Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cit-8

 • 08.03.2007Spółka komandytowa
  Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
  • 28.02.2007Ryczałt od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych
   W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru od zagranicznych osób prawnych podatku od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych. Poniżej omówimy poszczególne źródła zobowiązań podatkowych określanych łącznie jako tzw. usługi niematerialne oraz dotyczące ich zwolnienia. Źródła te wymienione są w art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT). Bliższe omówienie kategorii przychodów umieszczonych w ww. artykule jest tym istotniejsze, że katalog przychodów ma w zasadzie charakter zamknięty (patrz pkt 8).
   • 21.02.2007Ryczałt od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
    W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowym od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W niniejszym artykule przybliżymy kategorie przychodów objętych ryczałtem oraz zajmiemy się zwolnieniami. Przypomnijmy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.00.54.654 z późn. zm.; dalej: CIT) przewiduje 19 % zryczałtowany podatek od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 1 CIT).
    • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
     Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy.
     • 16.02.2007Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
      Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 00.54.654 z późn. zm.; dalej: CIT) przewiduje w ściśle określonych sytuacjach uproszczoną metodę naliczania podatku, bez ustalania podstawy wymiaru podatku (ryczałtowo). Podatnik może podlegać ogólnemu zobowiązaniu podatkowemu od osiągniętych dochodów oraz/lub zobowiązaniu od niekumulowanych przychodów, które można podzielić na dwie grupy:
      • 02.02.2007Ewidencja kosztów podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
       Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znaleźć się wśród środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których podatkowych odpisów amortyza-cyjnych dokonuje finansujący (leasingodawca), jeżeli zawarta umowa spełnia następujące warunki:
       • 01.02.2007Zaliczka nie stanowi przychodu podatkowego
        Pytanie podatnika: czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) pobrane zaliczki w wysokości mniejszej bądź równej 100 % ceny usługi stanowią przychód, jeżeli usługa zostanie wykonana w przyszłości w bliżej nieokreślonym terminie?
        • 31.01.2007Umorzenie skapitalizowanych odsetek od pożyczki
         Pytanie podatnika: dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek.
         • 08.01.2007Minister sobie, a urzedy sobie
          Interpelacja nr 5068 do ministra finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
          • 07.01.2007Wynajem nieruchomości a VAT
           Umowa najmu nieruchomości jest jedną z częściej zawieranych umów. Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego oraz, odnośnie lokali mieszkalnych, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Pod pojęciem wynajmu, rozumiemy oddanie komuś do korzystania (w najem) nieruchomości bądź inne rzeczy. Zawarcie umowy rodzi dla wynajmującego określone skutki podatkowe, w tym również w sferze podatku VAT.
           • 06.12.2006Zaliczki i deklaracje osób prowadzących działalność w 2007 r.
            Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą w dużym stopniu deklarowania dochodów osiąganych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
            • 05.12.2006PKPP Lewiatan: Zakaz handlu w niedziele zwiększy bezrobocie
             Lewiatan ostrzega, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może spowodować likwidację nawet 60 tysięcy miejsc pracy w handlu i w sektorach wspierających. Najwcześniej tego typu regulacje mogłyby pojawić się w Polsce po roku 2011.
             • 26.11.2006edruki - aktywne druki i formularze pdf
              Miło nam poinformować, o uruchomieniu - we współpracy z serwisem www.edruki.pl - systemu umożliwiającego dostęp do aktywnych, elektronicznych wersji druków, formularzy i innych dokumentów jak umowy, zaświadczenia itp., w postaci plików pdf.System znajduje się pod adresem www.edruki.podatki.biz. Wszystkie edruki przygotowano zgodnie z oficjalnymi, aktualnie obowiązującymi wzorami dokumentów. Atrakcyjność stosowania edruków polega na możliwości pracy z wybranym drukiem (formularzem) w sposób odzwierciedlający wypełnianie formularza w wersji papierowej - z tą jednak różnicą iż całość operacji odbywa się za pomocą komputera. Wypełniane są poszczególne pola druku (formularza) bezpośrednio na ekranie monitora. Każdy aktywny formularz, dostępny w systemie, może zostać po wypełnieniu wydrukowany, oraz zapisany na dysku. Wszystkie edruki dostępne w systemie zostały uszeregowane w odpowiednie kategorie tematyczne.
              • 16.11.2006Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
               Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest majątkowym prawem wspólnika. Prawo to jest zbywalne i zasadniczo wspólnik uprawniony jest do swobodnego nim dysponowania, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz. 1037, z późń. zm.; dalej zwana: KSH). Zbycie pociąga za sobą określone skutki i to zarówno w sferze cywilnoprawnej jaki i podatkowej. W razie skutecznego zbycia udziału nabywca udziału wstępuje do spółki w miejsce zbywcy bez potrzeby dokonywani zmian umowy spółki. Podstawą zbycia może być umowa sprzedaży zamiany, darowizny bądź też inne zdarzenia powodujące przejście praw z dotychczasowego wspólnika na nabywcę.
