Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cit-8

 • 28.11.2019Przychody z dziaalnoci rolniczej w podatku dochodowym od osób fizycznych
  Dziaalnoci rolnicz jest dziaalno polegajca na: wytwarzaniu, czyli produkcji produktów rolinnych lub zwierzcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materiau siewnego, szkókarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
  • 25.11.2019Podatki 2019: Wpywy podatkowe z CIT wzrosy o 18 proc. rok do roku
   Midzy styczniem a padziernikiem 2019 r. wpywy z podatków dochodowych PIT i CIT wzrosy odpowiednio o 12,3 oraz 18 proc. rok do roku – podao Ministerstwo Finansów. Wyranie mniejszy wzrost (o 6,3 proc.) odnotowano w przypadku dochodów z podatku VAT. Bez wikszych zmian pozostaj natomiast wpywy z podatku akcyzowego i podatku od gier.
   • 22.11.2019WSA: wiadczenie zoone (usuga zoona) w kontekcie zwolnienia z podatku VAT
    Z uzasadnienia: Sam fakt, e jaki istotny element jest niezbdny do zakoczenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, e usuga, któr dany element reprezentuje, jest zwolniona z podatku.
    • 19.11.2019Podatki na wiecie: OECD zapowiada due zmiany ws. podatków
     W cigu kolejnego roku Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawi szczegóowe propozycje odnoszce si do walki z unikaniem opodatkowania. Wstpne plany zakadaj opracowanie koncepcji ustalenia minimalnego podatku od dochodów przedsibiorstw (CIT). Moliwe jest take przygotowanie nowej formuy podatku cyfrowego.
     • 19.11.2019Podatki 2020: Ulga na ze dugi w PIT
      1 stycznia 2020 r. wejdzie w ycie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych, która wprowadza rozwizania majce zmobilizowa duników transakcji handlowych (przedsibiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapaty w ustalonym terminie, jak równie zniechci do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wyduonych terminów zapaty. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym, a dotyczce nowej ulgi na ze dugi. Ulga ta jest ju od kilku lat w VAT, teraz bdzie równie w PIT i CIT.
      • 18.11.2019Podatki 2020: Ulga na ze dugi w PIT
       1 stycznia 2020 r. wejdzie w ycie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych, która wprowadza rozwizania majce zmobilizowa duników transakcji handlowych (przedsibiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapaty w ustalonym terminie, jak równie zniechci do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wyduonych terminów zapaty. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym, a dotyczce nowej ulgi na ze dugi. Ulga ta jest ju od kilku lat w VAT, teraz bdzie równie w PIT i CIT.
       • 15.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjanienia MF
        Co zrobi, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawieraj ewidentne bdy? Jak udowodni, e przeprowadzio si weryfikacj kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie dziaa z powodu awarii? To niektóre z pyta, na jakie odpowiedzi udzielio ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapata na rachunek spoza wykazu moe spowodowa konsekwencje wynikajce z odpowiedzialnoci solidarnej i bdzie skutkowaa wyczeniem wydatku z kosztów uzyskania.
        • 15.11.2019Szkolenie w Katowicach: Wane zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT w 2020 r.
         Przeom roku jak zwykle przynosi due zmiany w podatkach. W tym roku dotyczy to równie podatków dochodowych - PIT i CIT. Nowa  ulga na ze dugi w PIT i CIT, która dla duników oznacza dodatkowe konsekwencje, wiele rónego rodzaju dodatkowych sankcji w przypadku niewaciwej implementacji przepisów o VAT, zmiany dotyczce optymalizacji podatkowej i wiele innych - równie wanych (chociaby nowe koszty pracownicze, zwolnienia z PIT itp.).
