Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cit-8

 • 01.08.2008Orzecznictwo: Jak ustalić wartość przedmiotu zaskarżenia
  Postanowieniem z dnia 17 września 2007 r. Sygn. akt I FZ 391/07 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując zażalenie Przemysława G. na zarządzenie przewodniczącego wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Lu 377/07 w zakresie uzupełnienia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Przemysława G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 12 lutego 2007 r. nr ZP2-4407/127/06 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: czy w świetle przepisów art. 231 w związku z art. 215 i 216 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi cała kwota zobowiązania podatkowego wynikająca z decyzji zaskarżonej do sądu administracyjnego, czy też tylko ta jej część, która została zakwestionowana w skardze?
  • 23.07.2008Przekazanie realizacji zadań ze środków bezzwrotnej pomocy a zwolnienie od CIT
   W przypadku bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej ze zwolnienia w podatku dochodowym nie może skorzystać podmiot, któremu dystrybutor środków zleca wykonanie zadań – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
   • 15.07.2008Wydatki na „nienależne korzyści” wyłączone z kosztów
    Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jego główny cel to dostosowanie polskich przepisów do prawa wspólnotowego, którego celem jest m.in. ograniczenie zjawisk korupcyjnych. Wprowadzenie nowych rozwiązań może też jednak utrudnić życie uczciwym podatnikom – ostrzega Konfederacja Pracodawców Polskich.
    • 07.07.2008Przedsiębiorcy do premiera
     Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski przesłał premierowi Donaldowi Tuskowi list, który zawiera ocenę dotychczasowej polityki gospodarczej rządu i wskazuje działania, jakie rząd powinien realizować.
     • 25.06.2008Plusy i minusy nowelizacji ustawy o VAT
      Doprecyzowanie i uproszczenie przepisów, zniesienie albo przynajmniej  zmniejszenie barier administracyjnych i prawnych – to, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, podstawowe zalety planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o VAT. Organizacja ocenia projekt pozytywnie, mimo że nie spełnia on wszystkich oczekiwań przedsiębiorców.
      • 13.06.2008Przekazanie realizacji zadań ze środków pomocowych innemu podmiotowi przez beneficjenta pomocy a zwolnienie od CIT
       Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione od podatku dochodowego są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy. Jak więc wynika z treści przepisu, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje jedynie podmiotom, którym bezpośrednio służy przekazana pomoc. Jeżeli natomiast bezpośredni beneficjent zleci wykonanie zadania, na które przeznaczone są bezzwrotne środki, innemu wykonawcy, w tym również osobie fizycznej, to dochody osoby prawnej czy fizycznej wykonującej zlecenie nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w wymienionym wyżej przepisie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
       • 05.06.2008Podatek PCC nie może być kosztem uzyskania przychodu
        Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego koszt podatku od czynności cywilnoprawnych, poniesiony przez Spółkę przy jej zawiązaniu może stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
        • 04.06.2008Przewalutowanie kredytu na złote polskie
         Pytania podatnika: Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku CIT, w związku z planowanym przewalutowaniem na złote polskie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w walucie obcej, powstanie dla Spółki obowiązek rozpoznania różnic kursowych wynikających: 1. z przewalutowania kredytu na złote polskie, 2. ze spłaty ww. (przewalutowanego) pożyczek (w złotych polskich)?
         • 29.05.2008Wejście na giełdę a koszty podatkowe
          Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z emisją akcji można uznać za koszt uzyskania przychodu?
          • 16.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Warunki zaliczenia straty do kosztów uzyskania przychodu
           Strata w środkach obrotowych będzie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), o ile jest ona normalnym następstwem prowadzonej działalności w danej branży, a podatnikowi nie będzie można przypisać winy przy jej powstaniu, tj. wtedy gdy podatnik nie mógł przewidzieć powstania szkody, ani też jej zapobiec; każdorazowo będzie wymagało to przeprowadzenia szczegółowej analizy sytuacji, jaka poprzedziła powstanie straty, a zwłaszcza ocenę, czy podatnik zachował należytą staranność, tj. ogólnie przyjętą w stosunkach danego rodzaju, przeciwdziałając ewentualnemu wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku.
