnym wsparciem dla brany. Zwolnienie dotyczy okresu od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.
                     • 03.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
                      Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
                      • 02.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
                       Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
                       • 30.06.2020Odroczone skadki ZUS w kosztach podatkowych
                        Koszt podatkowy z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne od nalenoci ze stosunku pracy, w czci finansowanej przez patnika skadek powstanie w sposób niewtpliwy dopiero w miesicu ich uiszczenia (tj. po ich zapaceniu), co nastpi po upywie okresu odroczenia ich patnoci przez ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                        • 29.06.2020Odroczone skadki ZUS w kosztach podatkowych
                         Koszt podatkowy z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne od nalenoci ze stosunku pracy, w czci finansowanej przez patnika skadek powstanie w sposób niewtpliwy dopiero w miesicu ich uiszczenia (tj. po ich zapaceniu), co nastpi po upywie okresu odroczenia ich patnoci przez ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                         • 26.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                          Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                          • 25.06.2020Podatki 2021: Estoski CIT z wtpliwociami
                           W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad projektem ustawy wprowadzajcej do polskiego systemu podatkowego formu tzw. estoskiego CIT-u. W praktyce spóki kapitaowe o obrotach do 50 mln z nie bd musiay paci podatku dochodowego przed wypat zysków. Jak oceniaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, gówn wad polskiego rozwizania moe by to, e nie bdzie ono powszechnie dostpne, a dedykowane tylko spókom speniajcym okrelone kryteria.
                           • 25.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                            Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                            • 25.06.2020Tarcza antykryzysowa wci z wtpliwociami
                             Ustawa z 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zwana potocznie tarcz antykryzysow, przyniosa wiele uatwie take w sferze obowizków podatkowych. Zwaszcza w tej ostatniej dziedzinie pojawiaj si jednak wtpliwoci interpretacyjne dotyczce m.in. podatku od nieruchomoci komercyjnych, zaliczki na podatek po rezygnacji z uproszczonej formy wpacania zaliczek, czy te zawieszenia biegu terminów procesowych.
                             • 24.06.2020Podatki 2021: Estoski CIT z wtpliwociami
                              W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad projektem ustawy wprowadzajcej do polskiego systemu podatkowego formu tzw. estoskiego CIT-u. W praktyce spóki kapitaowe o obrotach do 50 mln z nie bd musiay paci podatku dochodowego przed wypat zysków. Jak oceniaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, gówn wad polskiego rozwizania moe by to, e nie bdzie ono powszechnie dostpne, a dedykowane tylko spókom speniajcym okrelone kryteria.
                              • 24.06.2020Podatki 2020: Firmy zostan czasowo zwolnione z podatku minimalnego
                               W tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano wprowadzenie czasowego zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Na tymczasowej preferencji skorzystaj m.in. waciciele galerii handlowych, biurowców, hoteli i magazynów. O tak zmian apelowao wczeniej rodowisko przedsibiorców. Ustawa zostaa ju ogoszona w Dzienniku Ustaw.
                               • 23.06.2020[Szkolenie on-line] Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2020 r.
                                W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i do gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowizujce od 1.1.2017 r. wprowadziy cakowit rewolucj w regulacjach dotyczcych cen transferowych: z jednej strony zmniejszya si liczba podatników zobowizanych do sporzdzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowizanych do jej sporzdzenia zawiera duo wicej obowizkowych informacji. W 2018 r. zmieniy si zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powizane spóki kontrolowane (CFC).
                                • 23.06.2020Podatki 2020: Firmy zostan czasowo zwolnione z podatku minimalnego
                                 W ostatecznej wersji tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano wprowadzenie czasowego zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Na tymczasowej preferencji skorzystaj m.in. waciciele galerii handlowych, biurowców, hoteli i magazynów. O tak zmian apelowao wczeniej rodowisko przedsibiorców. Obecnie ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta.
                                 • 22.06.2020Podatki 2020: Zdecydowany spadek wpywów z podatków
                                  Ministerstwo Finansów opublikowao nowe dane dotyczce wykonania budetu pastwa w okresie od stycznia do maja 2020 r. Pierwotnie budet mia by zrównowaony, ale w efekcie pandemii koronawirusa wpywy podatkowe s zdecydowanie mniejsze od wczeniejszych zaoe. Najmocniej spadaj wpywy z podatku dochodowego CIT. Po pierwszych piciu miesicach 2020 r. deficyt budetowy wynosi ju 25,9 mld z.
                                  • 22.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
                                   Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
                                   • 22.06.2020Samorzdy otrzymaj subwencje rekompensujce spadek dochodów podatkowych?
                                    Sejm rozpocz prace nad poselskim projektem ustawy o subwencji rekompensujcej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Klub parlamentarny Lewicy proponuje jednorazow rekompensat dla samorzdów z tytuu utraconych dochodów z podatków dochodowych PIT i CIT. Dodatkowa rekompensata miaaby kosztowa budet pastwa do 16,3 mld z.
                                    • 22.06.2020Kolejne przesunicie terminu patnoci zaliczek na PIT
                                     Minister Finansów wyda rozporzdzenie ws. przeduenia terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczatowanego podatku dochodowego, które weszo w ycie 1 czerwca 2020 r. Rozporzdzenie to przeduyo termin przekazania zaliczek na podatek i zryczatowanego podatku dochodowego, które zostay pobrane przez patników: w marcu 2020 r. - do 20 sierpnia 2020 r., w kwietniu 2020 r. - do 20 padziernika 2020 r. Dodana zostaa równie regulacja obejmujca zaliczki i zryczatowany podatek dochodowy pobrany od ww. dochodów (przychodów) w maju - rodki te podlegaj przekazaniu do urzdu skarbowego do 20 grudnia 2020 r.