         • 14.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjanienia MF
          Co zrobi, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawieraj ewidentne bdy? Jak udowodni, e przeprowadzio si weryfikacj kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie dziaa z powodu awarii? To niektóre z pyta, na jakie odpowiedzi udzielio ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapata na rachunek spoza wykazu moe spowodowa konsekwencje wynikajce z odpowiedzialnoci solidarnej i bdzie skutkowaa wyczeniem wydatku z kosztów uzyskania.
          • 14.11.2019Podatki 2019: Nowy formularz informacji CIT/NZI
           W ycie weszo nowe rozporzdzenie przewidujce zmian wzoru informacji CIT/NZI. Formularz dostosowano do nowych wzorów zezna podatkowych CIT-8 oraz CIT-8AB. Zastosowanie „starego” wzoru bdzie uznane za prawidowe, jeli doszo do tego przed wejciem w ycie nowego rozporzdzenia.
           • 13.11.2019Podatki 2019: Nowy formularz informacji CIT/NZI
            W ycie weszo nowe rozporzdzenie przewidujce zmian wzoru informacji CIT/NZI. Formularz dostosowano do nowych wzorów zezna podatkowych CIT-8 oraz CIT-8AB. Zastosowanie „starego” wzoru bdzie uznane za prawidowe, jeli doszo do tego przed wejciem w ycie nowego rozporzdzenia.
            • 08.11.2019Podatki 2020: MF przeduy zwolnienie dla zakadów opieki zdrowotnej
             Ministerstwo Finansów opublikowao projekt rozporzdzenia ws. zaniechania poboru podatku dochodowego niektórych dochodów spóek kapitaowych powstaych z przeksztacenia samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W efekcie zwolnienie podatkowe zostanie wyduone i bdzie obowizywa take w latach 2020-2022.
             • 06.11.2019Podatki 2020: Mikrorachunek podatkowy
              Co to jest mikrorachunek podatkowy?  Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który suy do wpat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-patnicy zapac PIT, CIT i VAT do urzdu skarbowego za jego pomoc. Mikrorachunek podatkowy suy tylko do wpat podatku. Zwroty nadpat i podatków bd realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.
              • 05.11.2019Mikrorachunek podatkowy – MF uruchomio generator numerów
               Resort finansów uruchomi generator, dziki któremu kady podatnik moe sprawdzi swój numer mikrorachunku podatkowego. Od pocztku 2020 r. podatki PIT, CIT i VAT bdzie mona paci tylko za pomoc takiego mikrorachunku, czyli indywidualnego rachunku podatkowego.
               • 05.11.2019Podatki 2020: Mikrorachunek podatkowy
                Co to jest mikrorachunek podatkowy?  Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który suy do wpat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-patnicy zapac PIT, CIT i VAT do urzdu skarbowego za jego pomoc. Mikrorachunek podatkowy suy tylko do wpat podatku. Zwroty nadpat i podatków bd realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.
                • 05.11.2019MF o mikrorachunku - pytania i odpowiedzi
                 Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajow Administracj Skarbow. Dziki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik bdzie mie swój jeden, stay, indywidualny rachunek, który bdzie suy do wpat podatków PIT, CIT i VAT (bez wybierania oddzielnych rachunków). Obecne numery rachunków urzdów skarbowych do wpat bd natomiast aktywne do 31 grudnia 2019 r. Chcesz dowiedzie si wicej? Zapoznaj si z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów.
                 • 04.11.2019Mikrorachunek podatkowy – MF uruchomio generator numerów
                  Resort finansów uruchomi generator, dziki któremu kady podatnik moe sprawdzi swój numer mikrorachunku podatkowego. Od pocztku 2020 r. podatki PIT, CIT i VAT bdzie mona paci tylko za pomoc takiego mikrorachunku, czyli indywidualnego rachunku podatkowego.
                  • 30.10.2019Podatki 2019: Wicej czasu na zoenie CIT-8
                   W ycie weszo rozporzdzenie przeduajce o 2 miesice termin na zoenie CIT-8 i CIT-8AB oraz wpacenie nalenego podatku. Termin wyduono z 31 padziernika na 31 grudnia 2019 r. Nowe rozporzdzenie odnosi si do podatników, w przypadku których rok podatkowy rozpocz si po 31 grudnia 2018 r. i zakoczy przed 1 wrzenia 2019 r.