           • 09.05.2008KIG chce zwolnienia izb gospodarczych z CIT-u
            Krajowa Izba Gospodarcza apeluje o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada zwolnienie z podatku dochodów z działalności statutowej izb gospodarczych.
            • 08.05.2008Przechowywanie e-faktur
             Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów § 6 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. postępowanie Spółki w zakresie przechowywania faktur elektronicznych oraz możliwości ich natychmiastowego, pełnego, ciągłego udostępniania i poboru drogą elektroniczną organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej jest prawidłowe?
             • 07.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od dopłat nie są kosztem uzyskania przychodów
              1. Art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy jedynie odsetek od dopłat wnoszonych na rzecz spółki przez jej wspólników w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Skoro w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 11 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się ani dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ani dopłat zwracanych udziałowcom zgodnie z odrębnymi przepisami, to tym samym związanych z nimi powinności finansowych, w tych ramach także wydatków będących konsekwencją ich nieterminowego spełnienia, nie można uznać za koszty uzyskania przychodu.
              • 30.04.20082 proc. dla organizacji pożytku publicznego?
               Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby podatnicy mogli przekazać 2 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zamiast dotychczasowego 1 proc. Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka umożliwi to lepszą realizację zadań OPP i przyspieszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
               • 24.04.2008Szkolenie za granicą również w kosztach uzyskania
                Rozstrzygając zagadnienie, które z wydatków poniesionych na szkolenie pracowników będziemy mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodu musimy na wstępie odwołać się do ogólnych zasad zaliczania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychody. Zasady te wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT) oraz odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: PIT).
                • 22.04.2008Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów
                 Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich na przykład wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne do kosztów podatkowych jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, ponieważ zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy.
                 • 02.04.2008Od kwietnia można przesłać PIT drogą elektroniczną
                  We wtorek 1 kwietnia Ministerstwo Finansów udostępniło w Internecie elektroniczne deklaracje, umożliwiające rozliczenie on-line dochodów osobistych. Docelowo tą drogą będzie można złożyć 81 rodzajów deklaracji. Jednym z warunków jest posiadanie podpisu elektronicznego.
                  • 02.04.2008Wydatki na windykację należności
                   W niniejszym artykule zajmiemy się kwestią dopuszczalności zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z wynajęciem firmy windykacyjnej.
                   • 10.03.2008Kiedy do kosztów firmy można zaliczyć opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości?
                    Opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli mają związek z działalnością firmy — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                    • 07.03.2008Nieodzyskane pożyczki w kosztach uzyskania przychodu
                     Kto może zaliczyć do KUP nieodzyskane pożyczki?
                     • 26.02.2008Przyznanie rabatu a korekta deklaracji
                      Pytanie podatnika: Czy wystawione przez Spółkę w bieżącym okresie, jeszcze przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, faktury korygujące dokumentujące udzielone przez Spółkę rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje dot. zdarzeń zaistniałych w poprzednim okresie rozliczeniowym powinny korygować przychody Spółki osiągnięte w okresie poprzednim?
                      • 25.02.2008MF: Priorytet to rozwój przedsiębiorczości
                       Stworzenie najlepszych warunków dla działalności gospodarczej to najważniejszy cel, jaki po stu dniach od objęcia stanowiska stawia przed swoim resortem minister finansów Jan Vincent-Rostowski. Jego osiągnięcie ma być możliwe dzięki obniżeniu obciążeń podatkowych, spełnieniu kryteriów z Maastricht oraz aktywizacji zawodowej na rynku pracy.
                       • 22.02.2008BCC: Tak dla liniowego PIT
                        Business Centre Club zareagował na zapowiedź premiera Donalda Tuska dotyczącą uchwalenia liniowego podatku od dochodów osobistych w 2010 lub 2011 r. – Mamy nadzieję, że za deklaracjami pójdą czyny  – stwierdził Marek Goliszewski, prezes BCC.