                                     • 19.06.2020Umorzenie skadek ZUS nie powoduje wzrostu podatku dochodowego przedsibiorcy
                                      Dla przedsibiorców, którzy z uwagi na sytuacj gospodarcz nie osigaj dochodów lub ponosz straty, zwolnienie z obowizku pacenia skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne oznacza popraw ich sytuacji finansowej, poniewa nie ponosz wydatku z tytuu opacania tych skadek. Zabezpieczeniem przed wzrostem obcie przedsibiorcy podatkiem dochodowym jest rozwizanie przyjte w art. 31zx ustawy COVID-192. W wietle tej regulacji przychody z tytuu zwolnienia z obowizku opacania skadek nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem przychody te nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym - wyjanio Ministerstwie Finansów.
                                      • 19.06.2020Podatki 2021: Estoski CIT oficjalnie potwierdzony przez rzd
                                       Rzd potwierdzi, e planuje wprowadzi do polskiego systemu podatkowego formu tzw. estoskiego CIT-u. Taki sposób opodatkowania ma pozwoli firmom na inwestowanie i ograniczenie do minimum formalnoci przy rozliczaniu podatków. Estoski CIT powinien zosta wdroony z pocztkiem 2021 r.
                                       • 19.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
                                        Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
                                        • 19.06.2020Biaa lista VAT: Kiedy i jak zawiadomi o innym rachunku
                                         Jeeli przedsibiorca dokona patnoci na rachunek nieujty wykazie VAT i zoy zawiadomienie do naczelnika urzdu skarbowego waciwego dla wystawcy faktury w celu uniknicia negatywnych konsekwencji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, a nastpnie przy kolejnych patnociach dojdzie do zmiany: podmiotu, statusu kontrahenta (czynny, zwolniony, niezarejestrowany) i rachunku (nieujty/ujty w wykazie), to powinien zoy ponowne zawiadomienie. Zawiadomienie dotyczy bowiem konkretnego podmiotu, posugujcego si konkretnym rachunkiem w okrelonej sytuacji podatkowo-prawnej dot. tego podmiotu.
                                         • 19.06.2020Podatki 2020: Mniej zmian w CIT, ale niektóre z nich mog by znaczce
                                          W 2020 r. liczba zmian w podatku dochodowym CIT jest wyranie nisza wzgldem poprzednich lat – oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG. Jak podkrelaj jednak eksperci, niektóre z wdraanych zmian mog by w praktyce bardzo istotne dla prawie wszystkich podatników.
                                          • 18.06.2020Podatki 2021: Estoski CIT oficjalnie potwierdzony przez rzd
                                           Rzd potwierdzi, e planuje wprowadzi do polskiego systemu podatkowego formu tzw. estoskiego CIT-u. Taki sposób opodatkowania ma pozwoli firmom na inwestowanie i ograniczenie do minimum formalnoci przy rozliczaniu podatków. Estoski CIT powinien zosta wdroony z pocztkiem 2021 r.
                                           • 18.06.2020Podatki 2020: Mniej zmian w CIT, ale niektóre z nich mog by znaczce
                                            W 2020 r. liczba zmian w podatku dochodowym CIT jest wyranie nisza wzgldem poprzednich lat – oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG. Jak podkrelaj jednak eksperci, niektóre z wdraanych zmian mog by w praktyce bardzo istotne dla prawie wszystkich podatników.
                                            • 18.06.2020Umorzenie skadek ZUS nie powoduje wzrostu podatku dochodowego przedsibiorcy
                                             Dla przedsibiorców, którzy z uwagi na sytuacj gospodarcz nie osigaj dochodów lub ponosz straty, zwolnienie z obowizku pacenia skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne oznacza popraw ich sytuacji finansowej, poniewa nie ponosz wydatku z tytuu opacania tych skadek. Zabezpieczeniem przed wzrostem obcie przedsibiorcy podatkiem dochodowym jest rozwizanie przyjte w art. 31zx ustawy COVID-192. W wietle tej regulacji przychody z tytuu zwolnienia z obowizku opacania skadek nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem przychody te nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym - wyjanio Ministerstwie Finansów.
                                             • 16.06.2020Podatki 2020: Wsparcie z FNT-PFC zostanie zwolnione z podatku?
                                              Do Sejmu trafi poselski projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach ciekych oraz niektórych innych ustaw. Klub parlamentarny PIS zaproponowa w nim m.in. zwolnienie z podatku dochodowego PIT wsparcia udzielanego ze rodków przeksztacanego FNT-PFC oraz zwolnienie z podatku dochodowego CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze rodków NFOiGW.
                                              • 09.06.2020Podatki 2020: Dopaty do oprocentowania kredytów bez PIT i CIT
                                               Dopaty do oprocentowania kredytów bankowych, które udzielane s na zapewnienie pynnoci finansowej przedsibiorcom dotknitym skutkami pandemii koronawirusa, nie bd stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowe przepisy powinny wej w ycie w najbliszym czasie.
                                               • 08.06.2020Podatki 2020: Dopaty do oprocentowania kredytów bez PIT i CIT
                                                Dopaty do oprocentowania kredytów bankowych, które udzielane s na zapewnienie pynnoci finansowej przedsibiorcom dotknitym skutkami pandemii koronawirusa, nie bd stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowe przepisy powinny wej w ycie w najbliszym czasie.
                                                • 08.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
                                                 W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
                                                 • 08.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 z nowymi uatwieniami podatkowymi
                                                  W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzone zostan zmiany dotyczce podatków dochodowych. Aktualna wersja projektu zakada m.in. rozszerzenie zakresu darowizn oraz wiksze moliwoci odliczenia podatku. Projekt nowej tarczy zosta ju przyjty przez Sejm.
                                                  • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
                                                   Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 54 ] nastpna strona »