                   • 29.10.2019Podatki 2019: Wicej czasu na zoenie CIT-8
                    W ycie weszo rozporzdzenie przeduajce o 2 miesice termin na zoenie CIT-8 i CIT-8AB oraz wpacenie nalenego podatku. Termin wyduono z 31 padziernika na 31 grudnia 2019 r. Nowe rozporzdzenie odnosi si do podatników, w przypadku których rok podatkowy rozpocz si po 31 grudnia 2018 r. i zakoczy przed 1 wrzenia 2019 r.
                    • 29.10.2019Wspieranie nowych inwestycji - interpretacja ogólna MF
                     Skoro ustawodawca definiujc now inwestycj uwzgldni moliwo jej wspóistnienia z inwestycj istniejc, na tym samym terenie u przedsibiorcy – uzna tym samym, e dopuszczalne jest zwolnienie caoci dochodu wynikajcego zarówno z istniejcej inwestycji, jak i nowej, implikujc pozytywny wpyw na rozwój gospodarczo-spoeczny kraju i regionu wspóistnienia inwestycji istniejcej z inwestycj now (a w praktyce pozytywnego wpywu inwestycji nowej na inwestycj istniejc) - wyjani Minister Finansów.
                     • 24.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                      Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                      • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
                       W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                       • 23.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                        Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                        • 17.10.2019MF: Informacja o wydaniu opinii zabezpieczajcej dotyczcej poczenia spóek
                         Ministerstwo Finansów poinformowao o wydaniu opinii zabezpieczajcej, dotyczcej potencjalnej korzyci podatkowej wynikajcej z poczenia spóki dominujcej i spóek zalenych. Korzy moe powsta w wyniku rozliczania straty spóki dominujcej w okresach przeszyych. prezentujemy tre informacji.
                         • 15.10.2019Limitowanie kosztów podmiotów powizanych w SSE
                          Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie mog zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wskazanych w ustawie o CIT kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powizanych. Musz podda je limitowaniu do kwoty 3 mln z w roku podatkowym. W rozstrzygnitym 10 lipca 2019 r. przed WSA w Krakowie sporze z fiskusem wygra przedsibiorca, któremu sd przyzna racj, e przy ustalaniu podlegajcych limitowaniu kosztów nie uwzgldnia si kosztów poniesionych w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci w specjalnej strefie ekonomicznej (sygn. akt I SA/Kr 577/19).
                          • 14.10.2019Brexit bez umowy: Podstawowe konsekwencje na gruncie PIT i CIT - informacja MF
                           Najwaniejsze informacje dotyczce moliwych konsekwencji w PIT i CIT bezumownego wyjcia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej przedstawio Ministerstwo Finansów.
                           • 11.10.2019Brexit bez umowy: Podstawowe konsekwencje na gruncie PIT i CIT - informacja MF
                            Najwaniejsze informacje dotyczce moliwych konsekwencji w PIT i CIT bezumownego wyjcia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej przedstawio Ministerstwo Finansów.
                            • 10.10.2019Podatki 2019: MF przeduy o 2 miesice termin na zoenie CIT-8
                             Termin na zoenie CIT-8 i CIT-8AB oraz wpat nalenego podatku zostanie przeduony z 31 padziernika na 31 grudnia 2019 r. – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowano w resorcie finansów. Zmiana bdzie dotyczy bezporednio podatników, których rok podatkowy rozpocz si po 31 grudnia 2018 r. i zakoczy si przed 1 wrzenia 2019 r.