               • 12.11.2006Odstąpienie od umowy a podatki
                Odstąpienie jest to jednostronne oświadczenie woli na mocy którego strona może wycofać się z umowy, jeśli jej dalsze trwanie i realizacja przestanie odpowiadać jej interesom. Prawo odstąpienia jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że umów należy dotrzymywać tzn. że zawarta umowa zasadniczo wiąże strony do momentu jej wykonania i nie można jej rozwiązać bez zgody drugiej strony. Skutkiem odstąpienia jest rozwiązanie umowy z mocą wsteczną, czyli umowa traktowana jest tak jakby jej w ogóle nie zawarto. W sferze cywilnoprawnej rodzi to konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Natomiast w sferze podatkowej, odstąpienie od umowy dokonane po powstaniu zobowiązania podatkowego skutkuje koniecznością korekty tego zobowiązania oraz może powodować powstanie nowego zobowiązania podatkowego np. w przypadku wypłat odszkodowania przez jedną ze stron umowy.
                • 01.11.2006Obowiązek sporządzenia i złożenia w urzędzie skarbowym bilansu i rachunku wyników
                 Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz złożenia go w urzędzie skarbowym.
                 • 01.11.2006PKPP Lewiatan: Podatki bez reformy
                  Sejm pozostawił ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową. Odebrał natomiast firmom prawo do 30 proc. amortyzacji fabrycznie nowych maszyn i urządzeń. Wprowadził również zmiany do Ordynacji Podatkowej. Za wiążącą będziemy teraz płacić 75 zł.
                  • 01.11.2006Duże sieci sklepów jednak płacą podatki
                   Interpelacja nr 4036 do ministra finansów w sprawie wysokości wpływów z tytułu podatków odprowadzanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych
                   • 26.10.2006Słono zapłacimy za interpretację?
                    Interpelacja nr 4027 do ministra finansów w sprawie kontrowersyjnych planów Ministerstwa Finansów dotyczących wprowadzenia opłat za wydawanie interpretacji podatkowych przez urzędy skarbowe
                    • 04.10.2006Interpelacja nr 3600 do ministra finansów w sprawie wycofania mających wejść w życie od 1 stycznia 2007 r. przepisów wprowadzających obciążenie wspólnot mieszkaniowych podatkiem dochodowym od osób prawnych
                     Wspólnoty mieszkaniowe powstałe na mocy ustawy o własności lokali po roku 1995 stanowią w chwili obecnej nową formę samorządności lokalnej, której przekrój społeczny stanowią w ogromnej większości byli pracownicy, a obecnie emeryci i renciści, których jedynym dorobkiem całego życia są skromne mieszkania wykupione od swoich zakładów pracy.
                     • 25.09.2006Pensje finansowane z unijnych pieniędzy są opodatkowane
                      Okazuje się, że od wynagrodzeń finansowanych ze środków UE jest podatek. A to oznacza, że fiskus może zażądać zapłaty od osób, które do tej pory korzystały ze zwolnienia. To skutek pisma jakie wydał resort finansów.
                      • 12.09.2006Korekta deklaracji po zmianie interpretacji
                       Przepisy ustawy ordynacja podatkowa stanowią1), iż podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi przysługuje prawo do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do właściwego organu podatkowego2) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnych sprawach. Uprawnienie to przysługuje tylko w tym zakresie, w jakim nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.3) Interpretacja prawa podatkowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.4) Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia.5) Stąd przybiera formę postanowienia o uznaniu stanowiska przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji za prawidłowe albo też za nieprawidłowe.
                       • 11.09.2006PKPP Lewiatan: Projekt budżetu państwa na 2007 r. - stracone szanse
                        Rezygnacja z naprawy finansów publicznych, zwiększające się wydatki socjalne, nierealne prognozy wpływów z VAT, drenaż zysków przedsiębiorstw państwowych - w opinii Lewiatana taki projekt budżetu państwa na 2007 r. to krok wstecz.
                        • 05.09.2006Sankcje w podatku od towarów i usług
                         Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) przewiduje kary administracyjne za naruszenie przepisów ustawy. Kary te zasadniczo nakłada się za: - naruszenie obowiązków ewidencyjnych, - nierzetelność deklarowanej kwoty zobowiązania podatkowego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, - niezłożenie deklaracji podatkowej oraz niewpłacenie kwoty zobowiązania podatkowego.
                         • 12.07.2006Interpelacja nr 2523 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia podatków od spadków i darowizn
                          Szanowna Pani Minister! Reforma podatkowa przygotowana przez Ministerstwo Finansów budzi uzasadnione obawy w jednostkach samorządu terytorialnego. Likwidacja podatków od spadków i darowizn spowoduje likwidację dochodów, być może nieznacznych, lecz jednak w swoich strukturach finansowych pewnych i stabilnych. Propozycja zastąpienia zwiększonymi udziałami w podatku PIT i CIT być może spowoduje w pierwszym okresie zwiększenie wpływów, natomiast nie ma żadnych gwarancji, że będzie to wielkość stała, ponieważ jest to płynne źródło dochodów, uzależnione od wahającej się koniunktury gospodarczej.