                        • 20.02.2008Zapraszamy na konferencję: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT
                         W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbędzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademię Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz objął patronat medialny nad konferencją. Dla Czytelników www.podatki.biz obowiązuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie się na konferencję do 22.02.2008 (piątek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj. 
                         • 20.02.2008Zmiany w strefach
                          Rząd zmienił rozporządzenia dotyczące krakowskiej i legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Pozwolą one powiększyć obszar stref, co ma się przyczynić do zwiększenia inwestycji i liczby nowych miejsc pracy. Ministrowie zatwierdzili także warte łącznie blisko 0,84 mld zł programy pomocy publicznej dla przedsiębiorców wkraczających do SSE.
                          • 13.02.2008Jak outsourcing wliczyć w koszty
                           Outsourcing (z ang. outside resource using) to wykorzystanie zasobów zewnętrznych w celu podniesienia jakości usługi i redukcji kosztów. Oznacza on zlecenie czynności (procesów) wykonywanych dotychczas przez własnych pracowników firmie zewnętrznej (usługodawcy), która specjalizuje się w danej dziedzinie, dzięki czemu czynności te mają być wykonywane taniej i efektywniej. Zazwyczaj dotyczy to zadań pomocniczych, co nie oznacza, że mniej istotnych, niezwiązanych bezpośrednio z profilem działalności przedsiębiorstwa.
                           • 11.02.2008Wydatki inwestycyjne w przedsiębiorstwie
                            Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych przez inwestycję należy rozumieć środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm., dalej: UR). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 UR, środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
                            • 29.01.2008ZRP proponuje zmiany
                             Związek Rzemiosła Polskiego przekazał wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi adresowane do rządu postulaty przedsiębiorców dotyczące zmian w obowiązującym prawie, które poprawiłyby warunki dla przedsiębiorczości. Najważniejsze z nich to nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprawa organizacji postępowania sądowego oraz stworzenie przejrzystego i przyjaznego systemu podatkowego.
                             • 08.01.2008Pracodawcy o propozycjach nowego wiceministra finansów
                              Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera propozycje zaprezentowane przez wiceministra finansów Stanisława Gomułkę. – Ich realizacja pomogłaby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy w długim okresie i będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości – ocenia organizacja.
                              • 07.01.2008Niższy CIT od 2009 roku?
                               Stanisław Gomułka, mianowany przez premiera Donalda Tuska wiceministrem finansów, zapowiedział, że zaproponuje obniżenie stawki podatku od osób prawnych CIT co najmniej do 15 proc.
                               • 07.01.2008Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
                                Zgodnie z normą zawartą w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)1) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły nie przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.2) Przy zobowiązaniach zabezpieczonych w sposób, o którym powyżej, upływ czasu ma jedynie takie znaczenie, że po upływie terminu, który w innych przypadkach powodowałby niemożność egzekucji z powodu przedawnienia – ogranicza przedmiot egzekucji jedynie do przedmiotu na którym została ustanowiona hipoteka lub zastaw (art. 70 § 8 o.p.).
                                • 02.01.2008Ruszył system e-Deklaracje
                                 1 stycznia zaczął działać system e-Deklaracje, który umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Dotychczas z tej możliwości korzystali podatnicy o przychodach powyżej 5 mln euro rocznie. Od wczoraj system dostępny jest dla każdego, kto posiada bezpieczny podpis elektroniczny i zgłosił do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie.
                                 • 12.12.2007Poniesienie przez podatnika wydatków na przystosowanie środków trwałych dostarczonych przez dostawców a ich amortyzacja
                                  Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania inwestycji w obcym środku trwałym jako środka trwałego podlegającego amortyzacji jest warunek jego wykorzystania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też w sytuacji, gdy środki trwałe wykorzystywane były do działalności gospodarczej dostawców (kontrahentów) spółki (z wyłączeniem zresztą innych kooperantów) — to brak jest podstaw do zakwalifikowania ich jako inwestycji w obcym środku trwałym i do dokonywania amortyzacji przez spółkę — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                                  • 26.11.2007Akcje na kredyt
                                   W dzisiejszym artykule zajmiemy się skutkami podatkowymi sprzedaży akcji zakupionych za środki pozyskane z kredytów inwestycyjnych. Obecnie jest to dość popularna metoda finansowania zakupu akcji. W dużym skrócie, jeśli przewidujemy, że po jakimś czasie uda się nam sprzedać zakupione akcje z zyskiem przewyższającym koszty zaciągniętego na ten cel kredytu i koszty transakcji oraz uzyskać przy sprzedaży stopę zwrotu wyższą niż przy inwestycji w inne źródła, to zaciągnięcie kredytu na ten cel jest jak najbardziej uzasadnione i w pewnych sytuacjach może być korzystniejsze niż finansowanie zakupu akcji ze środków własnych. Oczywiście, rodzi to pytanie o skutki podatkowe nabycia jak i zbycia akcji zakupionych na kredyt.