                             • 09.10.2019Podatki 2019: MF przeduy o 2 miesice termin na zoenie CIT-8
                              Termin na zoenie CIT-8 i CIT-8AB oraz wpat nalenego podatku zostanie przeduony z 31 padziernika na 31 grudnia 2019 r. – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowano w resorcie finansów. Zmiana bdzie dotyczy bezporednio podatników, których rok podatkowy rozpocz si po 31 grudnia 2018 r. i zakoczy si przed 1 wrzenia 2019 r.
                              • 08.10.2019Raje podatkowe kosztuj Polsk nawet 4 mld z rocznie
                               W skali roku Polska traci ok. 11 proc. dochodów z podatku dochodowego CIT z powodu sztucznego wyprowadzania zysków do tzw. rajów podatkowych – wynika z najnowszego raportu pn. „The Missing Profits of Nations”. W efekcie polski budet moe traci rocznie ok. 3-4 mld z. Jeszcze wiksze problemy z wyprowadzaniem zysków do rajów podatkowych maj m.in. Niemcy, Francja i Wielka Brytania.
                               • 07.10.2019MF: Objanienia podatkowe - formy opodatkowania, najem prywatny, zgoszenia i zawiadomienia
                                Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe [1] z 27.09.2019 r., dotyczce zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszcze dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT.
                                • 07.10.2019Wydatki na wytworzenie programu komputerowego w kosztach podatkowych
                                 Pytanie: Czy poniesione przez Spók wydatki na wytworzenie programu komputerowego (wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, zapata za usugi specjalistów zewntrznych (przedsibiorców na podstawie umów o wspópracy), wynagrodzenia wypacane na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym, koszty dzierawy serwera, na którym program komputerowy jest tworzony, koszty koniecznych certyfikatów dla tworzonego programu komputerowego) mog by ujte w kosztach uzyskania przychodów po jego wytworzeniu jako wartoci niematerialne i prawne, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz czy wydatki te mona zaliczy do kosztów w momencie ich poniesienia?
                                 • 04.10.2019MF: Objanienia podatkowe - formy opodatkowania, najem prywatny, zgoszenia i zawiadomienia
                                  Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe [1] z 27.09.2019 r., dotyczce zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszcze dla podatników podatku oraz podatku CIT.
                                  • 04.10.2019NSA: Sprzeda zwróconej po wywaszczeniu nieruchomoci - okrelenie róda przychodu
                                   Z uzasadnienia: (...) sprzeda nieruchomoci lub jej czci, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami i wywaszczaniu nieruchomoci nie stanowi róda przychodu w wietle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych take wówczas, gdy sprzeda ta nie nastpuje w wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej i zostaa dokonana przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpi jej zwrot
                                   • 03.10.2019Podatki 2020. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                                    Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                                    • 03.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
                                     W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
                                     • 02.10.2019FOR krytycznie o tworzeniu nowych przepisów podatkowych
                                      Gównym problemem polskiego systemu podatkowego jest obecnie tworzenie niepotrzebnych „zderze” podatników z administracj skarbow – twierdz eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak tumaczy organizacja, przykadem moe by brak neutralnoci w opodatkowaniu i oskadkowaniu pracy.
                                      • 02.10.2019Podatki 2020. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                                       Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                                       • 02.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
                                        W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
                                        • 01.10.2019Podatki 2019: Nowy wzór informacji CIT/NZI
                                         Ministerstwo Finansów opublikowao projekt rozporzdzenia, w którym przewidziano zmian wzoru informacji CIT/NZI. Jak tumacz projektodawcy, formularz ten zostanie dostosowany do nowych wzorów zezna podatkowych CIT-8 i CIT-8AB.
                                         • 30.09.2019Podatki 2019: Wpywy z PIT i CIT w gór, wpywy z akcyzy bez zmian
                                          Midzy styczniem a sierpniem br. dochody pastwa wyniosy 262,8 mld z, podczas gdy wydatki osigny poziom 264,8 mld z – poinformowao Ministerstwo Finansów. Nadal widoczny jest duy przyrost wpywów z podatków dochodowych PIT i CIT, które zwikszyy si o 12,8 i 18,1 proc. w skali roku. Jednoczenie w pewnej stagnacji znajduj si dochody z podatku akcyzowego.