                          • 22.06.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                           Uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przewiduje zarówno Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm.; dalej: CIT), jak i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm., dalej: PIT). Forma ta tym różni się od ogólnych zasad wpłacania zaliczek, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 PIT i art. 25 ust. 1 CIT). Zamiast tego, zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT i art. 25 ust. 6 CIT, podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w stałej wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:
                           • 17.05.2006Za interpretacje będą wysokie opłaty
                            Urzędy skarbowe z miesiąca na miesiąc wydają coraz więcej interpretacji podatkowych. W pierwszym kwartale tego roku organy podatkowe wydały ich ponad 16 tys. To o 20 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nic dziwnego. Przepisy są na tyle skomplikowane, że zwykły Kowalski może sobie z nimi nie poradzić. Pyta więc urząd i to w zasadzie bez konieczności ponoszenia opłat. Teraz za wydanie interpretacji wiele płacić nie trzeba. Wystarczy opłata od wniosku, czyli 5 zł plus po 50 gr od każdego załącznika. Niestety wkrótce to się zmieni. Według opracowanych w Ministerstwie Finansów projektów, od przyszłego roku mogą pojawić się opłaty za wydanie interpretacji podatkowych - i to opłaty niemałe. Zamiast wiec pytać urząd, podatnik będzie zastanawiał się czy nie pójść do doradcy.
                            • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
                             Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
                             • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
                              Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
                              • 16.03.2006Interpretacja prawa podatkowego PP/443-160-2-BS/05/06 z dnia 15.02.2006 r. - Opolski Urząd Skarbowy
                               Pytanie podatnika: Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                               • 09.03.2006Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarów i usług (1)
                                Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów mogą się zrodzić u podatników podatku od towarów i usług wątpliwości dotyczące charakteru czynności określanej mianem leasingu - a w konsekwencji sposobu opodatkowania tej umowy. Poniższy artykuł ma przybliżyć czytelnikom zasady opodatkowania umowy leasingu podatkiem od towarów i usług.
                                • 05.03.2006Interpretacja 0P/423/1/Int-122/06 z dnia 30.01.2006 r. - Urząd Skarbowy w Nowym Targu
                                 Pytanie podatnika: Czy słusznym jest zaliczenie do kosztu uzyskania przychodu roku 2002 wydatków i wykazanie ich w bilansie 2005 roku jako błędu podstawowego?
                                 • 20.02.2006MRR - Uproszczenie procedur aplikowania do Działania 3.4 ZPORR
                                  W związku z zakończonymi pracami konsultacyjnymi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nt. uproszczenia procesu aplikowania w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, zgodnie pismem znak: DRR-I-9411-60-SS/06 z dnia 17 lutego 2006 roku, Instytucja Zarządzająca ZPORR wprowadza ograniczenie ilości dokumentów (załączników), obowiązkowo składanych na etapie aplikowania o dofinansowanie przez Beneficjentów, do następujących elementów:
                                  • 10.01.2006Ulga w związku z wydatkami na działalność klubów sportowych
                                   Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 09 stycznia 2006 r., znak PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006 r. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesionych przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów, skierowane do wszystkich izb i urzędów kontroli skarbowej.
                                   • 09.01.2006Aktualizacja Kalkulatora IP
                                    Informujemy, iż opublikowaliśmy nową wersję programu Kalkulator IP, oznaczoną numerem 4.6 z dnia 10.01.2006 r.
                                    • 17.10.2005Podwójna zaliczka za listopad a optymalizacja podatkowa
                                     Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – dalej PIT, jak również art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej CIT, zaliczka za grudzień a w przypadku osób prawnych za ostatni miesiąc roku podatkowego, winna zostać uiszczona w terminie do 20 dnia grudnia w przypadku osób fizycznych lub ostatniego miesiąca roku podatkowego, w przypadku osób prawnych, w wysokości należnej za miesiąc poprzedni. Tak więc zaliczka za listopad (gdyż w większości przypadków jest to właśnie ten miesiąc roku podatkowego), musi być naliczana w podwójnej wysokości, co może stanowić istotne obciążenie finansowe dla nie jednego przedsiębiorcy. Ustawy podatkowe pozwalają jednak z mocy prawa, dla takiej sytuacji zaplanować optymalizację podatkową.
                                     • 01.10.2005Deklaracje przez internet
                                      W siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja pt. „Otwarte dni informatyki”. W jej trakcie poinformowano, że planowany termin wprowadzenia możliwości przyjmowanie deklaracji: CIT, PIT, VAT, NIP oraz PCC przez internet to druga połowa sierpnia 2006 r., natomiast pod koniec roku ma zakończyć się wdrożenie projektu e-deklaracje.
                                      • 09.06.2005Leasing
                                       Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.

                                      « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 38 ] . [ 39 ] . [ 40 ] . [ 41 ] . [ 42 ] . [ 43 ] . [ 44 ] . [ 45 ] . [ 46 ] . [ 47 ]