                                   • 26.10.2007Orzecznictwo podatkowe — Gromadzisz przez wiele lat oszczędności, przechowuj wyciągi z konta
                                    Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 października 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2338/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Haliny W na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 listopada 2003 r. nr PB4 38-4117/823-29/2003.
                                    • 23.10.2007Zwolnienie z CIT organizacji pożytku publicznego uzależnione jest od przeznaczenia uzyskanego dochodu
                                     Pytanie podatnika: Czy prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych działalność gospodarcza pożytku publicznego zwolniona jest od podatku dochodowego od osób prawnych?
                                     • 22.10.2007PO chce likwidacji podatków od zysków kapitałowych
                                      Według agencji ISB, Platforma Obywatelska zamierza zlikwidować w tej kadencji Sejmu podatek od zysków z lokat i obligacji oraz podatek od zysków giełdowych. Deklarację taką  złożył Zbigniew Chlebowski odpowiadający za finanse w gabinecie cieni PO.
                                      • 12.10.2007Inne niż odsetki następstwa opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego
                                       Zobowiązanie pieniężne jest wykonane należycie m.in. w przypadku, gdy zostało spełnione w terminie. Termin ten, stosownie do art. 476 k.c., wynika albo z treści zobowiązania, albo z wezwania wierzyciela.1) Wspomnieć należy, że świadczenie pieniężne, stosownie do art. 454 k.c., jest długiem oddawczym, tzn. winno być spełnione w miejscu zamieszkania czy też siedziby wierzyciela. Jeżeli wierzyciel prowadzi przedsiębiorstwo — świadczenie pieniężne, które ma związek z tym przedsiębiorstwem, powinno być spełnione w siedzibie tego przedsiębiorstwa, chyba że zapłata miała nastąpić bezgotówkowo — wtedy w miejscu siedziby jednostki organizacyjnej banku, w którym wierzyciel ma rachunek.2)
                                       • 09.10.2007Będą kody źródłowe mechanizmu e-Poltax
                                        Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax
                                        • 08.10.2007Skutki podatkowe wniesienia aportem środków trwałych
                                         W dzisiejszym artykule przybliżymy skutki podatkowe, jakie wynikają z objęcia udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółce akcyjnej w zamian za wniesione do spółki środki trwałe.
                                         • 04.10.2007Nowy CIT od... Lewiatana
                                          Projekt nowej ustawy o podatku CIT opracowała Rada Podatkowa przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Dokument obejmuje regulacje z zakresu grup kapitałowych, leasingu, kredytów (pożyczek) z klauzulą waloryzacyjną, niedostatecznej kapitalizacji oraz restrukturyzacji działalności. Brak w nim propozycji zmiany stawki podatku.
                                          • 02.10.2007BCC: PO i LiD najbliższe przedsiębiorcom
                                           Przedwyborcza debata gospodarcza w Business Centre Club zakończona. Według organizatorów poglądy najbliższe przedsiębiorcom prezentują dwa największe ugrupowania opozycyjne. Rządzące Prawo i Sprawiedliwość nie przysłało swojego przedstawiciela i nie odpowiedziało na ankietę dotyczącą rozwiązań najważniejszych problemów polskiej gospodarki.