                                          • 30.09.2019Wicej firm korzysta z ulgi B+R
                                           W ubiegym roku z ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R) skorzystao 951 podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – wynika ze wstpnych szacunków Ministerstwa Finansów za 2018 r. W cigu roku zanotowano wzrost tej liczby o 60 proc. W samym 2018 r. podatnicy CIT dziki uldze odliczyli od podstawy opodatkowania cznie 1,675 mld z.
                                           • 27.09.2019CIT: Straty powstae na skutek kradziey jako koszt uzyskania przychodów
                                            Podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, szczególnie w zakresie handlu detalicznego bd hurtowego, musz liczy si z ryzykiem utraty czci majtku na skutek dziaa przestpczych osób trzecich. Powstaje jednak pytanie, czy wartoci utracone na skutek kradziey mog zosta uznane przez podatnika za koszt uzyskania przychodów.
                                            • 26.09.2019CIT: Straty powstae na skutek kradziey jako koszt uzyskania przychodów
                                             Podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, szczególnie w zakresie handlu detalicznego bd hurtowego, musz liczy si z ryzykiem utraty czci majtku na skutek dziaa przestpczych osób trzecich. Powstaje jednak pytanie, czy wartoci utracone na skutek kradziey mog zosta uznane przez podatnika za koszt uzyskania przychodów.
                                             • 26.09.2019Pobór zaliczek na podatek przy oddelegowaniu na okres przekraczajcy 183 dni
                                              Od wynagrodze pracowników, których przewidywany pobyt w Niemczech ma przekracza zgodnie z zawart umow 183 dni w okresie dwunastu miesicy w roku podatkowym, patnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.
                                              • 26.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
                                               Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
                                               • 25.09.2019Szybsza amortyzacja samochodu osobowego
                                                Samochody osobowe nale do tych rodków trwaych, które przez przepisy podatkowe s mocno dyskryminowane. Moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania caego wydatku na zakup w przypadku samochodów nie ma (z drobnym wyjtkiem), i przedsibiorcom pozostaje jedynie amortyzowa je zgodnie z ogólnymi przepisami o amortyzacji, znajdujcymi si w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
                                                • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
                                                 Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
                                                 • 24.09.2019Wpywy z VAT i podatków dochodowych wyranie w gór
                                                  Pomidzy 2015 a 2018 r. dochody budetowe wzrosy o przeszo 30 proc., a najwikszy udzia w tym wzrocie miay wpywy z tytuu podatku od towarów i usug (VAT) oraz podatków dochodowych PIT i CIT – informuje Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii. Dochody z podatków dochodowych i VAT zwikszyy si odpowiednio o ponad 30 i 42 proc. W wyranie niszym tempie zwikszay si z kolei wpywy z akcyzy.
                                                  • 24.09.2019Ograniczajc przedsibiorcom moliwo zaliczania wydatków w koszty, organ musi zbada rzeczywisty charakter czynnoci
                                                   Naleca do midzynarodowej grupy kapitaowej spóka korzysta z usug wsparcia w obszarze sekretariatu. Organ podatkowy zaj stanowisko, e ponoszone przez ni z tego tytuu wydatki podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, z uwagi na zakwalifikowanie ich róda do symbolu PKWiU, pod którym kategoryzuje si usugi podobne do usug wskazanych w art. 15e. Jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 sierpnia 2019 r.: „Takie postpowanie organu doprowadzio do naruszenia art. 14c § 2 O.p. bowiem zajte stanowisko odnosio si do hipotetycznych usug objtych okrelonymi symbolami PKWiU, a nie do usug, których zakres opisano w stanie faktycznym” (sygn. I SA/Gl 314/19).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 55 ] nastpna strona »