                                           • 01.10.2007Wydatki związane z cudzymi długami w KUP
                                            Czy wydatki na kredyt w celu pokrycia cudzych długów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
                                            • 24.09.2007PKPP Lewiatan: 12 grzechów budżetu 2008
                                             Rząd nie wykorzystuje dobrej koniunktury gospodarczej do ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego, tym samym marnuje szanse Polski – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Stowarzyszenie przedsiębiorców przedstawiło opinię do projektu budżetu na przyszły rok, wytykając jego autorom 12 „grzechów głównych”.
                                             • 24.09.2007Odsetki od kredytu rewolwingowego
                                              Pytanie podatnika: dot. możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od kredytu rewolwingowego (odnawialnego), wykorzystanego m.in na wypłatę dywidendy.
                                              • 21.09.2007BCC: 21 pytań do partii politycznych
                                               Business Centre Club wystosował list do szefów najważniejszych partii politycznych w sprawie zmian, które trzeba przeprowadzić w polskiej gospodarce. Organizacja wezwała polityków do udzielenia odpowiedzi na 21 pytań, dotyczących kluczowych reform.
                                               • 17.09.2007Informacje podatkowe udzielane przez osoby i jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą
                                                Przez pojęcie informacji podatkowej należy rozumieć informację o zdarzeniach podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia, a nawet ujawnienia źródeł opodatkowania oraz ustalenia albo określenia wysokości zobowiązania podatkowego1.
                                                • 13.09.2007Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym
                                                 Istotą umowy leasingu operacyjnego jest to, że leasingobiorca za odpłatnością używa towaru stanowiącego własność leasingodawcy. Formą wynagrodzenia za prawo do używania przedmiotu leasingu jest czynsz (rata). Umowa leasingu operacyjnego obok swej istoty zawiera jeszcze regulacje dotyczące opcji wykupu przedmiotu leasingu. Regulacje te zawarte są w ogólnych warunkach umowy. Uregulowania prawne dopuszczają możliwość przeniesienia przez leasingodawcę (finansującego) na korzystającego, po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego, własności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem zawartej umowy leasingu. Mowa tu o tzw. opcji wykupu, która z punktu widzenia prawa podatkowego po stronie nabywcy środka trwałego wywołuje skutki podobne do zakupu nowego środka trwałego. Podkreślić jednak należy, że po zakończeniu właściwej umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma jedynie możliwość nabycia przedmiotu umowy leasingu. Opcja wykupu nie jest obowiązkowa, jest jedynie propozycją leasingodawcy dla leasingobiorcy, a to oznacza, że leasingobiorca może, ale nie musi z niej skorzystać.
                                                 • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
                                                  Prawo zobowiązaniowe dopuszcza możliwość zmiany podmiotów w zobowiązaniu, przy czym zmiana może dotyczyć zarówno osoby wierzyciela, jak i osoby dłużnika. Przepisy prawa zobowiązaniowego dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności (cesji) i w drodze wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelności uregulowane są Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, będącą nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguły umowa ta może być wykonywana bez zgody dłużnika, niemniej dłużnik powinien być zawiadomiony o cesji, aby mógł przekazywać świadczenie do rąk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelności na cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Cesja może być zastosowana również w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystający ma prawo scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
                                                  • 03.09.2007Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółki z o.o.
                                                   Istotą spółek kapitałowych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest to, że za zobowiązania odpowiadają jedynie swoim majątkiem. Odstępstwo od tej zasady stanowi unormowanie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki. Osoby trzecie mogą bowiem odpowiadać osobiście za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne w przypadku, gdy zostanie wykazana bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. Odpowiedzialność osobista oznacza, że wierzyciel — w przypadku gdy nie może skutecznie zaspokoić się z majątku spółki z o.o. — może szukać zaspokojenia wierzytelności, które ma w stosunku do spółki, z majątku osobistego osoby trzeciej. Odpowiedzialność ta jest nieograniczona, jednakże wyznacza ją wysokość zobowiązania.1

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 40 ] . [ 41 ] . [ 42 ] . [ 43 ] . [ 44 ] . [ 45 ] . [ 46 ] . [ 47 ] . [ 48 ] . [ 49 ] następna strona »